Ewch i’r prif gynnwys

Ein hamgylchedd ymchwil

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol
Golygfa o'r awyr o Gampws Cathays, yng nghanolfan ddinesig hardd Caerdydd.

Bydd ein diwylliant o arloesi, cymuned gref a chyfleusterau rhagorol yn eich helpu chi i gyflawni eich uchelgais o ran ymchwil.

Cafodd cryfder ein hamgylchedd ymchwil ei fesur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, enillwyd y 5ed safle o holl Brifysgolion y DU am ansawdd ein hymchwil.

Byddwch chi'n elwa ar wasanaethau hyfforddi a datblygu gyrfa arobryn, fydd yn eich helpu chi i ddatblygu sgiliau technegol, dysgu sut i gyfathrebu eich ymchwil ac yn eich galluogi i arwain timau o ansawdd byd-eang. Rydym ni'n buddsoddi'n barhaus mewn cyfleusterau newydd a bydd gennych fynediad i gyfarpar safonol.

Rydym ni'n cynnal nifer o fentrau a rhaglenni sy'n annog arloesi. Gallwn ni eich helpu chi i gysylltu gyda busnes a diwydiant ac archwilio sut y gallai eich ymchwil newid y byd yn weithredol.

Gallwch chi helpu i siapio dyfodol ein hamgylchedd ymchwil drwy ein Cymdeithas Staff Ymchwil. Gwirfoddolwyr ymroddedig yw'r Gymdeithas hon, sy'n dylanwadu ar y ffordd mae ymchwilwyr yn cael eu cynorthwyo a'u rheoli.

Mae creu ein sefydliadau ymchwil yn destament i'n hymrwymiad i ddod â'r meddyliau academaidd gorau at ei gilydd i ddatrys problemau mwyaf y byd. Ceir cydweithio helaeth rhwng y sefydliadau, o brosiectau rhyngddisgyblaethol ac incwm grant ar y cyd i rannu technolegau a chyfarpar.

Byddwch yn elwa o fod yn rhan o gymuned o academyddion blaenllaw. Maen nhw'n rhannu diwylliant o ragoriaeth, ac mae staff yn gwthio ffiniau gwybodaeth yn eu disgyblaethau. Mae'r diwylliant hwn yn creu amgylchedd cyffrous a bywiog i weithio ynddo.

Sut rydym yn arwain ar ymchwil

Goruchwylir ein hamgylchedd ymchwil gan dîm arweinyddiaeth sy'n gytbwys o ran y rhywiau sy'n cynnwys y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil, Arloesi a Menter, y Deon Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, y Deon ar gyfer Ymchwil yr Amgylchedd a Diwylliant, a Deoniaid y Coleg ar gyfer Ymchwil ac Arloesi, Astudiaethau Ôl-raddedig, a Rhyngwladol.

Mae ein hamcanion strategol ar gyfer ymchwil, arloesi ac effaith yn cynnwys:

  • twf mewn academyddion ac ymchwilwyr gyrfa gynnar
  • datblygu cymuned ymchwil gynhwysol a diwylliant
  • hwyluso rhyngddisgyblu
  • sicrhau effaith gymdeithasol gadarnhaol
  • sefydlu seilwaith ymchwil a datblygu arloesol.