Ewch i’r prif gynnwys

Economeg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Defnyddiwch theori economaidd uwch i ail-fframio a datrys problemau gwleidyddol-gymdeithasol cyfoes.

tick

Yr arbenigedd diweddaraf

Cyfle i fynychu gweithdai arbenigol wedi’u cynnal gan ein Hadran Economeg ac i archwilio'r datblygiadau diweddaraf o ran ymchwil ac ymarfer.

star

Ein harbenigwyr, eich darlithwyr

Byddwch yn dysgu gan gyfadran o fri sydd â phrofiad cynghori ac ymgynghori mewn sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled y byd.

rosette

Cenhedlaeth newydd o economegwyr

Cyfle i baratoi ar gyfer, astudio doethuriaeth, neu yrfaoedd sy'n canolbwyntio ar ymchwil, gydag ymchwil annibynnol dan oruchwyliaeth academaidd.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

O Brexit a Threth Ystafell Wely i gyflogau a chyfoeth, yr amgylchedd ac ynni i iechyd a’r digartref, prin yw’r dylanwad fu gan economegwyr erioed yng nghyfeiriad a’r drafodaeth ynghylch yr heriau sy’n effeithio ar gymunedau’r byd.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Economeg yn canolbwyntio ar feithrin cenhedlaeth newydd o weithwyr proffesiynol ym maes economeg sydd â’r adnoddau a’r technegau i ddiwallu anghenion economi fyd-eang.

Byddwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer gyrfaoedd ym maes gwasanaeth llywodraethu, diwydiant, sefydliadau rhyngwladol, ymgynghori a banciau canolog, gan eich arfogi gyda’r wybodaeth ddamcaniaethol arbenigol a’r sgiliau ymarferol i fynd i’r afael â heriau economaidd sylweddol.

Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd yn eich annog i ystyried goblygiadau cymdeithasol, economaidd a moesegol eich penderfyniadau wrth i chi ddod i gysylltiad ag economeg llafur, datblygiad, polisi a masnach.

Byddant yn tynnu ar eu hymchwil o safon fyd-eang a phrofiad ymgynghori yn y byd go iawn i ddangos sut y gellir manteisio ar dechnegau dadansoddol uwch er mwyn deall problemau ymarferol.

“Ar ôl dysgu’r theori, rydych chi’n dechrau deall sut y mae’r economi yn esblygu yn y byd go iawn. Rhoddodd enghreifftiau megis y rhyfel masnach rhwng yr UDA a Tsiena a’r DU yn pleidleisio i adael yr UE y cyfle i roi fy ngwybodaeth ar waith.”
Aigerim Rysbayeva MSc Economeg

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn economeg neu bwnc cysylltiedig, i gynnwys o leiaf 60% mewn econometreg (neu fodiwl meintiol cyfatebol) a modiwlau macro-economeg, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais fel cyfeirnod cyflogwr wedi'i lofnodi a'i ddyddio, sy'n dangos eich profiad mewn economeg neu faes sy'n gysylltiedig ag economeg.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Cynigir y rhaglen ar sail amser llawn dros gyfnod o ddeuddeg mis. Byddwch yn astudio cyfanswm o 8 modiwl a addysgir a luniwyd o gyfuniad o fodiwlau gorfodol a dewisol yng ngham un, ac yn cwblhau traethawd hir yng ngham dau.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth graidd, sgiliau deallusol a sgiliau eraill eu caffael drwy ddarlithoedd, seminarau ac astudiaeth dywys. Bydd y gweithgareddau hyn yn cynnwys cyflwyniadau ac astudiaethau achos dan arweiniad staff a myfyrwyr. Mae rhai modiwlau dewisol hefyd yn cynnwys sesiynau ymarferol.

Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth fwy datblygedig eu caffael drwy astudio annibynnol, dysgu â chymorth cyfrifiadur ac, mewn rhai opsiynau, gwaith prosiect. O ran sgiliau eraill, byddwch hefyd yn cael cyfle i elwa o'r Ystafell Fasnachu yn yr Ysgol a mynychu cyrsiau a gymeradwyir gan y Brifysgol a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Uwch Macro-economegBST16830 credydau
EconometricsBST16915 credydau
Theori Micro-economaidd UwchBST17130 credydau
MSc Economeg Traethawd HirBST28060 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Masnach Ryngwladol UwchBST17215 credydau
Economi Wleidyddol UwchBST17415 credydau
Economeg Llafur UwchBST17715 credydau
Ymarfer Micro-EconometrigBST28115 credydau
Ymarfer macro-econometrigBST28315 credydau
Pynciau mewn Polisi AriannolBST28515 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Bydd disgwyl i chi fynychu'r holl sesiynau sydd wedi'u hamserlennu a disgwylir i chi hefyd gymryd rhan mewn astudiaeth annibynnol. Byddwch yn derbyn goruchwyliaeth i'ch helpu i gwblhau'r traethawd hir, ond bydd disgwyl i chi reoli eich amser eich hun i ymgymryd ag astudiaeth annibynnol sylweddol yn ystod y cyfnod hwn.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r dulliau asesu'n amrywio o fodiwl i fodiwl ond, ar draws cynllun y radd yn gyffredinol, gallwch ddisgwyl cymysgedd o arholiadau, gwaith cwrs, traethodau, cyflwyniadau a phrosiectau unigol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael tiwtor personol ar ddechrau eich astudiaethau. Fel arfer, bydd eich tiwtor personol yn addysgu ar eich cwrs gradd chi a byddwch yn cadw’r un tiwtor personol drwy gydol eich cwrs.

Bydd eich tiwtor personol yn gallu rhoi cyngor i chi ar faterion academaidd, gan gynnwys dewis modiwlau ac asesu. Os ydych yn profi unrhyw broblemau sy'n effeithio ar eich astudiaethau, eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf bob tro. Bydd eich tiwtor yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad ag ystod eang o wasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr a ddarperir gan y Brifysgol, ac Undeb y Myfyrwyr, fel y bo'n briodol. Bydd gofyn i chi gyfarfod â’ch tiwtor personol dair gwaith yn ystod pob blwyddyn academaidd, ond fe’ch anogir hefyd i gysylltu â nhw ar unrhyw adeg arall os oes angen help neu gyngor arnoch chi.

I gael gwybodaeth gyffredinol, mae staff ein Hyb Myfyrwyr Ôl-raddedig ar gael, yn bersonol, dros y ffôn neu trwy ebost, rhwng 9am a 5pm bob dydd o'r wythnos yn ystod y tymor i ateb eich cwestiynau.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o brif nodweddion economeg fodern;
 • Dealltwriaeth o weithfeydd economïau domestig a byd-eang;
 • Ymwybyddiaeth o ddadleuon damcaniaethol, cysyniadol ac empirig allweddol mewn economeg.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Defnydd o gysyniadau economaidd ac ystadegol i ddadansoddi problemau cyfoes penodol;
 • Gwerthuso theori economaidd yn feirniadol a gwerthfawrogi ei pherthnasedd i ddatblygu a dadansoddi dewisiadau polisi;
 • Bod â’r gallu i gael gafael ar ffynonellau allweddol o ddata economaidd a gwerthfawrogi eu diffygion a'u cyfyngiadau;
 • Bod â’r gallu i ddeall yr ymchwiliad empirig i faterion economaidd ac egluro a gwerthuso canfyddiadau empirig ymchwilwyr blaenllaw.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Cymhwyso cysyniadau damcaniaethol i symleiddio sefyllfaoedd cymhleth, a thrwy hynny darparu fframwaith ar gyfer datrys problemau a gwneud penderfyniadau effeithiol;
 • Cymhwyso ymresymu diddwythol a dadansoddiad rhesymegol i broblemau, a chynhyrchu adroddiadau ysgrifenedig dadansoddol o safon broffesiynol;
 • Trefnu, dadansoddi a chyflwyno data ystadegol a gwybodaeth ariannol ac economaidd ffeithiol arall;
 • Adnabod, dadansoddi a modelu newidynnau a pherthnasoedd allweddol, tynnu sylw at dueddiadau a phennu rhagfynegyddion y gellir eu defnyddio gan wneuthurwyr penderfyniadau a’u defnyddio wrth lunio polisïau;
 • Adnabod a dadansoddi goblygiadau polisïau'r llywodraeth a pholisïau rhyngwladol ar ganlyniadau economaidd allweddol;
 • Deall a gwerthuso rôl cymhellion a meddwl strategol wrth bennu ymddygiad unigol ac wrth gyflawni nodau grŵp.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Gweithio’n unigol, gosod nodau a bodloni targedau
 • Dadleuon a thrafodaeth yn benodol ar ymddygiad economaidd;
 • Ymchwil yn seiliedig o’r llyfrgell
 • Cyflwyniadau ysgrifenedig a llafar;
 • Prosesu geiriau, meddalwedd taenlenni, cronfeydd data a phecynnau ystadegol/econometrig.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £13,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £29,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nac ydy

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Economeg, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae gradd meistr mewn Economeg yn rhoi dealltwriaeth drylwyr ac uwch i fyfyrwyr o economeg a dulliau meintiol a hyfforddiant wrth ddefnyddio data ystadegol (yn enwedig mewn perthynas â'r byd economaidd ac ariannol) i ysgrifennu adroddiadau a gwneud cyflwyniadau llafar. O'r herwydd, mae'n darparu hyfforddiant addas ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd gan gynnwys gweithio ym mholisi'r llywodraeth, fel economegydd sector cyhoeddus neu breifat, fel ymgynghorydd rheoli neu ddadansoddwr mewn busnes neu wasanaethau ariannol.

Lleoliadau

Nid ydym yn cynnig lleoliadau fel rhan o’r rhaglen academaidd hon ar hyn o bryd

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Economics


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.