Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Diabetes (MSc)

 • Hyd: 2 years
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Find out more about the MSc in Diabetes Practice from Cardiff University

Nod yr MSc Ymarfer Diabetes yw rhoi gwybodaeth glinigol uwch am ddiabetes a materion sy'n ymwneud â diabetes fel y maent yn bresennol yn ymarferol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb arbennig mewn diabetes.

book

Ceir addysgu cyfoes sy’n canolbwyntio ar ddulliau clinigol

Drwy ymgysylltu ag astudiaethau achos sy'n cydblethu tystiolaeth i werthuso datblygiadau clinigol arloesol ym maes gofal diabetes, gan ddarparu cyd-destun clinigol perthnasol i'r deunyddiau dysgu.

telescope

Datblygiadau yn y dyfodol

Byddwch yn dysgu am strategaethau sydd â'r nod o ystyried y ffordd orau o ddelio â datblygiadau mewn technoleg, therapi a rheoli yn y dyfodol yn y maes hwn sy'n symud yn gyflym.

mouse

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Mae cyflwyno eDdysgu arloesol yn cefnogi cymuned ymarfer, gan ganiatáu i fyfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaethau a thrafodaethau gyda chyfoedion a chyfadran o arbenigwyr, yn ogystal â myfyrio ar eu hymarfer clinigol eu hunain fel adnodd dysgu.

notepad

Sgiliau ymchwilio

Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil gwerthfawr i fynd i'r afael â chwestiynau sy'n glinigol ystyrlon sy'n berthnasol i'ch maes ymarfer.

Nod yr MSc Ymarfer Diabetes yw rhoi gwybodaeth glinigol uwch am ddiabetes a materion sy'n ymwneud â diabetes fel y maent yn bresennol yn ymarferol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb arbennig mewn diabetes.  Y bwriad yw rhoi gwybodaeth glinigol gyfredol gyda chanllawiau ynghylch rhoi triniaeth ac atgyfeirio ar gyfer y rhai sy’n byw gyda diabetes ac yn profi cymhlethdodau diabetes a welir yn ymarferol. Mae’r rhaglen yn cefnogi graddedigion i ddarparu dulliau newydd, trawsnewidiol i wella ansawdd gofal ar gyfer pobl sy’n byw gyda diabetes neu mewn perygl o’i ddatblygu, o ofal sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth a seiliedig ar y claf i ofal sy’n seiliedig ar y boblogaeth.  Drwy astudio ar y rhaglen hon, byddwch yn cael eich galluogi i gefnogi timau iechyd i greu newid ar draws y system gyda gwelliannau enfawr mewn canlyniadau. Mae'n darparu profiad addysgol sy'n diwallu anghenion gwasanaethau gofal iechyd o ran cefnogi datblygiad gofal rhagorol ar gyfer y dyfodol ym maes diabetoleg, gan ganiatáu i newidiadau trawsnewidiol ymatebol gael eu gwneud a'u gwerthuso a hyrwyddo gwelliannau parhaus. Mae hyn yn gynyddol bwysig mewn sector gofal iechyd sy'n gweld newidiadau technolegol a therapiwtig cyflym.

 

Bydd y rhaglen yn eich helpu i asesu lle mae'r bylchau presennol yn y gofal a ddarperir o safbwynt systemau mewn ffordd integredig a byddwch yn cael eich cefnogi i gyrraedd y diagnosis cywir a’i rheoli, gan fynd i'r afael ag anghenion clinigol nad ydynt wedi’u diwallu.

Nod y rhaglen yw:

 • Darparu rhaglen gynhwysfawr o addysg diabetes ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.
 • Sefydlu amgylchedd ysgogol ar gyfer ymchwil, addysgu a dysgu am ddiabetes, datblygu unigolyn sy’n meddwl yn feirniadol sy'n gallu cyfosod tystiolaeth i fyfyrio'n arloesol ac arwain ar atal, lleihau effaith, asesu a rheoli’r cyflwr hwn.
 • Darparu'r addysgu diweddaraf ym maes trin diabetes, cynnal ymchwil, technoleg a therapiwteg.
 • Cysyniadu'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau hirdymor fel unigolion y mae angen dulliau gwahanol o ofalu arnynt a allai ganolbwyntio ar reoli symptomau yn hytrach na gwella, a defnyddio tystiolaeth gadarn i gefnogi dulliau hunanreoli a rhagnodi cymdeithasol ymhlith ymyriadau rheoli cyflyrau mwy hirdymor eraill.
 • Datblygu ymarferwyr sydd ag egwyddorion dysgu oedolion gydol oes i drawsnewid gofal iechyd, gan ymateb i anghenion pobl sy’n byw gyda diabetes neu mewn perygl o’i ddatblygu, a'u teuluoedd, a darparu modelau rôl ar gyfer eu cyfoedion.
 • Datblygu sgiliau arwain a gwerthuso wrth ddarparu gofal.
 • Annog diwylliant ar gyfer hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol trwy ddatblygu rhwydwaith o athrawon clinigol profiadol.

Mae'r cwrs yn ddatblygiad o Uned Ymchwil Diabetes Prifysgol Caerdydd sydd ag enw da yn rhyngwladol am addysgu ac ymchwil mewn diabetes. Mae'n ceisio annog meddwl yn feirniadol a gwella dealltwriaeth o ddiabetes a phynciau sy'n gysylltiedig â diabetes. Byddwch yn meddu ar wybodaeth ffeithiol gyfredol ac yn cael y cyfle i ddysgu am strategaethau sy’n ceisio ystyried y ffordd orau o ddelio â datblygiadau o ran therapïau a rheoli i'r dyfodol.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes perthnasol fel meddygaeth, neu bwnc gofal iechyd perthynol neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Geirda gan eich cyflogwr at dystiolaeth bod gennych ddwy flynedd o brofiad cyfwerth ag amser llawn a'ch bod yn gweithio ar hyn o bryd gyda phobl sydd â diabetes neu sydd mewn perygl o ddatblygu diabetes. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais. 

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail o leiaf dwy flynedd o brofiad proffesiynol perthnasol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Dyma raglen lefel meistr a addysgir yn rhan-amser dros 2 flynedd:

Cam T1  

Mae'r cam hwn yn para am 18 mis ac mae'n cynnwys chwe modiwl 20 credyd sy'n dod i gyfanswm o 120 credyd, ar Lefel 7, , pob un yn para 8 wythnos. Bydd gennych yr opsiwn o ddewis pynciau mewn rhai o'r modiwlau sy'n cyd-fynd â'ch anghenion dysgu a chlinigol.Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau Cam T1 yn llwyddiannus yn gymwys i gael y dyfarniad Diploma Ôl-raddedig os byddant yn gadael ar y cwm hwn.

Cam T2

Mae'r cam hwn yn para 28 wythnos ac mae'n cynnwys y modiwl traethawd hir 60 credyd ar Lefel 7. Bydd myfyrwyr yn cwblhau traethawd hir mewn maes o ddiddordeb arbennig o'u dewis a drafodir gyda’r gyfadran a goruchwyliwr y rhaglen.

Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau Cam T2 yn llwyddiannus yn gymwys ar gyfer y dyfarniad MSc.

Gall myfyrwyr adael y cwrs gyda Thystysgrif Ôl-raddedig, ar ôl cwblhau 60 credyd yn llwyddiannus, os yw'r rhain yn cynnwys dyfarniad credyd ar gyfer tri modiwl 'gofynnol' o gam T1 yn unig. 

Gellir astudio pob modiwl hefyd ar sail DPP annibynnol i roi mwy o hyblygrwydd dysgu wedi'i deilwra i ofynion dysgu unigol.  

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Cydran a Addysgir

Modiwl 1: Ymchwil a Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth mewn Diabetes

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i werthfawrogi ymchwil, arloesedd, archwilio a gwerthuso gwasanaethau yn gadarn a bydd yn rhoi'r gallu i chi herio'r dystiolaeth ac i fynd i'r afael â chwestiynau sy'n glinigol ystyrlon sy'n berthnasol i'ch ymarfer clinigol. 

Modiwl 2: Egwyddorion Diabetes a Hyrwyddo Hunanreolaeth

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r maes pwnc o fewn ei gyd-destun clinigol dyddiol. Mae'r modiwl yn rhoi cyfle i chi gael dealltwriaeth gynhwysfawr o ddosbarthu, cyflwyno a rhoi diagnosis o ddiabetes, 'cyn diabetes' ac anhwylderau metabolaeth glwcos, ac i werthuso goblygiadau'r diagnosisau hyn.  Fe'ch gwahoddir i archwilio profion diagnostig, cynlluniau rheoli clinigol, pathoffysioleg, aetioleg a ffactorau risg diabetes a rolau cyflenwol gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, gweithwyr proffesiynol eraill a chleifion. Rhoddir ystyriaeth arbennig hefyd i raglenni hunanreoli strwythuredig, ffordd o fyw a rheoli pwysau, gwella o ddiabetes ac archwilio dulliau seicolegol.

Mae'r modiwl hwn yn eich gwahodd i werthuso ffyrdd o reoli'r rhai sydd â chyflyrau hirdymor a byddwch yn gallu ystyried dulliau cymharol newydd o reoli gan ddefnyddio cyd-greu a chyd-gynhyrchu, gwneud penderfyniadau ar y cyd, hunanreoli a rhagnodi cymdeithasol.

Modiwl 3: Therapiwteg mewn Diabetes

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi arfarnu therapïau'r gorffennol a'r presennol wrth reoli pobl sydd â diabetes.  Bydd hyn yn cynnwys amrywiaeth o gyfryngau fferyllol/therapiwtig, therapïau’r geg a chwistrelladwy, ymyriadau addasu risgiau, gan roi sylw i ganlyniadau cardiofasgwlaidd, rheoli gordewdra a llawdriniaeth.  Bydd y modiwl hefyd yn archwilio therapïau sy'n dod i'r amlwg sy'n berthnasol i reoli diabetes. Mae gwerthuso tystiolaeth ymchwil yn feirniadol yn rhan bwysig o'r astudiaethau ar gyfer y modiwl hwn, i lywio a chefnogi'r ffyrdd y mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn cymryd rhan mewn dulliau rheoli clinigol a/neu ffordd o fyw ar gyfer pobl â diabetes.

Modiwl 4: Asesu a Rheoli Cymhlethdodau Diabetes a Chlefyd Cardiofasgwlaidd

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi archwilio dulliau atal, adnabod a rheoli cymhlethdodau mewn diabetes. Fe'ch gwahoddir i werthuso safonau sylfaen dystiolaeth cyfredol ac argymhellion o ran gofal mewn diabetes.  Byddwch hefyd yn gallu archwilio dulliau a ddefnyddir i sgrinio ar gyfer cymhlethdodau microfasgwlaidd a macrofasgwlaidd mewn diabetes, gan ganolbwyntio'n ychwanegol ar glefyd cardiofasgwlaidd a llunio dulliau rheoli sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer amrywiaeth o senarios clinigol. Bydd hyn yn cefnogi eich gallu i gyflwyno opsiynau ataliol a rheoli cynnar i gefnogi'r rhai sy'n byw gyda diabetes a darparu pecynnau gofal personol.

Blwyddyn dau

Mae'r modiwlau dewisol yn caniatáu i chi ganolbwyntio ar grwpiau penodol o unigolion a allai fod angen strategaethau atal, diagnosis a/neu ddulliau rheoli gwahanol. Gall myfyrwyr ddewis dau o'r opsiynau canlynol:

Opsiwn 1: Ystyriaethau Arbennig mewn Diabetes Math 1

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i werthuso'r safonau cyfredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac argymhellion ymarfer clinigol mewn diabetes math 1. Byddwch yn archwilio amgylchiadau arbennig ac yn llunio cynlluniau rheoli ar gyfer amrywiaeth o senarios clinigol, gan gynnwys gofal trosiannol, anhwylderau bwyta a gastroparesis. Byddwch hefyd yn gwerthuso'r dystiolaeth ar gyfer technoleg mewn diabetes ac yn datblygu strategaethau ar gyfer eu cymhwyso mewn ymarfer clinigol.

Opsiwn 2: Diabetes yn ystod Beichiogrwydd

Nod y modiwl yw datblygu clinigwyr sy'n gallu gwerthuso safonau cyfredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i lunio rheolaeth glinigol, i'r safonau uchaf, ar gyfer diabetes sy'n bodoli eisoes cyn beichiogrwydd, yn ystod beichiogrwydd ac ôl geni, yn ogystal ag asesu a rheoli diabetes yn ystod beichiogrwydd yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd. Mae'r modiwl hefyd yn datblygu eich sgiliau gwerthuso wrth ddarparu gofal diabetes cyfannol i fenywod cyn beichiogrwydd, yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl beichiogrwydd

Opsiwn 3: Clefyd Diabetig ar y Droed

Mae clefyd diabetig ar y droed yn cael effaith sylweddol ar yr unigolyn ac yn y gymuned.  Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i wahaniaethu rhwng patholegau sy'n cyfrannu at glefyd diabetig ar y droed a datblygu strategaethau ar gyfer sgrinio ar gyfer clefyd diabetig ar y droed.  Bydd myfyrwyr yn archwilio strategaethau ar gyfer gwerthuso a thrin clefyd fasgwlaidd ymylol, clefyd niwropathig y droed a llunio dulliau rheoli ar gyfer gofalu am glwyfau a heintiau.  Ffocws allweddol arall fydd creu canllawiau ymarfer clinigol lleol ar gyfer adnabod a rheoli cyflyrau diabetig ar y droed.

Opsiwn 4: Rheoli Diabetes mewn Ysbyty Acíwt

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i adnabod, gwerthuso a rheoli diabetes mewn amgylchiadau salwch acíwt yn ystod derbyniadau yn yr ysbyty.  Bydd myfyrwyr yn archwilio ac yn beirniadu safonau ac argymhellion gofal cyfredol, y sylfaen dystiolaeth a rolau rhyngbroffesiynol mewn gofal diabetes er mwyn cynllunio, datblygu a chyfiawnhau canllawiau a phenderfyniadau ymarfer clinigol lleol.

Opsiwn 5: Gofal Diabetes yn yr Henoed

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i adnabod a gwerthuso'r ystyriaethau cymhleth ar gyfer gofal diabetes yn yr henoed.  Bydd hyn yn golygu dysgu sut i wahaniaethu rhwng categorïau swyddogaethol o unigolion hŷn sydd â diabetes, gwerthuso amgylchiadau arbennig ar gyfer yr henoed a goblygiadau ar gyfer ymyriadau therapiwtig.  Bydd myfyrwyr yn archwilio safonau ac argymhellion presennol gofal mewn diabetes, canllawiau ymarfer clinigol lleol ac yn llunio strategaethau ar gyfer personoli gofal cleifion, gan gynnwys rheoli gofal diwedd oes mewn diabetes. 

Opsiwn 6: Ymarfer Proffesiynol (Arweinyddiaeth a Hyfforddi, Ansawdd a Diogelwch)

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno nifer o egwyddorion sy'n effeithio ar y gofal rydych yn ei ddarparu ac yn rhoi cyfle i chi werthuso un egwyddor yn y meysydd canlynol: arweinyddiaeth a hyfforddiant, ansawdd a diogelwch a gweithio mewn tîm. Mae'r cynnwys arweinyddiaeth yn rhyngweithiol iawn ac yn cyflwyno'r offer, y cylchoedd a'r dulliau i fyfyrwyr ddod yn arweinwyr sy'n ymwybodol o anghenion rhanddeiliaid ac sy'n gallu uno timau, gweithio'n effeithiol i arwain a gweithio o fewn timau i ymgymryd â newidiadau arloesol a chynaliadwy sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Mae diogelwch cleifion a chynnwys ansawdd yn nodi’r pethau dylanwadol sy'n effeithio ar daith y claf ar draws nifer o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd cynnwys yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ar sefyllfaoedd clinigol go iawn sy'n tynnu sylw at bwysigrwydd yr agenda ansawdd a diogelwch mewn gofal iechyd.

Cam 2 – Traethawd Meistr

Mae hyn yn cynnwys modiwl traethawd hir 60 credyd (Lefel 7) a gyflwynir dros 28 wythnos. Nod y traethawd hir yw galluogi'r myfyriwr i ddangos ei allu i gynnal gwerthusiad archwilio/gwasanaeth, prosiect gwella ansawdd, neu adolygiad llenyddiaeth estynedig o agwedd ar ymarfer clinigol sy'n gysylltiedig â diabetes. Bydd goruchwyliwr yn cael ei neilltuo i'ch cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Yn y camau a addysgir, byddwch yn cwblhau asesiadau ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth lefel 7 o ansawdd uchel, sy'n uniongyrchol berthnasol i'ch ymarfer clinigol, a chewch eich annog a'ch cefnogi i ddatblygu gwybodaeth am werthuso ac ymchwil clinigol.

Cyflwynir y cwrs hwn yn gyfan gwbl drwy ddysgu o bell ar-lein ac felly gallwch ei gwblhau o unrhyw le yn y gymuned gofal iechyd proffesiynol ryngwladol.  Mae hyn hefyd yn caniatáu elfen o hyblygrwydd astudio i weddu i'ch anghenion unigol a bydd cymorth yn cael ei ddarparu lle bynnag y bo modd gyda'r rhain. Cyflwynir y cwrs drwy amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog. Bydd yr addysgu yn cael ei ddarparu gan dîm addysgu amrywiol, amlbroffesiynol yng Nghanolfan Addysg Feddygol Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (C4ME). Byddwch yn cymryd rhan weithredol yn y profiad dysgu drwy gyfres o fodiwlau e-ddysgu perthnasol a diddorol. Bydd y rhain yn cynnwys deunyddiau ysgrifenedig, dolenni gwe, darlithoedd wedi'u recordio a strategaeth asesu amrywiol o waith grŵp a thrafodaethau ar-lein wedi'u hwyluso gan glinigwyr ac addysgwyr profiadol. Byddwch yn cael eich addysgu i safon uchel iawn a bydd y gyfadran yn eich cefnogi drwy'r newid o fod yn feddyliwr annibynnol a dysgwr i fod yn ysgolhaig ac ymchwilydd. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, byddwch wedi caffael y wybodaeth a'r sgiliau uwch sydd eu hangen i lwyddo ym maes atal a gofal cynyddol gymhleth sy’n symud yn gyflym ym maes atal diabetes a gofalu amdano. Mae myfyrwyr hefyd yn cael adborth adeiladol rheolaidd drwy gydol y cwrs, er mwyn ysgogi eu brwdfrydedd a darparu cefnogaeth, gan sicrhau y bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gyflawni'r deilliannau dysgu. Bydd y defnydd o’r gwahanol ddulliau dysgu yn meithrin cymuned o ymarfer ac yn gwella eich gwaith ar y cyd â’ch cyfoedion a’r gyfadran, gan gydnabod y bydd gan unigolion arddulliau ac anghenion dysgu gwahanol.

Sut y caf fy asesu?

Dewiswyd yr asesiadau i sicrhau bod y deilliannau dysgu yn cael eu profi'n briodol a bod y dulliau addysgu sy'n arwain at yr asesiadau hyn yn addas.  Cyflwynir pob modiwl dros 8 wythnos a chaiff ei asesu gan ystod o ddulliau. Mae asesiadau'r modiwl yn eang i'ch galluogi i ganolbwyntio ar feysydd sy'n gweddu orau i'ch anghenion dysgu a'ch rôl glinigol. Mae nodau'r aseiniad yn sicrhau eu bod yn briodol i'ch anghenion dysgu, eich maes ymarfer a'ch diddordeb, gan eu gwneud yn canolbwyntio'n glinigol iawn. Bydd portffolio myfyriol a gynhelir drwy gydol y rhaglen yn cefnogi ail-ddilysu a synthesis dysgu i ofalu. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu ffurfiannol a chrynodol, megis:

 • Aseiniadau
 • Blogiau
 • Cwestiynau amlddewis
 • Gwaith grŵp
 • Trafodaethau clinigol ac achosion gan ddefnyddio gweminarau byw a byrddau trafod ar-lein
 • Datblygu canllawiau/cyflwyniadau PowerPoint. 

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae tîm o staff academaidd, gweinyddol, technoleg dysgu a llyfrgell ar gael drwy gydol y flwyddyn i gefnogi myfyrwyr.  Bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol, ac mae ganddynt fynediad hefyd at diwtor arweiniol y modiwl ar gyfer cefnogaeth bellach pan fo angen.  Arweinydd y modiwl sy’n goruchwylio perfformiad academaidd y myfyriwr drwy gydol y modiwl. Disgwylir i fyfyrwyr gymryd rhan weithredol yn yr amserlen ar-lein o weithgareddau a gynigir gan y cwrs a fydd hefyd yn eu helpu i gwrdd â myfyrwyr eraill ar-lein.  Gall myfyrwyr hefyd drafod materion personol gyda'u Tiwtor Personol ac mae Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr y Brifysgol hefyd. Mae cynnwys y cwrs ar Dysgu Canolog, platfform sydd wedi'i gynllunio i ddarparu profiad gwych i fyfyrwyr ar-lein. Mae ymgysylltu ar y llwyfan dysgu yn well oherwydd nifer o edeifion trafod, o'r 'Ystafell Goffi' er mwyn i fyfyrwyr ddod i adnabod ei gilydd, i 'Eich barn chi – Ein hymateb ni' gan ganiatáu i'r myfyriwr roi sylwadau agored ac adeiladol ar sut mae'r rhaglen yn cael ei chynnal, ac edeifion sy'n caniatáu trafodaethau a dadleuon ynghylch pynciau diddorol, asesiadau ffurfiannol ac i ddarparu adborth. Mae fideo-gynadledda a thiwtorialau wyneb yn wyneb rhithwir oll yn hyrwyddo ymgysylltiad, wrth i natur y rhaglen a bod ar-lein hyrwyddo hyblygrwydd o ran astudio. Bydd adborth ffurfiannol yn cael ei gyfleu drwy ddulliau electronig ac ysgrifenedig i gefnogi datblygiad a pherfformiad myfyrwyr. Darperir adborth crynodol ar asesiadau o fewn yr amserlen a nodir gan y Brifysgol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi’n gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.   

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Adolygu'n feirniadol ymchwil ar atal, sgrinio, rhoi diagnosis, asesu a rheoli'r rhai sy'n debygol o ddatblygu neu gyflwyno diabetes a'i gyd-forbidrwydd i lywio ymarfer.
 • Gwerthuso rolau cyflenwol gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, timau amlddisgyblaethol, ymchwilwyr, comisiynwyr iechyd a phobl sydd â diabetes, gan asesu'r rhyngberthynas rhwng gwahanol ddarparwyr gofal ac effeithiolrwydd darparu gofal diabetes mewn lleoliadau gofal sylfaenol, canolradd ac eilaidd. 
 • Myfyrio ar eich sgiliau clinigol, gan nodi eich anghenion dysgu i ddatblygu fel addysgwr diabetes, gan gynnwys cyfleu ffactorau risg, goblygiadau a gwyddoniaeth berthnasol cyflyrau diabetig a'r gallu i ddyfeisio strategaethau addysg strwythuredig a hunanreoli mewn gofal diabetes.
 • Myfyrio'n feirniadol ar yr amrywiadau mewn diabetes ledled y DU, Ewrop ac yn fyd-eang, gan ddefnyddio safbwyntiau damcaniaethol a thystiolaeth epidemiolegol i wneud synnwyr, lle bo hynny'n bosibl, o'r amrywiadau hyn.
 • Adolygu'n feirniadol sut y gall cyd-forbidrwydd gymhlethu dulliau rhoi diagnosis a rheoli a chyfyngiadau'r sylfaen dystiolaeth wrth lywio gofal.
 • Gwerthuso rôl rheoli risg glinigol, gwella ansawdd, arweinyddiaeth a diogelwch cleifion wrth hwyluso gwelliant clinigol.

Sgiliau deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Datblygu dull gwybodus o chwilio am dystiolaeth, gwerthuso a graddio cryfder y dystiolaeth, myfyrio ar gryfderau a gwendidau'r dystiolaeth a chyfosod y canlyniadau i lywio cwestiynau sy'n ystyrlon yn glinigol yn seiliedig ar sylfaen wybodaeth gadarn o ymchwil, arloesedd, archwilio a gwerthuso gwasanaethau.
 • Llunio myfyrdodau craff gan ddefnyddio disgrifyddion lefel 7, gan ddangos eich gallu i herio'r dystiolaeth drwy ddadansoddi, myfyrio a chyfosod, defnyddio persbectif damcaniaethol a mynegi trafodaethau a dadleuon gyda'r gyfadran a chyfoedion.
 • Datblygu dull o arwain, gwneud newidiadau clinigol, sicrhau ansawdd a diogelwch a darparu gofal clinigol gyda phersbectif beirniadol yn seiliedig ar eich gallu gwell fel ymarferydd myfyriol sy'n gallu defnyddio data, adnoddau a chanllawiau mewn modd arloesol, cynaliadwy ac adeiladol.
 • Llunio trafodaeth ddiduedd, wedi’i llywio gan ymchwil, sy'n canolbwyntio ar y claf ynghylch yr heriau o ran rheoli'r amodau byw hynny sy’n byw gyda chyflyrau hirdymor.
 • Defnyddio ystod o offer, modelau a chylchoedd, yn seiliedig ar adolygu cryfderau a gwendidau yn feirniadol, i lywio strategaethau personol a strategaethau cysylltiedig â gwaith.
 • Sgiliau ymarferol proffesiynol:
 • Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:
 • Meistroli'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn ddysgwr gydol oes drwy'r gallu i geisio tystiolaeth yn gadarn, herio tystiolaeth a ddywedwyd a chyflwyno'r lefel gryfaf o dystiolaeth (er bod y defnydd o hierarchaethau tystiolaeth) i ddylanwadu ar ofal, gan ddefnyddio offer dilys a dibynadwy i werthuso'r newidiadau a wnaed.
 • Llywio Dysgu Canolog ac ymgyfarwyddo â chyfleusterau’r llyfrgell, byrddau trafod, y Ganolfan Graddau a Turnitin.
 • Myfyrio ar ofal diogel, effeithiol sy'n canolbwyntio ar y claf gyda phroffesiynoldeb priodol.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Cymhwyso hunanymwybyddiaeth broffesiynol a hunanfyfyrio i'ch datblygiad proffesiynol eich hun mewn ffyrdd sy'n gwella eich ymarfer ac yn gwella canlyniadau cleifion. 
 • Dangos sgiliau gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth a chrebwyll wrth ymdrin yn systematig â phroblemau cymhleth.
 • Dangos mentergarwch, ymreolaeth a chyfrifoldeb personol wrth gynllunio a gweithredu atebion ym maes gofal diabetes. 
 • Cynllunio, trefnu a rheoli gwaith cwrs yn effeithiol, gan ddangos annibyniaeth, mentergarwch a gwreiddioldeb
 • Cyfathrebu'n gywir, yn glir ac yn gryno mewn amrywiaeth o arddulliau, gan ddefnyddio ystod o gyfryngau i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi’n gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.   

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 1. Adolygu'n feirniadol ymchwil ar atal, sgrinio, rhoi diagnosis, asesu a rheoli'r rhai sy'n debygol o ddatblygu neu gyflwyno diabetes a'i gyd-forbidrwydd i lywio ymarfer.
 2. Gwerthuso rolau cyflenwol gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, timau amlddisgyblaethol, ymchwilwyr, comisiynwyr iechyd a phobl sydd â diabetes, gan asesu'r rhyngberthynas rhwng gwahanol ddarparwyr gofal ac effeithiolrwydd darparu gofal diabetes mewn lleoliadau gofal sylfaenol, canolradd ac eilaidd. 
 3. Myfyrio ar eich sgiliau clinigol, gan nodi eich anghenion dysgu i ddatblygu fel addysgwr diabetes, gan gynnwys cyfleu ffactorau risg, goblygiadau a gwyddoniaeth berthnasol cyflyrau diabetig a'r gallu i ddyfeisio strategaethau addysg strwythuredig a hunanreoli mewn gofal diabetes.
 4. Myfyrio'n feirniadol ar yr amrywiadau mewn diabetes ledled y DU, Ewrop ac yn fyd-eang, gan ddefnyddio safbwyntiau damcaniaethol a thystiolaeth epidemiolegol i wneud synnwyr, lle bo hynny'n bosibl, o'r amrywiadau hyn.
 5. Adolygu'n feirniadol sut y gall cyd-forbidrwydd gymhlethu dulliau rhoi diagnosis a rheoli a chyfyngiadau'r sylfaen dystiolaeth wrth lywio gofal.
 6. Gwerthuso rôl rheoli risg glinigol, gwella ansawdd, arweinyddiaeth a diogelwch cleifion wrth hwyluso gwelliant clinigol.

Sgiliau deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 1. Datblygu dull gwybodus o chwilio am dystiolaeth, gwerthuso a graddio cryfder y dystiolaeth, myfyrio ar gryfderau a gwendidau'r dystiolaeth a chyfosod y canlyniadau i lywio cwestiynau sy'n ystyrlon yn glinigol yn seiliedig ar sylfaen wybodaeth gadarn o ymchwil, arloesedd, archwilio a gwerthuso gwasanaethau.
 2. Llunio myfyrdodau craff gan ddefnyddio disgrifyddion lefel 7, gan ddangos eich gallu i herio'r dystiolaeth drwy ddadansoddi, myfyrio a chyfosod, defnyddio persbectif damcaniaethol a mynegi trafodaethau a dadleuon gyda'r gyfadran a chyfoedion.
 3. Datblygu dull o arwain, gwneud newidiadau clinigol, sicrhau ansawdd a diogelwch a darparu gofal clinigol gyda phersbectif beirniadol yn seiliedig ar eich gallu gwell fel ymarferydd myfyriol sy'n gallu defnyddio data, adnoddau a chanllawiau mewn modd arloesol, cynaliadwy ac adeiladol.
 4. Llunio trafodaeth ddiduedd, wedi’i llywio gan ymchwil, sy'n canolbwyntio ar y claf ynghylch yr heriau o ran rheoli'r amodau byw hynny sy’n byw gyda chyflyrau hirdymor.
 5. Defnyddio ystod o offer, modelau a chylchoedd, yn seiliedig ar adolygu cryfderau a gwendidau yn feirniadol, i lywio strategaethau personol a strategaethau cysylltiedig â gwaith.

Sgiliau ymarferol proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 1. Meistroli'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn ddysgwr gydol oes drwy'r gallu i geisio tystiolaeth yn gadarn, herio tystiolaeth a ddywedwyd a chyflwyno'r lefel gryfaf o dystiolaeth (er bod y defnydd o hierarchaethau tystiolaeth) i ddylanwadu ar ofal, gan ddefnyddio offer dilys a dibynadwy i werthuso'r newidiadau a wnaed.
 2. Llywio Dysgu Canolog ac ymgyfarwyddo â chyfleusterau’r llyfrgell, byrddau trafod, y Ganolfan Graddau a Turnitin.
 3. Myfyrio ar ofal diogel, effeithiol sy'n canolbwyntio ar y claf gyda phroffesiynoldeb priodol.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 1. Cymhwyso hunanymwybyddiaeth broffesiynol a hunanfyfyrio i'ch datblygiad proffesiynol eich hun mewn ffyrdd sy'n gwella eich ymarfer ac yn gwella canlyniadau cleifion. 
 2. Dangos sgiliau gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth a chrebwyll wrth ymdrin yn systematig â phroblemau cymhleth.
 3. Dangos mentergarwch, ymreolaeth a chyfrifoldeb personol wrth gynllunio a gweithredu atebion ym maes gofal diabetes. 
 4. Cynllunio, trefnu a rheoli gwaith cwrs yn effeithiol, gan ddangos annibyniaeth, mentergarwch a gwreiddioldeb
 5. Cyfathrebu'n gywir, yn glir ac yn gryno mewn amrywiaeth o arddulliau, gan ddefnyddio ystod o gyfryngau i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,725 Dim
Blwyddyn dau £5,725 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 £2,500
Blwyddyn dau £9,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arwain.

Bydd llawer o’r myfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen hon mewn cyflogaeth. Fodd bynnag, mae llawer o swyddi gofal iechyd yn mynnu bod clinigwyr yn cael hyfforddiant academaidd uwch ac felly ystyrir bod yr MSc yn gyfrwng i'w hyrwyddo i swyddi estynedig ac uwch. Mae’r modiwlau ar arweinyddiaeth, ansawdd a diogelwch yn hwyluso arloesedd a newid yn y maes gofal iechyd ac yn rhoi sgiliau trosglwyddadwy y gall cynfyfyrwyr eu cymhwyso mewn unrhyw leoliad gofal iechyd.

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn ychwanegu gwerth i'ch CV. Mae graddedigion o'r rhaglen hon wedi symud ymlaen i arbenigo, ymarfer ac arwain gwasanaethau clinigol mewn diabetes yn y lleoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd.  

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Medicine


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.