Ewch i’r prif gynnwys

Hanes (MA)

 • Hyd: 1 year
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

star

Dissertation with a difference

Examine your original take on a specialist topic that sparks your curiosity in your dissertation study, or opt for our engagement-based dissertation project.

tick

Get research ready

Gain dedicated training in research planning, vitally including its effective communication.

rosette

Placement opportunities

Stand out with professional experience in the heritage sector as part of your Master’s degree.

people

Heritage and community action focus

Explore issues of engagement and educational co-production with the local community.

Mae ein rhaglen MA Hanes, a addysgir gan ysgolheigion blaenllaw ar draws ystod o gyfnodau a daearyddiaethau, yn ceisio bodloni eich chwilfrydedd am hanes wrth ddyfnhau eich gwybodaeth o’i gysyniadau a dulliau allweddol fel disgyblaeth.

A chithau’n fyfyriwr MA Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn elwa ar y cyfle i edrych ar sawl ffordd o fynd ati i astudio’r gorffennol – cymdeithasol, diwylliannol, deallusol, gwleidyddol – ar draws ystod gronolegol a daearyddol eang.

Mae ein diddordebau academaidd yn cynnwys hanes Prydain, Cymru, Ewrop (gan gynnwys Canol a Dwyrain Ewrop, a Rwsia), Asia a Gogledd America o'r Oesoedd Canol i'r cyfnod modern. Gyda’n harbenigedd eang, cewch ddatblygu eich diddordebau ymchwil penodol eich hun a dilyn modiwlau sy’n caniatáu i chi ddatblygu ac ehangu’r rhain.

Rydym yn ymwybodol bod rhagolygon cyflogadwyedd ac o ran gyrfa yn bwysig i chi, ac rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi gyda bywyd ar ôl y Brifysgol. Felly, rydym yn cynnig dau fodiwl dewisol sy’n rhoi pwyslais ar gyflogadwyedd.

Rydym hefyd yn ymfalchïo yn ein dull hyblyg o hyfforddi sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr, gan gynnwys yr amser a dreulir y tu hwnt i amgylchedd y Brifysgol. Rydym yn cynnig ffordd hyblyg o ysgrifennu traethawd hir, sy’n unigryw. Mae hyn yn golygu bod dewis gennych rhwng traethawd hir traddodiadol, lle cewch y cyfle i feithrin eich sgiliau ymchwil ymarferol a datblygu eich cyfraniad ymchwil gwreiddiol, neu gallwch ddewis cwblhau prosiect ymgysylltu â’r cyhoedd. Bydd y prosiect arloesol hwn, sef y cyntaf o’i fath yn y DU, yn caniatáu i chi fanteisio ar eich profiadau eich hun i ddangos pwysigrwydd hanes yn y gymuned ehangach.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4470
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic Requirements

Typically you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in History or in a related discipline, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification 
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

If you are submitting your application based upon relevant professional experience, please provide a reference from your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

English Language Requirements

IELTS with an overall score of 6.5 with at least 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application Deadline

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection Process

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae’r MA yn cynnwys dwy ran: mae’r rhan gyntaf yn cynnwys chwe modiwl a addysgir ar gyfer cyfanswm o 120 o gredydau a addysgir, a thraethawd hir ymchwil gwerth 60 o gredydau yw’r ail ran. Bydd yr addysgu'n newid o seminarau i oruchwyliaeth un-i-un gyda'r goruchwyliwr o'ch dewis.

Rhan un: y cam a addysgir

Lluniwyd ein tri modiwl craidd i ganiatáu i chi ddatblygu sgiliau ymchwil beirniadol a ffyrdd ati i drin astudiaeth ôl-raddedig hanfodol, yn ogystal â chwblhau darn estynedig o ymchwil hanesyddol .

Byddwch yn dewis tri modiwl pellach sy’n caniatáu i chi ganolbwyntio ar y themâu a’r cysyniadau mwyaf perthnasol sy’n gweddu orau i’ch diddordebau chi. Byddwch yn dewis un opsiwn yn semester un, a dau opsiwn yn semester dau, i sicrhau cydbwysedd cyfartal o fodiwlau ar draws y ddau semester.

Ceir cyfleoedd hefyd i astudio modiwlau sy'n rhoi cyfle i chi archwilio sut i gyfleu ymchwil a'ch syniadau y tu hwnt i'r Brifysgol, ac yn arbennig i'r sector treftadaeth.

Rhan dau: cam y traethawd hir

Mae cam y traethawd hir yn rhoi’r hyblygrwydd i chi ddewis y ffordd fwyaf addas i chi ac i’ch dyheadau o ran gyrfa. Mae gennych chi ddau opsiwn:

-       Cwblhau traethawd hir ymchwil hyd at 15,000 o eiriau ar y pwnc o’ch dewis chi, fel arfer yn seiliedig ar ffynonellau cynradd, a all fod yn rhan o gynnig ymchwil PhD yn ddiweddarach.

-       Canolbwyntio ar broject ymgysylltu â’r cyhoedd neu weithredu cymunedol sydd wedi'i amlinellu, ei egluro, a'i gefnogi gan dystiolaeth ar ffurf traethawd ysgrifenedig hyd at 15,000 o eiriau.

Byddwch chi'n dechrau cynllunio'ch prosiect a datblygu eich traethawd hir ymchwil yn yr ail semester drwy ymgynghori â goruchwyliwr yn y maes, ond byddwch yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith ar eich prosiect traethawd hir dros yr haf. Cyflwynir y traethawd hir yng nghanol mis Medi.

Sylwer: gallai cymryd rhan yn y modiwlau sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd a/neu ymchwil drwy ymgysylltu â’r cyhoedd ddibynnu ar gael gwiriad clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae addysgu ein MA yn canolbwyntio ar seminarau mewn grwpiau bach a dosbarthiadau meistr, a ategir gan diwtorialau unigol a sesiynau goruchwylio. Defnyddir amrywiaeth o weithgareddau ar draws ein modiwlau, sy’n amrywio o ran arddull a dulliau rhwng y modiwlau craidd, modiwlau dewisol a’r traethawd hir. Maen nhw’n cynnwys seminarau a thiwtorialau mewn grwpiau bach a arweinir gan fyfyrwyr a thiwtoriaid, dosbarthiadau meistr, ymarferion ymarferol, a sesiynau goruchwylio’r traethawd hir.

Mae seminarau fel arfer yn ddwy awr o hyd ac yn amrywio rhwng tua 10 a 20 o fyfyrwyr o ran maint. Mewn seminarau, byddwch yn cyfrannu at drafodaethau a dadleuon yn ogystal â chyflwyno'ch canfyddiadau, eich dehongliadau o ddarlleniadau, a'ch ymchwil yn fwy cyffredinol. Ar gyfer eich traethawd hir, byddwch yn ymgymryd ag astudiaeth ac ymchwil annibynnol, gydag arweiniad gan oruchwyliwr academaidd.

Mae’r dulliau addysgu hyn yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi, ac i ddatblygu dulliau o feddwl yn feirniadol mewn amgylchedd cefnogol.

Addysgu yn yr Iaith Gymraeg

Rydym yn cynnig cyfleoedd i ddysgu ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gan ddibynnu ar y staff sydd ar gael, cynigir tiwtorialau yn y Gymraeg ar rai neu’r holl gyrsiau craidd ac mewn rhai modiwlau dewisol. Mae goruchwyliaeth drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd ar gael ar gyfer y traethawd hir Meistr, a gallwch ddewis ysgrifennu’r cyfan neu ran o’ch gwaith a asesir a’ch arholiadau yn Gymraeg.

Sut y caf fy asesu?

We use a wide range of assessment methods, including coursework essays, source criticisms, annotated bibliographies, blogs, critical reviews, posters, and oral presentations.

Coursework is used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate, and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Assessments will test the different skills you have learned.

Feedback is provided on assessments in order to allow you to reflect on your current or recent level of attainment. Feedback can take many forms and includes one-to-one individual feedback; peer feedback; and self-evaluations to submit along with the assessment. Opportunities to discuss essay plans and dissertation proposals are offered throughout the programme.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae’r rhaglen BA Hanes yng Nghaerdydd yn cael ei haddysgu gan dîm, gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan Gynullydd y Rhaglen. Yn y rhan o’r MA a addysgir, cewch eich cefnogi gan sawl aelod o staff sy’n canolbwyntio ar berfformiad academaidd yn y modiwlau rydych yn eu hastudio. Cewch hefyd diwtor personol penodol, a fydd yn eich arwain drwy gydol eich astudiaethau, a fydd yn mabwysiadu dull mwy cyfannol o drin eich dysgu a’ch cynnydd. Byddwch yn cwrdd â'ch tiwtor personol yn rheolaidd. Gall eich tiwtor personol hefyd eich arwain tuag at gymorth priodol os ydych chi’n cael trafferth.

Cewch eich arholi yn ail ran yr MA drwy draethawd hir, lle byddwch yn cael goruchwyliaeth un-i-un i'ch helpu i lunio, ymchwilio ac ysgrifennu eich traethawd hir.

Trwy gydol yr MA fe'ch anogir i drafod eich syniadau gyda thiwtoriaid modiwl mewn seminarau yn un-i-un yn ystod oriau swyddfa, a thrwy ymgynghori â’ch tiwtor personol penodol.

Mae ein Tîm Gwasanaethau Proffesiynol yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr. Cewch hyd i’r tîm yn yr ‘hyb y myfyrwyr’ pwrpasol yn yr Ysgol. Mae hefyd gennym Swyddog Cymorth i Fyfyrwyr pwrpasol, sy'n gallu rhoi’r cyngor a’r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol, gofalus a chyfrinachol. Byddwch hefyd yn elwa ar gael cyngor gan Swyddog Lleoliadau Gwaith penodedig a fydd yn eich cefnogi chi gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau. 

Y tu hwnt i’r Ysgol, mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, y Ganolfan Datblygu Sgiliau Academaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch wedi datblygu:

 • gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o brosesau a newidiadau hanesyddol mewn cyfnod penodol, rhanbarth ddaearyddol neu ddull thematig
 • gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o dueddiadau, dulliau ac ymagweddau cyfredol yn y ddisgyblaeth Hanes, ymchwil hanesyddol a rheoli a gwarchod y gorffennol
 • gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o ffyrdd o fynd ati i  drin deunyddiau archifol, print neu ddigidol er mwyn gwneud ymchwil i gwestiynau hanesyddol
 • gwybodaeth feirniadol am rôl a gwerth y ddisgyblaeth Hanes yng nghyd-destun ymchwil a chyflogaeth

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos gallu uwch:

 • i ddefnyddio deunydd ffynonellau hanesyddol yn greadigol, yn berswadiol ac yn ddiddwythol
 • i ystyried gwybodaeth hanesyddol yn fanwl a dangos ymwybyddiaeth o ddadleuon cyfredol i ddatblygu damcaniaethau newydd yn sgil fframweithiau amgen a chystadleuol
 • i ddadansoddi amrywiaeth o bynciau hanesyddol yn sgil fframweithiau amgen a chystadleuol
 • i ddod o hyd i ddeunyddiau archifol, print neu ddigidol a’u gwerthuso’n feirniadol er mwyn gwneud ymchwil i gwestiynau hanesyddol penodol 
 • i lunio a chynnal dadleuon hanesyddol annibynnol, cynnig tystiolaeth briodol i’w cefnogi a chyfeirnodi ffynonellau’r dystiolaeth a ddefnyddiwyd

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch wedi datblygu’r canlynol i lefel uchel

 • y gallu i gyfleu a chyfuno syniadau drwy amrywiaeth o gyfryngau o ran lleoliadau, dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol
 • meddwl yn feirniadol, rhesymu, a'r gallu i dderbyn a chrynhoi gwybodaeth a syniadau cymhleth drwy ddadansoddi a gwerthuso llenyddiaeth ysgolheigaidd berthnasol a thystiolaeth ffynhonnell, a dod i gasgliadau annibynnol ynghylch dilysrwydd tystiolaeth a deunydd a archwiliwyd
 • y gallu i nodi problemau, asesu tystiolaeth, a dod i gasgliadau sy'n gyson â nhw ar bynciau hanesyddol a dulliau methodolegol
 • y gallu i gyfleu a chyfuno syniadau ar lafar, yn ysgrifenedig ac ar ffurf clyweledol o ran lleoliadau, dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol
 • y gallu i weithio ar y cyd ac ar eich pen eich hun ar brosiectau sydd â sail ddamcaniaethol ac empirig sy'n defnyddio tystiolaeth ymchwil briodol a pherthnasol

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Yn fwy cyffredinol, ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus, byddwch wedi datblygu’r canlynol i lefel uwch:

 • y gallu i ddatrys problemau a gwreiddioldeb wrth feddwl drwy ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau i fynd i'r afael â phroblemau cyfarwydd ac anghyfarwydd
 • y gallu i lunio a chyfiawnhau dadleuon a chasgliadau am amrywiaeth o faterion, a chyflwyno tystiolaeth ategol briodol
 • y gallu i ymateb yn adeiladu i ddadleuon a beirniadaeth
 • y gallu i gyfleu gwybodaeth gymhleth mewn amrywiaeth o fformatau  i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol
 • sgiliau rheoli amser yn effeithiol, gan gynnwys y gallu i weithio’n gynhyrchiol ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Gallwch ddilyn y radd heb gostau ychwanegol, ond gall fod goblygiadau cost ychwanegol yn sgil ymgysylltu â'r gymuned neu brosiectau lleoliadau gwaith, fel y gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwasanaethau Gwahardd, teithio, ac ati.

Efallai yr hoffech brynu copïau o rai llyfrau, naill ai oherwydd eu bod yn arbennig o bwysig i'ch modiwlau neu oherwydd eich bod yn eu hystyried yn arbennig o ddiddorol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae ein graddedigion sydd â gradd Meistr yn dod o hyd i waith (neu'n dychwelyd i'r gwaith) mewn ystod eang o gyflogaeth broffesiynol ac academaidd sy’n gysylltiedig ac anghysylltiedig. Ar gyfer graddedigion eraill, mae ein gradd Meistr yn gam pwysig ar y llwybr i gwblhau PhD yng Nghaerdydd neu rywle arall.

Mae’r rhaglen yn rhoi’r sgiliau deallusol a'r datblygiad personol a ddysgwyd drwy astudio hanes ar lefel uwch. Mae galw mawr am y rhain mewn amrywiaeth o weithleoedd, ac yn rhoi safbwynt hanesyddol dwfn i chi sy'n eich helpu i gyfrannu mewn ffyrdd pwysig at ddatblygiad eich cymdeithas chi eich hun.

Bydd y sgiliau y byddwch yn eu datblygu drwy gwblhau gradd Meistr yng Nghaerdydd yn eich gwneud chi’n gymwys ar gyfer ystod eang o broffesiynau. Mae sectorau cyflogaeth poblogaidd yn cynnwys addysg, y gyfraith, newyddiaduraeth, cyhoeddi, hysbysebu a marchnata, y gwasanaeth sifil, treftadaeth, y llywodraeth a sectorau proffesiynol eraill.

O’r cychwyn cyntaf, rydym yn eich annog chi i ystyried bywyd y tu hwnt i’r Brifysgol. Yn ogystal â modiwlau a addysgir a gweithdai academaidd, rydym yn cynnig sesiynau pwrpasol i wella eich sgiliau trosglwyddadwy a'ch rhagolygon cyflogadwyedd i roi mantais gystadleuol i chi ar ôl graddio.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: History


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.