Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwilwyr gyrfa cynnar

Rydym yn ymfalchïo ein bod yn Brifysgol sy'n gwella ac yn hwyluso dyheadau ein hymchwilwyr gyrfa cynnar.

Mae ein hymrwymiad i ddatblygu gyrfa a hyfforddiant, ochr yn ochr â chefnogaeth bwrpasol i hybu llwyddiant ariannu allanol, wedi'i ddylunio i helpu datblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ymchwil fydd yn gallu newid cymdeithas.

Mae ein Sefydliadau Ymchwil, er enghraifft, yn hwyluso hyfforddiant rhyngddisgyblaethol gan weithio ar amrywiaeth o heriau ym meysydd iechyd, amgylcheddau cynaliadwy, arloesedd data, trosedd a diogelwch.

Datblygiad gyrfa a hyfforddiant

Mae'r rhaglen hon yn seiliedig ar y Fframwaith Datblygu Ymchwil Vitae ein rhaglen hyfforddiant a datblygu sy'n darparu mynediad i amrywiaeth eang o weithdai ymarferol, modiwlau ar-lein ac hyfforddiant un i un. Mae'r sgiliau trosglwyddadwy hyn yn sicrhau bod ein hymchwilwyr gyrfa gynnar yn datblygu'r arbenigedd i ddilyn ei llwybr academaidd neu ddiddordebau nad ydynt yn rhai academaidd.

Mae rhaglenni arweinyddiaeth cysylltiedig fel Dyfodol Caerdydd a Crwsibl Cymru, yn darparu fframwaith i ryngweithio gydag uwch arweinwyr y Brifysgol, darparu prosiectau cydweithredol a rhwydweithiau gyda chymheiriaid.

Cefnogi eich taith i annibyniaeth academaidd

I'ch helpu chi i ddeall cyfleoedd ariannu ar gyfer disgyblaethau penodol a datblygu eich sgiliau ymgeisio am grantiau, rydym yn cynnal digwyddiadau grantiau ymchwil a chynllunio, sy'n benodol ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar. Mae'r rhain yn cynnwys llwybr cyflym i raglenni cymrodoriaethau yn darparu gweithdai hyfforddi ysgrifennu ceisiadau grantiau a sesiynau gydag ymgynghorwyr hyfforddi.

Cefnogi symud i yrfa nad yw'n academaidd

Rydym yn darparu gwasanaeth cyngor gyrfaoedd a chyfarwyddyd penodol ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar sy’n ystyried gyrfaoedd academaidd a llwybrau ehangach y tu allan i’r Brifysgol yn ogystal. Mae’r Rhaglen Ymchwilwyr Caerdydd yn rhedeg gweithdai adfywio gyrfaoedd ac yn cynnig mynediad i raglen a rennir gyda Choleg Graddedigion y Brifysgol o ddigwyddiadau cysylltu â chyflogwyr a modelau rôl.

Cymdeithas Staff Ymchwil Prifysgol Caerdydd (CURSA)

Mae CURSA yn gweithio gydag uwch-arweinwyr er mwyn cynnig amgylchedd colegol, cyfartal a chefnogol i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn y Brifysgol.  Ei nod yw:

  • ymgysylltu ag ymchwilwyr, staff gwasanaethau proffesiynol a rheolwyr ar bob lefel er mwyn sicrhau bod swyddi gwerth chweil i ymchwilwyr a hyrwyddo amgylchedd ymchwil cadarnhaol
  • cynrychioli staff sydd ar gontractau ymchwil yn unig drwy gyfrannu at ddatblygu polisïau a mentrau
  • trefnu symposiwm i drafod materion ymchwilwyr gyda staff
  • rhoi cefnogaeth i ymchwilwyr, er enghraifft drwy hyrwyddo hyfforddiant a digwyddiadau rhwydweithio
  • hwyluso trafodaethau rhwng ymchwilwyr drwy Yammer - platfform rhwydweithio ar-lein y Brifysgol.

Mae cynrychiolaeth CURSA yn ein Hysgolion Academaidd yn helpu i ymgorffori’r gweithgareddau hyn ar draws y Brifysgol.