Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol (MSc)

 • Hyd: Tair blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r MSc mewn Addysg Feddygol yn gwrs e-ddysgu, sy’n cynnig ffordd o adeiladu credyd astudio drwy gwrs tri cham, cynyddol ar-lein.

Mae’r rhaglen MSc mewn Addysg Feddygol wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol. Mae ar gyfer pob gweithiwr meddygol, deintyddol ac iechyd proffesiynol arall sy'n anelu at broffesiynoli rôl y clinigydd fel athro.

Mae'r rhaglen ran-amser hon, a addysgir yn gyfan gwbl ar-lein, yn arwain at ddyfarnu MSc mewn Addysg Feddygol. Hwn yw cam olaf cwrs cynyddol sy’n cynnwys tri cham.

Mae angen cwblhau'r Dystysgrif Ôl-raddedig (cam 1) a’r Diploma (cam 2) mewn Addysg Feddygol yn llwyddiannus er mwyn cael eich derbyn ar y rhaglen hon. Bydd yr elfen MSc yn cynnwys cwblhau astudiaeth empirig neu lenyddiaeth ar raddfa fach a fydd yn arwain at gyflwyno traethawd hir. Mae llawer o'r prosiectau'n cynnig sail ar gyfer arloesi ymarferol yn y gweithle a gallant hefyd ehangu'r ymgysylltu a'r cyfraniadau i'r byd addysg feddygol ehangach

Nodweddion unigryw

 • Application of theory, concepts and principles to your clinical educational setting
 • Development of future educational leaders
 • The programme is accredited by the Higher Education Academy, conferring Fellowship of the Higher Education Academy upon successful completion of the Postgraduate Certificate in Medical Education and evidence of engagement with the UK Professional Standards Framework (UKPSF)
 • Accredited by the Academy of Medical Educators (AoME) and aligned to GMC Trainer criteria
 • Opportunity to study alongside healthcare professionals from diverse backgrounds to promote understanding and sharing of good practice
 • Support from an academic team of dedicated educationalists, active in professional associations who have a breadth of experience both nationally and internationally
 • Course design and delivery emphasising principles and application through interactive discussion and activities in an online environment
 • Many years of experience of running medical educational courses in the UK and Internationally
 • Positioned within the School of Medicine we are well placed to support the education and training of clinicians and clinical educators

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • an honours degree in a healthcare-related field, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or be working in a healthcare-related field and hold professional registration with a recognised body.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

This prgramme has been designed for teachers, trainers, educational supervisors, course coordinators, clinical, and college tutors so you will also need to demonstrate your interest/involvement in learning and teaching in healthcare contexts via the personal statement. This should cover details of your teaching, assessment, and related educational responsibilities.In your personal statement tell us why you wish to follow this programme, what benefits you expect to gain from it, and what skills and experience you possess that make you a suitable applicant. Please supply your statement as a PDF (500 words) and include the following questions as headings:
1. What experience do you have as a health professional? You should have at least one years' post-graduation general medical experience.
2. Why do you wish to follow this course?
3. What post-qualification experience do you have of teaching as a health professional?
4. What current involvement in teaching within your health profession do you have?

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and teaching experience and if you meet the entry requirements we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r flwyddyn MSc (cam tri) yn dilyn cwblhau'r flwyddyn Tystysgrif Ôl-raddedig (cam un) a'r flwyddyn Diploma Ôl-raddedig (cam dau) yn llwyddiannus. Cyflwynir y rhaglen yn gyfan gwbl ar-lein a bydd gofyn i chi ymgysylltu â deunyddiau dysgu ar-lein o fewn grwpiau a hwylusir gan diwtor a chyda'ch goruchwyliwr traethawd hir drwy gydol y flwyddyn academaidd (Hydref i Fehefin). Nid yw'n ofynnol bod yn bresennol, gan y bydd yr holl addysgu'n cael ei ddarparu drwy e-ddysgu.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Mae'r holl fodiwlau yn y Rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig yn ffurfio blwyddyn un y Rhaglen Diploma Ôl-raddedig. Rhaid cwblhau'r rhain yn llwyddiannus cyn symud ymlaen i flwyddyn dau (blwyddyn Diploma Ôl-raddedig).

Blwyddyn dau

Rhaid cwblhau pob modiwl yn y Rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig (blwyddyn un) a'r Rhaglen Diploma Ôl-raddedig (blwyddyn dau) yn llwyddiannus cyn symud ymlaen i flwyddyn tri (blwyddyn MSc).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dissertation (E-Learning)MDT08460 credydau

Blwyddyn tri

Mae cwblhau Blwyddyn tri yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu MSc mewn Addysg Feddygol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r addysgu'n digwydd ar-lein mewn grwpiau, sy'n cael eu hwyluso gan diwtoriaid ar-lein. Mae amrywiaeth o dasgau yn y modiwl traethawd hir lle mae cyfle i drafod, dadlau, archwilio a rhyngweithio rhwng cyfoedion ac mae’r rhain i gyd wedi'u cynllunio i wella dysgu yn ogystal ag astudio’n annibynnol a dan arweiniad. Mae'r tiwtor ar-lein yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflwyno’r addysgu ar gyfer y modiwl.

Bydd cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau gweithio mewn tîm a chydweithio ar gael drwy eich tasgau a'ch gweithgareddau mewn fforymau trafod a thrwy gymryd rhan gyffredinol mewn dadleuon ac archwilio materion â thiwtoriaid a chyfoedion.

Sut y caf fy asesu?

Bydd yr elfen MSc yn golygu cwblhau astudiaeth empirig neu lenyddiaeth ar raddfa fach a fydd yn arwain at gyflwyno traethawd hir yn y pen draw.

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael goruchwyliwr traethawd hir a fydd yn cefnogi eich cynnydd ar y cwrs, yn monitro eich cynnydd cyffredinol, yn trafod materion perthnasol ac yn darparu cyngor, arweiniad a chymorth.

Yn ystod cydran y traethawd hir byddwch yn cael cyfle i gael adborth ar ddyluniad y prosiect a phenodau traethawd hir drafft.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Nod cyffredinol y cwrs yw eich helpu i wneud y canlynol:

 • Arfarnu eich ymarfer eich hun yn feirniadol ac ymarfer pobl eraill, fel addysgwyr clinigol ac arweinwyr addysgol, er mwyn gwella perthnasoedd dysgu ac addysgu gyda chydweithwyr/hyfforddeion.
 • Cyfosod cysyniadau er mwyn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth ymhellach er mwyn cychwyn datblygiadau addysgol sy'n ymateb i anghenion a heriau addysg glinigol.
 • Datblygu'r gallu i ymgysylltu ag ymchwil, ysgolheictod ac ymarfer a delio â chymhlethdodau, anghysonderau a bylchau yn y sylfaen dystiolaeth gyfredol.
 • Datblygu'r sgiliau addysgol sydd eu hangen i roi adborth adeiladol i ddysgwr.

Yn fwy penodol, nod y cwrs yw:

 • Datblygu a chydnabod yn ffurfiol y profiad, y sgiliau a’r arweinyddiaeth mewn addysg glinigol.
 • Darparu dealltwriaeth o theorïau, dulliau ac ymarfer addysgol ar draws y proffesiynau clinigol sy'n llywio ymarfer addysgol cyfredol.
 • Hyrwyddo hunanymwybyddiaeth feirniadol a myfyrio ar ymarfer addysgol i lywio newid addysgol.
 • Datblygu sgiliau addysgol fel addysgwr clinigol ac arweinydd addysgol.
 • Dangos eich dealltwriaeth o gysyniadau drwy ddylunio, cynllunio a chyflwyno sesiynau sy'n canolbwyntio ar y dysgwr gan ddefnyddio ystod o strategaethau/egwyddorion addysgol.
 • Sicrhau dealltwriaeth o sut i greu newid effeithiol mewn addysg gofal iechyd.
 • Darparu’r sgiliau i ddylunio, datblygu a dadansoddi cyfryngau a thechnolegau addysgol yn feirniadol er mwyn gwella'r broses ddysgu-addysgu.
 • Hyrwyddo gwerthusiad beirniadol o ddiben, dyluniad, cymhwysiad a dehongliad ystod o ddulliau asesu sydd ar gael i addysgwyr clinigol.
 • Datblygu'r sgiliau addysgol sydd eu hangen i roi adborth adeiladol i ddysgwyr.
 • Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn werthuswr addysgol mewn cyd-destunau clinigol.
 • Datblygu'r wybodaeth sydd ei hangen i gynllunio, gweithredu a gwerthuso digwyddiad addysgol gyda chydlyniad, integreiddiad a pherthnasedd.
 • Darparu dealltwriaeth o gyfeiriadau athronyddol ymchwil addysgol ac ystod o fethodolegau ymchwil i allu dethol a defnyddio strategaethau priodol i gynllunio a chynnal ymchwil addysgol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,200 £2,000
Blwyddyn dau £4,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,900 £2,000
Blwyddyn dau £5,900 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

If you also successfully complete the optional PGCME Fellowship Pathway to obtain FHEA status in addition to the academic award, a fee is payable to Advance HE - details can be found on the Advance HE website.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen i chi allu defnyddio'r rhyngrwyd yn rheolaidd er mwyn ymgysylltu â'ch rhaglen.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae gweithwyr proffesiynol wedi ymuno â'r cwrs o bob cwr o'r byd.  Mae llawer o raddedigion yn defnyddio'r wybodaeth sy’n cael ei chyflwyno ar y cwrs i newid eu dulliau addysgu mewn ffyrdd arloesol. Mae eraill yn mynd ymlaen i gael swyddi uwch a chymryd rhagor o gyfrifoldeb dros arwain a hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Dyma beth sydd gan rai o'n graddedigion i'w ddweud am sut maen nhw wedi elwa'n broffesiynol o astudio'r cwrs hwn...

"Ni allwn argymell y cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd mwy i'ch helpu i gyflawni eich nodau addysgol ac ymchwil.  Rwyf bellach yn eistedd ar y Bwrdd Datblygu Cwricwlwm Interniaid Cenedlaethol, gan ddefnyddio'r holl sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar y rhaglen MSc." 
Mark Hohenberg, Ffisegydd, Gofalu am yr Henoed

"Byddwn yn argymell yn gryf y graddau i gydweithwyr eraill, yn enwedig gan fod y rheoliadau ar gyfer dod yn addysgwr meddygol yn mynd i fod yn llawer mwy llym." 
Aenone Harper

"Roedd y cwrs yn cydbwyso theori ac ymchwil gydag elfennau ymarferol y gallwn eu hymgorffori yn fy addysgu bob dydd."
Victoria Tippet

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Addysg, Gofal iechyd, Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.