Ewch i’r prif gynnwys

Economeg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Defnyddiwch theori economaidd uwch i ail-fframio a datrys problemau gwleidyddol-gymdeithasol cyfoes.

tick

Yr arbenigedd diweddaraf

Cyfle i fynychu gweithdai arbenigol wedi’u cynnal gan ein Hadran Economeg ac i archwilio'r datblygiadau diweddaraf o ran ymchwil ac ymarfer.

star

Ein harbenigwyr, eich darlithwyr

Byddwch yn dysgu gan gyfadran o fri sydd â phrofiad cynghori ac ymgynghori mewn sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled y byd.

rosette

Cenhedlaeth newydd o economegwyr

Cyfle i baratoi ar gyfer, astudio doethuriaeth, neu yrfaoedd sy'n canolbwyntio ar ymchwil, gydag ymchwil annibynnol dan oruchwyliaeth academaidd.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

O Brexit a Threth Ystafell Wely i gyflogau a chyfoeth, yr amgylchedd ac ynni i iechyd a’r digartref, prin yw’r dylanwad fu gan economegwyr erioed yng nghyfeiriad a’r drafodaeth ynghylch yr heriau sy’n effeithio ar gymunedau’r byd.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Economeg yn canolbwyntio ar feithrin cenhedlaeth newydd o weithwyr proffesiynol ym maes economeg sydd â’r adnoddau a’r technegau i ddiwallu anghenion economi fyd-eang.

Byddwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer gyrfaoedd ym maes gwasanaeth llywodraethu, diwydiant, sefydliadau rhyngwladol, ymgynghori a banciau canolog, gan eich arfogi gyda’r wybodaeth ddamcaniaethol arbenigol a’r sgiliau ymarferol i fynd i’r afael â heriau economaidd sylweddol.

Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd yn eich annog i ystyried goblygiadau cymdeithasol, economaidd a moesegol eich penderfyniadau wrth i chi ddod i gysylltiad ag economeg llafur, datblygiad, polisi a masnach.

Byddant yn tynnu ar eu hymchwil o safon fyd-eang a phrofiad ymgynghori yn y byd go iawn i ddangos sut y gellir manteisio ar dechnegau dadansoddol uwch er mwyn deall problemau ymarferol.

“Ar ôl dysgu’r theori, rydych chi’n dechrau deall sut y mae’r economi yn esblygu yn y byd go iawn. Rhoddodd enghreifftiau megis y rhyfel masnach rhwng yr UDA a Tsiena a’r DU yn pleidleisio i adael yr UE y cyfle i roi fy ngwybodaeth ar waith.”
Aigerim Rysbayeva MSc Economeg

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0) in economics or a related subject, which must include the following modules all passed with at least UK 60%/2:1, or equivalent: econometrics (or equivalent quantitative module) and macroeconomics, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience in economics or an economics-related field evidenced by references.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with at least 7.0 in writing and 6.5 in all other subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Programme is offered in full-time mode and lasts twelve months. You will take a total of 8 taught modules compiled from a combination of compulsory and optional modules in stage one, and complete a dissertation in stage two.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth graidd, sgiliau deallusol a sgiliau eraill eu caffael drwy ddarlithoedd, seminarau ac astudiaeth dywys. Bydd y gweithgareddau hyn yn cynnwys cyflwyniadau ac astudiaethau achos dan arweiniad staff a myfyrwyr. Mae rhai modiwlau dewisol hefyd yn cynnwys sesiynau ymarferol.

Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth fwy datblygedig eu caffael drwy astudio annibynnol, dysgu â chymorth cyfrifiadur ac, mewn rhai opsiynau, gwaith prosiect. O ran sgiliau eraill, byddwch hefyd yn cael cyfle i elwa o'r Ystafell Fasnachu yn yr Ysgol a mynychu cyrsiau a gymeradwyir gan y Brifysgol a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Advanced MacroeconomicsBST16830 credydau
EconometricsBST16915 credydau
Advanced Microeconomic TheoryBST17130 credydau
MSc Economics DissertationBST28060 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Advanced International TradeBST17215 credydau
Advanced Political EconomyBST17415 credydau
Advanced Labour EconomicsBST17715 credydau
Mathematical FinanceBST27515 credydau
Micro-Econometric PracticeBST28115 credydau
Macro-Econometric PracticeBST28315 credydau
Topics in Monetary PolicyBST28515 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be expected to attend all timetabled sessions and are also expected to engage in independent study. You will receive supervision to help you complete the dissertation, but will be expected to manage your own time to undertake significant independent study during this phase.

 

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect as a minimum a mixture of exams, coursework, essays, presentations and individual projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; they will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 9am to 5pm each weekday during term time to answer your questions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Knowledge and understanding of the main features of modern economics;
 • An understanding of the workings of domestic and global economies;
 • Be aware of key theoretical, conceptual and empirical debates in economics.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Use economic and statistical concepts to analyse specific contemporary problems;
 • Evaluate critically economic theory and appreciate its relevance to the development and analysis of policy options;
 • Have the ability to access key sources of economic data and to appreciate their deficiencies and limitations;
 • Be able to understand the empirical investigation of economic issues and to elucidate and evaluate empirical findings of leading researchers.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The application of theoretical concepts to simplify complex situations, thereby providing a framework within which effective problem solving and decision making can take place;
 • Apply deductive reasoning and logical analysis to problems and produce analytical written reports of a professional standard;
 • Organise, analyse and present statistical data and other factual financial and economic information;
 • Identify, analyse and model key variables and relationships, highlight trends and determine predictors which can be used by decision makers and in policy formulation;
 • Identify and analyse the implications of government and international policies on key economic outcomes;
 • Understand and evaluate the role of incentives and strategic thinking in determining individual behaviour and in achieving group goals.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Individual work, goal setting and meeting of targets
 • Advocacy and debate in particular on economic behaviour;
 • Library based research;
 • Written and oral presentations;
 • Word processing, spreadsheet software, databases and statistical/econometric packages.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nac ydy

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Economeg, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae gradd meistr mewn Economeg yn rhoi dealltwriaeth drylwyr ac uwch i fyfyrwyr o economeg a dulliau meintiol a hyfforddiant wrth ddefnyddio data ystadegol (yn enwedig mewn perthynas â'r byd economaidd ac ariannol) i ysgrifennu adroddiadau a gwneud cyflwyniadau llafar. O'r herwydd, mae'n darparu hyfforddiant addas ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd gan gynnwys gweithio ym mholisi'r llywodraeth, fel economegydd sector cyhoeddus neu breifat, fel ymgynghorydd rheoli neu ddadansoddwr mewn busnes neu wasanaethau ariannol.

Lleoliadau

We do not currently offer placements as part of this academic programme

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Economics


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.