Ewch i’r prif gynnwys

Economeg

Mae adran Economeg Ysgol Fusnes Caerdydd yn gyfrifol am ddysgu ac ymchwil mewn economeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn unol â'n hethos Gwerth Cyhoeddus, mae ein PhD mewn Economeg yn rhaglen amser llawn 4 blynedd sydd wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr brwdfrydig iawn â chymwysterau sy'n dymuno ymchwilio i broblemau a ffenomena cyfredol a phwysig sy'n wynebu ein heconomi a'n cymdeithas.

Mae ein rhaglen PhD mewn Economeg yn cynnig hyfforddiant a goruchwyliaeth ymchwil strwythuredig gan arbenigwyr pwnc. Mae'n dechrau gyda dwy flynedd o waith cwrs trylwyr - MSc Economeg (Llwybr PhD) ac MRes Economeg Uwch - gan roi'r wybodaeth ddamcaniaethol a'r offer dadansoddol sydd eu hangen arnoch i fynd yn eich blaen i'r cam ymchwil. Bydd arbenigwyr pwnc yn eich arwain a'ch goruchwylio yn ystod eich rhaglen PhD.

Yn ogystal â'ch traethawd ymchwil, bydd arholiad llafar yn rhan annatod o'r asesiad o'ch ymchwil doethurol.

Rydym yn sicrhau bod myfyrwyr PhD yn aelodau cwbl integredig o'n cymuned ymchwil. Fel myfyriwr doethurol, byddwn yn disgwyl i chi gyfrannu'n llawn at ddatblygu gwybodaeth o fewn eich maes ymchwil. Drwy gydol eich ymgeisyddiaeth, byddwch yn cyflwyno eich gwaith eich hun yn weithgar mewn gweithdy myfyrwyr PhD wythnosol, a gaiff ei oruchwylio gan y gyfadran, ac hefyd yng gweithdy mewnol wythnosol yr Adran Economeg. Byddwch hefyd yn mynychu trydydd seminar wythnosol yr Adran Economeg, sydd wedi'i neilltuo'n bennaf ar gyfer siaradwyr gwadd allanol.

Fel myfyriwr PhD, cewch gyfle hefyd i ofyn am adborth a rhannu syniadau gydag academyddion, ymarferwyr busnes a'ch cyfoedion ôl-raddedig o Brifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor mewn awyrgylch cydweithredol a chyfeillgar yn ein Cynhadledd Ymchwil Ôl-raddedigion Cymru (WPGRC) blynyddol mewn Busnes, Rheolaeth ac Economeg, a ariennir ar y cyd gan Ysgol Busnes Caerdydd a'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru.

Mae ein rhaglen PhD yn rhan o'r Rhwydwaith Doethuriaeth Economeg Feintiol, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD dreulio amser yn unrhyw un o adrannau’r rhwydwaith. Bob blwyddyn, mae'r rhwydwaith QED yn cydlynu cynhadledd ar gyfer myfyrwyr PhD o'r sefydliadau sy'n cymryd rhan gan roi cyfle i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith i gynulleidfa ryngwladol, sy'n cynnwys cydfyfyrwyr PhD yn ogystal ag uwch ymchwilwyr.

Mae ceisiadau am gyfleoedd hunan-ariannu yn cau ar 31 Mai bob blwyddyn.

Luís Pinheiro De Matos

“Heblaw am yr elfen ymchwil, mae'r cyfleoedd addysgu amrywiol - yn ogystal â'r gefnogaeth ragorol i fyfyrwyr allu mynychu cynadleddau rhyngwladol - wedi fy helpu i baratoi ac i anelu am yrfa ymchwil academaidd, ym maes bancio canolog neu sefydliadau rhyngwladol eraill."

Luís Pinheiro De Matos, ymgeisydd PhD Economeg

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn 4 blynedd (MSc Economeg (Llwybr PhD) + MRes Economeg Uwch + PhD), 3 blynedd (MRes Economeg Uwch + PhD)
Derbyniadau Hydref

Mae ein Rhaglen PhD mewn Economeg yn rhaglen ymchwil pedair blynedd sydd wedi cael cydnabyddiaeth ESRC, gyda’r llwybr ar hyn o bryd yn derbyn gwobrau efrydiaeth ESRC drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC.

Yn genedlaethol ac yn fyd-eang, ystyrir hyfforddiant ychwanegol y tu hwnt i flwyddyn gyntaf astudiaeth ôl-raddedig yn hanfodol ar gyfer myfyrwyr ymchwil mewn Economeg. Felly, mae ein rhaglen yn cynnwys dwy flynedd o waith cwrs uwch, y cyntaf ar lefel MSc Economeg (Llwybr PhD) mewn modiwlau craidd, sy'n cwmpasu darllediadau eang o'r prif feysydd economeg ac yn agor ystod eang o feysydd ymchwil ar gyfer astudiaeth bosibl yng nghamau dilynol y rhaglen.

Yn yr ail flwyddyn, mae myfyrwyr yn cwblhau'r MRes Economeg Uwch, sy'n ymgyfarwyddo myfyrwyr â chwestiynau a dulliau ymchwil o ddatblygiadau diweddaraf theori a chymwysiadau economaidd, gyda'r nod o'u paratoi i wneud ymchwil yn annibynnol. Mae elfen a addysgir o'r MRes Economeg Uwch yn gofyn am astudiaeth uwch ym meysydd craidd macro uwch, micro ac econometrig, ynghyd ag amrywiaeth o feysydd gan gynnwys cyllid, llafur, datblygu, economi wleidyddol, ariannol, macroeconometrig cymhwysol, masnach ryngwladol a microeconomeg gymhwysol.

Mae blynyddoedd tri a phedwar yn cynnwys cam ymchwil (PhD).

Mae gennym broses gadarn ar gyfer monitro cynnydd ein myfyrwyr PhD drwy gydol y cam ymchwil (PhD). Bob blwyddyn, bydd dau adolygiad cynnydd, un yn y gaeaf ac un yn yr haf, i gefnogi myfyrwyr PhD a sicrhau bod eu prosiectau ar y trywydd iawn i gyflawni'r canlyniadau disgwyliedig.

Nid yw dilyniant o'r MSc Economeg (Llwybr PhD) i'r MRes Economeg Uwch, ac o'r MRes Economeg Uwch i gam PhD y rhaglen yn awtomatig ac yn ddarostyngedig i feini prawf penodol.

Er mwyn symud ymlaen i'r MRes Economeg Uwch o'r MSc Economeg (Llwybr PhD), mae'n ofynnol i fyfyrwyr basio'r cam a addysgir, gyda marc cyfartalog o 60% neu uwch, a phasio eu Traethawd Hir.

Er mwyn symud ymlaen i gam PhD y rhaglen, mae'n ofynnol i fyfyrwyr basio cam a addysgir y rhaglen Economeg Uwch MRes, gyda marc cyfartalog o 50% neu uwch, a phasio eu Cynnig Ymchwil.

Mae hefyd yn bosibl i fyfyrwyr sydd â chymwysterau addas ymuno â'r rhaglen PhD mewn Economeg yn y cam MRes, er y bydd yn ofynnol iddynt ddilyn rhaglen ychydig yn wahanol i'r myfyrwyr hynny sy'n symud ymlaen yn uniongyrchol o'r MSc Economeg (Llwybr PhD).

Goruchwylwyr

Mae rhestr o’r staff academaidd sy’n gallu darparu goruchwyliaeth i’w gael ar wefan Ysgol Fusnes Caerdydd.

Asesiad

Ar gyfer yr MSc Economeg (Llwybr PhD) ac MRes Economeg Uwch, bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu drwy gyfres o arholiadau ac aseiniadau ar gyfer y modiwlau a addysgir ac yn seiliedig ar Traethawd MSc a Chynnig Ymchwil MRes, pob un o'r uchafswm o 15,000 o eiriau.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar draethawd hir heb fod yn fwy na 80,000 o eiriau ac Arholiad Viva Voce ar gyfer cydran PhD y rhaglen.

Mae cymuned ymchwil fywiog ar waith yn Adran Economeg Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n gwneud ymchwil sy’n creu effaith ac sydd hefyd yn berthnasol yn gymdeithasol ar draws ystod o themâu sy’n ymwneud ag economeg.

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigeddau, ond mae’r meysydd canlynol yn arbennig o gryf:

 • macro-economeg
 • bancio
 • cyllid
 • economeg llafur (gan gynnwys rhywedd ac anabledd)
 • astudiaethau rhanbarthol ac economi Cymru
 • datblygiad rhyngwladol
 • micro-economeg
 • theori gemau ac economeg ymddygiadol
 • econometreg (theori a chymhwysol).

Mynnwch gip ar ein papurau gwaith ac ar broffiliau staff yr ysgol i ddysgu rhagor am yr ymchwil rydyn ni’n ei gwneud.

Ymchwil PhD yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mynnwch gip ar broffiliau ein myfyrwyr PhD i gael gwybod am ein myfyrwyr a'u gwaith.

I ddysgu rhagor am ymchwil PhD yn Ysgol Busnes Caerdydd, edrychwch ar lyfryn ein Cynhadledd PhD Flynyddol.

Bydd y rhaglen PhD yn eich paratoi naill ai am yrfa fel ysgolhaig academaidd blaenllaw neu ymchwilydd proffesiynol, neu i ragori mewn busnes proffesiynol neu wneud penderfyniadau polisi cyhoeddus uwch.

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, rydym yn falch o weld ein graddedigion PhD yn meddiannu swyddi academaidd o fri yn adrannau prifysgol gorau'r DU, Ewrop, UDA, De Affrica, Malaysia, Kazakhstan, Tsieina ac India.

Yn ogystal, mae gan ein graddedigion PhD swyddi lefel uchel mewn sefydliadau rhyngwladol, gweinyddiaethau'r llywodraeth a banciau canolog, melinau trafod, a sefydliadau'r sector preifat, gan gynnwys banciau mawr a chwmnïau ymgynghori.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Bob blwyddyn mae ystod o ysgoloriaethau PhD a ariennir ar gael drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, Prifysgol Caerdydd, ac amrywiaeth o noddwyr allanol.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Rhaid i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i ddilyn PhD arbenigol mewn Economeg gael gradd anrhydedd ail ddosbarth uchaf neu radd anrhydedd ail ddosbarth uchaf gref, a gradd meistr mewn Economeg (neu gyfwerth) gyda marc cyfartalog o 65% o leiaf. Gellir hefyd ystyried ceisiadau gan ddeiliaid gradd israddedig o'r radd flaenaf mewn Economeg neu bwnc tebyg gyda chynnwys economaidd sylweddol.

Fel rhan o'ch proses ymgeisio bydd yn rhaid i chi gyflwyno cynnig ymchwil sy'n dangos diddordeb mewn mynd ar drywydd ymchwil manwl mewn maes priodol.

Mae hefyd yn bosibl i fyfyrwyr sydd â chymwysterau addas ymuno â'r rhaglen PhD mewn Economeg yn y cam MRes, er y bydd yn ofynnol iddynt ddilyn rhaglen ychydig yn wahanol i'r myfyrwyr hynny sy'n symud ymlaen yn uniongyrchol o'r MSc Economeg (Llwybr PhD).

Mae adran Economeg Ysgol Busnes Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni meistr arbenigol, gan gynnwys yr MSc Economeg (annibynnol) i'r rhai sydd heb gefndir digonol ac sy'n dymuno gwella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o economeg.

Gofynion Iaith Saesneg

Ar gyfer Medi 2023 IELTS sydd â sgôr gyffredinol o 6.5 a 5.5 ym mhob is-sgil, neu’r hyn sy’n gyfwerth ag ef. Mae’n rhaid ichi gyflwyno tystiolaeth ddilys o’ch gallu yn y Saesneg. Pan fyddwch chi’n dechrau'r rhaglen, sylwer na ddylai fod yn fwy na 2 flynedd ers ichi basio eich profion iaith Saesneg.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Mae ceisiadau am gyfleoedd hunan-ariannu yn cau ar 31 Mai bob blwyddyn.

Cyn gwneud cais

 • Darllenwch yn ofalus am strwythur ein rhaglen, meini prawf mynediad, cyfleoedd cyfleoedd.
 • Archwiliwch ein hymchwil a'n cyfadran, a nodwch oruchwylwyr posib i'w cynnwys yn eich cais.
 • Sicrhewch fod yr holl ddogfennau sy'n ofynnol fel rhan o'ch cais wedi'u cynnwys.

Sut i wneud cais

Ar y dudalen hon dewiswch:

 • Cymhwyster: Doethur mewn Athroniaeth
 • Dull Astudio: Amser llawn

Cliciwch ar ymgeisio nawr a chwblhau'r weithdrefn ymgeisio ar-lein.


Rhestr wirio cais

 • Cynnig ymchwil manwl (uchafswm pedair tudalen) wedi'i gwblhau gyda theitl.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, hyfedredd tystysgrif Saesneg (IELTS ac ati)
 • Copïau o dystysgrifau a thrawsgrifiadau gradd Baglor a Meistr
 • dau eirda
 • CV Academaidd.

Mae'n bwysig iawn eich bod yn darparu'r holl wybodaeth berthnasol pan fyddwch yn gwneud cais gan na fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.


Dechreuwch eich cais

Bydd ceisiadau'n cael eu hadolygu gan y Swyddfa PhD a'u harchwilio gan y Cyfarwyddwr PhD. Gwrthodir ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'r gofynion mynediad angenrheidiol yn llwyr ac ni allant ail-ymgeisio am yr un dyddiad cychwyn. Bydd ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n bodloni'r gofynion mynediad yn cael eu rhannu â goruchwylwyr posibl yn Ysgol Busnes Caerdydd. Bydd panel goruchwylio dros dro priodol yn cael ei ffurfio ar gyfer unrhyw ymgeisydd sy'n cael cynnig ar y rhaglen.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

PhD Programme Office, Cardiff Business School

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig