Ewch i’r prif gynnwys

Deintyddiaeth Glinigol (Prosthodonteg) (MClinDent)

 • Hyd: Tair blynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu sgiliau clinigol uwch i'ch galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Prosthodonteg sownd ac y gellir eu tynnu.

certificate

Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghaeredin

Ar ôl cwblhau’r rhaglen, cewch gymhwyster MClinDent mewn Prosthondonteg gan Brifysgol Caerdydd a byddwch yn gymwys i sefyll arholiad Aelodaeth Prosthondonteg (MProstho) Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghaeredin.

rosette

Ymunwch ag Ysgol Ddeintyddiaeth sydd ymhlith tair orau

Rydym wedi'n rhestru ymhlith tair orau’r Complete University Guide 2020 yn seiliedig ar foddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil a rhagolygon graddedigion.

location

Unig Ysgol Deintyddiaeth Cymru

Wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, lle mae oddeutu 100,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn. Mae’r Ysgol yn elwa ar 100 acer o barcdir a chaeau chwarae cyfagos, ac mae hi ond yn ddwy filltir o ganol y ddinas.

building

Gweithio gyda'n gilydd

Mae ein cysylltiadau agos gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hwyluso mynediad at ystod eang o gleifion sydd ag anghenion sydd yn addas ar gyfer addysgu clinigol arbenigol ac uwch.

people

Cymuned glòs

Mae cymuned glòs gan yr Ysgol gyda phoblogaeth ôl-raddedig o oddeutu 50 o fyfyrwyr cofrestredig. Mae ystafelloedd ôl-raddedig pwrpasol ar gael at ddefnydd ein myfyrwyr. Mae gennym dîm ôl-raddedig pwrpasol hefyd sy’n eich cefnogi ac yn sicrhau eich bod teimlo’n gartrefol o’r diwrnod cyntaf.

Mae’r rhaglen 3 blynedd hon yn gyfle i chi dderbyn hyfforddiant arbenigol amser llawn mewn Prosthodonteg.

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i wella eich sgiliau dysgu gydol oes, cynorthwyo i ddatblygu arfer yn seiliedig ar dystiolaeth, datblygu uwch sgiliau clinigol er mwyn eich galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Prosthondonteg sefydlog a symudol, a, thrwy gaffael gwybodaeth ymchwil, meithrin sgiliau a chynhyrchu prosiect ymchwil, hwyluso datblygiad gyrfaol pellach.

Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd tair blynedd llawn amser. Mae’r flwyddyn gyntaf a’r ail yn cynnwys pedwar modiwl 30 credyd y flwyddyn, ac mae’r flwyddyn derfynol yn cynnwys dau fodiwl 30 credyd, ac un modiwl traethawd hir 60 credyd. Mae dyfarniadau ymadael ar gael i fyfyrwyr sy’n cwblhau’r flwyddyn gyntaf (Tystysgrif Ôlraddedig) neu’r flwyddyn gyntaf a’r ail (Diploma Ôl-raddedig) yn llwyddiannus.

Mae’r dulliau a ddefnyddir drwy’r rhaglen yn cynnwys dysgu hunangyfeiriedig a chyflwyno mewn grwpiau bach i annog dull dysgu sy’n seiliedig ar broblemau, cyfarwyddyd ac addysgu clinigol, monitro a chefnogaeth ar gyfer y portffolio clinigol, adolygiadau achos a thrafodaethau, darllen beirniadol dan arweiniad, a chlybiau cyfnodolion ac arweiniad ymchwil unigol. Caiff sgiliau clinigol, ymarferol ac academaidd eu hasesu drwy gydol y cwrs tair blynedd hwn, gan ddefnyddio asesiadau crynodol a ffurfiannol. Bydd arholiadau crynodol neu fwy ffurfiol yn cael eu cynnal ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd.

Mae ein haddysgu yn flaengar ym maes addysg deintyddiaeth, hyfforddiant clinigol ac ymchwil, a bydd gennych gyfle i weithio gydag arweinwyr yn eu meysydd perthnasol, ac i ddysgu ganddynt. Bydd gennych fynediad at rai o gyfleusterau clinigol, addysgol ac ymchwil gorau Ysgol Ddeintyddol orau’r DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Mae hyn oll mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol yn Ysgol Deintyddiaeth ac Ysbyty Deintyddol Y Brifysgol yng Nghaerdydd, lle rydym yn gwneud popeth posib i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ac yn cyflawni eich uchelgais academaidd a chlinigol.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen, cewch gymhwyster MClinDent mewn Prosthondonteg gan Brifysgol Caerdydd a byddwch yn gymwys i sefyll arholiad Aelodaeth Prosthondonteg (MProstho) Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghaeredin. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth yma https://www.rcsed.ac.uk/

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, ces i gyfle i drin cleifion ag achosion cymhleth dan oruchwyliaeth ymgynghorwyr medrus a phrofiadol iawn ym maes deintyddiaeth adferol. Mae'r Ysgol yn meddu ar y dechnoleg ddiweddaraf ym maes deintyddiaeth a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau yn eich gyrfa hir fel Prosthodontydd. Bydd bod yn fyfyriwr graddedig o Brifysgol Caerdydd yn cynnig potensial mawr i mi ar gyfer datblygu’n broffesiynol ac yn academaidd pan fyddaf yn dychwelyd i’m mamwlad.
Ibrahim Aziz, Meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol (Prosthondonteg)

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

Eligibility: This course is currently only available to International students. EU students may apply for this programme however, international fees will apply.

Please note: The Programme does not come with a National Training Number and, therefore, will not permit automatic or any guarantee of entry to the Specialist list in the relevant dental monspecialty. Completion of the course does not automatically entitle entry to the GDC specialist list.

Academic requirements:

You must hold a primary dental qualification (BDS/DDS or equivalent).

English language requirements:

You must supply evidence that you meet the English language requirements at the point you submit your application.

The English language requirement for this programme is set by the regulatory body, the General Dental Council (GDC). In line with GDC guidelines, acceptable English language evidence includes:

 • IELTS 7.0 with 6.5 in each subskill no more than 2 years old at the start of the programme, or
 • evidence of a primary dental qualification which has been taught (in its entirety) in a country on the UKVI list of exceptions and is no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • evidence of a pass in a language test for registration with a regulatory authority in a country where the first language is English no longer than 2 years prior to the start of the programme, or
 • evidence of 2 years’ experience of practising in a country where the first language is English.

If you provide evidence other than those listed above, they must meet the criteria set out by the GDC i.e. the evidence must be robust, recent and readily verifiable by the GDC.

Other essential requirements:

You will also need to provide all of the following at the point you submit your application in order to be considered:

 • one academic reference
 • one clinical reference to evidence 2 years' post-qualification experience
 • an up-to-date CV
 • evidence that you are a registered dental practitioner
 • personal statement
 • a copy of your undergraduate degree certificate and related formal transcripts.

Applicants should normally have passed the MJDF/MFDS/FDS qualifications of the Royal College of Surgeons and have a broad clinical experience. Previous audit and research experience is beneficial.

Application deadline

You must submit a fully completed application by 31 December 2021 to be considered for September 2022 entry. Applications received or completed after this date may be considered subject to availability of places.

Selection process

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview.

Successful candidates will be required to comply with the University’s and Cardiff and Vale NHS Trust’s Occupational Health clearance including Exposure Prone Procedures (EPP).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time modular course. Years one and two consist of four 30-credit modules per year with the final year consisting of two 30-credit modules and a dissertation module of 60 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Mae blwyddyn un yn cynnwys pedwar modiwl 30 credyd.

Blwyddyn dau

Mae blwyddyn dau’n cynnwys pedwar modiwl 30 credyd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Removable ProsthodonticsDET02130 credydau
Advanced OperativeDET02230 credydau
Prosthodontic Clinical PracticeDET02330 credydau
MCD - ImplantologyDET02730 credydau

Blwyddyn tri

Mae blwyddyn tri yn cynnwys dau fodiwl 30 credyd a modiwl traethawd hir 60 credyd.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MClinDent. You will attend lectures, and participate in seminars, tutorials, and a clinical attachment. All taught modules are compulsory, and you will also undertake a laboratory-based or clinical research project and independent study to enable you to complete your dissertation. You will be given a list of laboratory, clinical and/or library-based project titles which will form the basis of the final dissertation. Project topics are generally related to the scientific/clinical areas of interest of members of staff, and you will have individual supervision.

Sut y caf fy asesu?

There are ten taught modules within the course which are assessed through the following in-course assessments over three years together with the dissertation module:

 • Extended essays
 • Clinical Assessments
 • Oral presentations
 • Short Answer Questions
 • Statistical assignments
 • Library and information skills assignments
 • Dissertation (not more than 20,000 words)

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE), Learning Central, on which you will find course materials and links to related materials. You will be supervised when undertaking your dissertation, and will have the opportunity for regular meetings with your supervisor to discuss progress, provide advice and guidance, and give written feedback on a draft.

Opportunities to reflect on your abilities and performance are made available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module and through scheduled meetings with personal tutors.

Feedback

You will receive written feedback on all assessments, in addition to oral feedback on assessed oral presentations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you should be able to:

 • Develop and use appropriate systematic search strategies that incorporate a variety of electronic databases and other information sources.
 • Define appropriate outcome measures and data requirements for specific research designs.
 • Demonstrate the ability to set up, enter and manipulate data sets relevant to your area of interest.
 • Analyse simple quantitative datasets using appropriate statistical methods.
 • Evaluate the main research methods used in Restorative Dentistry and justify their use in relevant research literature.
 • Contrast the likely quality and reliability of data collected using various methods.
 • Critically appraise research papers and draw appropriate conclusions.
 • Integrate knowledge and understanding of research methods to plan and design research proposals.
 • Synthesise evidence from a variety of sources to develop a deeper appreciation of evidence-based clinical Restorative Dentistry.
 • Use health informatics and information technology as a means of communication and data collection and analysis and for self-directed learning.
 • Acquire, analyse, process and communicate information in a scientific, critical and effective manner to solve problems and guide clinical decision making.
Cardiff is a dynamic city with a tangible energy and deep roots into the past. It has a multicultural society in which foreigners feel welcome. The School of Dentistry represents this diversity on a smaller scale by the supportive and friendly staff. After spending almost three years in this school, I can say without doubt that I have made the right choice in joining the Master of Clinical Dentistry (Prosthodontics) programme here. The course provides a great potential for professional and academic development. The associated staff are skilled and experienced. The clinical experience is challenging, yet very rewarding and beneficial. On top of all this, the facility is well equipped and includes a state of the art library.
Mahdi Master of Clinical Dentistry (Prosthodontics), Third year student

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o'r DU/UE ar hyn o bryd.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £46,400 £5,000
Blwyddyn dau £46,400 Dim
Blwyddyn tri £46,400 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu unrhyw gyfarpar sydd ei angen.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, dylech gael y cyfle i ddilyn gyrfa fel arbenigwr mewn Prosthodonteg.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Dentistry


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.