Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ymchwil yr Ysgol Seicoleg

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws sbectrwm seicoleg i fynd i’r afael â heriau o bwys sy’n wynebu’r gymdeithas a’r amgylchedd. Mae’r astudiaethau achos hyn yn amlygu rhai yn unig o’r meysydd lle rydyn ni’n cael effaith gadarnhaol o ran ein hymchwil.

Older woman using a smart speaker

Ymchwilio i dechnoleg glyfar mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

Yn y llawlyfr ceir gwybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch manteision technoleg glyfar ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu a chanllawiau ymarferol i sicrhau’r deilliannau gorau posibl.

Sensory Room

Canllaw ystafell synhwyraidd - cefnogi dysgu a lles plant awtistig

Mae'r Canllaw yn darparu awgrymiadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer defnyddio ystafelloedd synhwyrau gyda phlant awtistig.

Young child lining up cars on a sofa.

Mesur ymddygiadau ailadroddus drwy gydol oes

Mae'r Canllaw yn darparu awgrymiadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer defnyddio ystafelloedd synhwyrau gyda phlant awtistig.

A firefighter carrying equipment walks away from a fire engine toward a building.

Gwella’r broses o wneud penderfyniadau yn y gwasanaethau brys

Mae ein hymchwil arloesol wedi gwella sut mae’r gwasanaethau brys yn meddwl, yn ymddwyn ac yn ymateb mewn sefyllfaoedd brys.

Silhouette of child holding hands with adults

Mabwysiadu Gyda’n Gilydd: cynorthwyo gyda mabwysiadu'r plant sy'n aros hiraf

Mae ein hymchwil wedi cryfhau gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru drwy ddod o hyd i gartrefi parhaol i blant sydd fel arfer yn aros hiraf am deulu.

Birthday Party logo

Gwella asesu ac ymwybyddiaeth o awtistiaeth

Mae'r ffilm Parti Pen-blwydd yn adnodd hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol rheng flaen i adnabod arwyddion awtistiaeth mewn plant.

Plastic in ocean

Lleihau gwastraff plastig untro

Roedd ein hymchwil yn sail ar gyfer newid polisi Llywodraeth y DU o godi tâl am fagiau plastig defnydd untro a chwpanau coffi untro.

Wind farm

Gosod ymgysylltu â'r cyhoedd ar flaen y gad o ran newid polisi amgylcheddol

Roedd ein hymchwil yn gyrru penderfyniadau llunwyr polisïau drwy ddatgelu cefnogaeth gyhoeddus gref i rai o'r newidiadau mawr sydd eu hangen er mwyn i'r DU gyrraedd ei tharged sero net.

Family together

Integreiddio gwybodaeth am ffrwythlondeb i fynd i'r afael ag argyfwng cyfradd geni Japan

Mae ein hymchwilwyr wedi gwella gwybodaeth am ffrwythlondeb yn Japan i helpu i gynyddu ei chyfradd genedigaethau sy'n gostwng.

Helpu plant i ffynnu yn yr ystafell ddosbarth

Gweithio gyda phlant ac addysgwyr i helpu disgyblion i gael y gorau o'u hamser yn yr ysgol.

Prosiectau eraill

Dyma rai o’n prosiectau ymchwil eraill sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar y gymdeithas.

Visual Vertigo image

Persistent Postural Perceptual Dizziness (visual vertigo) project

We are a team of researchers who aim to understand, diagnose and treat visual vertigo using virtual reality.

Thorns

Thorns and flowers

The Thorns and Flowers project explores the use of an arts and drawing workshop to understand the infertility experiences of Black and Minority Ethnic Women.

IVF

Seize the future

Seize the future is an online app to support people who do not manage to conceive with fertility treatment.

Audio device

Turn an Ear to Hear

How hearing-impaired listeners can exploit head orientation to enhance their speech intelligibility in noisy social settings.

MOCHA

Moments of Change for pro-environmental behaviour shifts (MOCHA)

Achieving pro-environmental lifestyle changes through understanding and harnessing ‘moments of change’ in life circumstances.

Workers on a boat at sea

Taclo her blinder ar y môr

Sut mae ein hymchwil am flinder wedi helpu gwella polisïau a chreu systemau mwy diogel ar gyfer morwyr.

Kangia - Ilulissat Icefjord, Greenland

Annog gweithredu ar newid hinsawdd

Mae ymchwil wedi datgelu bod yna ‘rwystr llywodraethu’ o ran gweithredu ar newid hinsawdd.