Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Galwedigaethol Cyn-cofrestru (MSc)

 • Hyd:
 • Dull astudio: Amser llawn

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd

Does dim modd gwneud cais ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu yrfa gyfredol, a'ch cefnogi gyda newid llwybr gyrfa.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae ein rhaglen ar gyfer y rhai sydd eisoes â gradd, ac mae'n darparu llwybr carlam dwy flynedd i yrfa broffesiynol ym maes Therapi Galwedigaethol.

rosette

Y gorau yn y DU

ar gyfer addysg cyn-cofrestru mewn Therapi Galwedigaethol (Complete University Guide 2022)

building

Cyfleusterau o'r radd flaenaf

gan gynnwys clinig therapi galwedigaethol mewnol a chartref efelychiadol

tick

Mae cyllid llawn ar gael

ar yr amod eich bod yn bodloni gofynion cymhwysedd

briefcase

Amrywiaeth o leoliadau

mae lleoliadau yn eich galluogi i gael ystod o brofiadau clinigol, yn ogystal â darparu cyfleoedd i weithio neu wirfoddoli dramor

certificate

Wedi'i hachredu yn broffesiynol

mae ein rhaglen wedi'i chymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)

Mae ein rhaglen MSc Therapi Galwedigaethol cyn-cofrestru wedi'i chynllunio ar gyfer y rhai sydd eisoes â gradd ac mae'n darparu llwybr carlam dwy flynedd i yrfa broffesiynol ym maes Therapi Galwedigaethol. Ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i gyflwyno cais i gofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) yn ogystal â bod yn aelod proffesiynol o Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (RCOT). Mae ein rhaglen hefyd yn cael ei chydnabod gan Ffederasiwn Therapyddion Galwedigaethol y Byd (WFOT).

Mae ein cwrs yn eich paratoi'n llawn i ymuno â chenedlaethau'r dyfodol o therapyddion galwedigaethol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu eich cymhwysedd a'ch gallu mewn meysydd allweddol megis meddwl yn feirniadol, datrys problemau, rhesymu proffesiynol, ymchwil ac arweinyddiaeth. Byddwch hefyd yn dysgu gwerthoedd ac ymddygiadau proffesiynol ac yn datblygu dealltwriaeth o natur ac ystyr galwedigaeth ym mywyd dynol, y gydberthynas rhwng galwedigaeth, iechyd a lles, a phŵer galwedigaeth i drawsnewid bywydau unigolion, grwpiau a chymunedau.

Bydd proffil amrywiol o brofiadau ar leoliadau a gynhelir yn ystod dwy flynedd y rhaglen yn eich galluogi i gyfuno damcaniaethau academaidd ag ymarfer theori galwedigaethol go iawn, a chael cipolwg ar y cyfleoedd amrywiol o ran cyflogaeth sydd ar gael ar ôl i chi gofrestru. Bydd eich dysgu seiliedig ar ymarfer yn cael ei hwyluso gan addysgwyr ymarfer therapi galwedigaethol profiadol a fydd yn eich cefnogi i ddod y therapydd galwedigaethol gorau y gallwch fod.

Rydym yn hyrwyddo arweinyddiaeth dosturiol ac uchelgeisiol. Cewch eich cyflwyno i Borth Arweinyddiaeth Gwella GIG Cymru fel adnodd dysgu allweddol. Rydym hefyd yn defnyddio’r hwb gwefan ‘Dod yn Ymarferydd Gofalgar a Thosturiol’ Prifysgol Caerdydd i gefnogi eich dysgu ac i fyfyrio ar fodelau arweinyddiaeth effeithiol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn unrhyw faes pwnc, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Dau gyfeiriad (academaidd neu broffesiynol) sy'n cadarnhau eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen.
 4. Datganiad personol (uchafswm o 500 gair) y mae'n rhaid iddo ddangos tystiolaeth o'r meini prawf canlynol:
 • Dangos awydd i astudio therapi galwedigaethol.
 • Dangos dealltwriaeth o natur therapi galwedigaethol. Gall hyn gael ei ddangos drwy ymchwil neu drwy gynnal ymweliadau/trafodaethau gyda therapyddion galwedigaethol.
 • Dangos dealltwriaeth o ddisgwyliadau a gofynion dysgu seiliedig ar broblemau ac astudiaeth lefel meistr

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Y dyddiad cau yw 31 Ionawr.  Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad hwn, byddwn ond yn ei ystyried os yw lleoedd ar gael ar ôl y cyfweliad.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn eich gwahodd i fynychu proses Cyfweliad Aml-Fach (MMI). Mae'r MMIs yn cynnwys cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus sydd wedi'u cynllunio i alluogi ymgeiswyr i werthuso gwybodaeth yn feirniadol, i gyfathrebu syniadau a dangos bod ganddynt fewnwelediad i'r gwerthoedd, yr ymddygiad a'r disgwyliadau moesegol sy'n bwysig i'r proffesiwn therapi galwedigaethol. Yn dilyn cyfweliad, bydd cynigion yn cael eu gwneud i'r ymgeiswyr sydd â'r sgôr uchaf.

Gofynion ychwanegol
Bydd gofyn i chi ddangos eich bod yn bodloni gofynion iechyd a chymeriad da y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a gofynion addasrwydd i ymarfer. Cyflawnir hyn drwy ddarparu tystysgrif boddhaol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS). 

Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus gael prawf sgrinio iechyd boddhaol cyn cofrestru ar y cwrs hwn a gynhelir yn annibynnol gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol. Bydd angen cadw at unrhyw ofynion imiwneiddio a nodwyd. Bydd canllawiau llawn yn cael eu darparu yn ystod y broses ymgeisio ac ymrestru.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Y broses ddewis neu gyfweld

Gwneir ceisiadau i raglen MSc Therapi Galwedigaethol Cyn-cofrestru drwy system ymgeisio ar-lein Prifysgol Caerdydd. Bydd ymgeiswyr sy'n llwyddiannus yn y broses sgrinio academaidd ac anacademaidd yn cael eu gwahodd i’r broses cyfres o gyfweliadau bach (MMI). Mae’r broses hon yn gyfle i ymdrin â chyfweleion wyneb yn wyneb ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael mewn prosesau ymgeisio traddodiadol.

Mae'r gyfres o gyfweliadau byr yn cynnwys cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus a gynlluniwyd i alluogi ymgeiswyr i werthuso gwybodaeth yn feirniadol, i gyfleu syniadau a dangos bod ganddynt fewnwelediad i'r gwerthoedd, ymddygiad a disgwyliadau moesegol sy'n bwysig i'r proffesiwn therapi galwedigaethol.

Os oes gennych anabledd neu angen dysgu penodol, cysylltwch â'r tiwtoriaid derbyn ar gyfer y rhaglen fel y gellir gwneud addasiadau rhesymol i'r broses ymgeisio a chyfweld.

Gofynion ychwanegol

Yn ddelfrydol, mae angen un geirda academaidd, neu fel arall, byddwn yn derbyn geirda gan eich cyflogwr presennol.

Wrth astudio'r rhaglen hon, bydd yn ofynnol i chi ddangos eich bod yn bodloni gofynion Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) o safbwynt iechyd da a chymeriad ac addasrwydd i ymarfer. Gallwch wneud hyn drwy ddarparu tystysgrif fanwl foddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Rhaid i bob ymgeisydd llwyddiannus gael canlyniad boddhaol mewn prawf sgrinio iechyd cyn ymrestru ar y cwrs. Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol sy'n cynnal y prawf annibynnol hwn. Bydd angen cadw at unrhyw ofynion imiwneiddio a nodwyd. Bydd canllawiau llawn yn cael eu darparu yn ystod y broses ymgeisio a chofrestru.

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Cyflwynir y rhaglen amser llawn hon dros ddwy flynedd (45 wythnos o ddysgu y flwyddyn) ac mae'n cynnwys saith modiwl a addysgir, pedwar ym mlwyddyn un (90 credyd) a thri ym mlwyddyn dau (90 credyd). Rhaid cwblhau a llwyddo ym mhob modiwl (cyfanswm o 180 o gredydau).

At hynny, er mwyn ichi ennill yr MSc Therapi Galwedigaethol cyn cofrestru a bod yn gymwys i gofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal mae’n rhaid ichi gwblhau tri modiwl â lleoliad dysgu llawn amser yn seiliedig ar ymarfer yn llwyddiannus. Mae dau leoliad ym mlwyddyn un ac un lleoliad ym mlwyddyn dau.

Mae saith wythnos o wyliau blynyddol y flwyddyn, fel arfer pythefnos adeg y Nadolig pythefnos yn y gwanwyn a dwy i dair wythnos yn yr haf.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Yn ystod blwyddyn un, byddwch chi’n ymgymryd â phedwar modiwl craidd lefel 7.

Mae'r modiwlau hyn wedi'u cynllunio i'ch galluogi i gaffael gwybodaeth sylfaenol gadarn a dealltwriaeth o therapi galwedigaethol er mwyn dechrau datblygu hyder yn eich hunaniaeth broffesiynol unigryw, eich rôl a'ch pwrpas fel therapydd galwedigaethol. Yn gyntaf, byddwch yn dechrau dysgu am hanes ac athroniaeth y proffesiwn a tharddiad theori gwyddoniaeth alwedigaethol sy'n sail i therapi galwedigaethol cyn symud ymlaen i ddeall y berthynas rhwng galwedigaeth, iechyd a lles. Mae natur perfformiad, cyfranogiad a dadansoddi galwedigaethol yn hanfodol i'r dysgu yn y modiwl cyntaf cyn i chi ddechrau ystyried effaith aflonyddwch galwedigaethol ar unigolion ar hyd oes a ffyrdd y gellir atal neu leihau'r rhain.

Mae modiwlau ymarfer proffesiynol ac aflonyddwch galwedigaethol wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau rhesymu proffesiynol a chymhwyso sgiliau datrys problemau creadigol mewn perthynas ag asesu, cynllunio ac ymyrryd mewn therapi galwedigaethol. Ymgymerir â'r theori a ddysgir yn y modiwlau hyn cyn pob lleoliad dysgu seiliedig ar ymarfer er mwyn eich annog i gymhwyso theori i ymarfer yn ystod y flwyddyn gyntaf.

Ochr yn ochr â'r modiwlau hyn, byddwch yn ymgymryd â modiwl dulliau ymchwil sy'n rhannu adnoddau dysgu digidol ar-lein gyda'r rhaglen MSc Ffisiotherapi cyn-cofrestru. Bydd hyn yn adeiladu ar eich gwybodaeth flaenorol am ymchwil a ddatblygwyd yn eich gradd israddedig ac yn rhoi'r sgiliau i chi ddatblygu protocol ymchwil MSc ar gyfer astudiaeth therapi galwedigaethol penodol y byddwch yn ei chynnal ym mlwyddyn dau.

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i egwyddorion arweinyddiaeth a gwella ansawdd a byddwch yn dechrau gweithio mewn grwpiau astudio rhyngbroffesiynol (IPE) gyda'ch cyfoedion o'r rhaglen MSc Ffisiotherapi cyn-cofrestru, gan archwilio gweithgareddau dysgu allweddol sy'n gysylltiedig â'ch datblygiad proffesiynol parhaus.

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau y rhaglen, byddwch yn ymgymryd â thri modiwl craidd lefel 7.

Gan adeiladu ar y sylfeini a osodwyd ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen, byddwch yn parhau i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r agweddau proffesiynol craidd sy'n ofynnol gan therapydd galwedigaethol sy'n dod i'r amlwg a chael cymorth i gymryd ymreolaeth gynyddol fel dysgwr hunangyfeiriedig. Dyluniwyd y modiwlau yn yr ail flwyddyn i’ch helpu i werthuso ymarfer therapi galwedigaethol yn feirniadol yn ogystal â’ch datblygiad personol a phroffesiynol eich hun a’ch cyflogadwyedd.

Bydd ffocws ar ddatblygu eich gwybodaeth, dealltwriaeth a chymhwysiad o egwyddorion arweinyddiaeth tosturiol, gwella ansawdd ac arloesedd mewn ymarfer therapi galwedigaethol a byddwch yn archwilio potensial therapi galwedigaethol mewn meysydd datblygu ac ymarfer anhraddodiadol sy'n arwain at ddylunio cynnyrch arloesol neu newid neu welliannau i’r gwasanaeth.

Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn adeiladu ar eich sgiliau ymchwil o'r flwyddyn gyntaf drwy gynllunio, ennill cymeradwyaeth foesegol a chynnal astudiaeth ymchwil berthnasol, lefel ôl-raddedig, yn seiliedig ar alwedigaeth. Byddwch hefyd yn ystyried amrywiaeth o ddulliau lledaenu ymchwil gan arwain at gymryd rhan mewn digwyddiad arddangos rhyngbroffesiynol dan arweiniad cymheiriaid ar ddiwedd y rhaglen lle cewch gyfle hefyd i gyflwyno prosiect iechyd neu ofal cymdeithasol yn y gymuned a gynhelir yn eich grŵp astudio rhyngbroffesiynol.

Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwch yn cwblhau eich lleoliad gwerthuso dysgu seiliedig ar ymarfer olaf sydd wedi'i gynllunio i atgyfnerthu'r dull datrys problemau therapi galwedigaethol yn ogystal â'r gwerthoedd craidd, credoau, gwybodaeth a sgiliau sy'n gymesur â therapydd galwedigaethol lefel mynediad ac a adlewyrchir yn y pedair Colofn Ymarfer (Fframwaith Datblygu Gyrfa Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 2021).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Wrth ddewis astudio therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn dilyn rhaglen sy'n gynhwysol, yn greadigol, yn drawsnewidiol ac yn flaengar o ran ei dyluniad. Mae ein hathroniaeth addysgol yn adleisio therapi galwedigaethol yn yr ystyr ein bod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi'r storfa gyfoethog o brofiad, sgiliau a gwybodaeth flaenorol rydych chi fel unigolyn yn ei chyfrannu at yr amgylchedd dysgu.

Addysgir y rhaglen yn bennaf drwy ddulliau dysgu cyfunol a ategir gan egwyddorion dysgu oedolion dysgu seiliedig ar broblemau. Mae'r dull addysgu cydweithredol hwn yn hyrwyddo dysgu gweithredol dan gyfarwyddyd myfyrwyr, yn hyrwyddo dysgu gydol oes ac yn meithrin meddwl creadigol a beirniadol.

Mae dysgu cyfunol yn ddull hyfforddi sy'n cynnwys cyfuniad o weithgareddau dysgu ar-lein a gweithgareddau dysgu wyneb yn wyneb. Bydd addysgu wyneb yn wyneb yn cael ei ategu gan gyfleoedd dysgu ar-lein o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o lwyfannau digidol gan gynnwys Zoom a Blackboard Collaborate. Bydd dysgu ar-lein yn cynnwys cymysgedd o weithgareddau cydamserol ac anghydamserol amser real y gallwch eu cyflawni ar eich cyflymder eich hun. Mae llythrennedd digidol yn un o ofynion hanfodol ymarfer therapi galwedigaethol cyfoes a bydd defnyddio'r dulliau hyn fel myfyriwr yn eich galluogi i gaffael yr hyder, y wybodaeth, y sgiliau a'r galluoedd angenrheidiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Mae cyfuno dysgu wyneb yn wyneb â phrofiadau dysgu digidol yn ein galluogi ni i gyflwyno’r rhaglen mewn ffordd hyblyg, gan gynorthwyo cynaliadwyedd a lleihau gofynion teithio. Byddwch yn cael eich addysgu gan dîm rhyngbroffesiynol academaidd â gwybodaeth ac arbenigedd helaeth ym meysydd addysg, arwain ac ymarfer therapi galwedigaethol. Byddwch hefyd yn elwa ar addysg ryngbroffesiynol, dysgu gyda myfyrwyr eraill ac ymarferwyr mewn proffesiynau iechyd a gofal cymdeithasol perthnasol.

 

Drwy gydol y rhaglen, byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach i nodi ac ymchwilio i faterion sy'n berthnasol i alwedigaeth ac ymarfer therapi galwedigaethol yn seiliedig ar ddeunydd sbardun wedi’i gynllunio’n bwrpasol sy'n ysgogi ac ysbrydoli dysgu. Mae dysgu cydweithredol a rhyngbroffesiynol yn yr amgylchedd academaidd yn eich annog i ddatblygu sgiliau cyfathrebu proffesiynol a gweithio mewn tîm sy'n angenrheidiol ar gyfer eich lleoliadau dysgu seiliedig ar ymarfer ac ar gyfer eich ymarfer yn y dyfodol fel therapydd galwedigaethol. Er bod y rhan fwyaf o'r addysgu sgiliau ymarferol proffesiynol yn digwydd pan fyddwch ar leoliad, mae pwyslais ar 'ddysgu drwy wneud' drwy'r cwricwlwm. Mae adnoddau amgylcheddol fel gweithgareddau ein hystafelloedd bywyd bob dydd yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu ac ymarfer sgiliau mewn amgylchedd cartref efelychiadol, tra bod gweithdai ymarferol, megis codi a chario, sblintio a sgiliau cyfweld, yn cael eu hwyluso gan staff academaidd a darlithwyr sy'n ymweld sy'n therapyddion galwedigaethol gweithredol.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu wedi'u cynllunio'n bwrpasol i'ch cefnogi chi i ddatblygu sgiliau proffesiynol craidd sy'n ymwneud â chydweithio (gan gynnwys gwerthfawrogi rôl a chyfraniad pobl eraill), dysgu gydol oes a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), ymarfer ar sail tystiolaeth a llythrennedd digidol.

Sut y caf fy asesu?

Mae’n hanfodol asesu cymwyseddau academaidd a phroffesiynol er mwyn sicrhau eich bod yn cyrraedd safonau rheoleiddiol a phroffesiynol a hyfedredd lefel mynediad gofynnol therapydd galwedigaethol, a'ch bod yn addas i ymarfer. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys ystod amrywiol a chreadigol o strategaethau a dulliau asesu dilys, sy’n adlewyrchu dull gweithredu cynhwysol sy’n canolbwyntio ar y dysgwr ac sy’n gyson â deilliannau dysgu bwriadedig y rhaglen. Cynhelir asesiad academaidd ar lefel 7 gyda marc pasio ar gyfer pob asesiad academaidd o 50%. Mae'n ofynnol i chi lwyddo ym mhob asesiad academaidd a lleoliad dysgu seiliedig ar ymarfer.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn cynnwys asesiad ffurfiannol ac adborth sydd wedi'i gynllunio i gefnogi eich dysgu a'ch cynorthwyo i nodi cryfderau a meysydd i'w datblygu chi fel dysgwr unigol yn ogystal ag aelod o grŵp/tîm. Mae enghreifftiau o ddulliau asesu ffurfiannol yn cynnwys adborth myfyriol ar gyflwyniadau unigol a grŵp a gwaith ysgrifenedig. Fel rhan o'ch datblygiad personol a phroffesiynol parhaus, cewch eich annog i werthuso eich cynnydd eich hun yn ogystal â chynnydd eich cymheiriaid, gan ddod yn hyderus ac yn gymwys felly wrth roi a chael adborth. Drwy gydol eich amser ar y rhaglen, byddwch hefyd yn cael eich cefnogi a'ch annog i gymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ac i gofnodi, gwerthuso a rhannu hyn gyda’ch tiwtor personol ac eraill.

Mae asesiadau ac adborth ffurfiannol yn eich helpu i baratoi ar gyfer asesiad crynodol sy’n cael ei farcio'n ffurfiol ac sydd, felly, yn cyfrannu at gynnydd a dosbarthiad terfynol y dyfarniad MSc cyn-cofrestru. Nod asesiad crynodol yw rhoi syniad o’r graddau rydych wedi llwyddo i gyflawni deilliannau dysgu bwriadedig modiwl a bydd yr adborth a ddarperir yn eich galluogi i nodi meysydd i’w datblygu ymhellach.

Cynlluniwyd amrywiaeth o asesiadau crynodol i werthuso ystod o alluoedd ac i bwysleisio'r amrywiaeth o wybodaeth, sgiliau ac agweddau sydd eu hangen ar therapydd galwedigaethol. Mae'r amserlen asesu yn adlewyrchu ehangder y cwricwlwm a dyfnder yr astudiaeth a ddisgwylir ar lefel ôl-raddedig. Mae traethodau academaidd ysgrifenedig, cyflwyniadau unigol, asesiadau a myfyrdod ac asesiad sgrinio ar-lein, ‘cyflwyniad' dylunio i'ch grŵp cyfoedion, protocol ymchwil ac adroddiad astudiaeth ymchwil yn enghreifftiau o asesiadau a ddefnyddir ar y rhaglen. Gellir cynnal asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sut y caf fy nghefnogi?

Dyrennir tiwtor personol i chi sy'n aelod o'r tîm academaidd therapi galwedigaethol. Byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd â’ch tiwtor personol drwy gydol eich amser ar y rhaglen ac, yn ystod y cyfarfodydd hyn, gallwch fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad cyffredinol, cael cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad academaidd yn unol â'ch anghenion unigol. Bydd Tiwtoriaid Personol hefyd yn helpu i’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth fel cyswllt anabledd myfyrwyr y rhaglen a’r ysgol a gwasanaethau’r Brifysgol, gan gynnwys Cefnogi a Lles Myfyrwyr a’r Tîm Sgiliau Academaidd a Mentora.

Mae tiwtoriaid personol sy’n siarad Cymraeg ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gall arweinwyr modiwlau unigol, Rheolwr y Rhaglen a Phennaeth Proffesiynol Therapi Galwedigaethol gynnig cefnogaeth mewn perthynas â'ch profiad cyffredinol fel myfyriwr ar y rhaglen, gan gynnwys unrhyw adborth neu bryderon a allai fod gennych mewn perthynas ag ansawdd. Ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen, byddwch hefyd yn cael goruchwyliwr ymchwil academaidd a fydd yn eich cefnogi a'ch goruchwylio drwy gydol y ddau fodiwl ymchwil.

Yn ystod y lleoliadau dysgu seiliedig ar ymarfer, cewch eich cefnogi gan addysgwr ymarfer sydd wedi cael arweiniad a/neu hyfforddiant ac achrediad ffurfiol mewn perthynas â hwyluso dysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cael tiwtor penodedig gan y grŵp staff academaidd therapi galwedigaethol a fydd yn cynnig cefnogaeth cyn, yn ystod ac ar ôl y lleoliad a bydd yn hwyluso adolygiad ffurfiol o'ch cynnydd hanner ffordd drwy'r broses. Bydd tîm cymorth lleoliadau pwrpasol ar gael i chi hefyd, ynghyd â systemau a gweithdrefnau ffurfiol, i gefnogi eich dysgu a’ch cynnydd a mynd i’r afael ag unrhyw faterion neu broblemau a allai godi. Bydd y tîm lleoliadau yn ceisio dod o hyd i addysgwyr Cymraeg neu gyfleoedd dysgu ar leoliad dwyieithog ac unigolion cyswllt Cymraeg, o’r lleoliad academaidd ar gais.

O ddechrau'r rhaglen, byddwch yn aelod o grŵp astudio rhyngbroffesiynol gyda myfyrwyr MSc Ffisiotherapi cyn-cofrestru. Gyda chefnogaeth aelod academaidd o staff, bydd y grwpiau hyn yn llywio eich datblygiad proffesiynol fel myfyriwr gofal iechyd ac ymarferydd sy'n dod i'r amlwg drwy fyfyrio, dysgu hunangyfeiriedig a gweithgareddau addysg rhyngbroffesiynol penodol sydd wedi'u hymgorffori yn y modiwlau.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd ar Ddysgu Canolog, lle byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau. Fel rheol, mae darlithoedd yn cael eu recordio trwy amrywiaeth o lwyfannau electronig, ac maen nhw ar gael i chi eu gweld trwy gydol eich cwrs. 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi’n gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon i’w gweld isod. Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu amlygu’r canlynol:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

 • Gwerthusiad beirniadol o ddatblygiad ac esblygiad y proffesiwn therapi galwedigaethol, gan gynnwys gwyddoniaeth alwedigaethol a theori ymarfer, natur alwedigaethol bodau dynol ac effaith galwedigaeth ar iechyd a lles.
 • Gwerthfawrogiad beirniadol o athroniaeth a gwerthoedd unigryw y proffesiwn sy'n canolbwyntio ar alwedigaethau fel y'u cymhwysir i'r ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn cyfan ar hyd oes unigolion, grwpiau a chymunedau.
 • Gwerthusiad beirniadol a chymhwyso'r model damcaniaethol bio-seicogymdeithasol ar berfformiad galwedigaethol, cyfranogiad, lles ac aflonyddwch ar draws y rhychwant oes.
 • Gwerthusiad beirniadol a chymhwyso gwybodaeth broffesiynol ddamcaniaethol sy'n sail i'r broses datrys problemau therapi galwedigaethol ar draws ystod o gyd-destunau ymarfer.
 • Gwerthusiad beirniadol o gymhwyso safonau cyrff rheoleiddio a chyrff proffesiynol mewn perthynas â datblygiad proffesiynol parhaus, arweinyddiaeth, ymchwil ac ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn ddatblygu, darparu a gwerthuso gwasanaethau therapi galwedigaethol a’r ymarferydd ymreolaethol.

Sgiliau deallusol:

 • Hyfedredd wrth ddewis, dadansoddi, cyfuno a gwerthuso gwybodaeth gyfoes sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gan ddod i gasgliadau rhesymegol a rhesymedig wrth wneud penderfyniadau proffesiynol a llunio barn.
 • Datrys problemau mewn ffordd greadigol a gwerthfawrogol yn y lleoliad academaidd ac ymarferol, gan gynnwys meddwl yn arloesol, datrys problemau a chyfiawnhau atebion realistig.
 • Cymhwysedd wrth gyfrannu at sylfaen wybodaeth a thystiolaeth broffesiynol drwy ddewis, cyfiawnhau a chymhwyso cynlluniau ymchwil moesegol a nodi strategaethau rhannu gwybodaeth effeithiol.
 • Sgiliau rhesymu proffesiynol gwell mewn perthynas â pherthnasedd a gwerth galwedigaeth a therapi galwedigaethol o fewn timau amlddisgyblaethol/proffesiynol.

Sgiliau ymarferol proffesiynol:

 • Gwerthoedd ac ymddygiadau proffesiynol sefydledig yn unol â disgwyliadau cyrff proffesiynol/rheoleiddiwr, gan gynnwys y ‘Safonau proffesiynol ar gyfer ymarfer, ymddygiad a moeseg therapi galwedigaethol’ (RCOT, 2021) a’r ‘Canllawiau ar ymddygiad a moeseg i fyfyrwyr’ (HCPC, 2016).
 • Arferion gweithio cydweithredol effeithiol a phriodol a pherthynas â defnyddwyr gwasanaethau, aelodau tîm amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol a phartneriaid ymarfer eraill.
 • Ymarfer therapi galwedigaethol anwahaniaethol sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth profiadau a safbwyntiau unigolion, grwpiau a chymunedau.
 • Cymhwysedd mewn dulliau a thechnegau asesu safonol ac ansafonol i nodi anghenion galwedigaethol ac wrth ddadansoddi tasgau, gweithgareddau a galwedigaethau fel sgil proffesiynol craidd.
 • Sgiliau rhesymu proffesiynol cadarn wrth nodi, cynllunio a gwerthuso ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn hwyluso perfformiad galwedigaethol a chyfranogiad.
 • Gwerthusiad beirniadol o arweinyddiaeth, gwasanaeth a gwella ansawdd ym maes ymarfer therapi galwedigaethol.
 • Cymhwyso gwybodaeth am yr amgylchedd cymdeithasol-wleidyddol a chyfreithiol fel y mae'n effeithio ar iechyd, lles a galwedigaeth yng nghyd-destun ymarfer unigolion, grwpiau a chymunedau.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

 • Dull creadigol ac arloesol o ddatrys problemau yn yr amgylchedd academaidd ac ymarferol, gan gynnwys cymhwyso menter ac entrepreneuriaeth yng nghyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol.
 • Cyfranogiad gweithredol mewn datblygiad personol a phroffesiynol parhaus wedi’i ategu gan waith myfyrio beirniadol ac ymrwymiad i ddysgu hunangyfeiriedig gydol oes.
 • Sgiliau cyfathrebu uwch yn yr amgylchedd academaidd ac ymarfer i gydweithio a gweithio mewn partneriaeth â phobl eraill ar draws ystod o leoliadau.
 • Hunanreolaeth effeithiol a gallu datblygedig i addysgu, mentora ac ysgogi eraill, gan ddefnyddio sgiliau arwain a rheoli sylfaenol wrth nodi dulliau a strategaethau ar gyfer gwella ansawdd.
 • Ymgysylltiad effeithiol a chyfrifol â thechnolegau addysg ac ymarfer digidol sy'n berthnasol i amgylcheddau gwaith newidiol mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol amrywiol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Ariennir lleoedd ar y cwrs hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd y fwrsariaeth yn talu am y ffioedd dysgu. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf ariannu penodol cyn y byddent yn gymwys ar gyfer derbyn. Am fwy o wybodaeth, gweler ein tudalennau cyllid y GIG.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Chi fydd yn gyfrifol am dalu i gael Tystysgrif fanwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sy’n rhan ofynnol o’r broses gwneud cais.

Os ydych yn derbyn lle a ariennir gan Fwrsariaeth y GIG, bydd angen i chi dalu costau teithio ymlaen llaw a chostau llety posibl mewn perthynas â lleoliadau dysgu seiliedig ar ymarfer. At hynny, er bod myfyrwyr yn cael gwisg hanfodol ar gyfer lleoliad, bydd angen i chi dalu am esgidiau priodol.

Os oes gennych gyllid arall megis drwy Cyllid Myfyrwyr Lloegr, rydych yn gymwys i dalu am yr holl gostau cysylltiedig mewn perthynas â lleoliadau dysgu seiliedig ar ymarfer, gan gynnwys costau teithio, llety amgen a gwisg.

Pe byddech chi'n dewis cymryd rhan mewn unrhyw gyfleoedd dysgu rhyngwladol, chi fydd yn gyfrifol am dalu am hyn.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid oes angen llawer o gyfarpar arnoch i ddilyn y rhaglen, ond bydd angen i chi allu cymryd nodiadau a llunio gwaith i’w asesu a gwaith ffurfiannol gan fod hyn yn elfen hanfodol o’ch astudiaethau.

Er bod cyfrifiaduron ar gael i'w defnyddio ar y campws a Llyfrgell Iechyd Adeilad Cochrane, mae'n hanfodol bod gennych fynediad at eich cyfrifiadur bwrdd gwaith, gliniadur neu ddyfais llechen eich hun i gymryd rhan lawn yn y dysgu cyfunol. Dylai hyn gynnwys camera addas fel y gallwch gymryd rhan lawn yn y gweithgareddau addysgu a dysgu. Argymhellir hefyd fod gennych fynediad at ffynhonnell rhyngrwyd ddibynadwy a sefydlog.

Gall myfyrwyr ddewis prynu rhai llyfrau i gefnogi eu hastudiaethau. Nid yw hyn yn orfodol, fodd bynnag, ac mae ystod amrywiol o adnoddau dysgu ar gael drwy'r Gwasanaethau Llyfrgell, gan gynnwys mynediad at gyfnodolion a llyfrau electronig.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Cyllid y GIG ar gyfer Therapi Galwedigaethol Cyn-gofrestru a Ffisiotherapi Cyn-gofrestru

Mae bod yn gymwys ar gyfer cyllid y GIG yn amodol ar fyfyrwyr newydd yn ymrwymo ymlaen llaw i weithio yng Nghymru am 18 mis ar ôl cymhwyso.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae opsiynau cyflogadwyedd rhagorol ar gyfer y rhai sy'n dilyn gyrfa ym maes therapi galwedigaethol, a 95% oedd y sgôr a roddwyd i ragolygon graddedigion therapi galwedigaethol Prifysgol Caerdydd gan Complete University Guide 2022.

Bydd y rhaglen astudio hon yn eich rhoi dealltwriaeth gadarn ichi o dirwedd newidiol iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymunedol ehangach. Bydd yn cefnogi eich datblygiad fel therapydd galwedigaethol creadigol, deinamig ac arloesol ac yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau arwain y bydd eu hangen arnoch i lunio gwasanaethau nawr ac yn y dyfodol.

Os ydych yn derbyn Bwrsariaeth GIG Cymru, disgwylir i chi gael gwaith fel therapydd galwedigaethol yng Nghymru o fewn tri mis ar ôl cwblhau eich rhaglen a chofrestru gyda'r HCPC. Yn draddodiadol, mae myfyrwyr ôl-raddedig cyn-cofrestru Prifysgol Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau swyddi yng Nghymru ac fe'u hystyrir yn weithwyr dymunol iawn gan gyflogwyr y GIG ac awdurdodau lleol.

Yn ogystal â’r meysydd ymarfer traddodiadol sefydledig mewn sectorau statudol, mae cyfraniad unigryw therapyddion galwedigaethol sy'n canolbwyntio ar alwedigaeth yn cael ei gydnabod a'i werthfawrogi fwyfwy mewn sefydliadau cyhoeddus fel carchardai ac ysgolion, sefydliadau sector preifat fel cartrefi preswyl. a chymdeithasau tai, yn ogystal â sefydliadau'r trydydd sector fel elusennau a mentrau cymdeithasol.

Lleoliadau

Rhaid i bob myfyriwr therapi galwedigaethol gwblhau o leiaf 1000 awr o ddysgu wedi'i oruchwylio a'i asesu'n llwyddiannus yn seiliedig ar ymarfer fel un o ofynion y corff proffesiynol (WFOT 2016). Mae’r rhaglen yn cynnwys tri modiwl â lleoliad a fydd yn eich galluogi i gymhwyso’r wybodaeth ddamcaniaethol a’r sgiliau ymarferol y byddwch chi wedi’u caffael yn y lleoliad academaidd, a’u datblygu. Mae lleoliadau dysgu seiliedig ar ymarfer yn digwydd ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, maent i gyd yn llawn amser ac yn amrywio o ran hyd fel a ganlyn:

Blwyddyn un

 • Lleoliad asesu a chynllunio 8 wythnos (Chwefror – Mawrth).
 • Lleoliad ymyrraeth 10 wythnos (Mehefin – Awst).

Blwyddyn dau

 • Lleoliad gwerthusiad beirniadol 11 wythnos (Mawrth – Mai)

Yn ystod eich lleoliad cyntaf, byddwch yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau asesu a chynllunio yn debyg i gamau cychwynnol y broses datrys problemau mewn therapi galwedigaethol. Mae'r ail leoliad yn canolbwyntio ar ddulliau ac ymyrraeth therapi galwedigaethol ac mae'r trydydd lleoliad a'r olaf yn ystyried cyflwyno a gwerthuso'r broses datrys problemau gyflawn yn ogystal â chynnal arfarniad beirniadol o'ch ymarfer personol eich hun a darpariaeth gwasanaeth therapi galwedigaethol.

Bydd datblygu sgiliau gweithio mewn tîm rhyngbroffesiynol yn ganolbwynt allweddol i ddysgu seiliedig ar ymarfer ar draws y ddwy flynedd. Felly, byddwch yn gweithio gyda'ch cyd-fyfyrwyr MSc Ffisiotherapi cyn-cofrestru mewn grŵp astudio rhyngbroffesiynol i gefnogi ac i fyfyrio ar eich dysgu a'ch ymarfer proffesiynol.

Bydd y lleoliadau dysgu seiliedig ar ymarfer cael eu cynllunio a'u trefnu’n ofalus ar eich cyfer er mwyn sicrhau eich bod yn cwblhau'r rhaglen ar ôl profi amrywiaeth o leoliadau ymarfer a chael eich asesu ynddyn nhw. Mae’r rhan fwyaf o’r lleoliadau a gynigir gennym mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol ledled de-ddwyrain Cymru, ond gallwch hefyd fynd ar leoliadau anhraddodiadol yn y sector preifat a’r trydydd sector yn ogystal â chyfleoedd nad ydynt yn rheng flaen os yw’n briodol i’ch gofynion dysgu.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Occupational therapy, Healthcare, Healthcare sciences, OT


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.