Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil

Rydym wedi ymrwymo i rymuso ymchwilwyr a’u helpu i wneud ymchwil o’r radd flaenaf, gan gynnwys adeiladu a chynnal eu gyrfa.

Mae rhagoriaeth mewn ymchwil yn rhan allweddol o'n cynllun strategol, Y Ffordd Ymlaen 2018-2023.

Yn 2010, ni oedd un o'r prifysgolion cyntaf yn y DU i wneud cais am y Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil a’i chael. Rydym wedi bod â’r wobr ers hynny, yn dilyn adolygiad bob dwy flynedd. Mae disgwyl i’r adolygiad allanol nesaf gael ei gynnal yn niwedd 2022.

Ymrwymiad i gefnogi datblygiad gyrfa

Mae'r fframwaith ar gyfer sut y dylid rheoli a chefnogi gyrfaoedd ym maes ymchwil yn y DU i’w weld yng Nghoncordat 2019 i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, y mae Prifysgol Caerdydd yn un o’i lofnodwyr. Mae'n adeiladu ar y gwelliannau eang a wnaed ar draws y sector ers Concordat 2008 ac yn seiliedig ar yr egwyddor bod yn rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i greu diwylliant ymchwil cefnogol ac iach sy’n galluogi ein hymchwilwyr i ffynnu.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn ystyried bod gweithredu'r Concordat yn dystiolaeth o ymrwymiad sefydliad i'r Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ymchwilwyr a'r Côd Ymddygiad ar gyfer Recriwtio Ymchwilwyr. Yn y cyfnod rhwng 2010 a 2020, cafodd ein gwaith yn y maes hwn ei lywio gan Goncordat 2008, ac ers 2020, mae ein cynnydd wedi'i fonitro yn erbyn Concordat 2019.

Cynnydd

Dros y 12 mlynedd diwethaf, rydym wedi datblygu’n barhaus sut rydym yn cefnogi ac yn datblygu ein staff ymchwil.

Mae trosolwg o gynnydd y Brifysgol i’w weld yn y dogfennau canlynol:

Cynllun Gweithredu Concordat Datblygu Ymchwilwyr 2022-25

Ein cynllun gweithredu ar gyfer 2022-25.

Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil Adolygiad deuddeg mlynedd Prifysgol Caerdydd

Adolygiad o'n gwaith tuag at y Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil.

Adolygiad o gynnydd Cynllun Gweithredu Concordat Datblygu Ymchwilwyr 2020-22 Prifysgol Caerdydd

Adolygiad o'n gwaith tuag at y Wobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil.