Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn fuan ar un safle am y tro cyntaf ers ei sefydlu.

Ar hyn o bryd mae'r Ysgol wedi'i rhannu ar draws dau safle, gyda chyfleusterau addysgu ac efelychu yn Nhŷ Dewi Sant ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru ac yn EastGate House yng nghanol y ddinas. Bydd yr Ysgol yn cydleoli i un campws ar ôl gwaith adnewyddu cynhwysfawr o'r hyn a oedd yn fwyaf diweddar yn adeilad yr Adran Gwaith a Phensiynau yng Ngorllewin Parc y Mynydd Bychan.

Heath Park West simulated hospital ward

Prynwyd y safle gan y Brifysgol yn 2018 er mwyn creu cyfleusterau addysgu pwrpasol ar gyfer rhaglenni gofal iechyd sy'n gyfagos i ysbyty addysgu ail fwyaf y DU. Bydd yr ailddatblygiad yn creu mwy o le ar gyfer addysgu a mannau addysgol efelychiadol trochi ar raddfa lawer mwy; bydd Tŷ Dewi Sant wedyn yn cael ei ad-drefnu gyda phwyslais ar fannau labordy cyfrifiadurol a swyddfeydd i staff.

Bydd prosiect Gorllewin Parc y Mynydd Bychan yn sicrhau bod yr Ysgol yn darparu'r amgylchedd gorau posibl ar gyfer niferoedd cynyddol o fyfyrwyr sy'n cynyddu'n gyflym. Mae'r cynnydd hwn yn nifer y myfyrwyr yn deillio'n rhannol o strategaeth 'Cymru iachach' Llywodraeth Cymru a hefyd o ganlyniad i fwy o ddiddordeb mewn proffesiynau gofal iechyd yn dilyn y pandemig. Ystyrir ei bod yn debygol y bydd comisiynau nyrsio yn parhau i godi yn unol â chynlluniau adfer y GIG yn sgil y pandemig.

Mae'r dyluniadau ar gyfer yr adeilad a ail-ddychmygwyd hefyd yn adlewyrchu'r contract a ddyfarnwyd yn ddiweddar gyda'r corff comisiynu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) sydd, yn unol â gofynion newydd a bennwyd gan gyrff rheoleiddio, yn gofyn am fwy o bwyslais ar ddysgu rhyngbroffesiynol ac efelychu trochi.

Addysg sy’n seiliedig ar efelychu

Mae addysg sy'n seiliedig ar efelychu yn galluogi myfyrwyr i ymarfer a datblygu eu sgiliau proffesiynol a chlinigol, gan gynnwys gwneud penderfyniadau, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, mewn profiadau sefyllfaol trochi, bywyd go iawn heb amharu ar ddiogelwch cleifion. Mae'n gwella dysgu myfyrwyr trwy helpu i fagu hyder a throsglwyddo theori i ymarfer. Mae'n sicrhau bod myfyrwyr yn cael ystod o wahanol brofiadau dysgu mewn amgylcheddau efelychiadol diogel a rheoledig, o gymorth bywyd sylfaenol i sefyllfaoedd brys prin.

Heath Park West tutorial

Mae addysg sy'n seiliedig ar efelychu ym Mhrifysgol Caerdydd yn cwmpasu ehangder yr hyn sy'n bosibl, gan ddod â myfyrwyr o'r gwahanol broffesiynau at ei gilydd i weithio mewn amgylcheddau rhithwir realistig gydag efelychwyr cleifion, offer a dyfeisiau bywyd go iawn, a thechnolegau trochi gan gynnwys realiti estynedig a rhithwir. Bydd yr adeilad newydd yng Ngorllewin Parc y Mynydd Bychan yn darparu cyfleuster pwrpasol wrth i ni ehangu'r gweithgaredd hwn ymhellach fyth, gan sicrhau bod ein myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau clinigol ac annhechnegol sydd eu hangen i ddod yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys a gofalgar sydd wedi'u hyfforddi'n dda.

Bydd y dyluniad a'r cynllun yn cynnwys y canlynol

Mae dyluniadau ar gyfer Gorllewin Parc y Mynydd Bychan, sy'n dyddio o’r cyfnod ar ôl y rhyfel yng nghanol yr 20fed ganrif, yn cydweddu ag oedran yr adeilad. Mae'r dyluniad yn cynnwys esthetig diwydiannol cyfoes arddulliedig, wedi'i lywio gan ddull dylunio bioffilig. Mae dylunio bioffilig yn defnyddio adnoddau naturiol i greu ymdeimlad o harmoni rhwng pensaernïaeth a byd natur; y nod yw defnyddio gwyrddni, awyr iach, patrymau a siapiau organig naturiol, deunyddiau naturiol, golygfeydd o natur a mannau wedi'u goleuo'n naturiol i gynyddu lles a lleihau lefelau straen.

Heath Park West common room

Bydd yr ailddatblygiad yn cynnwys:

  • Nifer cynyddol o ystafelloedd ymarferol ar gyfer datblygu ac asesu sgiliau corfforol
  • Fflat ac ystafell fyw ddyddiol, gan gynnwys gardd
  • Mwy o fythod cyfathrebu
  • Fersiwn wedi'i hadnewyddu o Ystafell Efelychu Caerllion, lleoliad ward ysbyty realistig

Yn gryno

  • Cost: £21.943m
  • Pensaer: Austin-Smith:Lord
  • Lansio: 2024