Ewch i’r prif gynnwys

Cwnsela Genetig a Genomig (MSc)

 • Hyd: Tair blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn cael eich trwytho mewn geneteg ddynol, geneteg, dadansoddi genetig a biowybodeg, mewn sgiliau cyfathrebu a chynghori, ac yn y sgiliau sy’n ofynnol iddynt ar gyfer weithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol sy’n rhoi cyngor genetig a genomig i deuluoedd.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

globe

Tiwtoriaid arbenigol

Cyfadran academaidd yn cynnwys cynghorwyr genetig gyda phrofiad clinigol helaeth ac arbenigedd byd-eang mewn ymchwil cynghori genetig.

certificate

Achrediad gan gorff proffesiynol

Achredir ein rhaglen gan Fwrdd Cofrestru Cynghorwyr Genetig y DU a Bwrdd Geneteg Feddygol Ewrop.

building

Paratoi ar gyfer ymarfer clinigol

Yn ystod blwyddyn 2, cewch gyfle i gael profiad gwerthfawr yn y gweithle ar leoliad clinigol cymeradwy yn agos at eich lleoliad eich hun.

notepad

Cyfleoedd ymchwil

Mae'r gefnogaeth a gynigir gan ein staff arbenigol yn cynnig cyfle i chi gynnal ymchwil safon cyhoeddi yn ystod blwyddyn 3.

Prif nod y cwrs hwn yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn cymhwyso'r datblygiadau ym maes geneteg ddynol a genomeg yn glinigol, fel bod modd iddyn nhw ddarparu gwasanaethau cwnsela genetig a genomig a’u gwerthuso’n feirniadol.

Mae hwn yn gwrs arloesol, rhan-amser, a dysgu o bell yn bennaf. Mae hyn yn agor ein harbenigedd hyfforddi, sydd wedi’i hen sefydlu, i gynulleidfa ryngwladol, gan ei fod yn dileu'r angen i chi symud i Gaerdydd i astudio ar sail amser llawn i hyfforddi fel cwnselydd genetig. Yn hytrach, byddwch yn mynychu blociau addysgu dwys byr yng Nghymru ac yn cymryd rhan mewn dysgu ar-lein ar gyfer gweddill bob blwyddyn.

Mae'r cwrs yn arbennig o addas i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa fel cwnselydd genetig. Mae wedi’i gynllunio i gwrdd â Set ""A"" Bwrdd Cofrestru Cwnselwyr Genetig y DU (GCRB) sef gofyniad addysgol i gyflwyno Hysbysiad o Fwriad i Gofrestru gyda'r GCRB (ewch i www.gcrb.org.uk/), yn ogystal â gofyniad addysgol Bwrdd Geneteg Feddygol Ewrop (is-adran Cwnselwyr Genetig EBMG) i gyflwyno Hysbysiad o Fwriad i Gofrestru gyda'r EBMG.

Being primarily a distance-learning course has meant that I’m able to work alongside my studies, which is beneficial to my pocket. It also provides me with structure, gives me a world outside of studies, and allows me to develop other skills which, depending on your job, supplements my studies. I’m really enjoying the course so far. At the first face-to-face teaching block in Cardiff we met a number of patients and genetic counsellors and covered lots about counselling skills. It is a demanding programme, but the assignments are interesting and serve a purpose - they’re relatable to the role of a genetic counsellor! We have weekly tutorials where we use an online platform to talk with each other and the staff in real time – this is always really helpful. It’s a chance to ask lots of questions and discuss topics / hypothetical scenarios (my favourite part as it makes studying feel more like real life) - and you can even do this in your pyjamas!
Alys, Genetic and Genomic Counselling (MSc)

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol megis gwyddoniaeth fiolegol neu (bio) feddygol, gwyddorau cymdeithasol, nyrsio neu seicoleg neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS. 
 3. Tystiolaeth eich bod wedi ennill o leiaf 6 mis o brofiad gofal di-deulu cyfwerth ag amser llawn (tua 800 awr) ar adeg y cais. Gall hyn gael ei ddangos gan geirda cyflogwr. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.
 4. Geirda academaidd sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen. Dylid cael hwn cyn i chi wneud cais a bydd ei angen cyn i ni allu gwneud penderfyniad ar eich cais.
 5. Datganiad personol sy'n dangos eich gwybodaeth, cymhelliant ac ymrwymiad i yrfa mewn cwnsela genetig a genomig (rhaid i chi ddefnyddio'r cwestiynau isod fel penawdau yn eich datganiad):
 • Beth sy'n eich cymell i wneud cais am y cwrs hwn?
 • Pa rinweddau a phriodoleddau personol sydd gennych a fyddai'n gwella eich gallu i weithio fel cynghorydd genetig?
 • • Disgrifiwch unrhyw brofiad rydych wedi'i gael yn gweithio gydag unigolion a allai gael eu hystyried yn agored i niwed.
 • Os ydych wedi gwneud cais am y cwrs hwn o'r blaen ac wedi bod yn aflwyddiannus, disgrifiwch pa brofiad pellach rydych wedi'i ennill a allai gryfhau eich cais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Y dyddiad cau yw 31 Mawrth. Rhaid i chi gyflwyno'r holl dystiolaeth a restrir yn y meini prawf mynediad erbyn y dyddiad cau er mwyn cael eich ystyried ar gyfer cyfweliad. Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad hwn, byddwn ond yn ei ystyried os yw lleoedd ar gael ar ôl y cyfweliad.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac yn aseinio sgôr iddo yn seiliedig ar feini prawf a bennwyd ymlaen llaw. Yna bydd ceisiadau'n cael eu rhestru yn ôl sgôr, a gwahoddir yr ymgeiswyr sydd â sgôr uchaf i gyfweliad.

Yn y cyfweliad, bydd angen i chi ddangos y canlynol:

 • Gwybodaeth am gwnsela genetig a genomig
 • Sgiliau myfyriol a hunanymwybyddiaeth
 • Y gallu i fyfyrio ar effaith seicogymdeithasol clefydau ac anabledd
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o eneteg ddynol
 • Cynlluniau/dewisiadau lleoliad Blwyddyn 2

Bydd y rhai sy'n cael eu cyfweld yn cael eu sgorio yn seiliedig ar feini prawf a bennwyd ymlaen llaw. Bydd y sgôr ymgeisio a chyfweliad yn cael ei gyfuno a bydd cynigion yn cael eu gwneud i'r ymgeiswyr sy'n sgorio uchaf. Sylwch na ellir cyflwyno cynigion heb gytundeb lleoliad ar waith (bydd hyn yn digwydd ar ôl y cyfweliad).

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen MSc yn cynnwys dau gyfnod: Mae'r cam a addysgir yn para am gyfanswm o 24 mis. Mae'r cam traethawd hir (R) yn para am 12 mis arall, ar ôl cwblhau'r camau a addysgir. Cyfanswm y cyfnod arferol i gwblhau'r rhaglen MSc lawn yw tair blynedd academaidd, o’r dyddiad cofrestru am y tro cyntaf ar y rhaglen.

Mae hon yn rhaglen ddwys iawn ac argymhellir ymrwymo 2-3 diwrnod yr wythnos ar gyfer astudiaethau cyffredinol. Mae ymrwymiad hefyd i'r blociau astudio wyneb yn wyneb, tiwtorialau ar-lein wythnosol wedi'u hamserlennu, dyddiadau cwblhau aseiniadau, a'r lleoliad ym Mlwyddyn 2.

Cam a Addysgir

Mae'r cam hwn yn cynnwys wyth modiwl gyda gwerthoedd credyd o 10, 20 neu 50 credyd, sy’n dod i gyfanswm o 180 o gredydau, ar Lefel 7.

Gallwch adael y cwrs ar ôl cwblhau 180 credyd o'r gydran a addysgir (Cam T) yn llwyddiannus (gan gynnwys yr holl fodiwlau gofynnol) gyda Diploma Ôl-raddedig.

Ym Mlwyddyn 2, yn ogystal ag astudio modiwlau, bydd yn ofynnol i chi gwblhau lleoliad clinigol o 72 diwrnod o leiaf (cyfwerth ag amser llawn) mewn gwasanaeth genetig clinigol. Ategir hyn gan lawer o ryngweithio â chleifion. Mae mynediad i'ch lleoliad cwnsela genetig a'r cynlluniau pendant ar ei gyfer yn faen prawf ar gyfer dewis yn y cyfweliad. Ystyriwch drafod eich cynlluniau ar gyfer lleoliad â thîm y rhaglen cyn gwneud cais, drwy gysylltu â'r tiwtor Derbyn.

Cam Traethawd Hir

Bydd y cam hwn yn cynnwys traethawd hir 60 credyd ar Lefel 7, er mwyn cyflawni cyfanswm o 240 o gredydau i gyd ar Lefel 7 i gwblhau'r rhaglen MSc.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Cyfanswm y modiwlau blwyddyn un yw 90 credyd.  Yn ogystal â'r modiwlau ar-lein, bydd dau floc addysgu wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd ym Mlwyddyn 1, y cyntaf ym mis Medi/Hydref, a'r ail ar ddechrau mis Mehefin.  Bydd gweddill yr addysgu a'r asesu drwy ddysgu o bell gan ddefnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir.

Blwyddyn dau

Mae’r modiwlau a addysgir ym Mlwyddyn dau yn 90 o gredydau at ei gilydd.  Yn ogystal â'r modiwlau ar-lein, bydd dau floc addysgu wyneb yn wyneb yng Nghymru (DU) ym Mlwyddyn dau, ym mis Rhagfyr a mis Mai.  Bydd gweddill yr addysgu a'r asesu drwy ddysgu o bell gan ddefnyddio amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd.

Elfen bwysig yn yr ail flwyddyn yw’r modiwl lleoliad, lle caiff y wybodaeth a’r sgiliau rydych wedi’u hennill ar yr MSc mewn Cwnsela Genetig a Genomig eu defnyddio a’u hasesu mewn gwasanaeth genetig clinigol / cwnsela genetig.  Rhaid i chi gwblhau lleoliad clinigol sy’n para o leiaf 72 diwrnod mewn gwasanaeth genetig clinigol, gan gyfrannu at weithgareddau rheolaidd y gwasanaeth a chyfrannu at gwnsela genetig i gleientiaid y gwasanaeth yn unol â Chytundeb Lleoliad a drefnir ymlaen llaw.

Blwyddyn tri

I symud ymlaen i'r cam Traethawd Hir, rhaid i chi basio pob elfen o gam a addysgir y rhaglen yn gyntaf.  Ym Mlwyddyn tri, byddwch yn canolbwyntio ar gwblhau eich prosiect traethawd MSc.  Bydd goruchwyliwr traethawd hir yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn eich cefnogi i gyflawni nodau'r prosiect.

Bydd blwyddyn tri yn cynnwys un bloc addysgu wyneb yn wyneb tri diwrnod yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd.  Diben y bloc hwn yw darparu addysgu, arweiniad a chefnogaeth ar gyfer eich prosiect traethawd hir a'ch cadw mewn cysylltiad â'ch sgiliau cwnsela. Bydd yn cynnwys cydgrynhoi addysgu blaenorol ar ddylunio a methodoleg ymchwil ac yn eich galluogi i drafod eich cynlluniau prosiect gyda'r tiwtoriaid a'r goruchwylwyr.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd wyneb yn wyneb ac ar-lein, tiwtorialau, seminarau, astudio hunangyfeiriedig a dysgu drwy brofiad ar leoliad.

Mae'r rhaglen yn cynnwys tiwtorialau ar-lein wythnosol gorfodol wedi'u hamserlennu yn ystod y tymor drwy gydol y cwrs.

Mae’r darlithoedd yn amrywio o ran ffurf ond yn gyffredinol maen nhw’n ceisio darparu strwythur eang ar gyfer pob pwnc, i gyflwyno cysyniadau allweddol, a chyfleu gwybodaeth gyfredol a pherthnasol. Mewn tiwtorialau a seminarau, byddwch yn cael y cyfle i drafod pynciau cwnsela genetig a genomig penodol, i atgyfnerthu eich dysgu unigol a chael adborth arno, ac i ddatblygu sgiliau cyflwyno llafar. Bydd tiwtorialau yn eich galluogi i wneud cyfraniadau unigol i waith astudio grŵp, er enghraifft drwy grynhoi cyflwr genetig penodol neu eich prosiect traethawd hir ar gyfer y grŵp.

Byddwch yn cael y cyfle i ymarfer a datblygu sgiliau cwnsela, sgiliau deallusol, sgiliau gweithio mewn tîm a sgiliau cyflwyno drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu amrywiol, fel datrys problemau clinigol, trafodaethau mewn grwpiau bach, dadleuon, cyflwyniadau llafar, tasgau ymchwil annibynnol ac aseiniadau ysgrifenedig yn ogystal â'ch gweithgareddau ymarferol ar leoliad ym mlwyddyn 2.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfuniad o ddulliau gan gynnwys gwaith ysgrifenedig (blogiau, traethodau), cyflwyniadau, darnau myfyriol, asesiad sgiliau fideo a thraethawd hir.

Mae'r traethawd hir yn seiliedig ar adolygiad o lenyddiaeth neu astudiaeth empirig ac fel arfer nid yw dros 20,000 o eiriau, gydag unrhyw ddeunydd arall y gellir ei ystyried yn briodol i’r pwnc yn ei ategu, a dylai gynnwys canlyniadau cyfnod eich gwaith prosiect. Gallai meysydd pwnc gynnwys, er enghraifft: profiadau unigolyn, teulu neu glaf o brofion a chwnsela genetig neu genomeg; canlyniadau cleifion o brofion a chwnsela genetig neu genomeg; goblygiadau cymdeithasol a moesegol technolegau genetig a chwnsela genetig neu genomeg; neu brofiadau proffesiynol cwnselwyr genetig.

Adborth Ffurfiannol

Mae adborth ffurfiannol yn adborth nad yw'n cyfrannu at gynnydd na phenderfyniadau dosbarthiad gradd. Nod adborth ffurfiannol yw gwella eich dealltwriaeth a'ch dysgu cyn i chi gwblhau eich asesiad crynodol. Yn fwy penodol, mae adborth ffurfiannol yn:

 • eich helpu i ganfod eich cryfderau a’ch gwendidau a thargedu meysydd y mae angen gweithio arnyn nhw;
 • helpu staff i’ch cefnogi a rhoi sylw i'r problemau a ganfuwyd, gyda strategaethau wedi'u targedu ar gyfer gwella.

Adborth Crynodol

Adborth crynodol yw adborth ar asesiadau sy'n cyfrannu at gynnydd neu benderfyniadau dosbarthiad gradd. Nod asesiad crynodol yw rhoi syniad o ba mor dda rydych chi wedi llwyddo i fodloni deilliannau dysgu bwriadedig Modiwl neu Raglen a bydd yn eich galluogi i nodi unrhyw gamau sydd eu hangen er mwyn gwella.

Byddwch yn cael cyfle i drafod adborth un-i-un gyda chyfarwyddwyr y cwrs, darlithwyr a thiwtoriaid yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i elwa o adborth gan gymheiriaid gan eich cydfyfyrwyr. Mae sesiynau tiwtorial yn fforwm ar gyfer adborth grŵp i gyfarwyddwyr y cwrs a ganddyn nhw.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddyrannu i chi a fydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich perfformiad ar y cwrs a'ch cynghori ar dechnegau astudio a chynllunio gyrfa. Hefyd, os byddwch yn cael unrhyw anawsterau, dylech gysylltu â’ch tiwtor personol yn gyntaf. Cewch gyfle i gyfarfod (ar-lein neu fel arall) un-i-un gyda'ch tiwtor personol unwaith y tymor.

Mae llawer o arbenigedd gyrfaoedd ar gael yn yr Ysgol. Yn ogystal, mae aelodau o dîm ein rhaglen yn gwnselwyr genetig profiadol sydd wedi cofrestru gyda’r EBMG a/neu’r GCRB a gallant roi cyngor ar yrfaoedd pan fo hynny'n briodol.

Mae amryw o staff ar gael i ddarparu cymorth pellach, gan gynnwys tiwtor cefnogaeth academaidd a llyfrgellydd meddygol arbenigol. Mae aelod o staff academaidd yn gweithredu fel Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth dynodedig ac yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Dysgu Canolog, yn helaeth. Yma gallwch gael mynediad at fforymau trafod a dod o hyd i ddeunyddiau cwrs gan gynnwys recordiadau o ddarlithoedd, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig, profion amlddewis, papurau arholiad blaenorol ac enghreifftiau o waith myfyrwyr o flynyddoedd blaenorol. Bydd Dysgu Canolog hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer byrddau trafod, tiwtorialau, cyflwyniadau myfyrwyr a thrafodaethau dosbarth.

Byddwch yn cael goruchwyliwr enwebedig pan fyddwch yn gweithio ar eich traethawd hir. Byddwch yn trefnu cyfarfodydd â’ch goruchwyliwr, boed hynny dros Skype neu amgylchedd ar-lein arall, i drafod cynnydd. Bydd yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi, a bydd hefyd yn rhoi adborth ysgrifenedig i chi ar un fersiwn ddrafft o’ch traethawd hir.

Bydd tîm y rhaglen yn eich cefnogi chi a'ch cyfoedion i ddatblygu perthynas gref yn y dosbarth. Mae eich cydfyfyrwyr yn ffynhonnell wych o gymorth, a bydd tîm y rhaglen yn gweithio'n galed i greu amgylchedd a fydd yn meithrin hyn gan y bydd eich cydfyfyrwyr yn parhau i fod yn ffynonellau cymorth defnyddiol drwy gydol eich gyrfa fel cwnselydd genetig. Byddwn yn ymdrechu i greu cyfleoedd i'r grŵp gyfarfod a chael hwyl yn gymdeithasol yn ystod y blociau wyneb yn wyneb yng Nghymru. Mae tîm y rhaglen hefyd yn cymedroli grŵp caeedig ar Facebook ar gyfer pob myfyriwr presennol a blaenorol, a byddwch yn cael eich annog i greu eich grŵp caeedig ar Facebook eich hun ar gyfer eich dosbarth (nad yw tîm y rhaglen yn ei ddefnyddio) i feithrin perthnasoedd cefnogol yn y dosbarth.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi ennill ystod o sgiliau gwerthfawr, yn sgiliau penodol i’r ddisgyblaeth a sgiliau cyflogadwyedd mwy generig. Drwy'r rhaglen, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau cwnsela a chyfathrebu, TG a sgiliau clinigol ymarferol, a byddwch yn cael nifer o gyfleoedd i ymestyn eich sgiliau cyfathrebu a dadansoddi.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen, byddwch yn gallu:

 1. Gwerthfawrogi ffyrdd y mae amrywiaeth o wyddorau gofal iechyd yn cyfrannu at ymarfer cwnsela genetig

 2. Cyfuno gwybodaeth am eneteg a genomeg ddynol gan gynnwys patrymau etifeddu Mendelian, cytogeneteg, genomeg a geneteg foleciwlaidd, at ddibenion cwnsela genetig a genomig.

 3. Asesu a chyfrifo risgiau genetig unigolion gan ddefnyddio egwyddorion tebygolrwydd ac ystadegau.

 4. Rhagweld agweddau seicogymdeithasol cyflyrau genetig gan ddefnyddio cwnsela, cymdeithaseg iechyd a salwch, ymwybyddiaeth ddiwylliannol, dynameg teulu a gwneud penderfyniadau.

 5. Cyfrifo risg unigolyn o etifeddu neu ddatblygu cyflwr genetig sy'n rhedeg neu a allai redeg yn ei deulu, gan ystyried patrwm etifeddiaeth y cyflwr, strwythur ei deulu ac unrhyw ddigwyddiadau amodol a allai fod wedi dylanwadu ar ei risg.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen, byddwch yn gallu:

 1. Cyfuno gwybodaeth am eneteg a genomeg, gan gynnwys dysmorffoleg, anhwylderau etifeddol ac amlffactoraidd, geneteg canser, profion genetig a genomig, biowybodaeth a sgrinio gan gynnwys diagnosis cyn-geni at ddibenion cwnsela genetig a genomig.

 2. Defnyddio ac arfarnu'n feirniadol dystiolaeth a gyhoeddwyd at ddibenion cwnsela genetig a genomig cywir a phriodol.

 3. Gwerthfawrogi ac arfarnu’n feirniadol y materion athronyddol, cyfreithiol a moesegol sy'n codi ym maes cwnsela genetig a genomig a chymhwyso fframweithiau damcaniaethol priodol i ddatrys y materion hyn.

 4. Cynnig sut gall theori cwnsela cyfredol a thystiolaeth ymchwil lywio ymarfer ym maes cwnsela genetig a genomig.

 5. Gwerthuso rôl a datblygiad gwasanaeth geneteg glinigol yn y GIG ac yn rhyngwladol

 6. Gwerthuso tystiolaeth ymchwil a gyhoeddwyd yn feirniadol a'i rôl o ran darparu gwasanaethau cwnsela genetig a genomig o safon.

 7. Dylunio, gweithredu a chwblhau prosiect ymchwil, archwilio clinigol, arloesi neu werthuso gwasanaeth bach.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen, byddwch yn gallu:

 1. Darparu cwnsela genetig a genomig diogel, effeithiol, sy'n canolbwyntio ar y claf gyda phroffesiynoldeb priodol.

 2. Cymhwyso sgiliau cwnsela'n briodol ym maes ymarfer cwnsela genetig a genomig.

 3. Gwerthuso effaith ehangach anabledd ar unigolion a theuluoedd a'r gwasanaethau sydd ar gael i'r bobl hyn.

 4. Asesu ymatebion seicogymdeithasol i ddiagnosis o gyflwr genetig, statws risg genetig, canlyniadau profion genetig neu genomig neu derfynu beichiogrwydd, gan ddefnyddio theorïau ymdopi a galar/profedigaeth.

 5. Amddiffyn pwysigrwydd cyfrinachedd gwybodaeth enynnol.

 6. Gwerthuso’r ffyrdd y mae cwnsela genetig a genomig yn integreiddio â gwyddorau gofal iechyd a phroffesiynau iechyd eraill.

 7. Sicrhau hunanfyfyrio a hunanymwybyddiaeth broffesiynol wrth ddatblygu’n broffesiynol ei hun, mewn ffyrdd sy’n gwella ei ymarfer yn y maes cwnsela genetig a genomig, ac sy’n gwella canlyniadau i gleifion.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen, byddwch yn gallu:

 1. Defnyddio sgiliau datrys problemau'n effeithiol gydag amrywiaeth o faterion amrywiol

 2. Rheoli a blaenoriaethu llwyth gwaith ac amser yn effeithiol
  er mwyn cwblhau prosiectau o ansawdd, gan gynnwys gweithio i derfynau amser

 3. Dangos eich bod yn gallu gweithio'n effeithiol gydag eraill i ddatblygu atebion arloesol a datrys problemau

 4. Dangos mentergarwch, gan gymryd cyfrifoldeb am gyflawni amcanion a nodau

 5. Gwrando’n effeithiol i ddeall a phrosesu gwybodaeth bwysig a/neu gymhleth

 6. Cyfathrebu'n gywir, yn glir ac yn gryno mewn amrywiaeth o arddulliau, gan ddefnyddio ystod o gyfryngau ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £7,450 Dim
Blwyddyn dau £7,450 Dim
Blwyddyn tri £2,483 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,200 £2,500
Blwyddyn dau £12,200 Dim
Blwyddyn tri £4,067 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Er bod y rhan fwyaf o'r costau wedi'u cynnwys yn y strwythur ffioedd, mae rhai costau ychwanegol y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Chi sy'n gyfrifol am yr holl gostau teithio (gan gynnwys fisâu), cludiant, cynhaliaeth a llety dros nos, o'ch cartref i’r canlynol:

 • Pob un bloc addysgu wyneb yn wyneb yng Nghymru; mae hyn yn cynnwys cost o tua GBP £230 (prisiau 2017) am gost llety a phrydau bwyd am bedair noson yn y gydran foeseg yn Neuadd Gregynog (ewch i http://www.gregynog.org/)
 • Lleoliadau clinigol lleol ar gyfer cwnsela genetig
 • Unrhyw angen i ailsefyll arholiadau yng Nghaerdydd

Yn ychwanegol efallai y bydd cost ychwanegol i chi os oes angen gwasanaeth prawfddarllen Saesneg arnoch ar gyfer eich traethawd hir neu asesiadau ysgrifenedig eraill.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am gost unrhyw archwiliadau DBS neu'r heddlu lleol sydd eu hangen.

Efallai yr hoffech hefyd brynu eich copïau eich hun o lyfrau testun craidd.

Rhaid i ymgeiswyr sy’n chwilio am leoliadau yn y DU neu yng Ngweriniaeth Iwerddon beidio â chysylltu’n uniongyrchol â gwasanaethau geneteg glinigol yn y gwledydd hynny. Ond gallant drafod cynlluniau arfaethedig â thîm y rhaglen fel rhan o'r broses ymgeisio a dethol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r rhaglen hon yn arbennig o addas i'r rhai sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa fel cwnselydd genetig yn y DU, gan ei bod wedi'i chynllunio i fodloni Bwrdd Cofrestru Cwnselwyr Genetig y DU (GCRB) Set A gofyniad addysgol i gyflwyno Hysbysiad o Fwriad i Gofrestru gyda'r GCRB. Mae'r rhaglen wedi'i hachredu gan y GCRB, fel bod yr MSc yn cymhwyso cwnselwyr genetig dan hyfforddiant i wneud cais am Gofrestriad Gwirfoddol Sicr gyda'r GCRB, sy'n galluogi cwnselydd genetig dan hyfforddiant (a delir ar fand 6 agenda ar gyfer Newid) i symud i swydd GIG band 7 AFC yn GIG y DU.

Mae hefyd yn addas i'r rhai sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa fel cwnselydd genetig yn Ewrop ac yn rhyngwladol, gan ei fod wedi'i gynllunio i fodloni gofyniad addysgol Bwrdd Geneteg Feddygol Ewrop (is-adran Cwnselwyr Genetig EBMG) i gyflwyno Hysbysiad o Fwriad i Gofrestru gyda'r EBMG. Mae'r achrediad gan EBMG yn golygu bod y cymhwyster MSc yn cymhwyso cwnselwyr genetig dan hyfforddiant i wneud cais am gofrestriad EBMG.

Mae dros 90% o raddedigion o raglenni hyfforddi cwnselwyr genetig Prifysgol Caerdydd wedi cael gwaith fel cwnselwyr genetig ers dechrau'r cwrs yn 2000.

Yn y DU ac yn UDA, mae'r galw am gwnselwyr genetig wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ni fydd graddedigion o gyrsiau MSc mewn Genetig (a Genomeg) presennol y DU yn ddigonol i ddiwallu anghenion GIG y DU dros y blynyddoedd nesaf, gan fod llawer o gwnselwyr genetig y DU yn agos at oed ymddeol.  Mae Cynghrair Trawswladol Cwnselwyr Genetig (partneriaeth o addysgwyr cwnselwyr genetig o ddeunaw gwlad) wedi pwysleisio'n gryf yr angen i hyfforddi mwy o gwnselwyr genetig i ymarfer yn rhyngwladol, yn benodol ar draws yr UE, Asia a De America.

Lleoliadau

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd gofyn i chi gwblhau 72 diwrnod o brofiad seiliedig ar waith ar leoliad mewn gwasanaeth cwnsela genetig neu genomig lleol (i chi). Trafodir hyn fel rhan o'r broses ddethol gan fod y gallu i'w drefnu yn rhagofyniad ar gyfer cael eich derbyn ar y cwrs. Mae'r lleoliad yn rhoi cyfle i chi gymhwyso'r wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd ar yr MSc mewn Cwnsela Genetig a Genomig mewn gwasanaeth cwnsela geneteg / genetig clinigol a chael eich asesu mewn cymwyseddau craidd. Bydd angen i chi gysylltu â thîm y rhaglen MSc ynghylch addasrwydd eich lleoliad arfaethedig, a rhoi manylion cyswllt darparwyr lleoliadau arfaethedig i dîm y rhaglen MSc, a fydd yn trafod cytundeb priodol rhyngoch chi, Prifysgol Caerdydd a darparwr y lleoliad. Byddwch yn gweithio gyda goruchwylwyr Lleoliadau i gwblhau gofynion y lleoliad, gan gynnwys adroddiad goruchwyliwr lleoliadau, Cofnod Achos a Chofnod Sgiliau a Chymwyseddau.

Ar leoliad, byddwch yn cymryd rhan yng ngweithgareddau rheolaidd y gwasanaeth ac yn cyfrannu at gwnsela genetig cleientiaid y gwasanaeth. Byddwch yn cael y cyfle i fyfyrio ar y sgiliau rydych yn eu datblygu mewn cwnsela genetig a genomeg, gyda chefnogaeth goruchwyliwr lleoliadau lleol a thrwy oruchwyliaeth cwnsela genetig ar-lein (fel y'i diffinnir gan Gymdeithas Nyrsys a Chwnselwyr Genetig y DU) a ddarperir gan dîm y rhaglen MSc.

Rhaid i ymgeiswyr sy’n chwilio am leoliadau yn y DU neu yng Ngweriniaeth Iwerddon beidio â chysylltu’n uniongyrchol â gwasanaethau geneteg glinigol yn y gwledydd hynny. Ond gallant drafod cynlluniau arfaethedig â thîm y rhaglen fel rhan o'r broses ymgeisio a dethol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth, Gofal iechyd, Gwyddorau biofeddygol


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.