Ewch i’r prif gynnwys

Deintyddiaeth Glinigol (Endodontoleg) (MClinDent)

 • Hyd: Tair blynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu sgiliau clinigol uwch i'ch galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Endodontoleg.

certificate

Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghaeredin

Ar ôl cwblhau’r rhaglen, cewch gymhwyster MClinDent mewn Endodontoleg gan Brifysgol Caerdydd a byddwch yn gymwys i sefyll arholiad Aelodaeth Endodontoleg (MEndo) Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghaeredin.

rosette

Y 4 uchaf

Un o’r 4 uchaf ar gyfer deintyddiaeth yn y DU (The Complete University Guide 2025).

location

Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

Wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, lle mae oddeutu 100,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn. Mae’r Ysgol yn elwa ar 100 acer o barcdir a chaeau chwarae cyfagos, ac mae hi ond yn ddwy filltir o ganol y ddinas.

building

Gweithio gyda'n gilydd

Mae ein cysylltiadau agos gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hwyluso mynediad at ystod eang o gleifion sydd ag anghenion sydd yn addas ar gyfer addysgu clinigol arbenigol ac uwch.

people

Cymuned glòs

Mae ein cymuned myfyrwyr glos yn astudio amrywiaeth o arbenigeddau, a bydd ein tîm ôl-raddedig ymroddedig yn sicrhau eich bod yn cael yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae’r rhaglen hon sy’n dair blynedd o hyd yn gyfle i chi dderbyn hyfforddiant arbenigol amser llawn mewn Endodontoleg.

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i wella eich sgiliau dysgu gydol oes, cynorthwyo i ddatblygu arfer yn seiliedig ar dystiolaeth, datblygu uwch sgiliau clinigol er mwyn eich galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Endodontoleg, a, thrwy gaffael gwybodaeth ymchwil, meithrin sgiliau a chynhyrchu prosiect ymchwil, hwyluso datblygiad gyrfaol pellach. 

Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd tair blynedd, amser llawn. Mae’r flwyddyn gyntaf a’r ail yn cynnwys pedwar modiwl 30 credyd y flwyddyn, ac mae costau’r flwyddyn derfynol yn cynnwys dau fodiwl 30 credyd ac un modiwl traethawd hir 60 credyd. Mae dyfarniadau ymadael ar gael i fyfyrwyr sy’n cwblhau’r flwyddyn gyntaf (Tystysgrif Ôl-raddedig) neu’r flwyddyn gyntaf a’r ail (Diploma Ôl-raddedig) yn llwyddiannus.

Mae’r dulliau a ddefnyddir drwy’r rhaglen yn cynnwys dysgu hunangyfeiriedig a chyflwyno mewn grwpiau bach i annog dull dysgu sy’n seiliedig ar broblemau, cyfarwyddyd ac addysgu clinigol, monitro a chefnogaeth ar gyfer y portffolio clinigol, adolygiadau achos a thrafodaethau, darllen beirniadol dan arweiniad, a chlybiau cyfnodolion ac arweiniad ymchwil unigol. Caiff sgiliau clinigol, ymarferol ac academaidd eu hasesu drwy gydol y cwrs tair blynedd hwn, gan ddefnyddio asesiadau crynodol a ffurfiannol. Bydd arholiadau crynodol neu fwy ffurfiol yn cael eu cynnal ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd.

Mae ein haddysgu yn flaengar ym maes addysg deintyddiaeth, hyfforddiant clinigol ac ymchwil, a bydd gennych gyfle i weithio gydag arweinwyr yn eu meysydd perthnasol, ac i ddysgu ganddynt. Bydd gennych fynediad at rai o gyfleusterau clinigol, addysgol ac ymchwil gorau Ysgol Ddeintyddol orau’r DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Mae hyn oll mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol yn Ysgol ac Ysbyty Deintyddol y Brifysgol yng Nghaerdydd, lle rydym yn gwneud popeth posib i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau un ac yn cyflawni eich uchelgais academaidd a chlinigol.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen, cewch gymhwyster MClinDent mewn Endodontoleg gan Brifysgol Caerdydd a byddwch yn gymwys i sefyll arholiad Aelodaeth Endodontoleg (MEndo) Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghaeredin. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth yma https://www.rcsed.ac.uk/

Des i yma i arbenigo mewn Endodontoleg, ac fe adewais i dair blynedd yn ddiweddarach yn barod i daclo fy newis faes yn hyderus. Ar hyn o bryd rwy’n arwain fy nghlinig deintyddol yn fy ngwlad gartref, Oman, lle rwy’n arwain tîm o dros 30 o staff cyswllt aml-ddisgyblaeth. Ces amser wrth fy modd ym Mhrifysgol Caerdydd gan fod cyfleusterau da yno i ddysgu ac astudio, dyma’r gyfadran addysgu fwyaf cymwys, ac mae awyrgylch cyfeillgar iawn yno.
Ammar Almassan, Endodontoleg (MClinDent)

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

Sylwer: Nid yw'r rhaglen yn cynnwys Rhif Hyfforddiant Cenedlaethol ac felly ni fydd yn caniatáu mynediad awtomatig nac unrhyw warant o fynediad i'r Rhestr Arbenigol yn yr arbenigedd deintyddol perthnasol. Nid yw cwblhau'r cwrs yn rhoi hawl mynediad i restr arbenigol y GDC yn awtomatig.

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir. 

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu: 

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi ennill cymhwyster deintyddol sylfaenol (BDS/DDS neu gyfwerth).
 2. Geirda academaidd sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen. Dylid llofnodi a dyddio'r geirda.
 3. Cyfeiriad clinigol at dystiolaeth 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso cyfwerth ag amser llawn. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.
 4. CV cyfredol sy'n rhoi manylion eich hanes addysg a gwaith llawn.
 5. Tystiolaeth eich bod yn ymarferydd deintyddol cofrestredig, fel cofnod cofrestru proffesiynol neu dystysgrif
 6. Tystiolaeth eich bod wedi pasio cymwysterau MJDF/MFDS/FDS Coleg Brenhinol y Llawfeddygon.
 7. Datganiad personol sy'n disgrifio eich profiad clinigol, a datganiad o ddealltwriaeth eich bod yn cytuno i gydymffurfio â chlirio Iechyd Galwedigaethol Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro y Brifysgol a'r Fro gan gynnwys Gweithdrefnau Amlygiad i Brone (EPP).

Gofynion Saesneg
Mae'r gofyniad iaith Saesneg ar gyfer y rhaglen hon yn cael ei osod gan y corff rheoleiddio, y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Yn unol â chanllawiau GDC, mae tystiolaeth Saesneg dderbyniol yn cynnwys:

 • IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.5 ym mhob issgil; 
 • Cymhwyster deintyddol sylfaenol sydd wedi'i ddysgu (yn ei gyfanrwydd) mewn gwlad ar restr eithriadau UKVI ac nad yw'n fwy na 2 flwydd oed cyn dechrau'r rhaglen;
 • Llwyddo mewn prawf iaith ar gyfer cofrestru gydag awdurdod rheoleiddio mewn gwlad lle mae'r iaith gyntaf yn Saesneg, heb fod yn hwy na 2 flynedd cyn dechrau'r rhaglen;
 • Tystiolaeth o 2 flynedd o brofiad o ymarfer mewn gwlad lle mae'r iaith gyntaf yn Saesneg.

Os ydych yn darparu tystiolaeth ar wahân i'r rhai a restrir uchod, rhaid iddo fodloni'r meini prawf a nodir gan y GDC (hy; rhaid i'r dystiolaeth fod yn gadarn, yn ddiweddar ac yn hawdd ei gwirio gan y GDC).

Rhaid i chi fodloni'r gofyniad iaith Saesneg pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais, hyd nes na dderbynnir profion.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 
Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr 2023 ar gyfer mynediad ym mis Medi 2024. Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad hwn, byddwn ond yn ei ystyried os oes lleoedd ar gael o hyd. 
 
Broses ddethol 
Byddwn yn adolygu eich cais ac os byddwch yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad. Yn dilyn cyfweliad, os ydych yn bodloni'r gofynion sylfaenol, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae hwn yn gwrs modiwlaidd amser llawn a thair blynedd o hyd. Mae’r flwyddyn gyntaf a’r ail yn cynnwys pedwar modiwl 30 credyd y flwyddyn, ac mae’r flwyddyn derfynol yn cynnwys dau fodiwl 30 credyd a modiwl traethawd hir 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Mae blwyddyn un yn cynnwys pedwar modiwl 30 credyd.

Blwyddyn dau

Mae blwyddyn dau’n cynnwys pedwar modiwl 30 credyd.

Blwyddyn tri

Mae blwyddyn tri yn cynnwys dau fodiwl 30 credyd a modiwl traethawd hir 60 credyd.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Defnyddir ystod amrywiol o arddulliau addysgu a dysgu drwy'r MClinDent. Byddwch yn mynychu darlithoedd, ac yn cymryd rhan mewn seminarau, tiwtorialau ac ymlyniad clinigol. Mae pob modiwl a addysgir yn orfodol a byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn labordy neu brosiect ymchwil glinigol ac astudiaeth annibynnol i'ch galluogi i gwblhau eich traethawd hir. Byddwch yn cael rhestr o deitlau prosiect labordy, clinigol a/neu lyfrgell a fydd yn sail i'r traethawd hir terfynol. Yn gyffredinol, mae pynciau prosiect yn gysylltiedig â meysydd gwyddonol/clinigol o ddiddordeb i aelodau staff, a bydd gennych oruchwyliaeth fel unigolyn.

Sut y caf fy asesu?

Mae deg modiwl a addysgir yn y cwrs sy'n cael eu hasesu drwy'r asesiadau canlynol yn ystod y cwrs dros dair blynedd, ynghyd â'r modiwl traethawd hir:

 • Traethodau estynedig
 • Asesiadau Clinigol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Cwestiynau Atebion Byr
 • Aseiniadau ystadegol
 • Aseiniadau sgiliau llyfrgell a gwybodaeth
 • Traethawd hir (dim mwy nag 20,000 o eiriau)

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob modiwl yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Dysgu Canolog - yn helaeth. Yma byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs a dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig. Byddwch yn cael eich goruchwylio wrth weithio ar eich traethawd hir, a byddwch yn cael y cyfle i gael cyfarfodydd rheolaidd â’ch goruchwyliwr i drafod cynnydd, i gael cyngor ac arweiniad, ac i gael adborth ysgrifenedig ar fersiynau drafft.

Mae cyfleoedd i fyfyrio ar eich galluoedd a’ch perfformiad ar gael drwy’r modiwl ""Cynllunio Datblygiad Personol"" ar Dysgu Canolog, a thrwy gyfarfodydd wedi'u trefnu â thiwtoriaid personol.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ar bob asesiad, yn ogystal ag adborth llafar ar gyflwyniadau llafar a asesir.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

O ganlyniad i ymgysylltu’n llawn yn y cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Datblygu a defnyddio strategaethau chwilio systematig priodol sy'n ymgorffori amrywiaeth o gronfeydd data electronig a ffynonellau gwybodaeth eraill.
 • Diffinio mesurau canlyniadau priodol a gofynion data ar gyfer dyluniadau ymchwil penodol.
 • Dangos y gallu i sefydlu, cofnodi a thrin setiau data sy'n berthnasol i'ch maes diddordeb.
 • Dadansoddi setiau data meintiol syml gan ddefnyddio dulliau ystadegol priodol.
 • Gwerthuso'r prif ddulliau ymchwil a ddefnyddir mewn Deintyddiaeth Adferol a chyfiawnhau eu defnyddio mewn llenyddiaeth ymchwil berthnasol.
 • Cyferbynnu ansawdd a dibynadwyedd tebygol y data a gesglir gan ddefnyddio dulliau amrywiol.
 • Arfarnu papurau ymchwil yn feirniadol a dod i gasgliadau priodol.
 • Cynnwys gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau ymchwil wrth gynllunio a dylunio cynigion ymchwil.
 • Cyfuno tystiolaeth o amrywiaeth o ffynonellau i werthfawrogi Deintyddiaeth Adferol glinigol sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn well.
 • Defnyddio gwybodeg iechyd a thechnoleg gwybodaeth fel dull o gyfathrebu a chasglu a dadansoddi data ac ar gyfer dysgu hunangyfeiriedig.
 • Ennill, dadansoddi, prosesu a chyfleu gwybodaeth mewn modd gwyddonol, beirniadol ac effeithiol i ddatrys problemau a llywio penderfyniadau clinigol.
The programme offered me a high level of clinical experience and theoretical knowledge. Furthermore, patient flow is high, giving me the opportunity to deal with a variety of treatment approaches.
Buraikan, Master of Clinical Dentistry (Endodontology)

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £50,700 £5,000
Blwyddyn dau £50,700 Dim
Blwyddyn tri £50,700 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu unrhyw gyfarpar sydd ei angen.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

On successful completion of the course, you should have the opportunity to pursue a career as a specialist in Endodontics.

The experience throughout the years of my study has been a challenge but at the same time rewarding. I strongly recommend Cardiff University.
Abdullah, Master of Clinical Dentistry (Endodontology)

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Deintyddiaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.