Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Llawfeddygol Uwch (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Dyma gwrs rhyngbroffesiynol dysgu-o-bell a anelir ar broffesiynolion gofal iechyd a hoffai arbenigo ym maes gofal llawfeddygol ac amlawdriniaethol.

Mae'r rhaglen ran-amser hon wedi'i hanelu at nyrsys cofrestredig, meddygon, ymarferwyr gofal llawdriniaethol a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Nod y rhaglen yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i sicrhau pontio rhwng theori ac ymarfer yn eich ymarfer clinigol eich hun. Mae'n dwyn ynghyd gasgliad o wybodaeth sylfaenol mewn fformat e-ddysgu, gyda phwyslais ar egwyddorion cyffredinol ymarfer llawfeddygol yn hytrach nag ar reoli cyflyrau penodol.

Mae natur amlochrog gofalu am gleifion llawfeddygol yn cael ei gwerthuso o safbwynt sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r addysgu'n ystyried taith lawn y claf llawfeddygol, gan ddechrau pan gaiff ei dderbyn i’r ysbyty a'r cyfnod paratoi cyn llawdriniaeth hyd at ofal a rhyddhau ar ôl llawdriniaeth.

Mae materion proffesiynol, gan gynnwys llywodraethu clinigol ac ymarfer rhyngbroffesiynol wedi’u cynnwys hefyd. Mae'r asesiadau wedi'u trefnu i'ch galluogi i werthuso'r pwnc mewn cysylltiad â meysydd ymarfer sydd o ddiddordeb i chi a'ch sylfaen broffesiynol.

Mae modd astudio nifer o’r modiwlau ar y rhaglen hon fel modiwlau annibynnol hefyd.

Nodweddion unigryw

 • The only multi-professional, distance-learning surgical practice course in the UK.
 • Our interprofessional approach to enhancing group work, discussion sessions and case-based presentations.
 • The emphasis on a biopsychosocial approach.
 • Longstanding expertise in developing and supporting e-Learning.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

In addition to satisfying the University’s general entrance requirement, including English language requirements, applicants must:

    Hold a higher education qualification, minimum of a BSc (Hons) grade 2:2 or equivalent, from a recognised institution.
OR
    Be able to demonstrate, to the satisfaction of the Head of School or nominee, that they have held for a minimum of two years a position of responsibility of relevance to the proposed programme.
AND
    Be working in a clinical area that is relevant to the programme they are undertaking for the full duration of their studies. (During their studies, if the student's relevant clinical employment ceases or where they are unable to attend work in the necessary clinical setting for any period of time (exceeding 3 months), then they are required to notify the programme team immediately in order that appropriate arrangements can be made. In the case of temporary absence but continued relevant clinical employment, leave of absence (Interruption of Studies) and/or extensions shall be considered. In the event that a student's relevant clinical employment ceases then the University reserves the right to withdraw the student from the programme. Please refer to the University regulations on 'Fitness to Practise’ for further information.)

You will also need to provide:

 •  ​evidence that you are currently registered with the professional body relevant to your profession
 • a personal statement which does not exceed 500 words. In your personal statement you will need to confirm that you are currently working in a relevant clinical area and will be for the full duration of your studies.

Find out more about English language requirements.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r cwrs MSc llawn yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau, er y gallwch ddewis gadael gyda Thystysgrif Ôl-raddedig ar ôl naw mis neu Ddiploma Ôl-raddedig ar ôl deunaw mis, os ydych chi wedi bodloni'r holl feini prawf ar gyfer y dyfarniadau hynny. Mae ein holl fyfyrwyr yn cydbwyso eu hamser fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ag astudio ar lefel Meistr.

Mae modiwl yn ymestyn dros 10 wythnos gyda thasgau asesu ar wahanol gamau. Mae e-ddysgu yn cynnig hyblygrwydd o ran pryd a ble i astudio ac mae gan bob myfyriwr arddulliau dysgu gwahanol, felly mae'n anodd nodi ymrwymiad amser penodol. Ond dylech ddisgwyl ymrwymo ychydig oriau'r wythnos.

Mae'r MSc yn cynnwys tri cham - cam T1 (cam cyntaf a addysgir), cam T2 (ail gam a addysgir) a cham R (cam traethawd ymchwil hir):

 • Cam T1

Mae'r cam hwn yn para am naw mis, ac mae'n cynnwys tri modiwl 20 credyd ar Lefel 7.

 • Cam T2

Mae'r cam hwn yn para am naw mis arall, ac mae'n cynnwys tri modiwl 20 credyd arall.. Mae hyn yn rhoi'r cyfanswm o 120 o gredydau sydd eu hangen arnoch i gwblhau'r camau a addysgir.

 • Cam R

Mae cam traethawd hir y rhaglen yn para am chwe mis arall a bydd yn cynnwys traethawd hir 60 credyd ar Lefel 7, er mwyn cyflawni cyfanswm o 180 credyd i gyd ar Lefel 7 i gwblhau'r cwrs MSc.

Gallwch adael y cwrs ar ôl cwblhau cam T1 yn llwyddiannus, a chael Tystysgrif Ôl-raddedig, neu ar ôl cwblhau cam T2 yn llwyddiannus, a chael Diploma Ôl-raddedig.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cyflwynir y rhaglen drwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Dysgu Canolog.

Mae’r cynnwys ar ffurf cyflwyniadau clyweledol ar-lein wedi'u hategu gan destun, byrddau trafod, blogiau a wicis. Bydd gennych hefyd fynediad at staff academaidd dros ebost, ffôn a meddalwedd fideo gynadledda.

Bydd angen neilltuo tua 10-15 awr yr wythnos ar gyfer dysgu ac asesu annibynnol.

I raddau helaeth, bydd astudiaethau ar lefel traethawd hir MSc yn golygu astudiaeth ac ymchwil annibynnol dan arweiniad, gan wneud defnydd o’r cyfleusterau dysgu ac ymchwil helaeth sydd ar gael. Bydd modiwl ffurfiannol ar Ddulliau Ymchwil yn cael ei gyflwyno ar-lein.

Sut y caf fy asesu?

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu ffurfiannol a chrynodol, fel:

 • Aseiniadau
 • Datblygu wici
 • Blogiau
 • Cwestiynau amlddewis
 • Gwaith grŵp
 • Datblygu canllawiau / cyflwyniadau PowerPoint.

Bydd cam traethawd hir yr MSc yn cael ei asesu ar sail y traethawd hir terfynol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddyrannu i chi, a fydd yn eich helpu a’ch cefnogi gydag anghenion academaidd a bugeiliol, ac a fydd mewn cysylltiad rheolaidd â chi i drafod cynnydd ac i roi cyngor ac arweiniad yn ôl yr angen. Rhoddir adborth ysgrifenedig helaeth ar bob asesiad.

Byddwch hefyd yn cael goruchwyliwr personol yn ystod y cyfnod traethawd hir. Bydd y goruchwyliwr yn gallu rhoi adborth ysgrifenedig ar fersiynau drafft o’r traethawd hir a rhoi cyfle i chi drafod unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ffurfiannol drwy ddulliau electronig ac ysgrifenedig mewn modd amserol. Bydd adborth crynodol ar asesu yn cael ei gyflwyno o fewn yr amserlen a bennwyd gan y Brifysgol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy gymryd rhan lawn yn y cwrs lefel Meistr hwn, cewch gyfle i ennill cyfoeth o sgiliau a galluoedd y gallwch eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol. Yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol well o wybodaeth, ystyriaethau a dulliau cyfredol, byddwch yn cael cyfle i ymarfer a datblygu galluoedd mewn dadansoddi beirniadol, cymhwyso meddygaeth seiliedig ar dystiolaeth a delio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol. Dylai eich astudiaethau hefyd eich helpu i ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau drwy eich galluogi i ddefnyddio tystiolaeth yn effeithiol a chyfleu cysyniadau pwysig i gydweithwyr ac eraill. Drwy'r elfennau sy'n canolbwyntio ar ymchwil cewch gyfle i ddatblygu a gwella sgiliau adolygu llenyddiaeth, gwerthuso beirniadol, dylunio ymchwil, methodolegau ymchwil, casglu data, dadansoddi data ac egwyddorion ymchwil.

O ganlyniad i gymryd rhan lawn yn y cwrs, dylech hefyd allu gwneud y canlynol:

 • Dangos dull beirniadol llawn gwybodaeth a strwythuredig tuag at ofal llawfeddygol.
 • Gwerthuso ac integreiddio gwybodaeth i ofal llawfeddygol o wahanol ddisgyblaethau fel gwyddorau biolegol, seicolegol, cymdeithasegol a ffarmacolegol.
 • Herio dulliau traddodiadol o reoli cleifion cyn, yn ystod ac ar ôl iddyn nhw gael llawdriniaeth.
 • Datblygu sylfaen wybodaeth ryngddisgyblaethol i gefnogi a gwella gofal cleifion.
 • Dangos gweithgarwch ac ymwybyddiaeth o ymchwil i atgyfnerthu ac ymestyn themâu, cysyniadau a fframweithiau cyfredol ar gyfer rheoli cleifion yn eu hymarfer llawfeddygol.
 • Dangos gwell dealltwriaeth o feddygaeth seiliedig ar dystiolaeth drwy werthuso'r adnoddau perthnasol yn academaidd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

As this programme is three years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan. The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,475 £2,000
Blwyddyn dau £5,475 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,950 £2,000
Blwyddyn dau £8,950 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad feirws a maleiswedd cyfredol) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r rhaglen yn addas iawn ar gyfer y rhai sydd am gynyddu eu gwybodaeth am ymarfer llawfeddygol er mwyn helpu i wella gofal cleifion. Mae graddedigion wedi crybwyll ei fod yn arwain yn uniongyrchol at ddyrchafiad, ac ysbrydolwyd llawer hefyd i ddilyn gyrfaoedd academaidd trwy astudio ymhellach hyd at PhD.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol.

Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arweinyddol.

Dyma beth mae rhai o'n cyn-fyfyrwyr yn ei ddweud am eu hamser ar y rhaglen:

"Ymgymerais â'r radd hon i ddatblygu fy nealltwriaeth o werthuso a dadansoddi gwybodaeth yn feirniadol er mwyn gwella fy sgiliau fel clinigwr a hefyd i ddehongli a throsglwyddo'r wybodaeth hon i'm cleifion. Fe wnes i elwa fwyaf o'r tasgau gwerthuso ac, wrth gwrs, y traethawd hir lle roeddwn i'n gallu canolbwyntio'n fanwl ar faes o ddiddordeb. Mae cwblhau'r rhaglen wedi fy helpu i sicrhau swydd hyfforddi radioleg o'm dewis gorau."
Hannah Lewis, Meddyg Meddygol

"Penderfynais wneud cais am y radd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd gan ei fod yn seiliedig ar arfarnu beirniadol ac ymchwil a fyddai'n helpu fy ngyrfa. Credaf mai'r hyn a elwais fwyaf arno oedd y modiwl cychwynnol ar ddulliau ymchwil, a ddefnyddiwyd wedyn drwy gydol y radd gyfan, yn ogystal â'r trafodaethau gyda'r gyfadran a chyd-aelodau'r cwrs am bynciau amrywiol. Mae'r rhaglen wedi effeithio ar fy ymarfer gan fy mod yn fwy abl i farnu pa mor dda yw tystiolaeth fel y gallaf seilio fy ymarfer ar dystiolaeth llinynnol. Mae hefyd wedi caniatáu i mi gymryd mwy o ran mewn ymchwil wrth i'm cydweithwyr ofyn am help. Mae hefyd wedi gwella fy rhagolygon gyrfa."
Alexia Farrugia, Cymrawd Ymchwil Clinigol mewn Llawfeddygaeth HPB

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Meddygaeth , Nyrsio a bydwreigaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.