Ewch i’r prif gynnwys

Arferion sy’n Datblygu ym maes Neonatoleg (MSc)

 • Hyd: 2 years
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r MSc Ymarfer Uwch mewn Neonatoleg wedi'i ddylunio ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio mewn meddygaeth newyddenedigol ac yn archwilio agweddau hanfodol ar neonatoleg glinigol. Mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnoch chi i ddatblygu'n broffesiynol ac yn glinigol.

Mae'r cwrs yn cael ei gynnal yn rhan-amser trwy ddysgu o bell ar-lein, gan ganiatáu hyblygrwydd llwyr i chi dros eich astudiaethau. Mae'r cwrs yn berthnasol i feddygon meddygol, ymarferwyr nyrsio, nyrs-addysgwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill sy'n ymwneud â gofal iechyd newyddenedigol.

Byddwch yn astudio pob agwedd hanfodol ar neonatoleg glinigol ac yn cael gwybodaeth uwch am ddulliau diagnostig a therapiwtig modern, gan gynnwys cymorth anadlu uwch a strategaethau niwrowarchodol, gan optimeiddio maeth a sefydlogi a rheoli'r baban sy'n ddifrifol wael. Ar ôl modiwl rhagarweiniol sy'n cwmpasu ymchwil ac ystadegau, mae modiwlau craidd yn cynnwys gofal anadlol, gofal cardiaidd a haemodynameg, gofal critigol a throsglwyddo plant newydd-anedig yn ddiogel rhwng gwasanaethau a gofalwyr, gofal niwrolegol a maeth, gweithrediad y perfedd a'r newydd-anedig llawfeddygol – y mae pob un ohonynt yn hanfodol i wella cyfraddau goroesi ac ansawdd gofal. Mae'r gallu i ymchwilio, adolygu, gwerthuso, dylunio a chynllunio'r cydrannau allweddol hyn mewn systemau gofal iechyd yn sgiliau hynod farchnadadwy ar gyfer graddedigion y dyfarniad.

Cyflwynir y cwrs rhyngweithiol hwn gan gyfadran brofiadol o glinigwyr sy'n gweithio mewn canolfannau newyddenedigol arbenigol yn y DU mewn cydweithrediad ag arbenigwyr rhyngwladol. Byddwch yn dysgu'r wyddoniaeth embryolegol, ffisiolegol ac anatomegol sy'n sail i iechyd a chlefydau mewn babanod a enir ar amser a chyn amser, yn ogystal ag archwilio dulliau o reoli'r heriau moesegol a chyfathrebu sy'n wynebu timau clinigol bob dydd.

Trwy gwblhau'r rhaglen hon, byddwch yn datblygu sgiliau ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth gan eich helpu i ddarparu gofal newyddenedigol uwch ar sail gwybodaeth gadarn am wyddoniaeth, ymarfer clinigol a thystiolaeth ymchwil.

Nodweddion unigryw

 • Learn from neonatal experts - Designed and delivered by experienced UK neonatal consultants and international experts in neonatal healthcare
 • Up-to-date curriculum – focusing on many different clinically relevant aspects of caring for the critically ill neonate and child
 • Flexible e-learning programme - Distance-learning, online format enables flexible learning with individualised support from practising clinical neonatologists
 • Tailor your learning to your clinical practice - Dissertation allows you to explore an area of personal interest, enhancing your day to day neonatal clinical practice 

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol fel meddygaeth, neu radd ryngwladol gyfwerth. Neu, tystiolaeth eich bod yn Ymarferwyr Nyrsio Newydd Enedigol Uwch Cymwysedig (ANNP) sy'n meddu ar y cymhwyster proffesiynol clinigol a gydnabyddir fel y cymhwyster mynediad gofynnol ar gyfer eu proffesiwn clinigol (hy BN neu gyfwerth) ac yn ogystal â'r hyfforddiant sy'n eu cymhwyso i weithio fel ANNP (BSc / BSc a thystysgrif ôl-raddedig ar lefel MSc / MSc, neu gyfwerth).
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Tystiolaeth eich bod wedi'ch cofrestru ar hyn o bryd gyda'r corff proffesiynol sy'n berthnasol i'ch proffesiwn. 

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae tri cham i'r MSc:

 • Cam T1 (Y cam cyntaf a addysgir)

Mae'r cam hwn yn para am un flwyddyn academaidd a hanner, ac yn cynnwys chwe modiwl gwerth 20 credyd, sy'n dod i gyfanswm o 120 credyd, ar Lefel 7.

Gallwch adael y cwrs gyda Thystysgrif Ôl-raddedig, ar ôl cwblhau o leiaf 60 credyd, lle mae hyn yn cynnwys rhoi credyd ar gyfer modiwlau penodol. Gallwch adael y cwrs gyda Thystysgrif Ôl-raddedig, ar ôl cwblhau o leiaf 120 credyd, lle mae hyn yn cynnwys rhoi credyd ar gyfer modiwlau penodol.

 • Cam R (Traethawd Hir)

Mae'r cam hwn yn para am flwyddyn academaidd 6 mis (0.5 mlynedd academaidd) arall ac yn cynnwys traethawd hir o 20,000 o eiriau gwerth 60 credyd ar Lefel 7, er mwyn sicrhau cyfanswm o 180 credyd ar Lefel 7 i gwblhau'r rhaglen MSc.

Pwysoli Cam

 • Modiwlau a Addysgir (o Ddiploma Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd mewn Meddygaeth Newyddenedigol) 66.6%

Traethawd Hir (cam R) 33.3% 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Mae Blwyddyn un yn cynnwys tri modiwl gwerth 20 credyd sy'n golygu cyfanswm o 60 credyd. Mae'r modiwl cyntaf, 'Ymchwil ac ystadegau', hefyd yn gyflwyniad i'r cwrs a bydd yn rhoi gwell dealltwriaeth a gwybodaeth i'r myfyrwyr am y broses ymchwil a'r ystadegau, i'w galluogi i werthuso, cyfosod a myfyrio'n feirniadol ar dystiolaeth ymchwil ac ymgorffori hyn mewn ymarfer clinigol. Bydd y ffocws ar ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth o'r lleoliad newyddenedigol ond bydd sgiliau cyffredinol mewn ymchwil mewn lleoliad gofal iechyd yn cael eu dysgu.

Yna, dilynir hyn gan fodiwl 2, 'Gofal anadlol mewn neonatoleg'. Nod y modiwl hwn yw archwilio cysyniadau sy'n sylfaenol i ofal anadlol plant newydd-anedig.  Byddwch yn astudio gwahanol gyfeintiau'r ysgyfaint ac egwyddorion cymorth anadlu.  Trafodir manteision gwahanol fathau o gymorth anadlu er mwyn addysgu dadansoddi budd-dal risg a chyfiawnhad strategaethau cymorth anadlu penodol, gan gyfleu'r rhain yn effeithiol i gydweithwyr a rhieni.  Ystyrir y defnydd o steroidau a'i ganlyniadau.  Bydd cyflyrau meddygol yr ymdrinnir â nhw yn cynnwys clefyd cronig yr ysgyfaint a gorbwysedd ysgyfeiniol eilaidd. 

Y modiwl olaf ym mlwyddyn un yw'r 'Gofal critigol o'r newydd-anedig'. Bydd y modiwl yn dysgu egwyddorion dadebru ar enedigaeth ac yn archwilio gofynion gwahanol babanod cyn amser ac ar amser.  Trwy edrych yn fanwl ar y gofynion hyn a'r ffisioleg sylfaenol, y bwriad yw y byddwch yn gallu datblygu a chyfiawnhau strategaethau gofal priodol, gan gyfathrebu'r rhain yn effeithiol i gydweithwyr a rhieni.  Bydd addasiad ffisiolegol ar enedigaeth o ran hylifau ac electrolytau a sut i reoli hylifau ac electrolytau mewn sefyllfaoedd gofal critigol hefyd yn cael eu hystyried.  Yn ogystal, bydd pwysigrwydd a natur asesu risg mewn senarios trafnidiaeth yn cael eu trafod, gan gynnwys mater cyflymder yn erbyn diogelwch.  Bydd gwaith tîm a chyfathrebu effeithiol, dewis personél priodol, yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer trafnidiaeth ddiogel ac effeithiol a'r effaith ar wasanaethau lleol yn cael eu hystyried.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Ymchwil ac YstadegauMET97120 credydau
Gofal Anadlol mewn NeonatologyMET97220 credydau
Gofal critigol y newydd-anedigMET97320 credydau

Blwyddyn dau

Mae Blwyddyn Dau yn cynnwys tri modiwl gwerth 20 credyd sy'n golygu cyfanswm o 60 credyd. Y modiwl cyntaf yw 'Gofal niwrolegol am y newydd-anedig'. Nod y modiwl hwn yw archwilio cysyniadau sy'n sylfaenol i ofal niwrolegol plant newydd-anedig.  Byddwch yn astudio cylchrediad CSF, gwendidau'r ymennydd cyn amser a gwahaniaethau penodol rhwng anaf i’r ymennydd cyn amser ac ar amser.  Mae'r amodau pwysig i'w gorchuddio yn cynnwys IVH, PVL ac HIE.  Bydd achosion yr anaf i'r ymennydd ar amser yn cael eu harchwilio gan gynnwys strôc, haint a hyperbilirubenemia.  Bydd y modiwl hefyd yn canolbwyntio ar achosion a rheoli ffitiau newyddenedigol.  Trwy gydol y cyfnod, agwedd allweddol i'w hystyried fydd canlyniadau tymor hir anaf i'r ymennydd a phenderfyniadau clinigol cysylltiedig, gan gyfathrebu'r rhain yn effeithiol i gydweithwyr a rhieni. 

Yr ail fodiwl ym mlwyddyn dau yw 'Gofal cardiaidd a haemodynameg'. Nod y modiwl hwn yw archwilio cysyniadau sy'n sylfaenol i ofal cardiofasgwlaidd plant newydd-anedig.  Byddwch yn astudio cylchrediad ffetws, addasiadau ar ôl genedigaeth ac asesu statws cardiaidd.  Bydd achosion a rheoli isbwysedd a gorbwysedd yn ffocws pwysig i'r modiwl yn ogystal â chanfod a rheoli arrhythmia.  O ran triniaeth, bydd y modiwl yn cynnwys astudiaeth o dderbynyddion cardiaidd ac effeithiau inotropau.  Rhoddir peth ystyriaeth hefyd i annormaleddau cardiaidd cynhenid.  Mae'r modiwl yn ymdrin â datblygu a chyfiawnhad strategaethau ar gyfer gofal cardiofasgwlaidd mewn plant newydd-anedig a dadleuon cyfredol ynghylch rheoli. 

Y trydydd modiwl ym mlwyddyn dau yw 'Maeth, gweithrediad y perfedd a'r plentyn newydd-anedig llawfeddygol'. Nod y modiwl hwn yw archwilio cysyniadau sy'n sylfaenol i ofal anadlol plant newydd-anedig.  Byddwch yn astudio gofynion maethol plant newydd-anedig ac yn trafod manteision llaeth y fron.  Bydd cymhariaeth o wahanol ddulliau bwydo a dulliau priodol i gynyddu bwydo pan fydd angen ystyried yr amgylchiadau.  Ymdrinnir â’r pathoffisioleg, y ffactorau risg a’r diagnosis o Enterocolitis Necrotig (NEC) ynghyd ag astudio strategaethau atal, rheoli meddygol/llawfeddygol a chymhlethdodau tymor hir NEC. 

Ar ddiwedd y 6 modiwl hyn, mae gan fyfyrwyr yr opsiwn i fynd ymlaen i 'gam y Traethawd Hir' sy'n para am 6 mis. Diben y traethawd hir yw galluogi'r myfyriwr i ddangos ei allu i gynnal darn o ymchwil, gwerthuso gwasanaeth, archwiliad, prosiect gwella ansawdd neu adolygiad beirniadol (adolygiad llenyddiaeth estynedig).  Nodau cam y traethawd hir yw rhoi cyfleoedd i ennill profiad o feysydd allweddol academaidd a chael mewnwelediadau iddynt, gan gynnwys dylunio a methodoleg mewn ymchwil/gwerthusiad o wasanaeth/archwiliad/adolygiad beirniadol; casglu, dadansoddi, dehongli, beirniadu ac adrodd am ganfyddiadau; archwilio materion pellach o ddiddordeb personol/proffesiynol; a chael gwell mewnwelediad i agwedd ar ymarfer newyddenedigol.  Bydd myfyrwyr yn derbyn cefnogaeth gan oruchwyliwr academaidd a newyddenedigol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu trwy amrywiaeth o weithgareddau ar-lein gan gynnwys, ymhlith eraill, astudio deunydd y cwrs yn unigol, trafodaethau grŵp, gwaith cwrs unigol, gweithio trwy waith cwrs wedi'i ddylunio'n arbennig a deunyddiau rhyngweithiol.  Byddwch hefyd yn cael adborth adeiladol rheolaidd i ysgogi eich brwdfrydedd a darparu cymorth. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu'n gyfan gwbl trwy ddysgu o bell ac felly gellir ei gyrchu gan fyfyrwyr cymwys o unrhyw le o fewn y gymuned gofal iechyd rhyngwladol.  Mae hyn hefyd yn caniatáu hyblygrwydd astudio i gyd-fynd ag anghenion myfyrwyr unigol.  Bydd cymorth yn cael ei ddarparu lle bynnag y bo modd ar gyfer myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

I raddau helaeth, bydd astudiaethau ar lefel traethawd hir MSc yn golygu astudiaeth annibynnol dan arweiniad, gan ddefnyddio’r cyfleusterau dysgu ac ymchwil helaeth sydd ar gael.  Bydd goruchwyliwr prosiect yn cael ei ddynodi i’ch cefnogi a’ch cynghori ar ymchwilio i bwnc eich traethawd hir penodol a’i ysgrifennu.  Caiff deunydd ategol, ffurfiannol am ddulliau ymchwil ei ddarparu ar-lein trwy lwyfan dysgu ar-lein Prifysgol Caerdydd.

Sut y caf fy asesu?

Ar gyfer y cam modiwlau, mae asesiadau ffurfiannol yn cynnwys ymarferion fel prawf gwrthrychol (e.e. eitemau amlddewis/un ateb gorau) ac eitemau atebion byr sy'n profi gwybodaeth a defnydd, yn ogystal â thrafodaeth ar-lein a chofnodion myfyriol.

Bydd asesiadau crynodol yn cynnwys cymysgedd o ddulliau gan gynnwys cwblhau eitemau prawf gwrthrychol/atebion byr yn seiliedig ar senarios gwyddonol a chlinigol, adroddiadau achos, myfyrio personol ar-lein ac aseiniadau ysgrifenedig eraill fel strategaethau triniaeth a chyfathrebu â chleifion, cynnig/achos busnes a thrafodaethau am bynciau dadleuol.

Bydd cam traethawd hir yr MSc yn cael ei asesu’n gyfan gwbl ar sail y traethawd hir terfynol. Bydd y disgwyliadau ar gyfer fformat, cyflwyno a marcio'r traethawd hir yn dilyn Rheoliadau Asesu’r Senedd, a ategir lle bo'n briodol gyda gofynion ychwanegol y Rhaglen/Ysgol/Coleg ac unrhyw ofynion penodol sy'n deillio o natur y prosiect yr ymgymerir ag ef.

Beth sy’n ddisgwyliedig gennyf?

Nid yw cynnwys y cwrs yn cael ei gynnig yn Gymraeg 

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r MSc yn cael ei gyflwyno fel rhaglen dysgu o bell trwy amgylchedd dysgu ar-lein Prifysgol Caerdydd, lle byddwch yn dod o hyd i ddeunyddiau cwrs, asesiadau a dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig. 

Caiff tiwtor personol ei neilltuo i bob myfyriwr er mwyn rhoi cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd a bugeiliol, a gallwch gysylltu ag ef/â hi i drafod cynnydd ac i gael cyngor ac arweiniad fel bo angen.

Adborth

Bydd myfyrwyr yn cael adborth adeiladol trwy gydol cyfnod y rhaglen gan eu goruchwyliwr/tiwtoriaid.  Bydd adborth ffurfiannol yn cael ei gyfleu i fyfyrwyr yn electronig ac yn ysgrifenedig yn brydlon.  Rhoddir adborth crynodol yn dilyn asesiadau o fewn yr amser a nodir gan y Brifysgol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn ei gyflawni erbyn diwedd eich rhaglen ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn nodi'r wybodaeth a'r sgiliau y byddwch yn eu datblygu. Byddant hefyd yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Ar ôl cwblhau eich Rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • Gwerthuso newidiadau ffisiolegol ac anatamegol allweddol a newidiadau eraill sy'n digwydd o fywyd ffetaidd i'r cyfnod newyddenedigol ac archwilio sut mae hyn yn ymwneud â'r prosesau patholegol a welir yn y lleoliad gofal dwys newyddenedigol.
 • Myfyrio’n feirniadol ar y meysydd pwnc arbenigol a/neu gymhleth o fewn neonatoleg ac yn cymhwyso hyn i ddangos galluoedd datrys problemau a/neu wneud penderfyniadau o fewn eu cyd-destun proffesiynol eu hunain.
 • Gwerthuso a beirniadu rolau'r tîm gofal iechyd aml-broffesiynol a gofal integredig teuluol wrth ddarparu gofal cyfannol o ansawdd uchel i'r newydd-anedig.
 • Cyfosod gwybodaeth a dealltwriaeth o bathoffisioleg newyddenedigol a'r sylfaen dystiolaeth gyfagos i lunio a chynnig dull systematig o ymdrin â materion cymhleth o fewn eu cyd-destun proffesiynol.
 • Myfyrio'n feirniadol ar y rhyngweithio rhwng ffactorau genetig, obstetreg, newyddenedigol a chymdeithasol ar ganlyniadau amenedigol a strategaethau rheoli.
 • Archwilio pwnc sy'n berthnasol i Feddygaeth Newyddenedigol ac ysgrifennu adroddiad prosiect cynhwysfawr sy'n dangos arfer da mewn ymchwil/archwilio ac sy'n cyfrannu at ddatblygu'r corff o wybodaeth a/neu ymarfer clinigol yn y maes.

Sgiliau Deallusol:

 • Dangos sut mae gwendidau penodol a welir mewn plant newydd-anedig yn effeithio ar opsiynau triniaeth a rheoli
 • Datblygu dull beirniadol o chwilio am dystiolaeth, gwerthuso hierarchaeth tystiolaeth, arfarnu cryfderau a chyfyngiadau tystiolaeth a chyfosod canlyniadau allweddol i lywio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth o ran gofal iechyd o ran ymarfer clinigol, ymchwil, gwerthuso gwasanaethau a thrafodaeth grŵp cyfoedion.
 • Cydnabod a gwerthuso'r ystyriaethau moesegol, dewisiadau clinigol a chanlyniadau hirdymor sy'n wynebu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a gofalwyr plentyn newydd-anedig sy’n ddifrifol wael neu’n hynod cyn amser.
 • Asesu'r dystiolaeth yn feirniadol ar gyfer ymyriadau cyffredin mewn iechyd newyddenedigol a dangos a gallu i werthuso a chymhwyso syniadau a chysyniadau newydd i'w lleoliad proffesiynol eu hunain fel ymarferydd myfyriol.
 • Myfyrio ar eich maes gwaith clinigol eich hun a gallu gwerthuso a beirniadu arferion cyfredol, gan ddefnyddio tystiolaeth i lunio a chyfiawnhau datblygiadau arloesol i wella darparu gofal.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • Trafod y dulliau o asesu statws anadlu, cylchredeg a niwrolegol plentyn newydd-anedig gan gynnwys y defnydd priodol o ymchwiliadau a dehongli canlyniadau.
 • Asesu i ba raddau y mae gwahaniaethau ym maes ffisioleg plentyn newydd-anedig yn dylanwadu ar effeithiau, rhyngweithiadau a gwrtharwyddion cyffuriau yn y cyfnod newyddenedigol a defnyddio hyn i nodi therapïau addas.
 • Diagnosio cyflyrau ac anhwylderau cyffredin sy'n dod i’r amlwg yn y cyfnod newyddenedigol ac egluro’r pathoffisioleg, y dosbarthiad, y goblygiadau clinigol a'r opsiynau rheolaeth perthnasol.
 • Myfyrio ar bwysigrwydd gofal sy'n canolbwyntio ar y teulu a gallu ymgorffori hyn mewn ymarfer clinigol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • Myfyrio ar ddysgu a dangos menter, ymreolaeth a chyfrifoldeb personol wrth nodi, cynllunio a gweithredu atebion mewn gofal clinigol.  
 • Datblygu sgiliau angenrheidiol i fod yn ddysgwr gydol oes sy'n gallu dylanwadu ar ymarfer trwy addysg a gwerthuso gwasanaethau.
 • Cyfathrebu'n effeithiol trwy ddysgu ar y cyd gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.
 • Dangos rheolaeth amser, trefniadaeth a dysgu annibynnol trwy waith cwrs, archwilio a/neu ymchwil. 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,725 Dim
Blwyddyn dau £5,725 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 £2,500
Blwyddyn dau £9,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Gall y Diploma Ôl-raddedig fod yn rhan o bortffolio’r rhai sy'n gwneud cais am ddyrchafiad neu i rôl arbenigol.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn achub ar y cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (felly nid yw’r rhaglen hon yn gallu cymryd lle rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), dylai astudio ar y lefel hon helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a’r posibilrwydd o wella gwasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosibl wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheictod neu arwain.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.