Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gwyliwch yr Athro Kenneth Hamilton yn sôn am gymuned ryngwladol yr Ysgol, sy’n ffynnu.

Heriwch eich hun yn academaidd ac yn gerddorol tra’n teilwra’r rhaglen i fodloni’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

structure

Llwybrau arbenigol

Gallwch addasu eich astudiaethau i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfaol gan ddewis o blith Astudiaethau Perfformio, Cyfansoddi neu Gerddoriaeth.

rosette

Arbenigwyr yn addysgu

Arbenigwyr mewn Astudiaethau Perfformio, Cyfansoddi a Cherddoriaeth; arbenigwyr o fri rhyngwladol sy’n addysgu.

location

Byw ac astudio mewn dinas gerddorol

Caerdydd yw un o brifddinasoedd cerddorol mwyaf bywiog y DU, gyda chwmni opera cenedlaethol, a nifer o gerddorfeydd a chorau proffesiynol.

star

Gweithdai a dosbarthiadau meistr

Gweithdai, dosbarthiadau meistr a seminarau wedi’u cyflwyno gan gyfansoddwyr, cerddolegwyr a pherfformwyr proffesiynol.

Mae ein rhaglen MA Cerddoriaeth yn gyfle i chi herio’ch hun yn academaidd ac yn gerddorol, tra’n datblygu arbenigedd mewn perfformio, cyfansoddi neu astudiaethau cerddoriaeth.

Rydym yn rhoi pwyslais ar hyblygrwydd a dewis y myfyriwr. Byddwch yn gallu personoli cyfran sylweddol o’ch astudiaethau, gan deilwra’r rhaglen i fodloni’ch nodau o ran gyrfa a’ch dyheadau.

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd prifysgol a arweinir gan ymchwil a chael y cyfle i ymgysylltu ag ymchwil newydd gan ysgolheigion ym Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt.

Mae’r rhaglen hon yn addas i berfformwyr, cyfansoddwyr ac ysgolheigion cerddoriaeth sydd â diddordeb mewn datblygu eu maes arbenigedd, dysgu sgiliau gwerthfawr, ac archwilio cwrs astudio perthnasol.

Byddwch yn dilyn un o dri llwybr ar y rhaglen hon.

 • Perfformio

Wedi’i ddylunio ar gyfer perfformwyr sydd wedi ymrwymo i wella eu sgiliau fel offerynwyr a/neu gantorion, fel unawdwyr ac mewn ensembles.

 • Cyfansoddi

Bydd gennych y technegau a’r profiad ymarferol sydd eu hangen i fynd ar drywydd eich nodau creadigol eich hun hyd at lefel broffesiynol gyda hyder a dychymyg.

 • Astudiaethau Cerddoriaeth

Datblygwch sail gadarn mewn technegau a dulliau ymchwil ym maes Cerddoleg Hanesyddol, Dadansoddi Cerddoriaeth, Cerddoriaeth Boblogaidd ac Ethnogerddoleg, tra’n archwilio arddulliau a thraddodiadau cerddoriaeth gwahanol o ran eu safbwyntiau hanesyddol, dadansoddol a damcaniaethol.

Alla i ddim argymell y cwrs MA Cerddoriaeth ddigon. Roedd y modiwlau a astudiais yn arbennig o ddefnyddiol yn sicrhau paratoad sylfaenol ar gyfer dyfodol academaidd mewn cerddoleg, yn ogystal â modiwlau dewisol gwirioneddol ddiddorol ac amrywiol o fewn cerddoleg, a oedd yn ddifyr tu hwnt ac yn ysgogol yn ddeallusol. Roedd arweinwyr y cyrsiau a’r darlithwyr yn eithriadol o gefnogol o’m datblygiad personol fel myfyriwr ac yn barod iawn i fy nghynghori ar amrywiaeth o fy aseiniadau. Roedden nhw’n hael iawn gyda’u hamser a’u hymdrechion i ateb y nifer fawr o gwestiynau a oedd gen i.
Emily Masincup, MA Cerddoriaeth

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cerddoriaeth

Mae ein Hysgol fywiog, sydd dan arweiniad y gymuned, yn cynnig hyfforddiant cerddorol trylwyr a chyfleoedd gwerthfawr i berfformio, cyfansoddi ac i astudio cerddoriaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4816
 • Marker31 Heol Corbett, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in music or other relevant subject area such as anthropology, cultural studies, film and media studies, history, politics, or philosophy, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

You will also need to provide:

 • two references, at least one of which should be an academic reference
 • a personal statement which
  • demonstrates your interest in the programme and your background in the field of study
  • states the name of the pathway you are interested in applying to - Composition, Music Studies, or Performance 
  • covers specific requirements for your chosen pathway (one of the following)
   • Composition - addresses your style and rationale for your compositions, looking at techniques, imagination and confidence in approach
   • Music Studies - information on your musical experience
   • Performance - discussion and evidence of your knowledge of performance, style, and technique
 • additional evidence for your chosen pathway
  • Composition - provide three notated scores in either Sibelius, Finale, or PDF. Audio links of these pieces would also be helpful but you will not be penalised if these cannot be provided
  • Music Studies - provide an essay which is the best example of your undergraduate work (in English or Welsh). The essay should be of 1500-2000 words about a specific topic (e.g., a composer, piece, musical practice) which demonstrates your knowledge of leading scholars, contemporary theories, and relevant literature in the field. The essay should include citations and a comprehensive bibliography. Unless discussing ethnography, narratives about musical experience should be in your personal statement rather than essay sample
  • Performance - provide a link to an online audition showing an unedited video performance of two contrasting pieces of music, with your face and hands visible at all times to show technique (performance evidence).

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application including all evidence you have provided and if you meet the requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Y broses ddewis neu gyfweld

Gwneir penderfyniadau yn seiliedig ar eich cais ysgrifenedig a'ch tystlythyrau a dderbynnir yn barhaus drwy gydol y flwyddyn.

Ni wahoddir ymgeiswyr i gyfweliad fel mater o drefn ond mae hyn yn ôl disgresiwn y tiwtor derbyn.

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn rhaglen ran-amser ddwy flynedd sy'n cynnwys cyfanswm o 180 credyd.

Cam un

Mae’r modiwlau yn amrywio yn dibynnu ar y maes astudio a ddewisir. Mae pob un yn cynnwys hyfforddiant cerddoriaeth drwy Sgiliau Ymchwil a dau fodiwl craidd arall sy’n cael eu hastudio yn ystod tymor yr hydref (blwyddyn un). Dyma nhw: Disgyblu Cerddoriaeth (llwybr Astudiaethau Cerddoriaeth) ac Arwain Cerddoriaeth ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd (llwybrau Perfformio a Chyfansoddi).

Mae pob llwybr hefyd yn cynnwys modiwlau arbenigol sy’n cael eu hastudio yn ystod tymor yr hydref (blwyddyn dau). Dyma nhw: Ymarfer Cerddoleg, Astudio Cerddoriaeth Boblogaidd, Portffolio Cyfansoddi, Ethnogerddoleg a Datganiad Caeëdig (os oes lle ar gael).

Yn ogystal, rydych chi'n dewis o blith detholiad mawr o fodiwlau dewisol yn nhymor y gwanwyn (un ym mhob blwyddyn) sy'n eich galluogi i fireinio eich diddordebau.

Cam dau

Yn dilyn y modiwlau yng ngham un, byddwch yn ymgymryd â phrosiect mawr, sy'n berthnasol i'r llwybr rydych wedi’i ddewis: datganiad cyhoeddus (Perfformiad), cyfansoddiad thesis (Cyfansoddiad) neu draethawd hir cerddoleg (Astudiaethau Cerddoriaeth).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
MA Research SkillsMUT00110 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Thesis CompositionMUT30160 credydau
Thesis CompositionMUT30160 credydau
Public RecitalMUT30260 credydau
Public RecitalMUT30260 credydau
DissertationMUT30360 credydau
DissertationMUT30360 credydau
Music Leadership and Public EngagementMUT00320 credydau
Music Research in PracticeMUT00520 credydau
Composition PortfolioMUT10130 credydau
Closed RecitalMUT10230 credydau
Introducing Music StudiesMUT10830 credydau
20th and 21st Century MusicMUT20130 credydau
Postgraduate EnsembleMUT20230 credydau
Cultures of PerformanceMUT20430 credydau
The World of MusicMUT20630 credydau
Studio TechniquesMUT20830 credydau
Studying Musical MultimediaMUT21030 credydau
Teaching Music: techniques, disciplines and genresMUT21130 credydau
Music, Culture and PoliticsMUT21330 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Caiff modiwlau academaidd eu haddysgu’n bennaf drwy seminarau a thiwtorialau grŵp bach, a byddwch yn cael cyfle i ddatblygu eich diddordebau eich hun drwy waith maes, astudiaeth ryngddisgyblaethol, a meysydd gwaith eraill.

Mae ein cyfres reolaidd o weithdai a dosbarthiadau meistr yn eich galluogi i weithio’n uniongyrchol gyda chyfansoddwyr a pherfformwyr nodedig.

Bydd disgwyl i chi fynd i Fforwm Ôl-raddedig bob wythnos a chymryd rhan ynddo, yn ogystal â mynd i gyfres o ddarlithoedd ymchwil yr Ysgol, sy'n denu siaradwyr gwadd o bob cwr o'r byd.

Perfformio

Yn ogystal â'r modiwlau academaidd a gyflwynir drwy diwtorialau a seminarau, darperir hyfforddiant offerynnol/lleisiol ar sail un-i-un gyda'r tiwtor offerynnol/lleisiol a ddyrannwyd i chi. Ni fydd addysgu offerynnol/lleisiol yn dod i gyfanswm o fwy na 24 awr drwy gydol y rhaglen. Yn ogystal, bydd disgwyl i chi fynd ati i wneud gwaith darllen preifat, gwrando, ymarfer offerynnol/lleisiol, mynd i ddarlithoedd ymchwil John Bird ac i seminarau'r Fforwm Ôl-raddedig bob wythnos a chymryd rhan ynddyn nhw (gan gynnwys cyflwyniadau). Mae bod yn bresennol ym mhob seminar a thiwtorial, gan gynnwys y Fforwm Ôl-raddedig a darlithoedd John Bird, yn orfodol.

Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o ensembles (e.e. Cerddorfa / Côr y Brifysgol, Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes) a bydd gofyn i chi berfformio yn y dosbarthiadau Perfformiad Uwch. Cewch gyfleoedd perfformio ychwanegol yng nghyfres o gyngherddau amser cinio Llwyfan Glanfa Canolfan Mileniwm Cymru, a chyngherddau amser cinio yn ein Neuadd Gyngerdd ein hunain.

Byddwch yn cael dewis eich darnau eich hunain ar gyfer eich rhaglenni datganiad, gan ymgynghori â’ch tiwtor offerynnol/lleisiol dynodedig ac arweinydd y modiwl datganiadau, a fydd hefyd yn cymeradwyo’r rhaglenni arfaethedig yn ffurfiol.

Mae'r Datganiad Cyhoeddus Cam Dau, sy'n cyfateb i draethawd hir, yn gofyn am gynnwys gwaith a gyfansoddwyd yn yr hanner can mlynedd diwethaf. (Gwneir eithriadau i'r rhai a all fod yn arbenigo mewn offerynnau cyfnod, e.e. ffliwt Baróc.)

Cyfansoddi

Bydd y modiwlau cyfansoddi yn cael eu haddysgu drwy diwtorialau un-i-un. Caiff yr addysgu ar gyfer elfennau academaidd a thechnegol y ddisgyblaeth eu darparu drwy diwtorialau a seminarau (ar gyfer pob modiwl).

Mae’n rhaid bod yn bresennol ym mhob seminar a thiwtorial. Bydd disgwyl i chi fynd ati i astudio'n breifat a chymryd rhan yn seminarau'r Fforwm Ôl-raddedig bob wythnos (gan gynnwys cyflwyniadau), darlithoedd ymchwil John Bird, a Seminarau Cyfansoddi.

Ar gyfer Portffolio Cyfansoddi Thesis Cam Dau, bydd goruchwyliwr yn cael ei neilltuo i chi, a fydd yn rhoi arweiniad i chi ac yn eich cynghori yn ystod Semester y Gwanwyn mewn pum sesiwn unigol sy’n para 60 munud.

Astudiaethau Cerddoriaeth

Caiff modiwlau academaidd eu haddysgu drwy diwtorialau a seminarau (ar gyfer pob modiwl). Mae presenoldeb yn orfodol ym mhob seminar a thiwtorial. Hefyd, bydd disgwyl i chi fynd ati i astudio'n breifat a mynd i seminarau'r Fforwm Ôl-raddedig bob wythnos (gan gynnwys cyflwyniadau) ac i ddarlithoedd ymchwil John Bird, a chymryd rhan ynddyn nhw.

Ar gyfer Traethawd Hir Cam Dau, bydd goruchwyliwr yn cael ei neilltuo i chi, a fydd yn rhoi arweiniad i chi ac yn eich cynghori mewn o leiaf pum sesiwn unigol sy’n para 60 munud.

Sut y caf fy asesu?

Perfformio

Mae'r modiwlau a addysgir yn cael eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys:

 • Cyflwyniadau llafar
 • Perfformiad ensemble
 • Arholiadau cerddorol
 • Golygu cerddoriaeth (mewn nodiant cerddorol)
 • Perfformiad unigol (sy'n cynnwys cyfeilydd yn ôl yr angen) mewn Datganiad Caeëdig 30 munud (Cam Un) a Pherfformiad Cyhoeddus 45 munud (Cam Dau)
 • Rhaglen wedi'i hargraffu gyda nodiadau rhaglen ysgolheigaidd a dyddiadur perfformiad (Cam Dau).

Cyfansoddi

Asesir y modiwlau a addysgir yn y rhaglen drwy gyfrwng y canlynol:

 • Portffolios cyfansoddi
 • Traethodau
 • Adroddiadau ysgrifenedig a/neu sylwebaethau
 • Aseiniadau nodiant ar gyfrifiadur (gan gynnwys golygu)
 • Cyflwyniadau llafar
 • Offeryniaethau.

Astudiaethau Cerddoriaeth

Asesir y modiwlau a addysgir yn y rhaglen drwy gyfrwng y canlynol:

 • Traethodau estynedig
 • Adroddiadau ysgrifenedig
 • Gwaith maes, yn ôl yr angen
 • Cyflwyniadau llafar
 • Traethawd hir (12-15,000 o eiriau).

Bydd cyfle i brofi gwybodaeth a dealltwriaeth hefyd drwy adroddiadau cymryd rhan mewn seminarau myfyriol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau pob blwyddyn byddwch yn cael canllaw i nodau modiwlau, deilliannau dysgu, dulliau asesu, meysydd llafur modiwlau, a rhestrau darllen a gwrando. Bydd y tiwtor personol a ddyrennir i chi yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad ar ddewis modiwlau a byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda’r tiwtor hwnnw.

Ar gyfer prosiectau cam dau, byddwch yn cael goruchwyliwr i fonitro cynnydd a darparu ymgynghoriadau unigol trwy drefniant.

Mae hyfforddiant offerynnol ar gyfer myfyrwyr llwybr perfformio yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Cerddoriaeth ar gyfer eich prif offeryn astudio, gan gynnwys cyfeiliant ar gyfer datganiadau. Byddwch yn cael 24 gwers awr o hyd dros gyfnod y cwrs.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ar bob asesiad. Bydd y cyfle i brofi gwybodaeth a dealltwriaeth hefyd drwy seminarau’r Fforwm Ôl-raddedig bob wythnos.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr sy'n benodol i ddisgyblaeth, yn ogystal â sgiliau cyflogadwyedd, ymchwil, cyfathrebu a chyflwyno.

Bydd y rhai sy'n perfformio yn meithrin sgiliau penodol, fel y sgiliau cerddorol ymarferol a deongliadol sy'n gysylltiedig â'ch offeryn neu’ch llais, dealltwriaeth o'r berthynas rhwng hanes ac ymarfer cerddoriaeth, gwybodaeth am repertoires a datblygiadau diweddar mewn ymarfer perfformio, yn ogystal â chymryd rhan mewn datganiadau mewn darlithoedd, datganiadau cyhoeddus a datganiadau ensemble.

Gall cyfansoddwyr ddisgwyl caffael sgiliau penodol, fel gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau cyfansoddi cyfoes, sgiliau TG mewn mewnbynnu a golygu nodiant cerddoriaeth, y gallu i ymarfer ensemble, cyfleu bwriadau cerddorol i berfformwyr drwy nodiant a chyfarwyddiadau ysgrifenedig, cyfarwyddo ymarfer o'ch cyfansoddiad eich hun fel arweinydd, a dangos sut defnyddir technegau ymchwil ac ymholi sefydledig i greu a dehongli gwybodaeth.

Os ydych chi’n dilyn y llwybr astudiaethau cerddoriaeth, byddwch yn meithrin sgiliau penodol, fel y gallu i ddadansoddi a phrosesu testunau, syniadau a chysyniadau cymhleth, datblygu gwahanol fathau o ysgrifennu academaidd, profiad o gyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig, cael dealltwriaeth o lyfryddiaeth safonol, catalogau a deunydd cyfeirio arall mewn cerddoriaeth, datblygu technegau ymchwil a dewis o ffynonellau priodol i gynorthwyo ymchwil unigol, gwneud ymchwil gymhleth yn y llyfrgell, gwneud gwaith maes a dehongli ystod o ddata meintiol ac ansoddol.

Gwybodaeth arall

Mae ein Hystafell Ôl-raddedig yn darparu cyfleusterau astudio 24 awr pwrpasol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys ystafelloedd gwaith cyfrifiadurol gyda Macs a chyfrifiaduron wedi'u rhwydweithio, meddalwedd nodiant Sibelius, ystafelloedd gwrando, cyfleusterau llungopïo, cegin, a gofod cymdeithasol.

“If anyone ever asks whether I have a ‘second home’, Cardiff will definitely be my answer. Although I had lived in Bath and London before, neither of them gave me the same impression as Cardiff has. Here, one can experience both the beauty of a British town and the prosperity of a national capital. To me, this means that I can concentrate on my studies, have a healthy and safety life, but without losing the opportunities to enjoy world-class arts, cultural and social events. These factors prompted me to come back here for my master degree.The School of Music has shown great care since the first day I received my offer. From visa, accommodation to financial supports, the school was always keen to help. Upon arrival, I received a comprehensive introduction to the course and the school. I was really surprised by all kinds of supports that are available to me, including personal tutoring, music-dedicated English sessions, and career advices for international students. Most important, I found the School open to all people, regardless of their age, backgrounds, and views. I was able to participate in a large variety of music activities, and to share my view in different academic occasions — all without worrying about doing or saying things ‘wrong’. This atmosphere is so precious for foreign students, and I still appreciate it everyday.”
Yue Zhuo (MA in Music 2016-17)

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Os ydych chi ar y llwybr Astudiaethau Cerddoriaeth efallai y byddwch chi'n dewis gwneud gwaith maes fel rhan o'ch ymchwil Traethawd Hir cam dau. Bydd angen i chi dalu unrhyw gostau ymchwil gwaith maes.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ar wahân i brif offeryn perfformiwr, bydd unrhyw offer sydd ei angen yn cael ei gyflenwi gan yr Ysgol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Byddwch yn ennill ystod eang o wybodaeth sy’n ymwneud â cherddoriaeth ac amrywiaeth o sgiliau, a fydd yn eich gwneud yn hynod ddeniadol i ddarpar gyflogwyr a sefydliadau ymchwil. Mae’r rhaglen MA wedi’i dylunio i gynnig gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau uwch yn eich maes astudio dewisol. Mae’n baratoad delfrydol ar gyfer symud ymlaen at ymarfer neu lwybr ymchwil, megis ein PhD mewn Cerddoriaeth.

Mae galw mawr am ein graddedigion ymhlith cyflogwyr, gyda 100% o’n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).

Mae’r graddedigion hynny bellach yn gweithio mewn ystod o rolau, gan gynnwys cerddolegydd, gweinyddwr, rheolwr cerdd, cerddor llawrydd, swyddog datblygu ymchwil ac athro cerdd.

Mae ein cyfres flynyddol o sgyrsiau ar Yrfaoedd mewn Cerddoriaeth yn gyfle gwych i chi gwrdd â phobl broffesiynol mewn amryw feysydd fel perfformio, addysg cerddoriaeth, newyddiaduraeth cerddoriaeth, rheoli’r celfyddydau ac artistiaid, cynhyrchu a thrwyddedu, a chyfansoddi ar gyfer y cyfryngau.

Yr hyn sy’n unigryw am y cwrs MA Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yw ei hyblygrwydd. Nid yn unig y gallwch chi deilwra’r cwrs o amgylch eich diddordebau eich hun, ond mae hefyd yn rhoi’r llwyfan i chi gael profiad yn y ‘byd go iawn’ ochr yn ochr â’ch astudiaethau. I mi, roedd yn golygu bod fy mlwyddyn MA ym Mhrifysgol Caerdydd yn gyfle perffaith i bontio rhwng bod yn fyfyriwr ac yn gerddor proffesiynol. Mae’r MA Cerddoriaeth wedi ehangu fy sgiliau, wedi cefnogi fy syniadau a fy nychymyg, a rhoi’r adnoddau rydw i eu hangen i barhau i ddatblygu y tu hwnt i fy nghyfnod ym myd addysg.
Iestyn Griffiths, MA Cerddoriaeth

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Gwaith maes

Students on the Music Studies pathway may choose to undertake fieldwork as part of their Stage 2 Dissertation research. (Any fieldwork research costs are to be covered by the student).

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Music


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.