Ewch i’r prif gynnwys

Biowyddorau

Mae ein gwaith ymchwil yn amrywio ar draws y gwyddorau biolegol, o ddeall sut yn union mae niwronau yn tyfu, i fecanweithiau canser a chlefydau eraill, sail moleciwlaidd datblygiad anifeiliaid a phlanhigion ac archwilio geneteg orangwtanau, eliffantod, pandas a rhywogaethau eraill sydd mewn perygl.

Mae ymchwil dan arweiniad ymchwilwyr enwog sy’n rhedeg rhaglenni ymchwil deinamig, gyda mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau technoleg o’r radd flaenaf. Adlewyrchir ein henw da mewn degau o filiynau o bunnoedd o gyllid ymchwil rydym ni’n ei ddenu bob blwyddyn a gan ein lefel uchel gyson o gyhoeddiadau yn y cylchgronau rhyngwladol gorau. Rydym yn annog cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol ar lefel uchel, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Rydym yn rhif 13 yn y DU yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Yn yr asesiad hwn, roedd 60% o'n gwaith ymchwil a aseswyd, yn 'rhagorol' am ei effaith o ran ehangder ac arwyddocâd.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil, MD
Hyd amser llawn PhD: 3-4 blynedd; MD: 2 flynedd; MPhil: 1-2 flynedd
Hyd rhan-amser PhD: 7 mlynedd; MD: 5 mlynedd; MPhil: 5 mlynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

PhD

Bydd myfyrwyr yn hyfforddi mewn labordai enwog dan oruchwyliaeth llawn, i gwblhau prosiect ymchwil lefel uchel.

Mae ein rhaglen seminarau, sgiliau a hyfforddi ardderchog ym Mhrifysgol Caerdydd yn darparu diwylliant ymchwil bywiog wedi'i deilwra’n llawn er mwyn sicrhau eich cyflogadwyedd a’ch datblygiad proffesiynol.

MD

Mae'r ysgol yn cynnig graddau labordy sy'n seiliedig ar ymchwil i raddedigion cydnabyddedig Meddygaeth, sy'n canolbwyntio ar bwnc ymchwil clinigol penodol i wneud cyfraniad gwreiddiol i wybodaeth feddygol. Fel myfyriwr MD byddwch yn derbyn lefel uchel o oruchwyliaeth a mynediad at hyfforddiant sgiliau ymchwil arbenigol.

MPhil

Mae ymchwil MPhil yn cynnig prosiect byrrach gyda mwy o ffocws nag astudio ar gyfer PhD. Mae gradd MPhil yn cynnig cyfle i fyfyrwyr adeiladu ar brofiad academaidd a phroffesiynol blaenorol i ddatblygu sgiliau ymchwil. Mae myfyrwyr MPhil yn cymryd rhan weithgar mewn gwaith ar flaen y gad o’r holl weithgareddau ymchwil.

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a/neu brosiectau ymchwil yn y meysydd canlynol:

  • Biowyddorau Moleciwlaidd
  • Biofeddygaeth
  • Organebau a’r Amgylchedd
  • Canser
  • Peirianneg Systemau Byw
  • Mecanweithiau Bywyd a Chlefyd
  • Niwrowyddorau
  • Planed Gynaliadwy
  • Technolegau Newydd.

Meysydd ymchwil

Biomeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau.

Biowyddorau Moleciwlaidd

Mae Biowyddorau Moleciwl yn canolbwyntio ar fecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i swyddogaeth biolegol.

Niwrowyddoniaeth

Mae’r adran Niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

Organebau a'r Amgylchedd

Mae’r adran ymchwil Organebau a’r Amgylchedd yn canolbwyntio ar fioleg organebau cyfan a’ rolau a’u rhyngweithiadau mewn ecosystemau sy’n newid, mewn haint ac iechyd, ac ar lefel genetig.

Prosiectau ymchwil

Ar hyn o bryd, mae gennym amrywiaeth o brosiectau ar gael i wneud cais amdanynt yn Ysgol y Biowyddorau, ac mae rhai yn cael eu cynnig fel rhan o’n amrywiaeth o ymglymiadau DTP.

Dadansoddiad strwythurol o dderbynyddion ar gyfer tocsinau pryfleiddiaid

Tocsinau pryfleiddiaid a gynhyrchir gan facteria fel Bacillus thuringiensis a Lysinibacillus sphaericus yw’r cyfryngau gweithredol yn y plaleiddiaid biolegol pwysig hyn a gellir eu hecsbloetio wrth gynhyrchu planhigion trawsgenig sy’n gwrthsefyll pryfed.

Rôl y lysosom, a’r protein lysosomaidd NPC1 ym mhatogenesis a thriniaeth Mycobacteriumtuberculosis

Mae twbercwlosis (TB) yn glefyd cronig sy'n effeithio ar tua thraean o boblogaeth y byd gydag amcangyfrif o 10 miliwn o achosion newydd a 1.5 miliwn o farwolaethau y flwyddyn.

Rheoleiddio RNA cytoplasmig mewn symudoldeb celloedd

Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i sut mae rheoliad RNA cytoplasmig yn effeithio ar fotilrwydd celloedd a swyddogaeth imiwnedd, drwy astudio proteinau RNA-rhwymol a gadwyd a’u rhyngweithio gydag mRNAs ymgeisio.

Rhyngweithiadau protein wrth reoleiddio rhaglen gwahaniaethu celloedd model

Mae rhaglenni gwahaniaethu celloedd yn rhoi hwb i gynhyrchu meinweoedd arbenigol o gelloedd hynafiad yn ystod datblygiad anifeiliaid.

System Ymledu Adwaith ar gyfer Patrymu Peirianneg a Hunan-Drefniant Bôn-Gelloedd Planhigion

Mae systemau ymledu adwaith yn cael eu defnyddio mewn bioleg i sefydlu patrymau cysylltiedig â ffurfio meinweoedd ac organau unigryw ar raddfa amlgellog.

Deinameg tanio rhwydweithiau corticaidd a thalamig yn ystod epilepsi absenoldeb

Mae epilepsi yn un o’r clefydau niwrolegol mwyaf difrifol ac eang, sy’n effeithio ar tua 1% o’r boblogaeth.

Nodweddu microRNAs sy’n cael eu rheoleiddio gan asid dihomo-gama-linolenig mewn macroffagau mewn perthynas ag atherosglerosis

Mae atherosglerosis, achos sylfaenol cnawdnychiad myocardaidd, strôc a chlefyd fasgwlaidd ymylol, yn gyfrifol am fwy o farwolaethau yn y byd gorllewinol nag unrhyw glefyd arall gyda marwolaethau’n cynyddu ar gyfradd sylweddol mewn gwledydd sy’n datblygu.

Archwilio rhaglennu ymddygiad epil gan ddeiet mamau a gofal mamol annormal

Mae cysylltiad pendant rhwng adfyd ar ddechrau bywyd (naill ai ar cyn geni neu yn ystod plentyndod cynnar) a chanlyniadau gwaeth sylweddol i blant.

Tuag at ddatblygiad clinigol gwrthweithyddion derbynnydd sy’n synhwyro calsiwm fel therapiwteg wreiddiol ar gyfer clefydau ymfflamychol yr ysgyfaint

Mae gan dderbynyddion wedi’u cyplu â phrotein G (GPCR) rolau hanfodol ym mhob un bron o’r prosesau ffisiolegol o swyddogaeth cardiaidd, ymatebion imiwn a niwrodrosglwyddiad i swyddogaethau synhwyraidd sy’n cynnwys golwg, blas ac arogl.

Arogl haint - canfod clefyd heintus a phennu mecanweithiau sy’n sylfaen i ledaeniad y clefyd ar rwydweithiau cymdeithasol

Mae trefniant cymdeithasol yn hwyluso cysylltiadau rhwng unigolion gan newid tebygolrwydd o drosglwyddo paraseit (Perkins et al., 2009).

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr PhD yn cael eu hariannu gan ysgoloriaethau ymchwil DTP Cyngor Ymchwil y DU (fel NERC GW4+; BBSRC SWBio; MRC Biomed, EPRC DTP), Ymchwil Canser y DU, rhaglenni PhD Niwrowyddorau Cyfunol Ymddiriedolaeth, ysgoloriaethau ymchwil a ariennir gan ysgolion a sefydliadau, llysgenadaethau diwylliannol tramor, Ysgoloriaethau'r Gymanwlad ac elusennau.

Mae rhai myfyrwyr PhD yn ariannu eu hunain, ac rydym yn annog myfyrwyr sy'n ariannu eu hunain i wneud cais.

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Fel arfer mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth yn y DU, neu gymhwyster cyfwerth. MSc/MPhil ar gyfer rhaglen PhD.

Addas i raddedigion mewn gwyddorau biolegol a gwyddorau cysylltiedig, gan gynnwys anatomeg, ffisioleg a phatholeg, gwyddorau clywedol a geneuol, gwyddorau biofeddygol, bioleg, cemeg, cyfrifiadureg a gwybodeg, gwyddorau fforensig, geneteg, meddygaeth, niwrowyddoniaeth ac ystadegau, ffarmacoleg, seicoleg, gwyddorau chwaraeon a sŵoleg.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno cynnig ymchwil ochr yn ochr â’u cais.

Os ydych yn gwneud cais am brosiect sydd wedi’i hysbysebu, nid oes angen cyflwyno cynnig ymchwil - dylech gyflwyno datganiad o gefnogaeth yn lle hynny.

Sylwer: Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno tystiolaeth cyllid lle bynnag y bo'n bosibl, yn enwedig pan a ariennir gan noddwyr allanol.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of Biosciences Education Office

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol