Ewch i’r prif gynnwys

Ynni Cynaladwy a'r Amgylchedd (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Yng nghanol cyflwyniad technolegau amgylcheddol ac ynni newydd, nod y cwrs hwn yw hyfforddi graddedigion sy’n gallu gweithio ar draws rhyngwyneb disgyblaethau traddodiadol a bod yn effeithiol mewn amgylchedd amlddisgyblaethol cynyddol.

Mae newid yn yr hinsawdd, defnydd byd-eang o ynni a'r defnydd o danwydd ffosil i roi gwres, pŵer a chludiant i ni, yn heriau peirianneg sydd angen mynd i'r afael â hwy nawr ac yn y dyfodol. Mae’n amlwg y bydd angen graddedigion sy’n gallu gweithio mewn amgylchedd sy’n dod yn fwyfwy amlddisgyblaethol er mwyn cael atebion i’r problemau hirdymor hyn - gan sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio yn y ffordd orau.

Bydd y cwrs hwn yn cynnig yr wybodaeth a'r arbenigedd sydd ei hangen arnoch o ran ynni cynaliadwy ac effaith amgylcheddol systemau ynni.

Mae’r cwrs yn anelu at wneud y canlynol:

 • Creu arbenigwyr ôl-raddedig sy'n gallu dangos meistrolaeth ar sbectrwm eang o egwyddorion peirianneg uwch a'u defnyddio i ddatrys problemau technolegol, ariannol, rheoleiddiol, rheolaethol a moesegol go iawn y mae'r proffesiwn Ynni Cynaliadwy ac Amgylcheddol yn eu hwynebu, ac sydd â'r sgiliau i fod yn weithwyr proffesiynol allweddol yn y diwydiant ehangach, y proffesiynau ac mewn gwasanaeth cyhoeddus.
 • Creu ôl-raddedigion sydd â dealltwriaeth systematig o wybodaeth, ac ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol a dealltwriaeth o’r newydd, sydd ar flaen y gad o ran Systemau Ynni Cynaliadwy a'r Amgylchedd.
 • Helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o dechnegau sy'n berthnasol i'w ymchwil neu ysgolheictod uwch.
 • Creu unigolion all ddangos gwreiddioldeb wrth ddefnyddio gwybodaeth, a dealltwriaeth ymarferol o sut mae technegau ymchwil ac ymholi sefydledig yn cael eu defnyddio i greu a dehongli gwybodaeth ym maes Ynni Cynaliadwy a Systemau Amgylcheddol.

Nodweddion unigryw

The distinctive features of the programme include:

 • The opportunity for students to learn in a research-led teaching institution serviced by staff rated in the highest possible category by independent Government assessment.
 • The opportunity to work in facilities commensurate with a top-class research unit.
 • The opportunity for students to undertake project work in a successful, research-based environment.
 • The programme has been designed to provide technical and managerial skills needed by industry, academia and the public sector.
 • The substantial industrial input to the programme through invited lecturers and where appropriate offer industrially-based projects.
 • A variety of specialist modules on offer.
 • An open and engaging culture between students and staff, with student representatives as full members on School committees.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Peirianneg

Dewch i astudio yn un o'r ysgolion peirianneg fwyaf blaenllaw yn y DU o ran ansawdd ymchwil ac addysgu.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0050
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn pwnc gradd perthnasol fel gwyddorau daear, peirianneg, mathemateg, neu wyddorau pur (megis cemeg neu ffiseg), neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno fel rhaglen lefel Meistr yn rhan-amser dros ddwy flynedd, ac mae hefyd ar gael fel rhaglen amser llawn dros flwyddyn.

Cyflwynir y rhaglen mewn dau gam: Yng Ngham 1 mae myfyrwyr yn dilyn modiwlau a addysgir, gwerth 120 credyd, gydag ychydig o ddewis rhwng modiwlau dewisol. Mae Cam 2 yn cynnwys modiwl Traethawd Hir gwerth 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Defnyddir ystod eang o ddulliau addysgu i ddarparu'r deunydd amrywiol sy'n llunio cwricwlwm y rhaglen. Bydd gofyn i chi fynychu astudiaethau mewn darlithoedd, labordai a thiwtorialau yn ystod y semester, ac ymgymryd â phrosiect ymchwil unigol yn ddiweddarach.

Er bod modiwl 10 credyd yn cynrychioli cyfanswm o 100 awr o astudio, fel arfer bydd hyn yn cynnwys 24-36 awr o amser cyswllt gyda staff addysgu. Bwriedir i'r oriau sy'n weddill fod ar gyfer astudio’n breifat, gwaith cwrs, adolygu ac asesu. Felly disgwylir i bob myfyriwr dreulio cryn dipyn o amser (20 awr yr wythnos fel arfer) yn astudio'n annibynnol.

Ar ddechrau Cam 2, byddwch yn cael goruchwyliwr prosiect. Fel rheol, caiff pwnc y traethawd hir ei ddewis o blith amrywiaeth o deitlau prosiect a gynigir gan staff academaidd mewn ymgynghoriad â phartneriaid diwydiannol, a hynny ym meysydd ymchwil presennol neu ddiddordeb diwydiannol fel arfer. Rydych hefyd yn cael eich annog i gyflwyno eich syniadau eich hun ar gyfer prosiect.

Bydd Dysgu Canolog, amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i gyfathrebu â myfyrwyr, cefnogi darlithoedd a darparu deunyddiau cyffredinol rhaglenni, fel rhestrau darllen a disgrifiadau o’r modiwlau. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer asesiadau hunan-brofi ac i roi adborth.

Sut y caf fy asesu?

Asesir cyflawniad deilliannau dysgu yn y rhan fwyaf o fodiwlau drwy gyfuniad o aseiniadau gwaith cwrs, ynghyd ag arholiadau'r Brifysgol ym mis Ionawr neu ym mis Mai. Mae arholiadau'n cyfrif am draean i hanner yr asesiad yng Ngham 1 y rhaglen, yn dibynnu ar yr opsiynau a ddewiswyd, a'r gweddill yn waith prosiect a darnau o waith cwrs yn bennaf.

Mae angen cwblhau Cam 2 yn llwyddiannus, sef y Traethawd Hir, a chael marc o 50% neu uwch er mwyn cael MSc. Gellir dyfarnu Teilyngdod i ymgeiswyr sy'n cyflawni 60% a Rhagoriaeth i’r rhai sy’n cyflawni 70% ar gyfartaledd. Gall ymgeiswyr nad ydyn nhw’n llwyddo i ennill cymhwyster MSc gael Diploma Ôl-raddedig Addysg Uwch ar gyfer y 120 credyd yng Ngham 1. Gall ymgeiswyr nad ydyn nhw’n llwyddo i gwblhau’r 120 credyd angenrheidiol ar gyfer Cam 1 fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig Addysg Uwch am gyflawni o leiaf 60 credyd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi er mwyn eich helpu gyda chynnydd academaidd a chymorth bugeiliol pan fo angen. Bydd y tiwtor personol yn cwrdd â chi yn gynnar yn y rhaglen, ac yn ôl yr angen wedi hynny. Ar gyfer cyfnod y traethawd hir, bydd myfyrwyr yn cael goruchwyliwr ym maes perthnasol eu gwaith ymchwil, a dylent ddisgwyl cwrdd â’r goruchwyliwr yn rheolaidd.

Yn ogystal â'r ystod eang o wasanaethau cymorth sy’n cael eu darparu’n ganolog gan Brifysgol Caerdydd, bydd myfyrwyr ag anghenion penodol yn cael eu cefnogi yn ôl yr angen.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ar gyfer aseiniadau gwaith cwrs ysgrifenedig, ac adborth llafar ar gyfer cyflwyniadau a asesir.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Fel myfyriwr ar y rhaglen MSc hon byddwch yn ymarfer ac yn datblygu'r sgiliau canlynol:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

 • Deall natur amlddisgyblaethol astudiaethau amgylcheddol ac ynni cynaliadwy, a'r angen i integreiddio gwybodaeth o amrywiaeth o ddisgyblaethau peirianneg wrth reoli heriau ynni cynaliadwy.
 • Defnyddio cyfreithiau gwyddonol sylfaenol sy'n sail i weithredu ystod eang o systemau ynni adnewyddadwy ac anadnewyddadwy pwysig, a hynny mewn modd priodol.
 • Cydnabod a gallu defnyddio perthnasoedd a thechnegau rheoli ynni sylfaenol ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd penodol.
 • Esbonio a chyflwyno gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag arfarnu ac asesu prosiectau ynni.
 • Esbonio rôl yr asiantaethau sy'n plismona gwahanol sectorau'r amgylchedd.
 • Cymharu a gwrthgyferbynnu'r gwahanol heriau a gyflwynir yn sgil llygredd lleol a byd-eang.
 • Amlinellu strwythur fframwaith rheoleiddio'r DU ar gyfer rheoli risg a pheryglon sy'n berthnasol i systemau ynni cynaliadwy, a gallu esbonio ei esblygiad, ei gryfderau a'i wendidau.
 • Esbonio’r dulliau a ddefnyddir mewn diwydiant ar gyfer nodi, mesur a lliniaru risgiau a pheryglon.
 • Dangos gwybodaeth sydd ar flaen y gad o ran amrywiaeth o ddisgyblaethau amgylcheddol ac ynni cynaliadwy, o blith: thermodynameg, trosglwyddo gwres, modelu hydro-amgylcheddol, cynaliadwyedd, systemau ynni amgen, Ôl troed carbon isel, monitro cyflwr, modelu a rhagweld.

Sgiliau Deallusol

 • Defnyddio gwybodaeth a dulliau gwyddonol, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, wrth asesu a datrys heriau amgylcheddol ac ynni cynaliadwy, yn aml heb fawr o wybodaeth ac o bosibl, gwybodaeth anghyson.
 • Delio â materion amgylcheddol ac ynni cynaliadwy cymhleth yn systematig ac yn greadigol.
 • Bod yn wreiddiol wrth fynd i'r afael â phroblemau cyfarwydd ac anghyfarwydd.
 • Adolygu cefndir problem systemau ynni cynaliadwy yn feirniadol a llunio rhaglen o waith i fynd i'r afael â'r mater.
 • Cyflawni prosiect ymchwil sylweddol ym maes amgylcheddol ac ynni cynaliadwy yn systematig, sy'n cynnwys bod yn wreiddiol wrth gymhwyso gwybodaeth ac arfer barn peirianneg feirniadol.
 • Casglu, gwerthuso, cyfosod a dehongli data ansoddol a meintiol mewn amrywiaeth o ffyrdd; a chanfod ffyrdd o gael data newydd pan fo angen.
 • Ystyried, cynllunio, gweithredu a chyfleu canlyniadau darn manwl estynedig o waith prosiect unigol.
 • Cynnal dadl feirniadol, yn ysgrifenedig a thrwy gyflwyniadau.

Sgiliau Ymarferol

 • Defnyddio dulliau mathemategol ac arbrofol priodol ar gyfer modelu a dadansoddi problemau amgylcheddol ac ynni cynaliadwy.

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Trin, cyflwyno ac adrodd ar ddata mewn amrywiaeth o ffyrdd.
 • Rheoli adnoddau ac amser.
 • Cyfleu syniadau, egwyddorion a theorïau'n effeithiol drwy ddulliau llafar, ysgrifenedig a chorfforol neu ymarferol.
 • Llunio adolygiad cryno o lenyddiaeth.
 • Defnyddio offer technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yn effeithiol, gan gynnwys taenlenni, proseswyr geiriau, systemau cronfa ddata a'r Rhyngrwyd.
 • Gweithio'n effeithiol mewn grŵp tuag at gyflawni nodau a thargedau penodol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,600 Dim
Blwyddyn dau £5,600 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £14,100 £2,500
Blwyddyn dau £14,100 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae graddedigion fel arfer yn cael swyddi gyda chwmnïau mawr sy'n canolbwyntio ar ynni, yn y sector cyhoeddus, mewn ymgyngoriaethau, ym maes ymchwil a datblygu, neu maen nhw'n sefydlu eu cwmnïau eu hunain. Mae nifer yn ymgymryd ag astudiaethau PhD hefyd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Engineering, Environmental science, Sustainability


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.