Ewch i’r prif gynnwys

Gofal Critigol (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae hon yn rhaglen e-ddysgu ryngbroffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n dymuno arbenigo mewn gofal acíwt neu ofal critigol ac ar gyfer y rheiny sy’n addysgu mewn lleoliadau o’r fath. Mae'n rhoi cyfleoedd i archwilio gofal critigol fel ffenomen aml-ddimensiwn, drwy’r dysgu a’r aseiniadau ar y modiwlau.

Mae'r MSc mewn Gofal Critigol yn gwrs dysgu o bell rhan-amser, sy'n ceisio rhoi cyfle i archwilio gofal critigol fel ffenomenon aml-ddimensiwn drwy aseiniadau'r modiwl a thrwy gydrannau a addysgir.

Gofal critigol yw’r gofal arbenigol a chynhwysfawr a ddarperir i gleifion sydd â chyflyrau sy'n bygwth bywyd, o’r asesiad cyn mynd i’r ysbyty hyd at ryddhau cleifion o amgylcheddau gofal critigol ac acíwt. Mae'r cwrs yn archwilio sut mae rheoli cleifion sy'n ddifrifol wael, ac mae'r traethawd hir terfynol yn ei gwneud yn ofynnol i chi archwilio’r materion manwl sy'n ymwneud ag arferion presennol y claf sy'n ddifrifol wael. Mae'r cwrs hefyd yn ceisio hysbysu'r rhai sy'n addysgu yn y lleoliad gofal critigol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig i ddatblygu eu gwybodaeth ac addysgu eraill yn fwy effeithiol.

Mae'r cwrs MSc llawn yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau, er y gallwch ddewis gadael gyda Thystysgrif Ôl-raddedig ar ôl naw mis neu Ddiploma Ôl-raddedig ar ôl deunaw mis, os ydych chi wedi bodloni'r holl feini prawf ar gyfer y dyfarniadau hynny.

Mae'r gydran a addysgir yn eich cyflwyno i natur amlochrog gofalu am glaf sy'n ddifrifol wael. Mae'r dull modiwlaidd yn eich galluogi i werthuso gofal claf acíwt neu ddifrifol wael o safbwynt sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ar unrhyw gam yn ystod taith y claf (o’r cam cyn mynd i’r ysbyty i gael ei ryddhau), gan ganiatáu i chi ystyried hyn o safbwynt amlbroffesiynol. Ymdrinnir â materion proffesiynol, gan gynnwys ymarfer rhyngbroffesiynol, y gyfraith, moeseg, ansawdd a diogelwch, yn ogystal â'r agweddau seicogymdeithasol sy'n berthnasol i ofalu am gleifion sy'n ddifrifol wael. Mae'r asesiadau wedi'u strwythuro i ganiatáu i fyfyrwyr werthuso'r pwnc mewn perthynas â'u hymarfer a'u sylfaen broffesiynol.

Cynigir tua 50 o leoedd bob tro y derbynnir myfyrwyr newydd, ac mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ariannu eu hunain; er bod rhai yn cael gwobrau gan elusennau ac ymddiriedolaethau.

Nodweddion unigryw

 • Opportunities for health care professionals to critically analyse, reflect upon and synthesise research evidence to inform practice.
 • Students will be better able to critically evaluate the care they provide with the aim of improving patient care within a clinical governance framework.  It recognises that these intellectual skills, as well as advanced research skills, are needed to perform at Master’s level and to lead innovation in practice.
 • These intellectual skills are seen as transferable, key and/or generic and in many health care professions, Master’s level education is required for advanced or senior practice.
 • It will also provide the opportunity for interprofessional collaboration, education and practice through discussion and debate (group work, case studies, critical incidences, etc.).
 • It aims to facilitate professional and personal growth through promoting lifelong learning and professional awareness both from within the individual student’s profession and from how that profession understands and interacts with other health carers.
 • An inter-professional approach to enhance group work, discussion sessions and case-based presentations.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

In addition to satisfying the University’s general entrance requirement, including English language requirements, applicants must:

Hold a higher education qualification, minimum of a BSc (Hons) grade 2:2 or equivalent, from a recognised institution.

OR

Be able to demonstrate, to the satisfaction of the Head of School or nominee, that they have held for a minimum of two years a position of responsibility of relevance to the proposed programme.

AND

Be working in a clinical area that is relevant to the programme they are undertaking for the full duration of their studies. (During their studies, if the student's relevant clinical employment ceases or where they are unable to attend work in the necessary clinical setting for any period of time (exceeding 3 months), then they are required to notify the programme team immediately in order that appropriate arrangements can be made. In the case of temporary absence but continued relevant clinical employment, leave of absence (Interruption of Studies) and/or extensions shall be considered. In the event that a student's relevant clinical employment ceases then the University reserves the right to withdraw the student from the programme. Please refer to the University regulations on 'Fitness to Practise’ for further information.)

You will also need to provide:

 • evidence that you are currently registered with the professional body relevant to your profession
 • a personal statement which does not exceed 500 words. In your personal statement you will need to confirm that you are currently working in a relevant clinical area and will be for the full duration of your studies.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r MSc yn cynnwys tri cham - cam T1 (cam cyntaf a addysgir), cam T2 (ail gam a addysgir) a cham R (cam traethawd ymchwil hir):

 • Cam T1 (y cam cyntaf a addysgir)

Mae'r cam hwn yn para am naw mis, ac mae'n cynnwys tri modiwl 20 credyd sy’n dod i gyfanswm o 60 credyd, ar Lefel 7.

 • Cam T2 (yr ail gam a addysgir)

Mae'r cam hwn yn para am naw mis arall, ac mae'n cynnwys tri modiwl 20 credyd arall sy'n dod i gyfanswm o 60 credyd, ar Lefel 7, er mwyn cyflawni cyfanswm o 120 o gredydau i gwblhau’r camau a addysgir.

 • Cam R (cam traethawd ymchwil hir MSc)

Mae cam traethawd hir y rhaglen yn para am chwe mis arall, gan ddod â chyfanswm yr MSc yn ddwy flynedd, a bydd yn cynnwys traethawd hir 60 credyd ar Lefel 7, er mwyn cyflawni cyfanswm o 180 credyd i gyd ar Lefel 7 i gwblhau'r cwrs MSc.

Gallwch adael y cwrs ar ôl cwblhau cam T1 yn llwyddiannus, a chael tystysgrif ôl-raddedig, neu ar ôl cwblhau cam T2 yn llwyddiannus, a chael diploma ôl-raddedig.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno drwy amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog. Mae'r dulliau o wella eich dysgu yn cynnwys:

 • Deunyddiau darllen / dolenni a argymhellir ar gyfer modiwlau
 • Adborth ar aseiniadau
 • Tiwtorialau ar-lein
 • Adroddiadau blynyddol ar gael i fyfyrwyr
 • Adborth arholwyr allanol.

Bydd astudiaethau ar lefel traethawd hir MSc yn cynnwys astudiaethau ac ymchwil annibynnol dan arweiniad yn bennaf, gan ddefnyddio'r cyfleusterau dysgu ac ymchwil helaeth sydd ar gael. Bydd goruchwyliwr prosiect yn cael ei ddyrannu i'ch cefnogi a'ch cynghori ar ymchwilio ac ysgrifennu am bwnc penodol eich traethawd hir.

Sut y caf fy asesu?

Mae amrywiaeth o ddulliau asesu ffurfiannol a chrynodol yn cael eu defnyddio, fel:

 • Modiwlau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau PowerPoint wedi’u trosleisio
 • Deunyddiau darllen / dolenni a argymhellir ar gyfer modiwlau
 • Adborth ar aseiniadau
 • Tiwtorialau ar-lein
 • Fforymau byrddau trafod
 • Straeon cleifion

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddyrannu i bob myfyriwr, a fydd yn helpu ac yn cefnogi gydag anghenion academaidd a bugeiliol, ac a fydd mewn cysylltiad rheolaidd i drafod cynnydd ac i roi cyngor ac arweiniad yn ôl yr angen. Rhoddir adborth ysgrifenedig helaeth ar bob asesiad.

Byddwch yn cael goruchwyliwr personol yn ystod y cyfnod traethawd hir. Bydd y goruchwyliwr yn gallu rhoi adborth ysgrifenedig ar fersiynau drafft o’r traethawd hir a rhoi cyfle i chi drafod unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ffurfiannol drwy ddulliau electronig ac ysgrifenedig mewn modd amserol. Bydd adborth crynodol ar asesu yn cael ei gyflwyno o fewn yr amserlen a bennwyd gan y Brifysgol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy gymryd rhan lawn yn y cwrs lefel Meistr hwn, cewch gyfle i ennill cyfoeth o sgiliau a galluoedd y gallwch eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol. Yn ogystal â gwell dealltwriaeth gysyniadol o wybodaeth, ystyriaethau a dulliau cyfredol, cewch y cyfle i ymarfer a datblygu galluoedd mewn dadansoddi beirniadol, defnyddio meddygaeth seiliedig ar dystiolaeth ac wrth ddelio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol.

Dylai eich astudiaethau hefyd eich helpu i ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau drwy eich galluogi i ddefnyddio tystiolaeth yn effeithiol a chyfleu cysyniadau pwysig i gydweithwyr ac eraill. Drwy'r elfennau sy'n canolbwyntio ar ymchwil, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu a gwella sgiliau mewn adolygu llenyddiaeth, gwerthuso beirniadol, dylunio ymchwil, methodolegau ymchwil, casglu data, dadansoddi data ac egwyddorion ymchwil.

O ganlyniad i gymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, dylech hefyd allu gwneud y canlynol:

 • Dangos dull beirniadol llawn gwybodaeth a strwythuredig tuag at ofal critigol.
 • Gwerthuso ac integreiddio gwybodaeth i ofal critigol o wahanol ddisgyblaethau fel gwyddorau biolegol, seicolegol, cymdeithasegol a ffarmacolegol.
 • Herio dulliau traddodiadol o reoli cleifion cyn ac ar ôl gofal critigol.
 • Datblygu sylfaen wybodaeth ryngddisgyblaethol i gefnogi gofal cleifion yn ystod y cyfnod gofal critigol.
 • Dangos gweithgarwch ac ymwybyddiaeth o ymchwil i atgyfnerthu ac ymestyn themâu, cysyniadau a fframweithiau cyfredol ar gyfer rheoli cleifion yn y cyfnod gofal critigol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,475 £2,000
Blwyddyn dau £5,475 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,950 £2,000
Blwyddyn dau £8,950 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad cyfredol rhag feirysau a maleiswedd) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n dymuno dysgu mwy am ofal cleifion sy'n wael iawn ac sy'n ddifrifol wael er mwyn helpu i wella arfer.

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn ychwanegu gwerth i'ch CV. Mae graddedigion wedi crybwyll ei fod yn arwain yn uniongyrchol at ddyrchafiad, ac ysbrydolwyd llawer hefyd i ddilyn gyrfaoedd academaidd trwy astudio ymhellach hyd at PhD.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglenni hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd a ddylai gael eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arwain.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth, Gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.