Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Clinigol Uwch (MSc)

 • Hyd: 18 mis
 • Dull astudio: Dysgu cyfunol llawn amser

Mae'r cwrs hwn ar agor i ymgeiswyr yn y DU yn unig.
Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon wedi'i hanelu at nyrsys a bydwragedd cofrestredig ac ymarferwyr gofal iechyd eraill, yn y DU, sy'n anelu at ddatblygu a gweithio ar lefel uwch o ymarfer clinigol, yn enwedig lle mae gofyn am asesiad clinigol uwch a sgiliau rhagnodi annibynnol/atodol.

tick

Rhaglen wedi'i hadeiladu i weddu i'ch anghenion

Bydd dewis o fodiwlau asesu clinigol dewisol yn ystod y flwyddyn gyntaf yn caniatáu ichi deilwra'ch sgiliau clinigol yn seiliedig ar ofynion y gwasanaeth a’ch llwybr gyrfa.

scroll

Dod yn rhagnodydd annibynnol/atodol

Gallwch gymhwyso fel rhagnodydd annibynnol/atodol trwy ymgymryd â'r modiwlau rhagnodi annibynnol/atodol, gan hyrwyddo'ch datblygiad personol.

certificate

Mapiwyd y rhaglen

i'r Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Nyrsio, Bydwreigiaeth ac Ymarfer Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru (NLIAH 2010) a Safonau Ymarfer Lefel Uwch ar gyfer Nyrsio y Coleg Nyrsio Brenhinol (2018). Mae’n bosibl y bydd nyrsys sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn gymwys i wneud cais am gymhwyster ychwanegol gyda'r Coleg Nyrsio Brenhinol:

Mae'r rhaglen hon wedi'i hanelu at nyrsys a bydwragedd cofrestredig ac ymarferwyr gofal iechyd eraill, yn y DU, sy'n anelu at ddatblygu a gweithio ar lefel uwch o ymarfer clinigol, yn enwedig lle mae gofyn am asesiad clinigol uwch a sgiliau rhagnodi annibynnol/atodol.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi gwella ansawdd y gofal a ddarperir i'r boblogaeth. Bydd ein rhaglen yn eich paratoi ar gyfer rolau ymarfer clinigol lefel uwch trwy gynyddu eich dealltwriaeth feirniadol a'ch sgiliau gwneud penderfyniadau cymhleth ar draws y pedair agwedd o ymarfer clinigol uwch, sef rheolaeth ac arweinyddiaeth, addysg, ymchwil, ac ymarfer clinigol. Bydd hyn yn eich galluogi i ysgwyddo mwy o gyfrifoldebau wrth reoli gofal cleifion cymhleth.

Wrth wraidd ein cwrs arloesol mewn MSc Ymarfer Clinigol Uwch mae'r modiwlau Rhagnodi Annibynnol ac Atodol craidd. Ar ôl cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys fel rhagnodydd annibynnol/atodol, a fydd yn golygu eich bod yn gallu cynnig lefel fwy cyfannol o ofal uwch i'ch cleifion. Y modiwl craidd arall: Bydd Dulliau Ymchwil a Dadansoddi Data mewn Gofal Iechyd yn rhoi cyfle i chi archwilio'r dystiolaeth a'r ymchwil sy'n sail i ymarfer clinigol uwch yn feirniadol. Ar ben hynny, mae modiwl asesiad clinigol dewisol yn cyflwyno cyfle i ddatblygu eich sgiliau asesu cleifion a'ch sgiliau clinigol, a bydd naill ai portffolio yn seiliedig ar gymhwysedd clinigol neu fodiwl traethawd hir prosiect yn seiliedig ar waith yn arddangos eich datblygiad clinigol.

Hyrwyddwch eich gyrfa y tu hwnt i ffiniau proffesiynol traddodiadol ac ymestyn cwmpas eich ymarfer clinigol trwy astudio'r MSc Ymarfer Clinigol Uwch.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif cymhwyster a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd neu ddiploma mewn gofal iechyd, neu gymhwyster rhyngwladol cyfatebol. 
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Geirda gan eich cyflogwr i gadarnhau eich bod yn ymarferydd gofal iechyd cymwys gydag o leiaf dwy flynedd o brofiad ôl-gofrestru cyfwerth ag amser llawn ac yn gweithio mewn rôl ymarfer sy'n cynnwys cyswllt rheolaidd â chleifion/cleientiaid.
 4. Eich rhif cofrestru corff proffesiynol sy'n dangos eich bod wedi'ch cofrestru ar hyn o bryd gyda'r corff rheoleiddio statudol priodol (PSRB) ar gyfer eich proffesiwn (fel yr HCPC neu'r NMC).
 5. Datganiad personol y mae'n rhaid iddo fynd i'r afael â'r pwyntiau canlynol: 
 • Pam ydych chi wedi dewis y rhaglen hon?
 • Beth sydd o ddiddordeb i chi am y rhaglen hon?
 • Unrhyw brofiad perthnasol sy'n gysylltiedig â chynnwys y rhaglen neu'r modiwl.
 • Sut rydych chi'n bwriadu defnyddio'r cymhwyster yn eich gyrfa.
 • Sut y byddwch chi a'ch proffesiwn yn elwa o'ch astudiaethau.
 • Pam rydych chi'n teimlo y dylid rhoi lle i chi ar y rhaglen.
 • Cadarnhad eich bod wedi sicrhau lleoliadau clinigol perthnasol ar gyfer modiwlau penodol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau yn cau ddiwedd mis Gorffennaf ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle. 

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, gan gynnwys asesiad o addasrwydd drwy'r datganiad personol, byddwn yn gwneud cynnig i chi. 

Gwybodaeth ychwanegol
Gallwch wneud cais am Gydnabyddiaeth Dysgu Blaenorol (RPL) ar lefel 6 neu lefel 7 o hyd at 60 credyd NR3177A/B, a dim ond 30 credyd all fod ar lefel 6. Caiff RPL ei ystyried drwy fapio deilliannau dysgu modiwlau tebyg. 

Caiff RPL ei ystyried drwy fapio deilliannau dysgu modiwlau tebyg. Dim ond os yw'n mapio modiwl NR3177b y gallwch RPL modiwl lefel 6.

Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais am gydnabyddiaeth ar gyfer dysgu blaenorol, rhowch eich cais i'ch cais am gopïau o'ch trawsgrifiadau credyd a rhowch fanylion pellach yn eich datganiad personol. 

Cysylltwch â Rheolwr Rhaglen Rhagnodi Annibynnol PGCert / Rhagnodi Atodol cyn gwneud cais i drafod ymholiadau RPL: Neil Thomas ThomasN6@cardiff.ac.uk

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Mae angen tystysgrif DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) i ymgymryd â'r modiwlau canlynol:

 • HCT 356 Presgripsiynu Annibynnol/Atodol (craidd)
 • HCT 357 Presgripsiynu Annibynnol/Atodol (craidd)
 • HCT 353 Uwch Portffolio Ymarfer Clinigol (dewisol)

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • Mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio'r rhyngrwyd a chyfathrebu offer/dyfeisiau
 • Cyrffyw
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae gan raglen yr MSc Ymarfer Clinigol Uwch dri modiwl craidd ac un modiwl dewisol (30 credyd yr un) yng nghydran y rhaglen a addysgir, ynghyd â modiwl traethawd hir 60 credyd, sy'n cyfateb i gyfanswm o 180 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cwblhau tri modiwl craidd ac un modiwl asesiad clinigol dewisol.

Blwyddyn 1, Semester 1 (Hydref)

 • Dulliau Ymchwil a Dadansoddi Data mewn Gofal Iechyd (30 credyd) (Craidd) 
 • Rhagnodi Annibynnol/Atodol (30 credyd) (Craidd)

Semester 2 (Gwanwyn)

 • Rhagnodi Annibynnol/Atodol (30 credyd) (Craidd)

Ynghyd â modiwl dewisol (dewis o un modiwl o'r rhestr ganlynol)

 • Asesiad Clinigol Uwch ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd (Semester y Gwanwyn) (30 credyd)
 • Ymarfer Uwch wrth Reoli Mân Salwch (Semester y Gwanwyn) (30 credyd)
 • Ymarferydd Cyswllt Cyntaf Cyhyrysgerbydol mewn Gofal Sylfaenol (Semester y Gwanwyn) (30 credyd)
 • Asesiad Cleifion Clinigol (Semester y Gwanwyn) (30 credyd – Lefel 6)
 • Asesiad Uwch o'r Plentyn a'r Person Ifanc (30 credyd)

Blwyddyn dau

Traethawd Hir – dewis o un modiwl:

 • Portffolio Ymarfer Clinigol Uwch (dewisol) (60 credyd)
 • Prosiect Seiliedig ar Waith (dewisol) (60 credyd)

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cyflwynir y rhaglen gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol, yn unol â'r Strategaeth Dysgu Digidol a ddefnyddir gan y brifysgol. Nod dysgu cyfunol yw darparu profiad ar-lein cyfoethog a gafaelgar, gan gynnwys cyfuniad o weithgareddau dysgu cydamserol ac anghydamserol ochr yn ochr ag addysgu a dysgu traddodiadol wyneb yn wyneb.

Bydd y dulliau dysgu ac addysgu a ddefnyddir yn amrywio o diwtorialau grŵp ac unigol i seminarau dan arweiniad myfyrwyr, deialog, ymchwilio gwerthfawrogol a dysgu seiliedig ar broblemau, gweithdai sgiliau, astudio hunangyfeiriedig, trafodaeth/dadl feirniadol, a darlithoedd dan arweiniad arbenigwyr.

Bydd ein rhaglen a'n modiwlau yn hwyluso dysgu rhyngbroffesiynol effeithiol a rhannu gwahanol safbwyntiau ac arbenigedd proffesiynol. Fel myfyrwyr, byddwch yn ymuno â'r rhaglen gydag ystod eang o sgiliau, ac efallai y bydd gan rai ohonoch rolau ymarferwyr uwch. Gwerthfawrogir eich profiadau clinigol a phrofiadol a chânt eu defnyddio i wella'r broses ddysgu o ran dysgu annibynnol a dysgu ar y cyd.

Mae dysgu ar lefel gradd ôl-raddedig yn golygu eich bod chi'n cymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun a byddwn yn annog hyn trwy gydol y rhaglen.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r ffyrdd yr ydych chi'n cael eich asesu yn ymwneud â mesur eich datblygiad proffesiynol, academaidd a chlinigol. Fe'ch asesir yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Arholiadau cyrff rheoleiddio proffesiynol a statudol
 • Aseiniadau
 • Datblygu protocolau ymchwil ar sail tystiolaeth
 • Arholiadau clinigol strwythuredig gwrthrychol
 • Dadansoddi astudiaethau achos
 • Asesiadau ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Prosiect yn y gwaith
 • Portffolios clinigol

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi rannu syniadau â gweithwyr iechyd proffesiynol. Yn ogystal â datblygu eich galluoedd deallusol eich hun, mae'r rhannu syniadau hwn yn eich galluogi i ddysgu ac elwa ar brofiadau eraill. Rhoddir cyfle i drafod a chyfnewid syniadau trwy seminarau a thiwtorialau.

Bydd gennych gymorth academaidd a byddwch yn cael tiwtor personol drwy gydol eich astudiaethau gyda ni.

Rydym yn cynnig cyfle i chi ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr a siapio darpariaeth addysgol yn y dyfodol a chynghori ar elfennau allweddol o'ch dysgu.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd ar Ddysgu Canolog, lle byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau'r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau. Cofnodir pob darlith trwy Panopto ac maent ar gael i chi edrych arnynt trwy gydol eich rhaglen.

Mae'r brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, cyfleusterau gofal dydd, a chyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae mwy o wybodaeth am yr hyn y gall y brifysgol ei gynnig i chi ar gael yn y ddolen ganlynol:

Bywyd myfyrwyr - Astudio - Prifysgol Caerdydd

Mae ein ap myfyrwyr yn caniatáu ichi gyrchu gwasanaethau Prifysgol Caerdydd a gwybodaeth wedi'i phersonoli mewn un lle ac mewn modd syml a chyfleus drwy ffôn clyfar, o'r siop apiau.

Dyma rai o'i nodweddion:

 • Mapiau o'r Campws
 • Adnewyddu, taliadau, ac eitemau sydd ar gael i fyfyrwyr yn y llyfrgell
 • Amserlen myfyrwyr
 • Dod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael
 • Cael cymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr
 • Newyddion i fyfyrwyr
 • Derbyn hysbysiadau pwysig
 • Dolenni i lansio apiau eraill y Brifysgol fel Outlook (ar gyfer e-bost) a'r bwrdd du (ar gyfer Dysgu Canolog).

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cwblhau rhaglen yr MSc Ymarfer Clinigol Uwch yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

 • Gwerthuso a syntheseiddio theori ymarfer clinigol datblygedig yn feirniadol yn eich maes ymarfer penodol.
 • Gwerthuso'n feirniadol yr agweddau ar asesiad systematig a chyfannol o anghenion cleifion a dehongli dangosyddion diagnostig i sicrhau diagnosis gwahaniaethol.
 • Archwilio'n feirniadol y wybodaeth ffarmacolegol a fferyllol glinigol gyfredol sydd ar gael sy'n berthnasol i'ch maes ymarfer eich hun.
 • Gwerthuso'n feirniadol ddimensiynau theori ac ymarfer gwella ansawdd, a gallu cymhwyso'ch gwybodaeth a sgiliau uwch yn feirniadol i'ch maes ymarfer.

Sgiliau Deallusol:

 • Arddangos dull beirniadol a systematig o werthuso tystiolaeth a llwybrau ymholi.
 • Gwerthuso a chymhwyso tystiolaeth o dechnegau newydd yn feirniadol i farn broffesiynol a gwneud penderfyniadau ym maes ymarfer clinigol uwch.
 • Dangos dealltwriaeth feirniadol o'r cymhlethdodau sy'n gysylltiedig ag ymarfer clinigol uwch a sgiliau datrys problemau.
 • Arddangos cymhwysiad priodol o wybodaeth feirniadol am gamau yn ymwneud â chyffuriau wrth ymarfer rhagnodi a defnyddio cyfarpar cefnogi penderfyniadau ar sail tystiolaeth yn effeithiol.
 • Arddangos agwedd fyfyriol feirniadol ac annibynnol tuag at ymarfer, gan ddadansoddi sefyllfaoedd sy'n arwain at ddadl gydlynol a pharhaus i alluogi gwella gwasanaeth ac ymarfer, a datblygiad proffesiynol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • Dangos ymateb beirniadol i anghenion iechyd a gofal cymdeithasol, a chychwyn, arwain a rheoli gwelliannau gwasanaeth/ansawdd, gan sicrhau trefniadaeth a dapariaeth ddiogel ac effeithiol gofal o ansawdd sy'n canolbwyntio ar y claf.
 • Dangos y gallu i gymhwyso gwybodaeth yn feirniadol o'r ffactorau pathoffisiolegol, moesegol a diwylliannol sy'n sail i'r gwaith o asesu, archwilio, ymchwilio, gwneud diagnosis a rheoli mewn perthynas â gofal ystod o gleifion yn eich arbenigedd eich hun.
 • Yn unol â gofynion cyrff rheoleiddio proffesiynol a statudol, byddwch yn dangos arfarniad beirniadol myfyriol o arfer clinigol uwch i hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Defnyddio strategaethau cyfathrebu/addysg priodol yn effeithiol i gyfathrebu a lledaenu gwybodaeth i'r claf, teuluoedd a grwpiau cleientiaid.
 • Arddangos y defnydd effeithiol o strategaethau addysgol priodol i gefnogi datblygiad tîm rhyngbroffesiynol fel rhan o'ch rôl ymarfer uwch.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • Integreiddio theori ag ymarfer proffesiynol.
 • Syntheseiddio gwybodaeth/data o amrywiaeth o ffynonellau.
 • Arfarniad beirniadol o ymchwil.
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich dysgu a datblygiad personol a phroffesiynol eich hun
 • Sgiliau rheoli prosiect ac amser annibynnol.
 • Gweithio'n annibynnol.
 • Dadansoddi, dehongli, cyfuno a gwerthuso data.
 • Datrys problemau a dod i gasgliadau / cynnig argymhellion realistig.
 • Cyfleu syniadau mewn modd cryno a chlir.
 • Arddangos llythrennedd digidol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Modiwlau Rhagnodi Annibynnol/Atodol ac Portffolio Ymarfer Clinigol Uwch - cost y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Fel gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, gallwch ddefnyddio'r arbenigedd a'r sgiliau a ddatblygwyd ar y rhaglen i ddatblygu a darparu ymarfer ar sail tystiolaeth yn eich maes ymarfer clinigol. Bydd ein rhaglen yn eich galluogi i arallgyfeirio, ehangu a datblygu eich hun yn bersonol ac yn broffesiynol a bydd hefyd yn eich rhoi mewn gwell sefyllfa i wneud cais am ddyrchafiad gyda gwell hyder ac arbenigedd.

Mae rhai o'r rolau y mae ein graddedigion a'n cyn-fyfyrwyr o'r rhaglen MSc Ymarfer Uwch flaenorol wedi eu cael yn dilyn y rhaglen yn cynnwys y canlynol:

 • Uwch-ymarferydd Nyrsio
 • Parafeddyg Uwch
 • Darlithydd / Darlithydd Cyswllt
 • Ymgynghorydd Nyrsio
 • Cydymaith Ymchwil
 • Datblygu gwasanaethau sydd wedi gwella diogelwch cleifion a boddhad cleifion
 • Gweithio fel Ymarferydd Gofal Critigol Uwch y Gyfadran Meddygaeth Gofal Dwys.

Lleoliadau

Bydd angen i chi gael eich cyflogi a bod yn ymarfer mewn amgylchedd clinigol yn y Deyrnas Unedig i ymuno â'r rhaglen hon. Bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o oriau clinigol yn eich amgylchedd clinigol eich hun ar gyfer y modiwlau canlynol:

 • Mae Asesiad Clinigol Uwch ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd yn gofyn am o leiaf 45 awr o ymarfer dan oruchwyliaeth yn eich maes asesu (dewisol).
 • Mae Ymarferydd Cyswllt Cyntaf Cyhyrysgerbydol mewn Gofal Sylfaenol yn gofyn i chi ymarfer o dan arweiniad uniongyrchol eich Ymarferydd Goruchwylio Dynodedig am o leiaf 30 awr yn ystod y modiwl (dewisol).
 • Mae modiwlau Rhagnodi Annibynnol/Atodol yn gofyn am 78 awr o ymarfer cysylltiedig yn eich ardal ragnodi (craidd).
 • Mae modiwl Portffolio Ymarfer Clinigol Uwch yn mynnu bod gennych asesiad clinigol parhaus gan ddefnyddio'ch cymwyseddau clinigol. Bydd hyn yn cynnwys arholiadau clinigol strwythuredig gwrthrychol (OSCEs) ffurfiannol, a thrafodaethau ar sail achosion (dewisol).

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwyddorau gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.