Ewch i’r prif gynnwys

Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch eich cynllun busnes eich hun ar gyfer menter newydd gyda chefnogaeth gan arbenigwyr academaidd ac entrepreneuriaid profiadol.

star

Goruchwyliaeth entrepreneuraidd

Cyfle i ddatblygu model busnes o dan oruchwyliaeth entrepreneur profiadol.

tick

Cynllunio a chynnig

Cyfle i gynllunio a chyflwyno menter newydd ar gyfer busnes newydd neu sefydliad sy'n bodoli eisoes i banel o gyfalafwyr mentro.

people

Dysgu a deall gyda chymheiriaid

Ymunwch â rhaglen lle mae amrywiaeth yn cynnig fforwm ar gyfer trafodaeth a chyfle i ddeall sut mae busnes yn gweithio mewn gwahanol ddiwylliannau.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

Efallai y bydd rhai yn anghytuno, ond rydym ni’n gwybod y gellir dysgu entrepreneuriaeth. Ond nid yw’n hawdd. Mae’n gofyn am ysbryd penodol, i fod yn ddewr a chael meddwl agored, i fod yn chwilfrydig a chreadigol, dychmygus a delfrydgar. Mae’n rhaid i chi ailysgrifennu’r rheolau. Mentro. A dysgu o’ch camgymeriadau. Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen?

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion o bob cefndir disgyblaethol sydd eisiau canfod ffyrdd newydd o wneud pethau, drwy lansio eu cwmni eu hunain neu ymuno â sefydliad sy’n bodoli eisoes mewn rôl datblygu neu dwf.

Rydym yn hyrwyddo diwylliant o fenter ymhlith ein myfyrwyr, a gafodd ei gydnabod pan dderbynion ni wobr Siarter Busnes Bach yn 2017. Byddwn yn eich helpu i wireddu eich potensial busnes, gan gynnig cyfleoedd i ddysgu gan fusnesau lleol a mentrau cymdeithasol.

Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd a phartneriaid busnes yn eich paratoi chi ar gyfer intrepreneuriaeth ac entrepreneuriaeth, gan eich helpu i archwilio’r amgylchedd economaidd y mae sefydliadau yn gweithredu ynddo, caffael cefnogaeth ariannol, rheoli datblygiadau arloesol a marchnata cynnyrch a gwasanaethau.

Byddant yn defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ac enghreifftiau bywyd go iawn i’ch annog i fyfyrio ar safbwyntiau ac arferion, fel bod gennych chi’r hyn sydd ei angen i ddechrau eich menter busnes eich hun neu arloesi mewn sefydliad sy’n bodoli eisoes.

Achrediadau

Cardiff Business School is accredited by AACSB international - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Young man talking in class
“Un peth gwych am y cwrs yw sut y caiff busnes ei addysgu trwy enghreifftiau a syniadau gwahanol, ac o bob math o feysydd. Mae wedi rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i fi adeiladu ar syniadau oedd gen i pan oeddwn i’n astudio cyfrifiadureg yn India a chreu busnes cyfan ohonynt.”
Subham Agrawal MSc Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Entry requirements will normally consist of a minimum of a 2:1 (GPA 3.0/4.0) at undergraduate level from a recognised institution. Relevant work experience may also be taken into account in conjunction with an academic qualification. Non-graduates with significant work experience may also be considered.

English language requirements: IELTS with an overall score of 6.5 with a minimum of 5.5 in each subskill, or an equivalent English language qualification.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc in Business Strategy & Entrepreneurship consists of taught components, directed reading, assignments, practical sessions, written examinations and a new venture plan.

The taught component covers two academic semesters, each covering four core modules. 

During Stage One, you will attend lectures, practical classes and tutorials coupled with directed reading and other assignments.

Following this, in Stage Two, you will carry out a new venture plan. The aim of the new venture plan is to integrate and apply core course concepts, skills and techniques holistically, experientially and in a self-guiding context in order to construct and present a complete plan for a new business venture.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Byddwch yn ymgymryd â phedwar modiwl craidd ym mhob semester, pob un yn werth 15 credyd. Mae'r modiwlau hyn yn rhoi sylfaen drylwyr i chi yn y theori a'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn entrepreneur effeithiol.

Ar ôl cwblhau'r cyfnod a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn ymgymryd â Chynllun Menter Newydd. Mae hyn yn cynnwys cydrannau grŵp ac unigol ac mae'n eich galluogi i ddangos y damcaniaethau a'r technegau a ddatblygwyd yn y cyfnod a addysgir.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up to date real life examples and scenarios and critical business thinking.

Your teaching and learning resources will be provided and we will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Methods of teaching

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

In a lecture, the lecturer will mainly be giving an overview of a particular aspect of the module content (as well as opportunities for you to ask questions and be reflective), while in classes and workshops you will have an opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate your understanding in the topic.

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutors at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following all examination periods and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

When undertaking the dissertation/project you are expected to meet regularly with your supervisor to review progress and discuss any questions. Your supervisor will be able to provide feedback on your research plan and drafts of your work as you progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • Grasp complex issues with confidence
 • Ask the right questions of complex texts
 • Have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • Identify and apply relevant data
 • Develop practical research skills
 • Propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • Communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • Sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • Work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • Work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • Use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • Take responsibility for your own learning programme and professional development.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £15,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae graddedigion MSc mewn Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth yn debygol o ddechrau eu busnesau eu hunain neu ymuno â chwmni sy'n canolbwyntio ar dwf busnes. Mae llawer o raddedigion hefyd wedi canfod bod y rhaglen yn arbennig o berthnasol i rolau o fewn busnesau teuluol.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes, Rheoli


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.