Ewch i’r prif gynnwys

Tocsicoleg Feddygol (PgDip)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Anelir y rhaglen at feddygon, fferyllwyr a gwyddonwyr eraill a hoffai ddatblygu dealltwriaeth eang o egwyddorion sylfaenol gwenwyneg feddygol.

Mae'r Diploma Ôl-raddedig hwn mewn Tocsicoleg Feddygol yn gwrs dysgu o bell, rhan-amser am ddwy flynedd ar gyfer personél meddygol.

Mae wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer ffarmacolegwyr clinigol dan hyfforddiant, hyfforddeion arbenigol mewn meddygaeth damweiniau ac achosion brys neu feddygaeth acíwt a disgyblaethau eraill, a'r rhai sy'n bwriadu ymuno â'r diwydiant fferyllol neu sydd eisoes yn gweithio ynddo.

Mae hefyd wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn canolfannau gwenwyn, ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol, gan gynnwys fferyllwyr ysbyty a fferyllwyr cymunedol ac ar gyfer y rhai sydd â gradd mewn Gwyddorau Bywyd neu unigolion eraill sy'n chwilio am yrfa yng nghyff rheoleiddio'r llywodraeth neu'r diwydiant fferyllol neu gemegol.

Mae’r cwrs yn anelu at wneud y canlynol:

 • eich cyflwyno chi i'r egwyddorion cyffredinol sy'n sail i docsicoleg feddygol.
 • ceisio integreiddio dealltwriaeth o'r ffyrdd y mae cyffuriau a chemegau eraill yn cynhyrchu effeithiau gwenwynig a sut gellir rhagweld, trin a, lle bo'n bosibl, atal y rhain.

Un o nodau allweddol y rhaglen addysgu yw annog meddwl yn feirniadol, gan roi gwybodaeth ymarferol a ffeithiol i chi, ynghyd ag agwedd sylfaenol at broblemau gwenwynegol. Rydyn ni am annog agweddau a galluoedd fydd o werth parhaus yn y dyfodol.

Nodweddion unigryw

This is a distance learning course delivered entirely online so students can choose when and where to study. Case studies will provide opportunities to apply the theoretical knowledge in solving problems. This course is designed to give skills to candidates working or planning to work in various Toxicological fields which include clinical, laboratory, environmental and occupational and also in an advisory capacity.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gwyddoniaeth, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro. Neu, copi o'ch Tystysgrif Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd (PgCert) mewn Tocsicoleg Feddygol a gwblhawyd o fewn y pum mlynedd diwethaf.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Datganiad personol sy'n dangos tystiolaeth o'ch ymrwymiad i yrfa gan ddefnyddio tocsicoleg.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail profiad proffesiynol perthnasol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r Diploma Ôl-raddedig yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd. Astudir y chwe modiwl yn rhan-amser dros ddwy flynedd.

Mae dau gam i'r cwrs Diploma Ôl-raddedig: T1, y cam cyntaf a addysgir, a T2, yr ail gam a addysgir.

Cam T1
Mae'r cam hwn yn para am un flwyddyn academaidd, ac yn cynnwys tri modiwl gwerth 20 credyd, sy'n dod i gyfanswm o 60 credyd, ar Lefel 7.

Cam T2
Mae'r cam hwn yn para am flwyddyn academaidd arall ac mae'n cynnwys tri modiwl 20 credyd arall sy'n dod i gyfanswm o 60 credyd, ar Lefel 7, i roi cyfanswm o 120 credyd ar gyfer camau T1 a T2 gyda’i gilydd.

Gallwch adael y cwrs gyda Thystysgrif Ôl-raddedig, ar ôl cwblhau 60 credyd, dim ond lle mae'r rhain yn cynnwys dyfarnu credyd ar gyfer pob modiwl o gam T1.

Ar ddiwedd cam T2, bydd myfyrwyr sydd wedi cael o leiaf 120 credyd ar Lefel 7, gan gynnwys credyd ym mhob modiwl gofynnol o gam T1 a T2 yn gymwys ar gyfer Diploma Ôl-raddedig.

Mae mynediad i'r MSc mewn Tocsicoleg Feddygol (cam traethawd hir) ar gael i nifer dethol o ymgeiswyr yn unig. Mae cymhwysedd yn dibynnu ar gwblhau Diploma Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd mewn Tocsicoleg Feddygol yn llwyddiannus i safon dderbyniol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

 • Mae'r cwrs yn manteisio ar dechnegau dysgu seiliedig ar ymarfer a chartref (amgylchedd y myfyriwr ei hun).
 • Mae'r cwrs yn cael ei reoli a'i gyflwyno drwy'r rhyngrwyd ar blatfform e-ddysgu Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog.
 • Mae'r rhan fwyaf o'r broses addysg yn canolbwyntio ar broblemau ac mae nifer o gydrannau integredig gwahanol i strwythur y cwrs.
 • Mae yna waith darllen bob pythefnos ar gyfer pob modiwl gyda chopïau o erthyglau allweddol neu ddolenni iddyn nhw.
 • Mae ymarferion clinigol rheolaidd i'w cwblhau sy'n sail i asesiadau yn ystod y cwrs. Caiff y rhain eu hadolygu gan diwtoriaid y cwrs a byddwch yn cael adborth yn ystod y cwrs.
 • Mae yna fforwm trafod a rhif ffôn uniongyrchol hefyd i sicrhau cyfathrebu da â'r Brifysgol a rhwng myfyrwyr.
 • Anogir ymgeiswyr i fynychu cwrs deuddydd Tocsicoleg - y Diweddaraf, sy’n cael ei drefnu gan NPIS Caerdydd i gwrdd â thîm y cwrs a chydfyfyrwyr yn bersonol. Nid oes ffi ychwanegol yn cael ei chodi am hwn.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r asesiad ffurfiannol a chrynodol yn y cwrs yn cael ei ddarparu a'i gyflwyno drwy Dysgu Canolog. Cynhelir asesiad crynodol ar gyfer pob modiwl drwy gyfrwng un aseiniad ysgrifenedig ac un set o ymarferion prawf gwrthrychol (e.e. cwestiynau amlddewis) a gynhelir bob pythefnos drwy gydol pob un o'r modiwlau.

Mae'r ymarferion prawf gwrthrychol crynodol yn cael eu marcio'n fewnol. Mae adborth yn cael ei roi ac esbonnir yr atebion cywir i fyfyrwyr. Mae'r elfen hon yn werth 30% o'r marciau ar gyfer pob modiwl. Mae'r aseiniad ysgrifenedig yn cael ei farcio gan un o farcwyr y rhaglen ac mae'r marcio'n cael ei gymedroli gan aelod o dîm y cwrs. Mae'r elfen hon yn cyfrannu'r 70% sy'n weddill o'r marciau ar gyfer y modiwl.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl fel cwrs dysgu o bell drwy Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog, lle byddwch yn dod o hyd i ddeunyddiau cwrs, asesiadau a dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig.

Caiff tiwtor personol ei neilltuo i bob myfyriwr i roi cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd a bugeiliol. Gallwch gysylltu â’ch tiwtor personol yn rheolaidd i drafod cynnydd a chael cyngor ac arweiniad fel bo angen.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ffurfiannol drwy ddulliau electronig ac ysgrifenedig mewn modd amserol. Bydd adborth crynodol ar asesu yn cael ei gyflwyno o fewn yr amserlen a bennwyd gan y Brifysgol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy gymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, cewch gyfle i ddatblygu sgiliau sy'n berthnasol i ddiagnosio a rheoli cleifion o ran gwenwynau cyffredin ac i gynghori'r asiantaethau amgylcheddol a’r diwydiant ar reoli ac atal damweiniau gwenwynegol.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymarfer a datblygu nifer o sgiliau y gellir eu trosglwyddo i'ch bywyd gwaith bob dydd, fel y gallu i ddefnyddio'r llenyddiaeth feddygol gyffredinol a dod yn fwy cyfarwydd â strategaethau chwilio effeithiol ac effeithlon a ddefnyddir wrth chwilio drwy'r cronfeydd data o lenyddiaeth feddygol a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin, a defnyddio amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd yn effeithiol yn ogystal â'r cyfleusterau llyfrgell ar gyfer myfyrwyr dysgu o bell.

Yn ogystal, o ganlyniad i gymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Dangos gwybodaeth drylwyr am wenwynau cyffredin a’u gwrthwenwyn, sut gellir dod i gysylltiad â nhw, safleoedd gweithredu, metabolaeth cyffuriau, tocsicocineteg ac epidemioleg achosion o wenwyno.
 • Dadansoddi effeithiau gwenwyndra, nodweddion gwenwyno a thociscoddeinameg cynhyrchion fferyllol cyffredin.
 • Nodi'r adweithiau niweidiol, yr effeithiau niweidiol, y rhyngweithiadau a gwenwyndra mewn perthynas ag ystod o wenwynau planhigion ac anifeiliaid, cynhyrchion a meddyginiaethau anfferyllol.
 • Dangos gwybodaeth drylwyr am y mecanweithiau a'r ffactorau risg sy'n ymwneud ag adweithiau/rhyngweithiadau niweidiol i gyffuriau a dylunio strategaethau i’w canfod, eu rheoli a'u hosgoi.
 • Mynd ati’n feirniadol i arfarnu agweddau perthnasol ar ddulliau cyfredol o ddatblygu cyffuriau a diogelwch cyffuriau.
 • Esbonio'r prosesau sy'n arwain at garsinogenesis cemegol, gan werthuso'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer deall y prosesau hyn.
 • Dylunio dulliau ar gyfer asesu risg, rheoli risg, atal gwenwyno a gwella ymarfer mewn perthynas â thocsicoleg ataliol a rheoleiddiol, digwyddiadau gwenwynegol a rôl tocsicoleg ddadansoddol.
 • Asesu'n feirniadol docsicoleg yr amgylchedd byw a gweithio a rolau mecanweithiau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol allweddol ar gyfer rheoli risg a delio â digwyddiadau.
 • Dangos sut mae defnyddio technoleg gwybodaeth berthnasol yn effeithiol i gyfosod a chyfleu dulliau seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer diagnosio, rheoli ac ymchwilio i wenwyno yn sgil cynhyrchion fferyllol cyffredin.
 • Ymchwilio i'r gwahanol offer diagnostig a dulliau rheoli sydd ar gael ar gyfer rheoli gwenwyno yn glinigol, gan werthuso'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer offer a dulliau o'r fath.
 • Bod yn gyfrifol am ddefnyddio'r offer diagnostig a'r dulliau rheoli ar gyfer diagnosio a rheoli cleifion sydd wedi cael eu gwenwyno ac wrth lunio cynlluniau ar gyfer gwella eich arfer presennol mewn perthynas â rheoli gwenwyno.
 • Trosglwyddo eich gwybodaeth am Docsicoleg Feddygol ac egwyddorion diagnosio a rheoli i'ch maes clinigol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,725 Dim
Blwyddyn dau £5,725 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 £2,500
Blwyddyn dau £9,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad cyfredol rhag feirysau a maleiswedd) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer ffarmacolegwyr clinigol dan hyfforddiant, cofrestryddion arbenigol mewn disgyblaethau eraill, y rhai sy'n gweithio yn y diwydiant fferyllol, y rhai sy'n gweithio yn y Gwasanaethau Gwybodaeth Cenedlaethol ar gyfer Gwenwynau, fferyllwyr, nyrsys a graddedigion gwyddor bywyd eraill. Gall y cwrs fod o ddiddordeb i unigolion sydd am ddilyn gyrfa gyda chyrff rheoleiddio’r llywodraeth neu'r diwydiant fferyllol neu gemegol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.