Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Cafodd Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl ei sefydlu fis Awst 2010 i fynd i'r afael ag un o brif heriau cymdeithasol y byd – salwch meddwl.

Ers ei sefydlu, rydym wedi hwyluso nifer o brosiectau ymchwil a rhwydweithiau gydag arian ar gyfer sbarduno ac offer, yn ogystal â chymorth gweinyddol fydd yn parhau yn ystod y 5 mlynedd nesaf.

Ein nod yw gwella'r ddealltwriaeth o anhwylderau seiciatrig a niwrolegol o bwys, a'r ffordd y maent yn cael eu trin, gan mai dyma rai o'r heriau mwyaf i gymdeithas.

Ar flaen y gad ym maes ymchwil

Mae salwch meddwl a chlefydau'r ymennydd yn cael eu hanwybyddu a'u camddeall. Mae'r rhain yn parhau'n heriau enfawr ym maes ymchwil meddygol.

Mae anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol yn gyfrifol am lawer iawn o farwolaethau ac anabledd, ac mae triniaethau a gofal yn costio biliynau o bunnoedd y flwyddyn yn y DU. Er gwaethaf y dioddefaint mawr y mae'r anhwylderau hyn yn eu hachosi i unigolion a theuluoedd, nid yw meddygaeth fodern wedi cael unrhyw effaith o bwys o ran eu hatal neu eu gwella.

Mae anhwylderau iechyd meddwl, sy'n cynnwys dementia, epilepsi a'r amodau seiciatrig, yn effeithio ar un o bob chwech o bobl ym y DU ac mae'n costio dros £100 biliwn y flwyddyn i'r economi.

Mae ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad yn canfod sail genetig anhwylderau meddyliol. Yr her fawr y mae'r Sefydliad Ymchwil yn mynd i'r afael â hi yw defnyddio niwrowyddoniaeth i droi'r canfyddiadau genetig hyn yn welliannau o bwys yn y ffordd y caiff salwch meddwl ei ddadansoddi a'i drin.

Dan arweiniad yr Athro Jeremy Hall a'r Tîm Rheoli, gweledigaeth y Sefydliad Ymchwil yw creu amgylchedd rhagorol ar gyfer ymchwil iechyd meddwl sy'n gallu denu, cefnogi a chadw'r gwyddonwyr a'r myfyrwyr gorau yng Nghaerdydd.

Collaboration of expertise

To achieve this goal, the Research Institute has brought together over 100 senior Principle Investigators (PI's) and their teams with research expertise in psychiatry, neuroscience and psychology (from four main schools within the College of Biomedical and Life Sciences - Medicine, Biosciences, Psychology and Optometry and Vision Sciences) to apply recent advances to understanding the biological basis of mental illness.

Led by Professor Jeremy Hall and a Management Team, the Research Institute's vision is to build an outstanding environment for mental health research that attracts, supports and retains the best scientists and students in Cardiff.

Professor Jeremy Hall

Yr Athro Jeremy Hall

Director, Neurosciences & Mental Health Research Institute

Email:
hallj10@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0) 29 20 688 342

Symud tuag at ddyfodol mwy cadarnhaol

Mae angen gwell triniaethau a dealltwriaeth o achosion sylfaenol a hanfodion anhwylderau iechyd meddwl.

Amcangyfrifir bod dementia yn costio £17 biliwn y flwyddyn yn y DU yn unig, sy'n fwy na chost canser a chlefyd y galon gyda'i gilydd. Gyda'r boblogaeth yn heneiddio, bydd hyn yn codi i £50 biliwn ymhen y 30 mlynedd nesaf.

Yn union fel yr ymchwil sydd ei hangen i fynd i'r afael â salwch corfforol, mae angen dull yr un mor drylwyr er mwyn gwella gofal a thriniaeth ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Er gwaethaf y baich enfawr y mae iechyd meddwl gwael ac anhwylderau niwroddirywiol yn ei roi ar gymdeithas, a'r datblygiadau diweddar ym maes niwrowyddorau a geneteg, nid ydym wedi manteisio ar y posibiliadau eto ac nid yw'r ymchwil wedi'i hariannu'n ddigonol. Mae angen trin ac atal yn well, a bydd angen gwell dealltwriaeth o achosion a hanfodion i allu gwneud hynny. Felly, mae angen ymdrechion ar y cyd ac ar draws disgyblaethau er mwyn defnyddio'r niwrowyddoniaeth ddiweddaraf i ddylanwadu ar yr afiechydon hyn.

Cyfuno arbenigedd

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae'r Sefydliad Ymchwil wedi dod â thros 100 o uwch-ymchwilwyr o bwys a'u timau ynghyd gydag arbenigedd ymchwil ym meysydd seiciatreg, niwrowyddoniaeth a seicoleg. Daw'r rhain o bedair prif ysgol Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd – Meddygaeth, Biowyddorau, Seicoleg ac Optometreg a Gwyddorau'r Golwg. Maent yn defnyddio datblygiadau diweddar i wella dealltwriaeth o sail fiolegol salwch meddwl.

Dyma rai o ddulliau craidd ein hymchwil wyddonol ryngddisgyblaethol ragorol;

  • Niwrofioleg Bôn-gelloedd
  • Niwrofioleg Moleciwlaidd
  • Niwrofioleg Systemau
  • Delweddu cwrs bywyd

Mae pob un o'r rhain, yn eu tro, yn cefnogi'r pedair prif thema ymchwil gyfoes:

  • Niwroddatblygiad
  • Niwroblastigedd
  • Niwrogyffroad
  • Niwroddirywiad

Neuroexcitation and neuroplasticity

A range of techniques and studies are used to examine alterations in the balance of excitation and inhibition in brain circuits, and the processes that identify abnormalities in the pathways underlying plasticity in the brain. These are central to our understanding the development of epilepsy, autism ADHD and schizophrenia.

Theme lead

William Gray

Yr Athro William Gray

Professor of Functional Neurosurgery, Neurosciences & Mental Health Research Institute

Email:
graywp@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8491

Neurodegeneration and repair

Our scientists are seeking new therapies through their cellular and clinical research by uncovering the basis of neurodegenerative disorders such as Alzheimer's, Parkinson's Huntington's and other related conditions.

Theme lead

Anne Rosser

Yr Athro Anne Rosser

Professor of Clinical Neuroscience, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email:
rosserae@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6654

Neurodevelopment

Many of the most common neuropsychiatric disorders have their origins in early brain development. We examine how genetic and environmental factors acting on brain development, alter risk for mental illnesses such as autism, ADHD, schizophrenia and mood disorders.

Theme lead

Professor Stephanie van Goozen

Yr Athro Stephanie van Goozen

Professor

Email:
vangoozens@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44(0)29 2087 4630

Contact us

Tîm Cyfathrebu NMHRI