Ewch i’r prif gynnwys

Cyn-Gofrestru Ffisiotherapi (MSc)

 • Hyd: 2 years
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd

Does dim modd gwneud cais ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Physio massage
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu yrfa gyfredol, a'ch cefnogi gyda newid llwybr gyrfa.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae ffisiotherapi yn yrfa broffesiynol gyffrous sy'n datblygu'n barhaus ac sy'n ymwneud â chefnogi unigolion i fyw bywydau boddhaus ac egnïol.

rosette

Rydym yn y safle 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU

Ar gyfer addysg ffisiotherapi cyn-cofrestru.

academic-school

Ni yw’r unig brifysgol yng Nghymru

I gynnig MSc Ffisiotherapi cyn-cofrestru, rhaglen 2 flynedd.

certificate

Wedi’i hachredu’n broffesiynol

Dilysir ein rhaglen gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).

briefcase

Profiad Clinigol

Mae lleoliadau ledled Cymru’n sicrhau bod amrywiaeth o brofiadau clinigol i’w cael, yn ogystal â chyfleoedd i weithio neu wirfoddoli dramor.

building

Cyfleusterau o'r radd flaenaf

Mae ein labordai sgiliau a'n hystafelloedd ymarferol yn eich galluogi i ymarfer sgiliau hanfodol yn ddiogel cyn mynd allan i leoliad.

Ar y rhaglen hon byddwch yn datblygu'r sgiliau i fod yn ymarferydd awtonomaidd sy'n darparu gofal cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Os byddwch yn cwblhau ein rhaglen ffisiotherapi yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i wneud cais i Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal i gofrestru sy'n golygu y byddwch wedyn yn drwyddedig i ymarfer fel ffisiotherapydd cofrestredig a chymwys yn y DU.

Mae gyrfa mewn ffisiotherapi yn cynnig cyfleoedd i chi weithio'n agos gyda sefydliadau iechyd cyhoeddus, gan ystyried syniadau arloesol ynghylch hybu iechyd a bod ar flaen y gad o ran darparu gofal iechyd. Mae ffisiotherapi yn cynnig cyfle i chi weithio mewn amgylcheddau ysgogol, cymdeithasol a chefnogol, lle byddwch yn gweithio'n agos gyda phroffesiynau eraill fel rhan o dimau amlddisgyblaethol, a gyda chleifion a'u teuluoedd.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, uwchlaw popeth arall, rydym ni’n ymdrechu i sicrhau bod ein graddedigion yn barod ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa a’r cyfleoedd niferus sy’n eu disgwyl. Nod ein rhaglen yw datblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau (deallusol, disgyblaeth benodol a drosglwyddadwy), ymddygiadau a gwerthoedd proffesiynol i'ch helpu i sicrhau cyflogaeth werth chweil a boddhaus ar ôl cymhwyso. Dyma pam mae 99% o’n graddedigion ffisiotherapi mewn gwaith cyflogedig neu’n gwneud astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (DiscoverUni). 

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn unrhyw faes pwnc, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif (au) TGAU sy'n dangos eich bod wedi cyflawni o leiaf bum TGAU gradd C/4 neu uwch. Rhaid i'r rhain gynnwys Mathemateg ac un wyddoniaeth (o Bioleg, Cemeg a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).
 3. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol arall, fel TGAU Saesneg Iaith ar radd B/6, rhowch hyn yn lle IELTS.
 4. Dau gyfeiriad (academaidd neu broffesiynol) i gefnogi eich cais. Dylid llofnodi, dyddio a llai na deuddeg mis oed pan fyddwch yn cyflwyno eich cais.
 5. Datganiad personol (uchafswm o 600 gair) sy'n dangos tystiolaeth o:
 • dealltwriaeth o natur ffisiotherapi ac ehangder y proffesiwn,
 • awydd i astudio ffisiotherapi,
 • Y gallu i ddangos nodweddion a sgiliau sy'n berthnasol i'r proffesiwn ffisiotherapi,
 • Profiad blaenorol o ymchwil.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd yn dilyn cyfweliad ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Mae ceisiadau fel arfer yn cau ar 31 Ionawr bob blwyddyn.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os byddwch yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad. Nod y cyfweliad yw herio ymgeiswyr i werthuso gwybodaeth yn feirniadol, i gyfathrebu syniadau, a dangos bod ganddynt fewnwelediad i'r gwerthoedd a rhai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn ffisiotherapi. Yn dilyn cyfweliad, bydd cynigion yn cael eu gwneud i'r ymgeiswyr sydd â'r sgôr uchaf.

Gofynion ychwanegol
Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus gael prawf sgrinio iechyd boddhaol cyn cofrestru ar y rhaglen hon, a gynhelir yn annibynnol gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol. Bydd angen cadw at unrhyw ofynion imiwneiddio a nodwyd. Bydd canllawiau llawn yn cael eu darparu yn ystod y broses ymgeisio ac ymrestru.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys dwy flynedd o astudio amser llawn. Mae'n dilyn fframwaith modiwlaidd gyda phob modiwl unigol a astudir ar lefel Meistr (Lefel 7). Bydd blwyddyn gyntaf y rhaglen yn dod i gyfanswm o 120 o gredydau academaidd a bydd yr ail flwyddyn yn gyfanswm o 60 credyd ac yn cynnwys prosiect ymchwil penodol a sylweddol. Mae angen cyfanswm o 180 o gredydau i gael dyfarniad MSc Ffisiotherapi Cyn-cofrestru.

Bydd y cwricwlwm integredig yn eich helpu i nodi cysylltiadau rhwng y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sy'n allweddol i ffisiotherapydd sy'n datblygu. Mae blwyddyn gyntaf y rhaglen wedi'i strwythuro fel bod modiwlau'n rhedeg ochr yn ochr â'i gilydd, fel y gallwch integreiddio gwybodaeth am y gwyddorau ffisiolegol, biomecanyddol, anatomegol, ymddygiadol a chlinigol sy'n rhoi’r sylfaen ar gyfer ymarfer ffisiotherapi. Byddwch hefyd yn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o ymchwil ym maes gofal iechyd. Wrth i chi wneud cynnydd, gofynnir i chi ychwanegu gwahanol haenau a lefelau cymhlethdod at eich gwybodaeth a'ch sgiliau, gan edrych eto ar feysydd pwnc, megis gofal sy'n canolbwyntio ar y claf, gweithio amlddisgyblaethol, amrywiaeth defnyddwyr gwasanaeth, dysgu ar sail ymarfer, ysgogwyr y llywodraeth ac ysgogwyr proffesiynol ac iechyd y cyhoedd.

Byddwch yn cymryd rhan mewn 12 wythnos o ddysgu seiliedig ar ymarfer ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen ac 16 wythnos arall ym mlwyddyn 2, lle byddwch yn archwilio taith y claf ac yn datblygu eich sgiliau personol a phroffesiynol ar draws ystod o wahanol feysydd ffisiotherapi.

Mae ail flwyddyn y rhaglen yn ychwanegu cymhlethdod pellach o ran gwneud penderfyniadau clinigol, dulliau rhesymu, archwiliadau dyfnach o anghyfiawnder ac anghydraddoldeb mewn cymdeithas, a fframweithiau cyfreithiol a moesegol sy'n effeithio ar ymarfer. Byddwch hefyd yn cynllunio, yn cynnal ac yn lledaenu prosiect ymchwil gydag arweiniad gan oruchwylydd eich prosiect. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

In year one you will explore the fundamental knowledge of physiotherapy, including human anatomy and physiology, psychology, sociology and behaviour science, biomechanical and exercise science, and clinical Sciences.

Knowledge of the theory and practice of the profession will allow you to acquire therapeutic skills and an understanding of critical theory, research methods and evidence-based practice. You will study the process of undertaking ethical research in the field of healthcare and develop skills of critical appraisal to evaluate the concepts of best practice and evidence-based care. The skills which you develop will help you to conduct a full piece of independent research in the second year of the programme.

You will use hands-on peer-to-peer practice, simulation, and practice-based learning experiences to investigate and apply clinical reasoning and person-centred approaches to physiotherapy assessment and management strategies.  Service user engagement will occur at multiple stages in the programme so you can benefit from authentic encounters with patients, families and carers and build an understanding of the impact of your actions, behaviours, and communication along the patient journey. Practice-based placements will provide experiential learning in a variety of settings and further develop your confidence in service-user management skills. Year one includes 12 weeks of practice-based placements.

You will be supported by academic staff and your interprofessional Study Group to identify your personal learning needs and goals to empower you to take an active learning role as the programme progresses. You will be expected to contribute to your Study Group to grow your own development as well as contribute to that of your peers. Exploration of your personal and professional identity will start the process of self-evaluation and reflection, key skills needed to become a practicing Physiotherapist.

Critical reflection of your own practice, multi-disciplinary working, communication, and personal identity will be themes developed through the completion of tasks/activities, culminating in a portfolio which will continue the process of self-evaluation and personal and professional development.

Blwyddyn dau

In year two you will be required to use initiative, balance competing demands, self-evaluate your own learning, negotiate, and demonstrate a sense of judgement. You will be expected to take increasing responsibility within the clinical environment and in your learning. The second year includes 16 weeks of practice-based placements.

Guidance and support from clinical educators and research supervisors remain crucial to support your development to become an autonomous practitioner. The management of your own independent research project will reinforce the key skills that are essential for evidence-based practice, thus building on theoretical research experienced in year one.

You will develop analytical skills to challenge assumptions and integrate multiple concepts to justify your clinical decisions. Through critically reflective practice, you will develop the ability to evaluate your decision-making skills and adapt your practice when managing service users with complex conditions and multi pathologies. Again, service users will form a key part of this experience and you will have the opportunity to discuss theory and practice with patients, families, and carers within the university setting.

In the second year, there will be a focus on becoming ‘employment ready,’ and you will need to consider wider responsibilities such as public health, preparing continued professional development portfolios, management and leadership, service development and developing entrepreneurship.
You will continue to work with and learn from your interprofessional Study Group, specifically investigating contemporary issues affecting healthcare in Wales and co-producing innovative solutions/service improvement plans to address these issues. You are expected to participate in and contribute to a final year student-led symposium to showcase research, innovative practice, project outputs and general professional development.

Towards the end of the year, you will have the opportunity to engage with clinical educator training to build an understanding of supporting students on placement so that you are ready and able to contribute to the mentoring role within practice in your first employment role.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae ein cwrs wedi'i gynllunio i fod yn ysgogol a pherthnasol i anghenion ffisiotherapydd proffesiynol. Rhoddir pwyslais mawr ar agweddau ymarferol a chlinigol y cwrs, ac mae'r cyrff proffesiynol perthnasol wedi achredu pob un ohonynt.


Defnyddir dulliau dysgu ac addysgu amrywiol drwy gydol y cyrsiau, sy'n adlewyrchu cynnwys y modiwl, eich gwybodaeth sy’n datblygu a'ch arbenigedd. Mae gan bob modiwl strwythur dysgu ac addysg ffurfiol sy’n defnyddio amrywiaeth o ddarlithoedd ffurfiol, seminarau, gweithdai, sesiynau sgiliau ymarferol, sefyllfaoedd achos ac efelychu. Mae'r sesiynau'n gytbwys bob wythnos i ddarparu dull cyfunol sy'n cynnwys amrywiaeth o ryngweithiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, yn ogystal â gweithgareddau a gynhelir ar adeg addas i chi.

 

Mae astudiaethau annibynnol yn agwedd bwysig ar y rhaglen. Gellir gosod gwaith penodol, ond bydd hefyd yn ofynnol i nodi bylchau yn eich dealltwriaeth a rhoi sylw i'r rhain mewn sesiynau hunanastudio neu sesiynau dysgu annibynnol.

Mae'r strwythur modiwlaidd yn cwmpasu cyfleoedd addysgu a dysgu sydd ar gael mewn amgylchedd ar sail ymarfer, lle byddwch yn treulio 1,000 awr mewn lleoliad ymarfer. Mae caffael gwybodaeth a sgiliau drwy brofiad ymarferol yn allweddol i’n gradd ffisiotherapi.

 

Yn union fel yn yr amgylchedd proffesiynol, rhoddir ffocws penodol ar weithio mewn tîm amlddisgyblaethol yn y brifysgol. Mae cyfleoedd ar gyfer dysgu a rennir ac addysg ryngbroffesiynol, a dysgu gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill a ganddynt, wedi'u hymgorffori drwyddi draw. Byddwch yn gweithio'n rheolaidd gyda grŵp astudio rhyngbroffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau/senarios dysgu seiliedig ar achosion ffug, ac yn archwilio ac yn myfyrio ar safbwyntiau amgen am ofal iechyd gan ddefnyddio straeon o’r cyfryngau, y celfyddydau a chleifion.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig elfennau o'r ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflawnir hyn trwy osod myfyrwyr mewn ardaloedd Cymraeg neu gyda goruchwylwyr sy'n siarad Cymraeg yn eu lleoliadau clinigol (lle bo’n bosibl), cefnogi myfyrwyr â deunyddiau dysgu a gwaith grŵp trwy gyfrwng Cymraeg lle bo hynny'n briodol, a thrwy alluogi myfyrwyr sy'n dymuno cyflwyno aseiniadau neu gwblhau arholiadau yn Gymraeg i wneud hynny. Mae gan bob myfyriwr hawl i diwtor personol sy'n siarad Cymraeg trwy gydol eu hastudiaethau.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r asesiadau’n cynnwys arholiadau ysgrifenedig, aseiniadau ysgrifenedig (gan gynnwys ysgrifennu adroddiad), cyflwyniad llafar, arholiad ymarferol, asesiad clinigol a llunio traethawd hir ymchwil ym mlwyddyn tri.

Byddwn yn rhoi adborth i chi ar eich gwaith mewn amrywiaeth o fformatau. Bydd y rhain yn cynnwys rhoi adborth ar lafar a gweledol yn ystod tiwtorialau a gwersi ymarferol, adborth yn ystod darlithoedd, adborth ysgrifenedig drwy fforymau trafod modiwlau ar-lein, ac adborth ysgrifenedig electronig am waith cwrs a asesir drwy Stiwdio Adborth.

Cewch adborth ysgrifenedig crynodol ar gyfer arholiadau a gallwch drafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol. Yn ystod lleoliadau bydd mentoriaid/addysgwyr clinigol yn eich cefnogi drwy roi adborth llafar ac ysgrifenedig am eich perfformiad clinigol a’ch cynnydd. Bydd disgwyl i chi ddatblygu sgiliau hunanarfarnu yn ystod profiadau dysgu, gan gynnwys defnyddio myfyrio ar adborth academaidd a chlinigol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd gennych diwtor personol trwy gydol eich astudiaethau a byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd. Bydd yn rhoi cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad academaidd trwy gydol y rhaglen. Yn ogystal â hyn, bydd gennych oruchwyliwr academaidd a fydd yn eich cefnogi wrth i chi ddatblygu eich prosiect ymchwil. Pan fyddwch allan yn dysgu ar leoliadau, byddwch yn cael eich penodi i fentor/addysgwr clinigol a fydd yn eich cefnogi gyda'ch dysgu ar sail ymarfer.

Bydd eich grwpiau astudio rhyngbroffesiynol yn cynnig cymorth rhwng cymheiriaid a bydd hyn hefyd yn cael ei hwyluso gan academydd a enwir a fydd yn arwain y grŵp drwy brofiadau dysgu.

Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le. Mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr, rhwydweithiau WiFi ledled y campws, cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael ar y safle ac ar-lein i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cefnogaeth a chyngor.

Trwy amgylchedd dysgu rhithwir (VLE) Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, fideos, recordiadau darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae'r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau drwy Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr, Cyswllt Myfyrwyr, Dyfodol Myfyrwyr, y Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr, yn ogystal â llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau rhagorol. Mae'r gwasanaethau sydd ar gael yn cwmpasu pob maes sy'n ymwneud â bywyd myfyrwyr, gan gynnwys cymorth gydag astudio, iechyd a lles, paratoi ar gyfer y dyfodol, rheoli arian a byw yng Nghaerdydd. 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi’n gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych. 

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon i’w gweld isod. Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

 1. Cymhwyswch y wybodaeth a'r sgiliau craidd ym maes ffisiotherapi sy'n gysylltiedig ag arferion gorau ffisiotherapi yn ddiogel ac yn effeithiol gan roi sylw dyledus i agweddau moesegol, cymdeithasol, gwleidyddol a chyfreithiol gofal i ddiwallu anghenion amgylcheddau amrywiol, cyfoes a’u poblogaethau.
 2. Nodi, deall ac ymateb i anghenion cymhleth poblogaethau amrywiol a bod yn ymwybodol o'ch dylanwad, eich effaith, eich arweinyddiaeth a'ch cyfrifoldebau mewn perthynas â defnyddwyr gwasanaethau, cyfoedion, cydweithwyr, y proffesiwn ehangach, cymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang a'r amgylchedd yn gyffredinol.​

Sgiliau deallusol:

 1. Gwerthuso tystiolaeth ymchwil yn systematig ac yn feirniadol, gan gynnwys canllawiau gofal iechyd ac integreiddio ag anghenion unigolion a phrofiad personol/proffesiynol i reoli'n effeithiol
 2. Cyfrannu’n gadarnhaol at ddatblygiad ymchwil foesegol yn y lleoliad gofal iechyd gyda'r gallu i werthuso cwestiynau ymchwil, methodolegau a chanfyddiadau ymchwil yn feirniadol, a'u cynnwys yn eu hymarfer proffesiynol.
 3. Ymdrin yn drefnus â materion anrhagweladwy o gymhleth, gan ddefnyddio creadigrwydd lle bo angen, a chyfathrebu â rhesymu priodol i esbonio strategaethau gwneud penderfyniadau i gynulleidfaoedd arbenigol ac amlddisgyblaethol.
 4. Dangos hunangyfeiriad a gwreiddioldeb wrth fynd i'r afael â phroblemau a'u datrys, gan ddangos gweledigaeth glir o anghenion dysgu unigol wrth lunio, gweithredu a gwerthuso strategaethau i fynd i'r afael â'r rhain lle bo angen.

Sgiliau ymarferol proffesiynol:

 1. Bod yn ymarferwyr annibynnol ac ymreolus sy'n gwerthuso ac yn myfyrio'n feirniadol ar ei ymarfer wrth lynu wrth Safonau Ymddygiad, Perfformiad a Moeseg y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC 2016), a Safonau Hyfedredd (HCPC, 2013) a Chôd Gwerthoedd Proffesiynol y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP), gydag ymwybyddiaeth ddifrifol o gwmpas a therfynau ymarfer ffisiotherapi.
 2. Cymhwyso a datblygu sgiliau rhyngbersonol, gweithio mewn tîm a rhwydweithio uwch i wella gwaith tîm amlbroffesiynol yn strategol, wrth ddarparu gofal iechyd darbodus gyda gwerthoedd yr unigolion wrth ei wraidd; sicrhau dull dyngarol o reoli cleifion o bob oed a diwylliant, gan ddefnyddio cyfleoedd i wella ymarfer drwy fyfyrio a gwerthuso beirniadol i wella datblygiad gwasanaethau.
 3. Trefnu a chyfleu gwybodaeth uwch yn systematig gan ddefnyddio cyfryngau amrywiol, gan weithredu dull hanfodol o addasu'r sgiliau hyn er mwyn sicrhau dull cydweithredol a chynhwysol o roi a derbyn gwybodaeth i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.
 4. Ymateb i'r lefelau amrywiol o gymhlethdod, natur anrhagweladwy ac ansicrwydd mewn cyd-destunau gofal iechyd drwy arddangos a gweithredu rhesymu priodol i weithredu a gwerthuso sgiliau ffisiotherapi yn feirniadol ar draws yr ystod o leoliadau ymarfer.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

 1. Addasu i'r rôl, cyfrifoldebau, arferion gwaith ac amgylcheddau newidiol a dangos gwydnwch, arweinyddiaeth dosturiol ac arloesedd i hyrwyddo ymarfer ffisiotherapi.
 2. Dewis a chymhwyso egwyddorion, cysyniadau, fframweithiau damcaniaethol uwch, a dulliau sy'n ymwneud ag addysg a mentora, i rymuso unigolion i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd eu hunain.
 3. Cymhwyso ymwybyddiaeth uwch o werthoedd a chodau ymddygiad moesegol a phroffesiynol yn systematig i benderfyniadau personol a strategol, gweithredoedd, cyfrifoldebau, canlyniadau a chyfyng-gyngor, wrth weithio'n rhagweithiol gydag eraill i awgrymu a hyrwyddo atebion priodol mewn cyd-destunau anrhagweladwy o gymhleth.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi’n gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych. 

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon i’w gweld isod. Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

 1. Cymhwyswch y wybodaeth a'r sgiliau craidd ym maes ffisiotherapi sy'n gysylltiedig ag arferion gorau ffisiotherapi yn ddiogel ac yn effeithiol gan roi sylw dyledus i agweddau moesegol, cymdeithasol, gwleidyddol a chyfreithiol gofal i ddiwallu anghenion amgylcheddau amrywiol, cyfoes a’u poblogaethau.
 2. Nodi, deall ac ymateb i anghenion cymhleth poblogaethau amrywiol a bod yn ymwybodol o'ch dylanwad, eich effaith, eich arweinyddiaeth a'ch cyfrifoldebau mewn perthynas â defnyddwyr gwasanaethau, cyfoedion, cydweithwyr, y proffesiwn ehangach, cymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang a'r amgylchedd yn gyffredinol.

Sgiliau deallusol:

 1. Gwerthuso tystiolaeth ymchwil yn systematig ac yn feirniadol, gan gynnwys canllawiau gofal iechyd ac integreiddio ag anghenion unigolion a phrofiad personol/proffesiynol i reoli'n effeithiol
 2. Cyfrannu’n gadarnhaol at ddatblygiad ymchwil foesegol yn y lleoliad gofal iechyd gyda'r gallu i werthuso cwestiynau ymchwil, methodolegau a chanfyddiadau ymchwil yn feirniadol, a'u cynnwys yn eu hymarfer proffesiynol.
 3. Ymdrin yn drefnus â materion anrhagweladwy o gymhleth, gan ddefnyddio creadigrwydd lle bo angen, a chyfathrebu â rhesymu priodol i esbonio strategaethau gwneud penderfyniadau i gynulleidfaoedd arbenigol ac amlddisgyblaethol.
 4. Dangos hunangyfeiriad a gwreiddioldeb wrth fynd i'r afael â phroblemau a'u datrys, gan ddangos gweledigaeth glir o anghenion dysgu unigol wrth lunio, gweithredu a gwerthuso strategaethau i fynd i'r afael â'r rhain lle bo angen.

Sgiliau ymarferol proffesiynol:

 1. Bod yn ymarferwyr annibynnol ac ymreolus sy'n gwerthuso ac yn myfyrio'n feirniadol ar ei ymarfer wrth lynu wrth Safonau Ymddygiad, Perfformiad a Moeseg y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC 2016), a Safonau Hyfedredd (HCPC, 2013) a Chôd Gwerthoedd Proffesiynol y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP), gydag ymwybyddiaeth ddifrifol o gwmpas a therfynau ymarfer ffisiotherapi.
 2. Cymhwyso a datblygu sgiliau rhyngbersonol, gweithio mewn tîm a rhwydweithio uwch i wella gwaith tîm amlbroffesiynol yn strategol, wrth ddarparu gofal iechyd darbodus gyda gwerthoedd yr unigolion wrth ei wraidd; sicrhau dull dyngarol o reoli cleifion o bob oed a diwylliant, gan ddefnyddio cyfleoedd i wella ymarfer drwy fyfyrio a gwerthuso beirniadol i wella datblygiad gwasanaethau.
 3. Trefnu a chyfleu gwybodaeth uwch yn systematig gan ddefnyddio cyfryngau amrywiol, gan weithredu dull hanfodol o addasu'r sgiliau hyn er mwyn sicrhau dull cydweithredol a chynhwysol o roi a derbyn gwybodaeth i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.
 4. Ymateb i'r lefelau amrywiol o gymhlethdod, natur anrhagweladwy ac ansicrwydd mewn cyd-destunau gofal iechyd drwy arddangos a gweithredu rhesymu priodol i weithredu a gwerthuso sgiliau ffisiotherapi yn feirniadol ar draws yr ystod o leoliadau ymarfer.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

 

 1. Addasu i'r rôl, cyfrifoldebau, arferion gwaith ac amgylcheddau newidiol a dangos gwydnwch, arweinyddiaeth dosturiol ac arloesedd i hyrwyddo ymarfer ffisiotherapi.
 2. Dewis a chymhwyso egwyddorion, cysyniadau, fframweithiau damcaniaethol uwch, a dulliau sy'n ymwneud ag addysg a mentora, i rymuso unigolion i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd eu hunain.
 3. Cymhwyso ymwybyddiaeth uwch o werthoedd a chodau ymddygiad moesegol a phroffesiynol yn systematig i benderfyniadau personol a strategol, gweithredoedd, cyfrifoldebau, canlyniadau a chyfyng-gyngor, wrth weithio'n rhagweithiol gydag eraill i awgrymu a hyrwyddo atebion priodol mewn cyd-destunau anrhagweladwy o gymhleth.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Ariennir lleoedd ar y cwrs hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd y fwrsariaeth yn talu am y ffioedd dysgu. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf ariannu penodol cyn y byddent yn gymwys ar gyfer derbyn. Am fwy o wybodaeth, gweler ein tudalennau cyllid y GIG.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr dalu costau cael tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fel rhan o'r broses ymgeisio.

Byddwch yn ymwybodol hefyd y bydd costau unrhyw brofiadau/lleoliadau rhyngwladol dewisol yn debygol o arwain at gostau ychwanegol i’r myfyriwr ei hun.   

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Cyllid y GIG ar gyfer Therapi Galwedigaethol Cyn-gofrestru a Ffisiotherapi Cyn-gofrestru

Mae bod yn gymwys ar gyfer cyllid y GIG yn amodol ar fyfyrwyr newydd yn ymrwymo ymlaen llaw i weithio yng Nghymru am 18 mis ar ôl cymhwyso.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae bod yn ffisiotherapydd yn golygu y gallwch chwarae rhan allweddol wrth alluogi pobl i wella eu hiechyd, eu lles ac ansawdd eu bywyd. Roedd 99% o'n graddedigion BSc Ffisiotherapi mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach 15 mis ar ôl graddio (DiscoverUni).

 

Ar ôl i ennill gradd ffisiotherapi rydych chi'n gymwys i gofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Gallwch hefyd fod yn aelod cymwys o'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (PDC) a mwynhau'r statws siartredig a allai fod o fantais wrth chwilio am swydd.

 

Mae ffisiotherapi yn cynnig llawer o opsiynau gwahanol a hyblyg i chi o ran llwybr gyrfa. Ar ôl cymhwyso ac ennill rhywfaint o brofiad clinigol, gallech chi fynd ymlaen i weithio gyda:

 • Byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG,
 • Gwasanaethau iechyd cymunedol,
 • Adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol,
 • Gwasanaethau iechyd rhyngwladol,
 • Sefydliadau addysg uwch
 • Cwmnïau preifat
 • Sefydliadau elusennol
 • Chwaraeon proffesiynol.

Mae ein graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i gwblhau astudiaeth bellach gan gynnwys MSc mewn Ffisiotherapi neu MSc mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff, rolau PhD fel cynorthwywyr ymchwil, neu hyfforddi ym meysydd ffisiotherapi milfeddygol, ceffylau neu gŵn.

Lleoliadau

Byddwch yn cymryd rhan mewn dysgu seiliedig ar ymarfer yn ystod dwy flynedd y rhaglen. Bydd lleoliadau yn eich galluogi i archwilio taith y claf a datblygu eich sgiliau personol a phroffesiynol ar draws ystod o wahanol feysydd ffisiotherapi. Disgwylir y byddwch yn cwblhau o leiaf 1000 awr o ddysgu seiliedig ar ymarfer yn ystod y rhaglen.

Bydd lleoliadau ledled Cymru ac mewn rhai amgylchiadau mewn rhannau eraill o'r DU.  Mae'r lleoliad cyntaf sy'n seiliedig ar ymarfer yn floc pedair wythnos ym mis Chwefror/Mawrth y flwyddyn gyntaf. Mae'r lleoliadau sy'n weddill yn seiliedig ar ymarfer yn 8 wythnos o hyd, gydag un ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf (Mehefin/Gorffennaf/Awst) a'r lleill yn yr ail flwyddyn (Hydref/Tachwedd/Rhagfyr a Mawrth/Ebrill).

[Sylwch y bydd union ddyddiadau'r lleoliad yn benodol i garfan ac yn amodol ar amrywiadau bach yn flynyddol – gallwch ddisgwyl cael gwybodaeth lawn wrth gofrestru]

Bydd eich lleoliadau yn amrywiol i sicrhau eich bod yn graddio gyda phroffil clinigol cryf a chyda phrofiad o weithio gyda gwahanol Ymddiriedolaethau'r GIG a darparwyr gwasanaethau. Mae opsiynau i ddysgwyr gwblhau profiadau rhyngwladol y tu allan i'r rhaglen neu fel rhan o'r rhaglen yn ystod un o'r pedwar bloc lleoliad a nodwyd uchod. Gallwch drafod yr opsiynau gyda 'swyddog symudedd' a all roi cyngor iddynt ar logisteg trefnu profiad dysgu rhyngwladol.

Mae lleoliadau dysgu seiliedig ar ymarfer yn cyd-fynd â modiwlau yn y rhaglen, a bydd disgwyl i chi gyrraedd y safon llwyddo yn ystod lleoliadau. Bydd profiad a gafwyd yn ystod lleoliadau yn cyfrannu at y tasgau asesu ar gyfer y modiwl academaidd ar ôl dychwelyd i'r brifysgol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Physiotherapy, Physio, Pre-registration physiotherapy


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.