Ewch i’r prif gynnwys

Gofal Critigol (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae hon yn rhaglen e-ddysgu ryngbroffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n dymuno arbenigo mewn gofal acíwt neu ofal critigol ac ar gyfer y rheiny sy’n addysgu mewn lleoliadau o’r fath. Mae'n rhoi cyfleoedd i archwilio gofal critigol fel ffenomen aml-ddimensiwn, drwy’r dysgu a’r aseiniadau ar y modiwlau.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

building

Dull academaidd, yn seiliedig ar dystiolaeth

Dull yn seiliedig ar dystiolaeth i rymuso gweithwyr proffesiynol mewn gofal sylfaenol ac eilaidd i archwilio anghenion cymhleth cleifion sy'n ddifrifol wael.

globe

Cyflwynir gan arbenigwyr rhyngwladol

Caiff ein hymagwedd ryngbroffesiynol, ryngwladol ac yn seiliedig ar dystiolaeth at reoli gofal aciwt a chritigol ei chyflwyno gan gyfadran o arbenigwyr.

globe

Astudio rhyngbroffesiynol

Gweithio, dysgu a chydweithio â myfyrwyr a staff o ystod o broffesiynau gofal iechyd a disgyblaethau academaidd eraill.

Mae'r MSc Gofal Critigol yn rhaglen e-ddysgu ryngbroffesiynol, ryngwladol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a hoffai arbenigo ym maes gofal acíwt neu gritigol.

Nod yr MSc mewn Gofal Critigol yw hwyluso dysgwyr i archwilio gofal acíwt a chritigol fel ffenomen amlddimensiwn, sydd, fel y cyfryw, angen ei reoli drwy gynlluniau amlddisgyblaethol.  Rhaid i'r cynlluniau hyn fod yn seiliedig ar wybodaeth arbenigol, ymchwil drylwyr a dealltwriaeth ddatblygedig o'r cysyniadau  dan sylw.

Gofal critigol yw gofal arbenigol a chynhwysfawr i gleifion y mae eu cyflyrau yn bygwth bywyd, o asesiadau cyn mynd i'r ysbyty hyd at ryddhau cleifion o amgylcheddau gofal critigol ac acíwt. Drwy astudio ar y rhaglen hon, dylai myfyrwyr ddisgwyl archwilio syniadaeth gyfredol mewn perthynas â gofalu am gleifion acíwt a difrifol wael a'u rheoli. Mae'r traethawd hir terfynol yn gofyn i fyfyrwyr ystyried materion manwl sy'n gysylltiedig ag arfer cyfredol y grŵp cleifion hwn. Nod y cwrs hefyd yw rhoi gwybodaeth i'r rhai sy'n addysgu yn y lleoliad gofal critigol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig i ddatblygu eu gwybodaeth ac addysgu eraill yn fwy effeithiol.

Mae'r cwrs MSc yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau, er y gallwch ddewis gadael gyda Thystysgrif Ôl-raddedig ar ôl naw mis neu Ddiploma Ôl-raddedig ar ôl deunaw mis, os ydych chi wedi bodloni'r holl feini prawf ar gyfer y dyfarniadau hynny.

Mae'r elfen a addysgir yn eich cyflwyno i natur amlochrog gofalu am glaf sy'n ddifrifol wael. Mae'r dull modiwlaidd yn eich galluogi i werthuso gofal cleifion acíwt neu ddifrifol wael o bersbectif sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ar unrhyw gam yn ystod taith y claf (cyn mynd i'r ysbyty hyd at gael ei ryddhau o'r ysbyty ac adsefydlu), gan ganiatáu i chi ystyried o ymagwedd amlbroffesiynol. Efallai y caiff materion proffesiynol, gan gynnwys arweinyddiaeth, y gyfraith, moeseg, ansawdd a diogelwch eu hastudio, yn ogystal â'r agweddau seicogymdeithasol sy'n berthnasol i ofalu am gleifion sy'n ddifrifol wael. Mae'r asesiadau wedi'u trefnu i alluogi myfyrwyr i werthuso'r pwnc mewn perthynas â'u hymarfer a'u sylfaen broffesiynol. Nodwch fod hon yn rhaglen academaidd heb unrhyw addysgu “ymarferol”.

Cynigir tua 50 o leoedd bob tro y derbynnir myfyrwyr newydd, ac mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ariannu eu hunain; er bod rhai yn cael gwobrau gan elusennau, cymdeithasau ac ymddiriedolaethau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol fel gofal iechyd, nyrsio neu feddygaeth, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Tystiolaeth eich bod wedi cofrestru ar hyn o bryd gyda'r corff proffesiynol sy'n berthnasol i'ch proffesiwn.
 4. Tystiolaeth eich bod yn gweithio mewn maes clinigol sy'n berthnasol i'r rhaglen ac a fydd yn parhau i fod drwy gydol eich astudiaethau. Gellir darparu tystiolaeth o'ch cyflogaeth ar ffurf cyfeirnod cyflogwr wedi'i lofnodi a'i ddyddio. Os bydd eich cyflogaeth glinigol berthnasol yn dod i ben, mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i'ch tynnu allan o'r rhaglen. (Cyfeiriwch at reoliadau'r Brifysgol ar 'Addasrwydd i Ymarfer' i gael rhagor o wybodaeth).
 5. Datganiad personol, nad yw'n fwy na 500 gair, i gefnogi eich cais.  Yn eich datganiad personol, bydd angen i chi ddarparu manylion eich profiad clinigol.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail o leiaf dwy flynedd o brofiad proffesiynol perthnasol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Y dyddiad cau yw 31 Gorffennaf. Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau ond yn cael eu hystyried os yw lleoedd yn dal ar gael.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r MSc yn cynnwys tri cham – "cam 1" (cam cyntaf a addysgir), "cam 2" (ail gam a addysgir) a "cham D" (cam ymchwil traethawd hir):

 • Cam 1 (cam cyntaf a addysgir)

Mae'r cam hwn yn para am 9 mis, ac mae'n cynnwys tri modiwl 20 credyd sy’n dod i gyfanswm o 60 credyd, ar Lefel 7.

 • Cam 2 (ail gam a addysgir)

Mae'r cam hwn yn para am naw mis arall, ac mae'n cynnwys tri modiwl 20 credyd arall sy'n dod i gyfanswm o 60 credyd, ar Lefel 7, er mwyn cyflawni cyfanswm o 120 o gredydau i gwblhau’r camau a addysgir.

 • Cam D (cam traethawd hir MSc)

Mae cam traethawd hir y rhaglen yn para 6 mis arall ac mae'n cynnwys un modiwl 60 credyd, Lefel 7. Er mwyn cyflawni cyfanswm cyfunol o 180 credyd, ar Lefel 7, i gwblhau'r cwrs MSc, bydd myfyrwyr yn cwblhau pob modiwl yn llwyddiannus dros 2 flynedd o addysgu/goruchwylio â chymorth.

Gall myfyrwyr ddewis gadael y rhaglen ar ôl cwblhau Cam 1 yn llwyddiannus gyda thystysgrif ôl-raddedig, neu ar ôl cwblhau Cam 2 yn llwyddiannus gyda diploma ôl-raddedig. Gall cwblhau modiwl unigol yn llwyddiannus gyflawni credydau modiwl sefydliadol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Mae tîm y rhaglen yn eich cefnogi drwy gydol y flwyddyn academaidd a bydd yn hwyluso meysydd trafod ar-lein, tiwtorialau rhithwir neu alwadau ffôn yn ystod modiwlau, fel y bo'n briodol. Mae cefnogaeth academaidd hefyd yn rhoi adborth/blaenborth ar gynlluniau asesu crynodol a ffurfiannol. Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i fyfyrwyr, i ddarparu cymorth bugeiliol i drafod unrhyw beth sy'n effeithio ar eu gallu i astudio. Mae cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno'n anghydamserol, sy'n golygu y ceir hyblygrwydd wrth astudio cynnwys modiwlau. Ceir rhywfaint o gynnwys cydamserol gwirfoddol e.e. tiwtorialau, ond caiff myfyrwyr wybod am y rhain ymlaen llaw. Mae'r holl fodiwlau yn rhai craidd (gorfodol), ond mae hyblygrwydd wedi'i ymgorffori yn y cynllun i sicrhau perthnasedd i ymarfer clinigol y myfyriwr. Mae'r rhaglen yn dechrau gydag Ymchwil, Llywodraethu ac Ymchwil Seiliedig ar Dystiolaeth, sy'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi ddatblygu adolygiadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  Mae modiwlau pellach yn archwilio rheolaeth uwch o'r system gardiofasgwlaidd, ansawdd y gofal a diogelwch cleifion. Defnyddir sawl dull asesu megis cwestiynau amlddewis, chwilio llenyddiaeth, asesiadau ysgrifenedig, dysgu myfyriol a chyflwyniad poster.

Mae cynnwys y modiwl, cymorth i fyfyrwyr, asesiadau ac adborth, yn eich galluogi a’ch tywys i wella safon eich gwaith ysgrifenedig ar lefel MSc.

Blwyddyn dau

Mae'r flwyddyn hon yn rhychwantu dwy flwyddyn academaidd h.y. nid oes toriad dros yr haf. Mae'r holl fodiwlau yn rhai craidd (gorfodol), ond mae hyblygrwydd wedi'i ymgorffori yn y cynllun i sicrhau perthnasedd i ymarfer clinigol y myfyriwr. Rydym yn parhau i archwilio meysydd sy'n bwysig i ofal cleifion acíwt a difrifol wael drwy ddull systemau, ac archwilio materion proffesiynol a rheoli. 

Rydym yn hwyluso asesiadau arloesi megis gwaith tîm rhithwir, cydweithredol, rhyngbroffesiynol, asesiadau ysgrifenedig a dysgu myfyriol. Mae cynnwys y modiwl, cymorth i fyfyrwyr, asesiadau modiwlau ac adborth i asesiadau, yn eich galluogi a’ch tywys i wella safon eich gwaith ysgrifenedig ar lefel MSc hyd at y lefel sy’n ofynnol ar gyfer y traethawd hir. Mae'r cam traethawd hir yn eich galluogi i gyfuno a chymhwyso'r hyn a ddysgir ym mlynyddoedd un (Cam 1) a dau (Cam 2). Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i gymhwyso sgiliau ymchwil ac ystadegau wrth gynllunio, neu gynnal ymchwil neu brosiect gwella ansawdd.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae ystod eang o arddulliau addysgu a dysgu yn cael eu defnyddio drwy gydol y cwrs, a gyflwynir drwy fformat e-ddysgu ar amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog™. Mae'r cwrs yn cynnwys modiwlau gorfodol gyda rhai yn cynnwys is-bynciau lle mae gan fyfyrwyr ddewis.

Defnyddir amrywiaeth o gyfryngau i gyflwyno'r cynnwys:

 • Modiwlau ar-lein, rhyngweithiol
 • Cyflwyniadau PowerPoint wedi’u trosleisio
 • Dolenni i adnoddau eraill ar-lein
 • Cyflwyniadau
 • Gweminarau/Sesiynau tiwtorial

Y myfyriwr fydd yn dewis asesiadau modiwl a phynciau traethawd hir, ond mae'n rhaid i dîm y rhaglen eu cymeradwyo.

I raddau helaeth, bydd astudiaethau ar lefel traethawd hir MSc yn golygu astudiaeth ac ymchwil annibynnol dan arweiniad, gan ddefnyddio’r cyfleusterau dysgu ac ymchwil helaeth sydd ar gael.  Bydd goruchwyliwr prosiect yn cael ei ddynodi i’ch cefnogi a’ch cynghori ar ymchwilio i bwnc eich traethawd hir penodol a’i ysgrifennu.  

Sut y caf fy asesu?

Mae'r asesiadau wedi'u dewis i sicrhau bod y deilliannau dysgu yn cael eu profi'n briodol ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu bod wedi eu bodloni.  Bydd dulliau asesu modiwlau penodol ar gyfer pob modiwl yn cael eu pennu gan y Bwrdd Astudiaethau perthnasol ac mae eu manylion ar gael yn y Disgrifiad o’r Modiwl perthnasol.

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu ffurfiannol a chrynodol, fel:

 • Trafodaethau Grŵp
 • Aseiniad Ysgrifenedig a chynlluniau/drafftiau
 • Cwestiynau Amlddewis
 • Gwaith Grŵp ar blatfformau ar-lein (e.e. Microsoft Teams)
 • Myfyrdodau

Bydd y modiwl traethawd hir yn cael ei asesu’n gyfan gwbl ar sail y traethawd hir terfynol. Bydd y disgwyliadau ar gyfer fformat, cyflwyno a marcio'r traethawd hir yn dilyn y Rheoliadau Asesu cyfredol, a ategir lle bo'n briodol gyda gofynion ychwanegol y Rhaglen/Ysgol/Coleg ac unrhyw ofynion penodol sy'n deillio o natur y prosiect a gynhaliwyd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Caiff Tiwtor Personol ei neilltuo i bob myfyriwr i gael cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd a bugeiliol, a bydd yn cysylltu'n rheolaidd i drafod cynnydd a chynnig cyngor ac arweiniad fel bo angen. 

Bydd tiwtorialau grŵp rhithwir ar gyfer pob modiwl. Darperir cymorth ar-lein drwy fyrddau trafod e.e. i drafod cynnwys modiwlau, syniadau asesu, datblygu asesiadau, materion clinigol. Anogir myfyrwyr i gyfrannu’n rheolaidd i'r byrddau trafod ar Dysgu Canolog, lle cânt eu cefnogi gan dîm y rhaglen a phanel o arbenigwyr clinigol. Bydd myfyrwyr yn gallu cynllunio a myfyrio ar yr hyn maent wedi’i ddysgu mewn modiwlau ac asesiadau unigol, drwy eu myfyrio personol (gellir tynnu hwn i'w gynnwys mewn Portffolios Proffesiynol/dilysu proffesiynol, ail-ddilysu).

Caiff goruchwyliwr ei neilltuo i chi yn ystod cyfnod y traethawd hir. Bydd yn rhoi adborth ysgrifenedig ar fersiynau drafft o’r traethawd hir, ac yn rhoi cyfle i chi drafod unrhyw ymholiadau sydd ganddyn nhw.

Adborth

Er mwyn helpu myfyrwyr a'u harwain gyda'r gwaith o gynllunio, ysgrifennu a datblygu asesiadau, bydd adborth ffurfiannol yn cael ei roi drwy ddulliau electronig ac ysgrifenedig, mewn da bryd. Bydd adborth crynodol helaeth ar asesu yn cael ei gyflwyno o fewn yr amserlen a bennir gan y Brifysgol a bydd myfyrwyr yn cael gwybod sut i gael gafael at yr adborth hwn.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy gymryd rhan lawn yn y rhaglen lefel Meistr hon, cewch gyfle i ennill cyfoeth o wybodaeth a sgiliau a galluoedd y gallwch eu defnyddio mewn unrhyw leoliad gofal acíwt neu gritigol proffesiynol.  Yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol well o wybodaeth, ystyriaethau a dulliau cyfredol, byddwch yn ymarfer ac yn datblygu sgiliau dadansoddi beirniadol, cymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol. 

Drwy'r elfennau sy'n canolbwyntio ar ymchwil, byddwch yn datblygu a gwella sgiliau adolygu llenyddiaeth, gwerthuso beirniadol, cynllunio ymchwil, methodolegau ymchwil, casglu data, dadansoddi data ac egwyddorion ymchwil.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • Cymhwyso rhesymu clinigol mewn amrywiaeth o gyd-destunau clinigol gofal acíwt a chritigol.
 • Cymhwyso a dangos penderfyniadau effeithiol a barn glinigol yn feirniadol i asesu, cynllunio, gweithredu ymyriadau therapiwtig sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
 • Archwilio a gwerthuso ystyriaethau ymarfer cyfoes ehangach gan gynnwys gwella ansawdd, arweinyddiaeth, diogelwch cleifion, ystyriaethau moesegol a phroffesiynol sy'n effeithio ar ofal critigol ac yn hwyluso gwella clinigol.  
 • Mynegi ymwybyddiaeth o gyd-destunau cymdeithasol a chymunedol yn y maes clinigol.
 • Defnyddio gwybodaeth ryngbroffesiynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a dealltwriaeth o ofal y claf difrifol wael i gefnogi unrhyw fentrau clinigol ac addysgol.

Sgiliau Deallusol:

 • Herio dulliau traddodiadol o reoli cleifion cyn, yn ystod ac ar ôl gofal critigol.
 • Defnyddio sgiliau wrth chwilio'r llenyddiaeth yn systematig i lywio ymarfer.
 • Gwerthuso ac integreiddio gwybodaeth am agweddau amlddimensiwn gofal acíwt a chritigol o wahanol ddisgyblaethau, er mwyn ymdrin â gofal a rheolaeth o safbwynt bioseicoogymdeithasol.
 • Cydgrynhoi gwybodaeth a dealltwriaeth, cyfosod a dod i gasgliadau yn absenoldeb data cyflawn.
 • Cynhyrchu adolygiadau ar sail tystiolaeth sy'n llywio gofal i’r claf sy'n ddifrifol wael.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • Defnyddio amrywiaeth o fethodolegau ymchwil yn hyderus a dangos llythrennedd TG trwy raglenni a chymwysiadau amrywiol.
 • Cyfleu gwybodaeth gymhleth i'r gymuned gofal critigol i lywio a helpu ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
 • Dangos arweinyddiaeth mewn perthynas â newid clinigol, ansawdd a diogelwch a gofal clinigol gyda phersbectif beirniadol yn seiliedig ar allu gwell fel ymarferydd myfyriol i ddefnyddio data, adnoddau a chanllawiau mewn modd arloesol, cynaliadwy ac adeiladol. 
 • Dangos sgiliau trefnu, menter, gwreiddioldeb a gwneud penderfyniadau annibynnol. 
 • Cymhwyso'r sgiliau a ddysgwyd i ddangos cyflogadwyedd.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • Dangos y galluoedd deallusol sydd eu hangen i allu cyflawni ymchwil ar lefel Meistr.
 • Mynegi'r wybodaeth a'r galluoedd deallusol sydd eu hangen i arwain a datblygu gofal yn seiliedig ar dystiolaeth i bobl sy'n ddifrifol wael.
 • Nodi meysydd ar gyfer gwelliannau ansawdd mewn gofal a chyfrannu atynt, a rhoi damcaniaethau ar waith yn ymarferol.
 • Cydweithio mewn tîm rhyngbroffesiynol rhyngwladol, a dangos arweinyddiaeth a chrebwyll wrth ymdrin yn systematig â materion cymhleth. 
 • Dangos galluoedd datrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,725 Dim
Blwyddyn dau £5,725 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 £2,500
Blwyddyn dau £9,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad cyfredol rhag feirysau a maleiswedd) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n dymuno dysgu mwy am ofal cleifion sy'n wael iawn ac sy'n ddifrifol wael er mwyn helpu i wella arfer.

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn ychwanegu gwerth i'ch CV. Mae graddedigion wedi crybwyll ei fod yn arwain yn uniongyrchol at ddyrchafiad, ac ysbrydolwyd llawer hefyd i ddilyn gyrfaoedd academaidd trwy astudio ymhellach hyd at PhD.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglenni hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd a ddylai gael eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arwain.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth, Gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.