Ewch i’r prif gynnwys

Economeg

Mae adran Economeg Ysgol Fusnes Caerdydd yn gyfrifol am ddysgu ac ymchwil mewn economeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r rhaglen 4 blynedd hon yn cynnwys dwy flynedd o hyfforddiant ymchwil (MSc Economeg ac MRes Economeg Uwch).

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigedd, ond mae’r meysydd canlynol yn arbennig o gryf:

 • Economeg Llafur
 • Damcaniaeth  a Cheisiadau Facro-economaidd
 • Economeg Rhanbarthol (yn enwedig yng Nghymru)
 • Masnach Ryngwladol a Chyllid
 • Econometreg, Damcaniaeth a Rhagweld
 • Cyllid
 • Hanes Economaidd

Nodweddion unigryw

 • Mae gan yr adran record drawiadol o ennill grantiau ymchwil.
 • Mae nifer fawr o academyddion amlwg y tu allan i’r Ysgol Fusnes yn ymgymryd ag ymchwil ar y cyd â’r rhai yn yr Ysgol.
 • Mae cryfder mawr ac amrywiaeth o ran ymchwil yn yr adran.
Luís Pinheiro De Matos

“Heblaw am yr elfen ymchwil, mae'r cyfleoedd addysgu amrywiol - yn ogystal â'r gefnogaeth ragorol i fyfyrwyr allu mynychu cynadleddau rhyngwladol - wedi fy helpu i baratoi ac i anelu am yrfa ymchwil academaidd, ym maes bancio canolog neu sefydliadau rhyngwladol eraill."

Luís Pinheiro De Matos, ymgeisydd PhD Economeg

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn PhD 4 blynedd
Derbyniadau Hydref

Mae’r PhD mewn Economeg yn rhaglen ymchwil pedair blynedd sydd wedi cael cydnabyddiaeth ESRC, gyda’r llwybr ar hyn o bryd yn derbyn gwobrau efrydiaeth ESRC drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC (mae’r gwobrau hyn ar gael i fyfyrwyr y DU/UE yn unig).

Yn genedlaethol ac yn fyd-eang, ystyrir hyfforddiant ychwanegol y tu hwnt i flwyddyn gyntaf astudiaeth ôl-raddedig yn hanfodol ar gyfer myfyrwyr ymchwil mewn Economeg. Felly mae ein rhaglen PhD Economeg yn cynnwys dwy flynedd o waith cwrs uwch, y gyntaf ar lefel MSc Economeg mewn pynciau craidd.

Yn yr ail flwyddyn, mae’n rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r MRes Economeg Uwch, tra’n dechrau meddwl o ddifrif am eu pwnc ymchwil PhD. Mae’r ail flwyddyn yn cynnwys astudiaeth uwch ym meysydd craidd macro, micro ac econometreg, yn ogystal ag amrywiaeth o feysydd yn cynnwys cyllid, llafur, cyllid cyhoeddus, ariannol, macro-econometreg gynhwysol, masnach ryngwladol a macro-economeg ryngwladol.

Mae blynyddoedd tri a phedwar yn cynnwys y cyfnod PhD.

Goruchwylwyr

Mae rhestr o’r staff academaidd sy’n gallu darparu goruchwyliaeth i’w gael ar wefan Ysgol Fusnes Caerdydd.

Asesiad

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar draethawd hir o 20,000 o eiriau a chyflwyniad ar gyfer MSc Economeg, a MRes mewn Economeg Uwch.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar draethawd hir o 80,000 o eiriau ac Arholiad Viva Voce ar gyfer cydran PhD y rhaglen.

Mae cymuned ymchwil fywiog ar waith yn Adran Economeg Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n gwneud ymchwil sy’n creu effaith ac sydd hefyd yn berthnasol yn gymdeithasol ar draws ystod o themâu sy’n ymwneud ag economeg.

Rydyn ni’n cynnig ystod lawn o arbenigeddau, ond mae’r meysydd canlynol yn arbennig o gryf:

 • macro-economeg
 • bancio
 • cyllid
 • economeg llafur (gan gynnwys rhywedd ac anabledd)
 • astudiaethau rhanbarthol ac economi Cymru
 • datblygiad rhyngwladol
 • micro-economeg
 • theori gemau ac economeg ymddygiadol
 • econometreg (theori a chymhwysol).

Mynnwch gip ar ein papurau gwaith ac ar broffiliau staff yr ysgol i ddysgu rhagor am yr ymchwil rydyn ni’n ei gwneud.

Ymchwil PhD yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mynnwch gip ar broffiliau ein myfyrwyr PhD i gael gwybod am ein myfyrwyr a'u gwaith.
I ddysgu rhagor am ymchwil PhD yn Ysgol Busnes Caerdydd, edrychwch ar lyfryn ein Cynhadledd PhD Flynyddol.

Bydd y rhaglen PhD yn eich paratoi naill ai am yrfa fel ysgolhaig academaidd blaenllaw neu i ragori mewn busnes proffesiynol neu wneud penderfyniadau polisi cyhoeddus uwch.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Bob blwyddyn mae amrywiaeth ysgoloriaethau PhD ar gael drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC (myfyrwyr y DU/UE yn unig), ac Ysgol Fusnes Caerdydd.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i fynd ar drywydd PhD arbenigol mewn Economeg feddu ar radd meistr mewn Economeg (neu gyfatebol) a diddordeb mewn mynd ar drywydd ymchwil manwl mewn maes priodol.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer mae disgwyl i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf i fod wedi cyrraedd sgôr IELTS o 7.0 o leiaf (sgôr ysgrifennu 7.0, a phob is-sgôr yn 6.5 o leiaf). Rhaid cyflenwi copïau o dystysgrifau priodol iaith Saesneg gyda'ch cais.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Diwedd Mai yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Mae gofyn i ymgeiswyr gynnwys cynnig ymchwil o 3-4 tudalen.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

PhD Programme Office, Cardiff Business School

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig