Ewch i’r prif gynnwys

Ynni Cynaladwy a'r Amgylchedd (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Yng nghanol cyflwyniad technolegau amgylcheddol ac ynni newydd, nod y cwrs hwn yw hyfforddi graddedigion sy’n gallu gweithio ar draws rhyngwyneb disgyblaethau traddodiadol a bod yn effeithiol mewn amgylchedd amlddisgyblaethol cynyddol.

people

Guest lectures

Teaching on the course will be complemented by guest lectures given by industrial professionals.

notepad

Research project

Students will complete a major individual research project where they will apply project-specific engineering principles.

structure

Wide-ranging modules

This course offers a wide range of optional modules to choose from.

star

Employable skills

This course is designed to provide the technical and managerial skills needed by industry, academia and the public sector.

rosette

Professional accreditation

This course is accredited by the Institution of Mechanical Engineers and the Energy Institute on behalf of the Engineering Council as meeting the requirements for Further Learning for registration as a Chartered Engineer. Candidates must hold a CEng accredited undergraduate first degree to comply with full CEng registration requirements.

Mae newid yn yr hinsawdd, defnydd byd-eang o ynni a'r defnydd o danwydd ffosil i roi gwres, pŵer a chludiant i ni, yn heriau peirianneg sydd angen mynd i'r afael â hwy nawr ac yn y dyfodol. Mae’n amlwg y bydd angen graddedigion sy’n gallu gweithio mewn amgylchedd sy’n dod yn fwyfwy amlddisgyblaethol er mwyn cael atebion i’r problemau hirdymor hyn - gan sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio yn y ffordd orau.

Bydd y cwrs hwn yn cynnig yr wybodaeth a'r arbenigedd sydd ei hangen arnoch o ran ynni cynaliadwy ac effaith amgylcheddol systemau ynni.

Mae’r cwrs yn anelu at wneud y canlynol:

 • Creu arbenigwyr ôl-raddedig sy'n gallu dangos meistrolaeth ar sbectrwm eang o egwyddorion peirianneg uwch a'u defnyddio i ddatrys problemau technolegol, ariannol, rheoleiddiol, rheolaethol a moesegol go iawn y mae'r proffesiwn Ynni Cynaliadwy ac Amgylcheddol yn eu hwynebu, ac sydd â'r sgiliau i fod yn weithwyr proffesiynol allweddol yn y diwydiant ehangach, y proffesiynau ac mewn gwasanaeth cyhoeddus.
 • Creu ôl-raddedigion sydd â dealltwriaeth systematig o wybodaeth, ac ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol a dealltwriaeth o’r newydd, sydd ar flaen y gad o ran Systemau Ynni Cynaliadwy a'r Amgylchedd.
 • Helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o dechnegau sy'n berthnasol i'w ymchwil neu ysgolheictod uwch.
 • Creu unigolion all ddangos gwreiddioldeb wrth ddefnyddio gwybodaeth, a dealltwriaeth ymarferol o sut mae technegau ymchwil ac ymholi sefydledig yn cael eu defnyddio i greu a dehongli gwybodaeth ym maes Ynni Cynaliadwy a Systemau Amgylcheddol.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Peirianneg

Dewch i astudio yn un o'r ysgolion peirianneg fwyaf blaenllaw yn y DU o ran ansawdd ymchwil ac addysgu.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0050
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

A 2:2 honours degree from a UK university or an equivalent international degree qualification. If you have relevant industrial experience we will give your application individual consideration.

Suitable for graduates in engineering, mathematics, environmental engineering, earth sciences, pure sciences or a related discipline. Good mathematical skills are an advantage.

English langage requirements: IELTS 6.5 overall with 5.5 in all subskills or equivalent. 

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno fel rhaglen lefel Meistr yn rhan-amser dros ddwy flynedd, ac mae hefyd ar gael fel rhaglen amser llawn dros flwyddyn.

Cyflwynir y rhaglen mewn dau gam: Yng Ngham 1 mae myfyrwyr yn dilyn modiwlau a addysgir, gwerth 120 credyd, gydag ychydig o ddewis rhwng modiwlau dewisol. Mae Cam 2 yn cynnwys modiwl Traethawd Hir gwerth 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Defnyddir ystod eang o ddulliau addysgu i ddarparu'r deunydd amrywiol sy'n llunio cwricwlwm y rhaglen. Bydd gofyn i chi fynychu astudiaethau mewn darlithoedd, labordai a thiwtorialau yn ystod y semester, ac ymgymryd â phrosiect ymchwil unigol yn ddiweddarach.

Er bod modiwl 10 credyd yn cynrychioli cyfanswm o 100 awr o astudio, fel arfer bydd hyn yn cynnwys 24-36 awr o amser cyswllt gyda staff addysgu. Bwriedir i'r oriau sy'n weddill fod ar gyfer astudio’n breifat, gwaith cwrs, adolygu ac asesu. Felly disgwylir i bob myfyriwr dreulio cryn dipyn o amser (20 awr yr wythnos fel arfer) yn astudio'n annibynnol.

Ar ddechrau Cam 2, byddwch yn cael goruchwyliwr prosiect. Fel rheol, caiff pwnc y traethawd hir ei ddewis o blith amrywiaeth o deitlau prosiect a gynigir gan staff academaidd mewn ymgynghoriad â phartneriaid diwydiannol, a hynny ym meysydd ymchwil presennol neu ddiddordeb diwydiannol fel arfer. Rydych hefyd yn cael eich annog i gyflwyno eich syniadau eich hun ar gyfer prosiect.

Bydd Dysgu Canolog, amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i gyfathrebu â myfyrwyr, cefnogi darlithoedd a darparu deunyddiau cyffredinol rhaglenni, fel rhestrau darllen a disgrifiadau o’r modiwlau. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer asesiadau hunan-brofi ac i roi adborth.

Sut y caf fy asesu?

Asesir cyflawniad deilliannau dysgu yn y rhan fwyaf o fodiwlau drwy gyfuniad o aseiniadau gwaith cwrs, ynghyd ag arholiadau'r Brifysgol ym mis Ionawr neu ym mis Mai. Mae arholiadau'n cyfrif am draean i hanner yr asesiad yng Ngham 1 y rhaglen, yn dibynnu ar yr opsiynau a ddewiswyd, a'r gweddill yn waith prosiect a darnau o waith cwrs yn bennaf.

Mae angen cwblhau Cam 2 yn llwyddiannus, sef y Traethawd Hir, a chael marc o 50% neu uwch er mwyn cael MSc. Gellir dyfarnu Teilyngdod i ymgeiswyr sy'n cyflawni 60% a Rhagoriaeth i’r rhai sy’n cyflawni 70% ar gyfartaledd. Gall ymgeiswyr nad ydyn nhw’n llwyddo i ennill cymhwyster MSc gael Diploma Ôl-raddedig Addysg Uwch ar gyfer y 120 credyd yng Ngham 1. Gall ymgeiswyr nad ydyn nhw’n llwyddo i gwblhau’r 120 credyd angenrheidiol ar gyfer Cam 1 fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig Addysg Uwch am gyflawni o leiaf 60 credyd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi er mwyn eich helpu gyda chynnydd academaidd a chymorth bugeiliol pan fo angen. Bydd y tiwtor personol yn cwrdd â chi yn gynnar yn y rhaglen, ac yn ôl yr angen wedi hynny. Ar gyfer cyfnod y traethawd hir, bydd myfyrwyr yn cael goruchwyliwr ym maes perthnasol eu gwaith ymchwil, a dylent ddisgwyl cwrdd â’r goruchwyliwr yn rheolaidd.

Yn ogystal â'r ystod eang o wasanaethau cymorth sy’n cael eu darparu’n ganolog gan Brifysgol Caerdydd, bydd myfyrwyr ag anghenion penodol yn cael eu cefnogi yn ôl yr angen.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ar gyfer aseiniadau gwaith cwrs ysgrifenedig, ac adborth llafar ar gyfer cyflwyniadau a asesir.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Fel myfyriwr ar y rhaglen MSc hon byddwch yn ymarfer ac yn datblygu'r sgiliau canlynol:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

 • Deall natur amlddisgyblaethol astudiaethau amgylcheddol ac ynni cynaliadwy, a'r angen i integreiddio gwybodaeth o amrywiaeth o ddisgyblaethau peirianneg wrth reoli heriau ynni cynaliadwy.
 • Defnyddio cyfreithiau gwyddonol sylfaenol sy'n sail i weithredu ystod eang o systemau ynni adnewyddadwy ac anadnewyddadwy pwysig, a hynny mewn modd priodol.
 • Cydnabod a gallu defnyddio perthnasoedd a thechnegau rheoli ynni sylfaenol ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd penodol.
 • Esbonio a chyflwyno gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag arfarnu ac asesu prosiectau ynni.
 • Esbonio rôl yr asiantaethau sy'n plismona gwahanol sectorau'r amgylchedd.
 • Cymharu a gwrthgyferbynnu'r gwahanol heriau a gyflwynir yn sgil llygredd lleol a byd-eang.
 • Amlinellu strwythur fframwaith rheoleiddio'r DU ar gyfer rheoli risg a pheryglon sy'n berthnasol i systemau ynni cynaliadwy, a gallu esbonio ei esblygiad, ei gryfderau a'i wendidau.
 • Esbonio’r dulliau a ddefnyddir mewn diwydiant ar gyfer nodi, mesur a lliniaru risgiau a pheryglon.
 • Dangos gwybodaeth sydd ar flaen y gad o ran amrywiaeth o ddisgyblaethau amgylcheddol ac ynni cynaliadwy, o blith: thermodynameg, trosglwyddo gwres, modelu hydro-amgylcheddol, cynaliadwyedd, systemau ynni amgen, ôl troed carbon isel, monitro cyflwr, modelu a rhagweld.

Sgiliau Deallusol

 • Defnyddio gwybodaeth a dulliau gwyddonol, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, wrth asesu a datrys heriau amgylcheddol ac ynni cynaliadwy, yn aml heb fawr o wybodaeth ac o bosibl, gwybodaeth anghyson.
 • Delio â materion amgylcheddol ac ynni cynaliadwy cymhleth yn systematig ac yn greadigol.
 • Bod yn wreiddiol wrth fynd i'r afael â phroblemau cyfarwydd ac anghyfarwydd.
 • Adolygu cefndir problem systemau ynni cynaliadwy yn feirniadol a llunio rhaglen o waith i fynd i'r afael â'r mater.
 • Cyflawni prosiect ymchwil sylweddol ym maes amgylcheddol ac ynni cynaliadwy yn systematig, sy'n cynnwys bod yn wreiddiol wrth gymhwyso gwybodaeth ac arfer barn peirianneg feirniadol.
 • Casglu, gwerthuso, cyfosod a dehongli data ansoddol a meintiol mewn amrywiaeth o ffyrdd; a chanfod ffyrdd o gael data newydd pan fo angen.
 • Ystyried, cynllunio, gweithredu a chyfleu canlyniadau darn manwl estynedig o waith prosiect unigol.
 • Cynnal dadl feirniadol, yn ysgrifenedig a thrwy gyflwyniadau.

Sgiliau Ymarferol

 • Defnyddio dulliau mathemategol ac arbrofol priodol ar gyfer modelu a dadansoddi problemau amgylcheddol ac ynni cynaliadwy.

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Trin, cyflwyno ac adrodd ar ddata mewn amrywiaeth o ffyrdd.
 • Rheoli adnoddau ac amser.
 • Cyfleu syniadau, egwyddorion a theorïau'n effeithiol drwy ddulliau llafar, ysgrifenedig a chorfforol neu ymarferol.
 • Llunio adolygiad cryno o lenyddiaeth.
 • Defnyddio offer technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yn effeithiol, gan gynnwys taenlenni, proseswyr geiriau, systemau cronfa ddata a'r Rhyngrwyd.
 • Gweithio'n effeithiol mewn grŵp tuag at gyflawni nodau a thargedau penodol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £25,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae graddedigion fel arfer yn cael swyddi gyda chwmnïau mawr sy'n canolbwyntio ar ynni, yn y sector cyhoeddus, mewn ymgyngoriaethau, ym maes ymchwil a datblygu, neu maen nhw'n sefydlu eu cwmnïau eu hunain. Mae nifer yn ymgymryd ag astudiaethau PhD hefyd.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Engineering, Environmental science, Sustainability


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.