Ewch i’r prif gynnwys

Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch y wybodaeth a’r sgiliau i reoli’r swyddogaethau busnes hanfodol hyn.

people

Addysgu a arweinir gan ymchwil

Fe gewch chi eich addysgu gan un o’r grwpiau mwyaf o arbenigwyr logisteg a rheoli gweithrediadau yn y DU.

star

Newid busnes er gwell

Cyfle i weithio â phartner diwydiannol ar brosiect ymchwil gan gasglu data sylfaenol ar gyfer eich traethawd hir.

tick

Deall Diwydiant

Cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf o ymchwil ac arfer logisteg a gweithrediadau, gan siaradwyr gwadd proffil uchel a chwmnïau sy’n ymweld.

rosette

Achrediad proffesiynol

Bydd gennych fynediad at wybodaeth unigryw am y diwydiant, a gallwch gael cyngor gyrfaol personol a mynychu gweithdai a hyfforddiant gyda'n haelodaeth CILT.

Mae creu a darparu cynnyrch a gwasanaethau ar amser, o fewn cyllideb, yn effeithiol ac effeithlon, yn hanfodol i hyfywedd economaidd sefydliadau cyfoes. Fodd bynnag, gyda galw cynyddol ar draws tirweddau eang, mae hyfywedd o dan fygythiad cyson.

Er mwyn diwallu’r galw hyn, mae gweithwyr proffesiynol logisteg a rheoli gweithrediadau yn cael eu denu fwyfwy o gefndiroedd disgyblaeth amrywiol gan gynnwys mathemateg, economeg, peirianneg, daearyddiaeth, y gyfraith, rheoli a seicoleg.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn cydnabod pwysigrwydd aml-ddisgyblaeth. Byddwn yn eich helpu i fod yn weithiwr rheoli proffesiynol sydd cael ei drysori am ei alluoedd wrth ddatrys problemau; yn rhywun sy’n creu trefn o gymhlethdod, yn adnabod problemau ac yn creu atebion ac yn sicrhau effeithlonrwydd ar bob cam, heb gyfaddawdu ar foeseg logisteg a gweithrediadau ar draws cynnyrch a gwasanaethau sefydliadau.

Bydd ein harbenigwyr yn tynnu ar arbenigedd academaidd ac ymgynghori er mwyn eich paratoi ar gyfer cyfleoedd gyrfa byd-eang, gan eich helpu i archwilio cludiant a logisteg carbon isel, rhestrau eitemau, warysau a chaffael, a rheoli adnoddau a deunyddiau. Byddant yn defnyddio ymchwil o safon fyd-eang ac enghreifftiau bywyd go iawn er mwyn eich cyflwyno i ddatblygiadau arloesol technolegol ym maes logisteg, ochr yn ochr â’r technegau rheoli, systemau a’r meddylfryd diweddaraf.

Achrediadau

Cardiff Business School is accredited by AACSB international - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Young man using desktop computer
“Roedd ein taith maes i warws Amazon yn Abertawe yn brofiad gwych. Fe wnes i ddysgu pa mor bwysig i lwyddiant busnes yw trefn ac arweinyddiaeth dda, yn ogystal â chyfathrebu effeithiol a pharch ymysg staff.”
Vasileios Efstathiou MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0), or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae amodau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnydd o'r rhyngrwyd ac offer/dyfeisiau cyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Cynhelir y cwrs hwn rhwng mis Medi a mis Medi. Rhwng mis Medi a mis Mehefin byddwch yn astudio 120 credyd o fodiwlau a addysgir o ystod o fodiwlau craidd gorfodol ac amrywiaeth o opsiynau.

Ar ôl y cam hwn a addysgir, byddwch yn ymgymryd â phrosiect traethawd hir, a gyflwynir ym mis Medi, gyda chymorth goruchwyliwr academaidd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Yn y semester cyntaf, byddwch yn astudio pedwar modiwl gwerth 15 credyd yr un. Nod dau fodiwl gorfodol yw rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o logisteg a rheoli gweithrediadau. Daw'r ddau fodiwl sy'n weddill o amrywiaeth o opsiynau sy'n ategu'r cydrannau gorfodol.

Byddwch hefyd yn astudio pedwar modiwl 15 credyd yn yr ail semester. Yma, mae un modiwl gorfodol yn darparu hyfforddiant dulliau ymchwil i gefnogi'r traethawd hir yn arbennig. Daw gweddill y modiwlau o gronfa o opsiynau, sy'n eich galluogi i archwilio amrywiaeth o wahanol agweddau ar logisteg a rheoli gweithrediadau. Wrth wneud hynny, gallwch addasu eich profiad dysgu tra'n bodloni deilliannau dysgu cyffredinol y rhaglen.

Daw'r cyfnod a addysgir i ben ym mis Mehefin ac, yn amodol ar gwblhau'n llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i'r cyfnod traethawd hir. Drwy ysgrifennu'r traethawd hir, byddwch yn caffael ac yn datblygu sgiliau ymchwil sy'n berthnasol i'ch dewis o bwnc. Cyflwynir y traethawd hir ddechrau mis Medi.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae ein dulliau addysgu yn cael eu llywio’n helaeth gan ymchwil ac maen nhw’n cyfuno manylrwydd academaidd â pherthnasedd ymarferol. Mae ein cyfadran, sydd o fri rhyngwladol, yn cynnwys academyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth yn eu maes. Maen nhw’n dod â’r gwersi maen nhw wedi eu dysgu o’u hymchwil ddiweddaraf i’r ystafell ddosbarth, gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am fusnes a chynnig enghreifftiau a senarios cyfredol, go iawn. Mae Gwerth Cyhoeddus wedi'i ymgorffori yn ein haddysgu, gan adlewyrchu strategaeth ehangach yr Ysgol Busnes.

Bydd nifer o adnoddau addysgu a dysgu yn cael eu darparu'n electronig drwy Dysgu Canolog. Er mwyn llwyddo i gwblhau'r cwrs, bydd gofyn i chi weithio yn ystod a thu allan i sesiynau addysgu ffurfiol, a manteisio ar y cyfleusterau sy’n cael eu darparu.

Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd ac addysgu mewn grwpiau bach (dosbarthiadau, seminarau, gweithdai neu sesiynau tiwtorial). Mewn darlith, bydd y darlithydd yn rhoi trosolwg yn bennaf o agwedd benodol ar gynnwys y modiwl. Bydd gennych gyfle i ofyn cwestiynau a myfyrio mewn darlithoedd. Mae dosbarthiadau a gweithdai yn rhoi cyfle i chi ymarfer technegau, trafod syniadau, cymhwyso cysyniadau a chryfhau eich dealltwriaeth o'r pwnc.

Yn ogystal â dosbarthiadau wedi'u hamserlennu, bydd ymarferwyr yn cael gwahoddiad i roi cyflwyniadau hefyd, gan eich galluogi i gysylltu'r wybodaeth sy’n cael ei darparu gan y darlithwyr ag enghreifftiau o'r byd go iawn.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r dulliau asesu'n amrywio o fodiwl i fodiwl ond, ar draws cynllun y radd yn gyffredinol, gallwch ddisgwyl cymysgedd o arholiadau, gwaith cwrs, traethodau, gwaith ymarferol, cyflwyniadau a phrosiectau unigol ac mewn grŵp.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae’r Brifysgol yn cynnig llawer o gymorth i ôl-raddedigion. Mae'r rhain yn cynnwys:

Dysgu Canolog

Amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol yw Dysgu Canolog. Cyhoeddir deunyddiau pob rhaglen a modiwl yno ar gyfer sylw myfyrwyr cyn darlithoedd, yn ystod darlithoedd ac ar ôl darlithoedd.

Llyfrgelloedd

Mae copïau caled ac electronig o amryw o lyfrau, cyfnodolion a chronfeydd data ar gael i fyfyrwyr y rhaglen. Mae Llyfrgell Aberconwy ar brif safle Ysgol Busnes Caerdydd, ac mae adnoddau ychwanegol yn y llyfrgelloedd eraill sydd ar y campws. Mae llawer o gyfnodolion a llyfrau ar ffurf electronig ar gael hefyd.

System Tiwtor Personol

Byddwch yn cael Tiwtor Personol. Bydd yr aelod hwnnw o’r staff academaidd yn goruchwylio eich profiadau dysgu ac addysgol yn barhaus. Os cewch unrhyw anawsterau, bydd eich Tiwtor Personol ar gael i wrando a chynnig arweiniad proffesiynol os oes modd, neu gall eich cyfeirio at y cymorth priodol.

Gwasanaeth Cynghori’r Myfyrwyr

Mae gwasanaeth cyfrinachol a diduedd yn rhad ac am ddim ar gael i chi, a hynny heb fynegi barn, ynglŷn ag ystod eang o faterion personol, ariannol ac academaidd.

Y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia

Mae cyngor a chymorth cyfrinachol yn cael ei ddarparu i chi os ydych chi’n anabl neu os oes gennych chi anhawster dysgu penodol, fel dyslecsia, neu gyflwr meddygol hirdymor.

Gwasanaeth Cwnsela

Mae Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i aelodau o gymuned y Brifysgol edrych ar y materion sy’n eu rhwystro rhag cyflawni eu llawn botensial ac ystyried ffyrdd o newid. Mae’r Gwasanaeth Cwnsela yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim. Mae wedi’i gydnabod yn rhyngwladol yn Ganolfan Ragoriaeth o ran cwnsela unigolion a grwpiau.

Canolfan y Graddedigion

Mae'r Ganolfan ar drydydd llawr Adeilad Undeb y Myfyrwyr ym Mlas y Parc, ac mae'n gwasanaethu'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig ymchwil ac a addysgir sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnig cyfleusterau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer y gymuned ôl-raddedig.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 1. dealltwriaeth systematig ac ymwybyddiaeth feirniadol o egwyddorion, theori, athroniaeth ac arfer logisteg a rheoli gweithrediadau.
 2. gwybodaeth gynhwysfawr am y materion allweddol ym maes logisteg a rheoli gweithrediadau modern.
 3. y gallu i werthuso ac arfarnu effaith tueddiadau logisteg a rheoli gweithrediadau sy'n datblygu ar sefydliadau.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 1. creadigrwydd wrth gymhwyso egwyddorion logisteg a rheoli gweithrediadau mewn amgylcheddau ymarferol cymhleth ac mewn senarios heb ddata cyflawn.
 2. y gallu i gymhwyso gwybodaeth mewn ffordd arloesol a gwreiddiol i’r ymchwil i broblemau logisteg a rheoli gweithrediadau.
 3. y gallu i werthuso methodolegau a ddefnyddir yn feirniadol wrth ymchwilio'n empirig i faterion logisteg a rheoli gweithrediadau ac asesu'r atebion a geir ganddynt.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 1. y gallu i werthuso'r cyfaddawdau sy'n rhan annatod o benderfyniadau logisteg a rheoli gweithrediadau.
 2. gwreiddioldeb ac annibyniaeth wrth fynd i’r afael â gwahanol broblemau a’u datrys yng nghyd-destun logisteg a rheoli gweithrediadau.
 3. gallu delio â materion cymhleth mewn ffordd systematig a chreadigol.
 4. cymhwysedd wrth ddadansoddi problemau cymhleth ar sail data trwyadl a chyfleu eu hatebion yn glir i gynulleidfaoedd arbenigol neu heb fod yn arbenigwyr.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 1. cymhwysedd mewn cyfleu syniadau, egwyddorion a theorïau'n effeithiol drwy ddulliau llafar, ysgrifenedig ac ymarferol.
 2. gallu gweithio'n effeithiol mewn tîm ac yn unigol
 3. gallu defnyddio TG (e.e. y rhyngrwyd, taenlenni, prosesu geiriau) mewn amgylchedd dysgu cymhwysol.
 4. gallu gweithio i ystod o amserlenni i gyd-fynd â gofynion tasgau ac allbynnau'r rhaglen.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £25,200 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd gan aelodau o Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae ein graddedigion MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn mynd ymlaen i ystod eang o yrfaoedd yn y diwydiannau logisteg a/neu reoli gweithrediadau.

Gall hyn fod gyda chwmnïau aml-genedlaethol byd-eang fel Huawei, Panalpina, DHL, PDO neu Amazon, neu fentrau BBaCh llai.

Mae graddedigion yn ymgymryd â swyddi arwain a gweithredol, yn ogystal â dilyn llwybrau llunio polisïau a gyrfa academaidd – mae nifer o gynfyfyrwyr wedi cwblhau eu PhD mewn pwnc sy'n ymwneud â logisteg a/neu reoli gweithrediadau.

Lleoliadau

Yn y cyfnod traethawd hir, byddwch yn cael cynnig cyfle (yn amodol ar berfformiad academaidd) i ymgymryd â phrosiect ar y cyd â phartner diwydiannol. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ennill gwybodaeth am ymarfer diwydiannol, a chyfrannu data sylfaenol ar gyfer yr astudiaeth traethawd hir ar yr un pryd. Mae nifer cyfyngedig o brosiectau ar gael bob blwyddyn, a chynhelir proses gystadleuol i ddewis myfyrwyr sy'n addas ar gyfer y prosiect.

“Mae’r arbenigedd a gefais o astudio MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn creu argraff ar gwmnïau bob tro. Mae’n rhaglen a gydnabyddir yn rhyngwladol gydag ystod eang o fodiwlau a wnaeth fy ngalluogi i arbenigo mewn meysydd a oedd yn berthnasol i fy nyheadau o ran gyrfa a fy niddordebau. Mae hyn wedi agor llawer o ddrysau i mi a chynnig nifer o gyfleoedd gyrfa.”
Khalid Al-Barwani MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes , Rheoli


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.