Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn adeilad myfyrwyr eiconig yng nghanol y Brifysgol.

Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn rhan o brosiect dan arweiniad gwasanaethau mewn partneriaeth gydag Undeb y Myfyrwyr ac yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth. Mae'n ffrwyth partneriaeth lwyddiannus a dynamig y mae’r Brifysgol yn falch o’i mwynhau gyda’i chorff o fyfyrwyr.

Bydd y Ganolfan yn ganolbwynt i Gampws Cathays, a chartref newydd i wasanaethau cefnogi myfyrwyr yn cynnig mannau astudio cymdeithasol, ystafelloedd ymgynhori, darlithfa 550-sedd a mannau tawel i fyfyrio. Yn ogystal â'r adeilad, rydym yn trawsnewid y ffordd rydym yn cefnogi bywyd myfyrwyr ar hyn o bryd drwy fuddsoddi mewn gwelliannau i gefnogi ein gwasanaethau, gan gynnwys iechyd meddwl a lles.

Yn fyr

  • Gwaith yn dechrau: Yn gynnar 2018
  • Gwaith wedi’i gwblhau: 2021
  • Pensaer: Feilden Clegg Bradley Studios
  • Contractwr cyn adeiladu: BAM Construction

Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn rhan o'n hymrwymiad i gynnig profiad rhagorol i fyfyrwyr a fydd yn trawsnewid y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau cefnogi myfyrwyr. Bydd gwella ein gwasanaethau yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn teimlo’r gefnogaeth i lwyddo drwy gydol eu taith myfyriwr, o ymgeisydd  â diddordeb i gynfyfyriwr balch Prifysgol Caerdydd.

Fel rhan o’r trawsnewidiad, rydym yn datblygu gwasanaethau ar-lein 24 awr ac yn ymestyn ein horiau agor i sicrhau gwell hygyrchedd i’n myfyrwyr gan gynnwys rhai ym Mharc y Mynydd Bychan, ein dysgwyr o bell ac ar gyfer rhai sydd ar leoliad neu’n astudio dramor.

Bydd yr adeilad newydd yn gartref i amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys cefnogaeth gydag astudio, iechyd a lles, paratoi ar gyfer y dyfodol, rheoli arian a byw yng Nghaerdydd. Bydd hefyd yn cynyddu cysylltiadau gydag Undeb y Myfyriwr a gwella’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu eisoes.

Diweddariadau

DyddiadGweithgareddau a gynllunir
Hydref 2019Dymchwel grisiau Undeb y Myfyrwyr. Bydd mynedfa newydd, dros dro at Undeb y Myfyrwyr o Blas y Barc ar y lôn ger Gorsaf Cathays.  Bydd mynediad drwy lifft ar gael.
O Ebrill 2019 ymlaenAdeiladu fframyn concrit


Tarfu

Y broblem mwyaf cyffredin a fydd yn cael ei greu gan adeiladu bydd llwch a sŵn. Mae llwch a sŵn yn rhan anochel o waith adeiladu, ond gellir eu rheoli drwy dechnegau gwlychu. Wrth i'r prosiect ddechrau datblygu, hoffem ddiolch i chi am fod yn amyneddgar.

Diogelwch yw'r flaenoriaeth. Bydd y cwmni adeiladu yn creu safle sy'n addas ar gyfer yr ardal o'i gwmpas gan wneud yn siŵr bod y gwaith adeiladu ac amgylchedd y Brifysgol wedi'u gwahanu'n effeithiol. Bydd aelod o dîm y safle yn cael ei benodi i weithio’n agos gyda’r Brifysgol i wneud yn siŵr bod staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn ddiogel.

Hygyrchedd

Bydd y fynedfa i orsaf drenau Cathays yn parhau ar agor drwy gydol y cyfnod adeiladu.

Bydd gwaith i gulhau Plas y Parc rhwng gorsaf Cathays a 45 Plas y Parc. Bydd hyn yn cynnwys cael gwared ar fannau parcio a symud arosfannau bysiau.

Bydd mynedfa newydd a thros dro i'r Undeb yn cael ei hadeiladu ar Blas y Parc, ac yn parhau yno drwy gydol y gwaith adeiladu. Bydd modd cael mynediad fel arfer o Ffordd Senghennydd.

Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr wedi’i dylunio gyda chynaliadwyedd mewn cof. Bydd yn canolbwyntio ar leihau yr ynni a ddefnyddir, cyflenwi ynni yn effeithlon, a lle’n bosib, defnyddio technoleg adnewyddadwy i leihau ôl troed carbon yr adeilad. Mae rhai o’r nodweddion dylunio yn cynnwys celloedd ffotofoltäeg, defnyddio awyru naturiol, to gwyrdd a goleuadau ynni effeithlon.

Bydd yr adeilad yn cael ei asesu o dan Ddull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) ac mae yna bosiblrwydd cryf bod yr adeilad yn mynd i gyflawni sgôr ‘Rhagorol’ BREEAM. Mae BREEAM yn mesur gwerth cynaliadwy mewn cyfres o gategorïau, yn amrywio o ynni i ecoleg.

Cysylltwch â ni

Ar gyfer unrhyw ymholiad penodol, ebostiwch y tîm rhaglen:

Tîm rhaglen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr