Ewch i’r prif gynnwys

Rhagoriaeth gwasanaeth cwsmeriaid

Mae gofal cwsmeriaid yn ran hanfodol o’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu ac rydym yn falch ein bod yn meddu ar y safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®. Mae ein siarter cwsmeriaid yn nodi yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni.

Rydym yn ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n gyfeillgar, yn cynorthwyo ac yn ymateb i'ch anghenion gan wneud popeth sy'n rhesymol bosibl i sicrhau dibynadwyedd ein gwasanaethau.

Gallwch ddisgwyl i’n staff fod yn gwrtais, yn barchus ac yn ystyrlon bob amser, ac i ymateb i’ch ymholiadau yn brydlon ac yn effeithlon.

Gallwch ein helpu i gyflawni hyn drwy drin ein staff a’ch cyd-gwsmeriaid gyda pharch a chwrteisi.

 • Dosbarthiadau bach mewn lleoliadau yng nghanol y ddinas
 • Mae 90% o’n cwsmeriaid yn ein canmol yn dda neu’n ardderchog
 • Mae gennym profiad helaeth gyda busnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

Ein nodau:

Darparu gwybodaeth manwl gywir o’r pwynt cyswllt cyntaf gyda ni

 • Byddwn yn adolygu gwybodaeth a gyhoeddwyd yn chwarterol er mwyn sicrhau fod y cynnwys yn gywir ac yn gyfoes.

Bod yn ymatebol, yn ddibynadwy ac yn effeithlon

 • Byddwn yn cydnabod yr holl ymholiadau a cwynion o fewn 3 diwrnod gwaith (lle mae manylion cyswllt yn cael eu darparu).

Gwrando a gweithio gyda chi

 • Byddwn yn gwahodd pawb sy’n mynychu cyrsiau i werthuso ein gwasanaeth a byddwn yn gweithredu ar awgrymiadau ar gyfer gwella.
 • Byddwn yn adolygu ein darpariaeth yn flynyddol er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol ac yn briodol.

Bod yn agored yn uniongyrchol

 • Byddwn yn darparu gwybodaeth sy’n ymwneud â chadarnhau / canslo cyrsiau o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y diwrnod dechrau disgwyliedig.
 • Byddwn yn cyfathrebu sut mae ein cwsmeriaid yn beirniadu ein gwasanaethau ac am y gwelliannau rydyn ni’n parhau i’w gwneud.

Cynnal gwasanaeth o ansawdd uchel

 • Byddwn yn cyflawni 90% o ymatebion ‘da’ neu ‘ragorol’ o leiaf gan ein cwsmeriaid pan ofynnir iddynt asesu i ba raddau mae’r pynciau a hysbysebwyd wedi cael sylw yn ystod y cwrs.
 • Byddwn yn derbyn hyfforddiant priodol ar gyfer y gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu.

Cynnig profiad dysgu croesawus

 • Byddwn yn cyflawni 90% o ymatebion ‘da’ neu ‘ragorol’ o leiaf gan ein cwsmeriaid pan ofynnir iddynt asesu lefel y gofal maen nhw wedi’i dderbyn gennym ni.
 • Byddwn yn eich trin gyda chwrteisi, parch ac ystyriaeth.

Cynnig adborth

 • Rydym ni'n ymrwymo i wella gwasanaeth cwsmeriaid yn barhaus.
 • Rydym ni'n annog ac yn croesawu eich adborth gan y bydd hyn ein galluogi ni i wella.

Os nad ydych yn fodlon gyda lefel y gwasanaeth a dderbyniwyd, rhowch wybod i ni. Byddwn yn ymateb yn gyflym, yn effeithlon ac yn effeithiol. Wrth wneud eich cwyn, rydyn yn rhoi’r cyfle i ni wella ein gwasanaethau.

Rydym wedi ymrwymo i wella ein gwasanaeth yn barhaus ac rydym yn derbyn eich adborth.

Os nad ydych yn fodlon gyda lefel y gwasanaeth a dderbyniwyd, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio ein gweithdrefn gwyno. Byddwn yn ymateb yn gyflym, yn effeithlon ac yn effeithiol. Wrth wneud eich cwyn, rydyn yn rhoi’r cyfle i ni wella ein gwasanaethau.

Oriau gweithio craidd yw 09:00 - 16:30 dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio Gwyliau’r Banc a dyddiau cau’r Brifysgol.

Customer Service Excellence

Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®

Rydym wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth sy’n groesawgar, yn ddibynadwy ac yn well na disgwyliadau cwsmeriaid.

Gallwch fod yn hyderus bydd eich profiad o weithio gyda ni yn un cadarnhaol a chyfeillgar.

Rydym yn falch ein bod yn meddu ar y safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid® ac ym mis Tachwedd 2018, dyfarnwyd ein trydedd wobr ‘Compliance Plus’ i ni am ein gofal parhaus i gwsmeriaid. Gyda chefnogaeth gan Swyddfa’r Cabinet, mae’r Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid yn cydnabod sefydliadau sydd wir yn rhoi eu cwsmeriaid wrth wraidd yr hyn y maen nhw’n ei wneud.