Ewch i’r prif gynnwys

Biowyddorau Moleciwlaidd

Mae Biowyddorau Moleciwl yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau (PhD, MPhil, MD).

Mae Biowyddorau Moleciwl yn canolbwyntio ar fecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i swyddogaeth biolegol. Mae gan yr Is-adran gryfder eang sy’n cwmpasu biocemeg, bioleg synthetig a strwythurol, bioleg y gell, geneteg foleciwlaidd a bioleg ddatblygiadol. Mae’r grwpiau yn y Biowyddorau Moleciwlaidd yn canolbwyntio ar amrywiaeth o systemau biolegol gan gynnwys Drosophila, burum, Arabidopsis, tybaco, Dictyostelium, a chelloedd mamalaidd, ac mae ganddynt gryfder cynyddol o ran defnyddio dulliau systemau ac ôl-genomig i ddatrys problemau biolegol.

Mae Biowyddorau Moleciwlaidd yn Is-adran gydlynol, arloesol a ariennir yn dda gyda chyfleusterau modern rhagorol ar gyfer amrywiaeth eang o dechnegau. Mae ganddo gysylltiadau agos gyda Chemeg mewn bioleg strwythurol a gyda Ffiseg yn natblygiad technolegau delweddu uwch, ac yn cydweithio’n fyd-eang gyda phartneriaid diwydiannol ac academaidd. Mae ymchwil Biowyddorau Moleciwlaidd wedi cael effaith eang ar feysydd gan gynnwys cynyddu ein dealltwriaeth o systemau biolegol sylfaenol, gwella diagnosis a therapi ar gyfer clefydau dynol a datblygu technolegau masnachadwy newydd.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of Biosciences Education Office

Mae ymchwil yn yr Is-adran yn cynnwys creu strwythur a swyddogaeth protein, rheoleiddio genynnau, swyddogaeth cromatin, geneteg moleciwlaidd datblygu, bioleg canser, a phrosesau biolegol celloedd sylfaenol, fel rhannu celloedd, marwolaeth celloedd, signalau celloedd, symudoldeb a chemotaxis.

Mae sbectrwm y gweithgareddau ymchwil yn cynnwys:

 • swyddogaeth genynnau a mynegiant mewn cyhyrau Drosophila a gwahaniaethu’r galon
 • rheoleiddio mynegiant genynnau mewn spermatogenesis Drosophila
 • rheoleiddio cyfleu mRNA mewn amser a gofod o ran datblygiad Drosophila
 • sail moleciwlaidd systemau synhwyraidd a signalau allgellog
 • dadansoddi cromatin genom-gyfan i astudio rheoliad genynnau ac adfer DNA
 • rheoli signalau celloedd cyfryngu GSK-3 a signalau cyfryngau protein Wnt a chanser y fron
 • rheoli Dictyostelium chemotaxis a morffogenesis
 • rheoleiddio masnachu protein a lipidau
 • rhyngweithio pistil-paill a masnachu pilenni mewn atgenhedlu planhigion
 • bioleg moleciwlaidd a chelloedd cylch celloedd planhigyn
 • metabolaeth a swyddogaeth lipidau mewn planhigion
 • asidau brasterog amlannirlawn Omega-3 mewn iechyd ac afiechyd
 • rheoleiddio heneiddedd planhigion ac ymatebion straen
 • bioleg systemau a dulliau modelu i ddeall integreiddiad rhaniad celloedd yn natblygiad planhigion
 • strwythur proteinau pilenni gan ddefnyddio dulliau microsgopeg electron
 • dylunio sgaffaldau protein newydd a newidiadau moleciwlaidd
 • bioleg synthetig drwy god genetig wedi’i ail-raglennu
 • diagnosteg moleciwlaidd newydd gan ddefnyddio allbynnau bioymoleuol mewn amser real
 • microsgopeg sganio laser newydd yn seiliedig ar Wasgaru Raman Antistokes Cydlynol
 • biosynwyryddion optegol newydd.

I gael manylion am brosiectau parhaus a phartneriaethau, ewch i wefannau aelodau unigol yr Is-adran Biowyddorau Moleciwlaidd.

Prosiectau

Ar hyn o bryd, mae gennym amrywiaeth o brosiectau ar gael i wneud cais amdanynt yn Ysgol y Biowyddorau, ac mae rhai yn cael eu cynnig fel rhan o’n amrywiaeth o ymglymiadau DTP.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig