Ymchwil

Cafodd Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl ei sefydlu fis Awst 2010 i fynd i'r afael ag un o brif heriau cymdeithasol y byd – salwch meddwl.

Ers ei sefydlu, rydym wedi hwyluso nifer o brosiectau ymchwil a rhwydweithiau gydag arian ar gyfer sbarduno ac offer, yn ogystal â chymorth gweinyddol fydd yn parhau yn ystod y 5 mlynedd nesaf.

Ein nod yw gwella'r ddealltwriaeth o anhwylderau seiciatrig a niwrolegol o bwys, a'r ffordd y maent yn cael eu trin, gan mai dyma rai o'r heriau mwyaf i gymdeithas.

Ar flaen y gad ym maes ymchwil

Mae salwch meddwl a chlefydau'r ymennydd yn cael eu hanwybyddu a'u camddeall. Mae'r rhain yn parhau'n heriau enfawr ym maes ymchwil meddygol.

Mae anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol yn gyfrifol am lawer iawn o farwolaethau ac anabledd, ac mae triniaethau a gofal yn costio biliynau o bunnoedd y flwyddyn yn y DU. Er gwaethaf y dioddefaint mawr y mae'r anhwylderau hyn yn eu hachosi i unigolion a theuluoedd, nid yw meddygaeth fodern wedi cael unrhyw effaith o bwys o ran eu hatal neu eu gwella.

Mae anhwylderau iechyd meddwl, sy'n cynnwys dementia, epilepsi a'r amodau seiciatrig, yn effeithio ar un o bob chwech o bobl ym y DU ac mae'n costio dros £100 biliwn y flwyddyn i'r economi.

Mae ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad yn canfod sail genetig anhwylderau meddyliol. Yr her fawr y mae'r Sefydliad Ymchwil yn mynd i'r afael â hi yw defnyddio niwrowyddoniaeth i droi'r canfyddiadau genetig hyn yn welliannau o bwys yn y ffordd y caiff salwch meddwl ei ddadansoddi a'i drin.

Dan arweiniad yr Athro Jeremy Hall a'r Tîm Rheoli, gweledigaeth y Sefydliad Ymchwil yw creu amgylchedd rhagorol ar gyfer ymchwil iechyd meddwl sy'n gallu denu, cefnogi a chadw'r gwyddonwyr a'r myfyrwyr gorau yng Nghaerdydd.

Symud tuag at ddyfodol mwy cadarnhaol

Mae angen gwell triniaethau a dealltwriaeth o achosion sylfaenol a hanfodion anhwylderau iechyd meddwl.

Amcangyfrifir bod dementia yn costio £17 biliwn y flwyddyn yn y DU yn unig, sy'n fwy na chost canser a chlefyd y galon gyda'i gilydd. Gyda'r boblogaeth yn heneiddio, bydd hyn yn codi i £50 biliwn ymhen y 30 mlynedd nesaf.

Yn union fel yr ymchwil sydd ei hangen i fynd i'r afael â salwch corfforol, mae angen dull yr un mor drylwyr er mwyn gwella gofal a thriniaeth ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Er gwaethaf y baich enfawr y mae iechyd meddwl gwael ac anhwylderau niwroddirywiol yn ei roi ar gymdeithas, a'r datblygiadau diweddar ym maes niwrowyddorau a geneteg, nid ydym wedi manteisio ar y posibiliadau eto ac nid yw'r ymchwil wedi'i hariannu'n ddigonol. Mae angen trin ac atal yn well, a bydd angen gwell dealltwriaeth o achosion a hanfodion i allu gwneud hynny. Felly, mae angen ymdrechion ar y cyd ac ar draws disgyblaethau er mwyn defnyddio'r niwrowyddoniaeth ddiweddaraf i ddylanwadu ar yr afiechydon hyn.

Cyfuno arbenigedd

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae'r Sefydliad Ymchwil wedi dod â thros 100 o uwch-ymchwilwyr o bwys a'u timau ynghyd gydag arbenigedd ymchwil ym meysydd seiciatreg, niwrowyddoniaeth a seicoleg. Daw'r rhain o bedair prif ysgol Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd – Meddygaeth, Biowyddorau, Seicoleg ac Optometreg a Gwyddorau'r Golwg. Maent yn defnyddio datblygiadau diweddar i wella dealltwriaeth o sail fiolegol salwch meddwl.

“I began work as an NMRHI Research Fellow at the start of 2014. Being a part of the collaborative interdisciplinary research environment within an Institute setting has been instrumental in developing my research programme and has given me the necessary support and guidance to apply for further fellowship funding”.

Nichola Thuvesholmen, Research Fellow

Dyma rai o ddulliau craidd ein hymchwil wyddonol ryngddisgyblaethol ragorol;

  • Niwrofioleg Bôn-gelloedd
  • Niwrofioleg Moleciwlaidd
  • Niwrofioleg Systemau
  • Delweddu cwrs bywyd

Mae pob un o'r rhain, yn eu tro, yn cefnogi'r pedair prif thema ymchwil gyfoes:

  • Niwroddatblygiad
  • Niwroblastigedd
  • Niwrogyffroad
  • Niwroddirywiad