Ewch i’r prif gynnwys

Biomeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau (PhD, MPhil, MD).

Mae biofeddygaeth yn canolbwyntio ar fecanweithiau sy’n sail i ffisioleg, clefydau a phrosesau sy’n cymell atgyweirio ac adfywio. Mae gan yr Is-adran gryfder eang sy’n cwmpasu biocemeg, bioleg y gell, geneteg foleciwlaidd a throsglwyddo signal. Mae’r grwpiau yn Biofeddygaeth yn canolbwyntio ar amrywiaeth o systemau biolegol in vivo ac in vitro, ac yn ychwanegu at astudiaethau ar linellau celloedd a meinweoedd gyda organebau model fel y llygoden a Xenopus.

Mae Biofeddygaeth yn Is-adran a ariennir yn dda gyda chyfleusterau modern rhagorol ar gyfer amrywiaeth eang o dechnegau. Mae ganddo gysylltiadau agos gyda Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER), Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU yn ogystal â gyda Chanolfan Canser CR-UK Caerdydd. Hefyd, mae gan yr Is-adran nifer o bartneriaid academaidd a diwydiannol byd-eang.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of Biosciences Education Office

Mae Ymchwil yn yr Is-adran yn berthnasol i nifer o feysydd clefyd dynol, ond mae ganddo gysylltiad cryf â chanser ac adfer meinweoedd. Mae sbectrwm y gweithgareddau ymchwil yn cynnwys:

 • modelau llygodaidd a addaswydd yn enetig o ganser dynol
 • epigeneteg datblygiad arferol a chlefyd
 • canser bronnol a marwolaeth celloedd
 • bôn-gelloedd/celloedd cenedlyddol mewn organogenesis mamalaidd
 • pathoffisioleg signalau calsiwm sy’n gysylltiedig yn benodol â llid y pancreas
 • penderfynu tynged bôn-gelloedd
 • llid, atherosglerosis a rheoleiddio mynegiant genynnau
 • mecanweithiau moleciwlaidd synhwyro maetholion
 • technolegau gwrthgyrff monoclonal i astudio dyfodiad afiechydon cymalau dirywiol
 • bioleg synofaidd y cymalau
 • strwythur a swyddogaeth y mân golagenau’r cartilag, llwybrau signalau celloedd sy'n gysylltiedig â dirywiad cartilag mecanyddol a ddylanwadir gan cytokine
 • metaboledd proteoglycan cartilag mewn osteoarthritis
 • rheolaeth gellog secretiad matrics all-gellog a threfnu meinweoedd cysylltiol
 • mecanweithiau signalau yn rheoleiddio trosiant esgyrn a chartilag, mewn osteoporosis, arthritis gwynegol a osteoarthritis
 • sut mae Marciau Epigenetig yn cyfarwyddo Datblygiad Mamalaidd ac yn hybu Clefyd Dynol
 • mecanfioleg meinweodd cysylltiol
 • arwyddocâd swyddogaethol proteinau synuclein yn y system nerfol arferol a’r system nerfol sy’n dirywio
 • ymchwilio i fecanweithiau marwolaeth celloedd
 • penderfynu tynged celloedd yn Xenopus
 • egluro swyddogaeth lysomau mewn iechyd a chlefyd
 • swyddogaeth celloedd cenedlyddol a bôn gelloedd bronnol arferol yng nghynhyrchiad heterogenedd ffenotypig canser y fron a bôn gelloedd canser
 • technoleg cadwraeth celloedd
 • datblygu dulliau cellog awtologaidd ar gyfer adfer y systemau imiwnedd a nerfol dirywiol
 • rheoleiddio sianel cyfryngu mecanweithiau moleciwlaidd drwy ffosfforyleiddiad protein gwrthdro a mecanweithiau sy’n sail i reoleiddio cyfaint
 • mecanweithiau morffogenetig wrth drefnu meinweoedd cysylltiol yn benodol

Am fanylion am brosiectau parhaus a chydweithio, ewch i wefannau aelodau unigol yr Is-adran Biofeddygaeth.

Prosiectau

Ar hyn o bryd, mae gennym amrywiaeth o brosiectau ar gael i wneud cais amdanynt yn Ysgol y Biowyddorau, ac mae rhai yn cael eu cynnig fel rhan o’n amrywiaeth o ymglymiadau DTP.

Archwilio rhaglennu ymddygiad epil gan ddeiet mamau a gofal mamol annormal

Mae cysylltiad pendant rhwng adfyd ar ddechrau bywyd (naill ai ar cyn geni neu yn ystod plentyndod cynnar) a chanlyniadau gwaeth sylweddol i blant.

Rôl y lysosom, a’r protein lysosomaidd NPC1 ym mhatogenesis a thriniaeth Mycobacteriumtuberculosis

Mae twbercwlosis (TB) yn glefyd cronig sy'n effeithio ar tua thraean o boblogaeth y byd gydag amcangyfrif o 10 miliwn o achosion newydd a 1.5 miliwn o farwolaethau y flwyddyn.

Tuag at ddatblygiad clinigol gwrthweithyddion derbynnydd sy’n synhwyro calsiwm fel therapiwteg wreiddiol ar gyfer clefydau ymfflamychol yr ysgyfaint

Mae gan dderbynyddion wedi’u cyplu â phrotein G (GPCR) rolau hanfodol ym mhob un bron o’r prosesau ffisiolegol o swyddogaeth cardiaidd, ymatebion imiwn a niwrodrosglwyddiad i swyddogaethau synhwyraidd sy’n cynnwys golwg, blas ac arogl.

Nodweddu microRNAs sy’n cael eu rheoleiddio gan asid dihomo-gama-linolenig mewn macroffagau mewn perthynas ag atherosglerosis

Mae atherosglerosis, achos sylfaenol cnawdnychiad myocardaidd, strôc a chlefyd fasgwlaidd ymylol, yn gyfrifol am fwy o farwolaethau yn y byd gorllewinol nag unrhyw glefyd arall gyda marwolaethau’n cynyddu ar gyfradd sylweddol mewn gwledydd sy’n datblygu.

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol