Ewch i’r prif gynnwys

Economeg, Bancio a Chyllid Rhyngwladol (MSc)

 • Hyd: 1 year
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gweld y ‘darlun cyflawn’ o’r facro-economi a datblygu’r sgiliau i fynd i’r afael â phroblemau ariannol, bancio, cyllid ac economaidd ar draws cyfandiroedd.

star

Cenhedlaeth newydd o feddylwyr

Byddwch yn defnyddio technegau dadansoddi i ddatrys heriau economaidd a gwleidyddol-gymdeithasol cymhleth.

people

Deall Diwydiant

Cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf o ymchwil economaidd ac ariannol gan siaradwyr gwadd proffil uchel.

tick

Mireinio eich sgiliau masnachu

Mae ein hystafell fasnachu capasiti 56 sedd llawn cyfarpar, fel Simiwleiddwyr Buddsoddwyr Byd-eang, TRETS, Bloomberg a Refinitiv Datastream.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

Dyluniwyd ein rhaglen Economeg, Bancio a Chyllid Rhyngwladol ar gyfer myfyrwyr sydd â gwybodaeth sylfaenol am economeg sydd am ehangu eu sylfaen wybodaeth ar gyfer gyrfa ym maes bancio, rheoli cronfeydd, bancio buddsoddiadau, trysorlys gorfforaethol a rolau eraill yn y sector ariannol.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddeall ymddygiad banciau a sefydliadau ariannol eraill gan ddefnyddio egwyddorion micro-economeg a dynameg yr amgylchedd macro-economaidd rhyngwladol.

Bydd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o'r ffordd y mae arian, bancio a chyllid yn rhyngweithio ac yn gweithio yn yr economi ddomestig a rhyngwladol. Bydd hefyd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau dadansoddi a disgrifio sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y sector bancio a'r sector ariannol yn y dyfodol.

Cewch hyfforddiant ar dechnegau rhifiadol a meintiol datblygedig a phrofiad o efelychiadau masnachu arloesol yn ein Hystafell Fasnachu fodern. Y llawr masnachu hwn, sydd â lle i 56 o bobl, yw un o'r mwyaf yn y DU ac mae'n rhoi cyfle i chi feithrin y sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch yn y diwydiant ariannol. Gallwch hefyd gael Ardystiad Bloomberg.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

 

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae modiwlau'r semester cyntaf yn gosod sylfaen ar gyfer y rhaglen. Mae tri modiwl craidd yn atgyfnerthu ac yn ymestyn eich dealltwriaeth bresennol o gyllid ac economeg er mwyn eich paratoi ar gyfer eich astudiaethau arbenigol ym maes arian a bancio rhyngwladol.

Yn yr ail semester, byddwch yn astudio dau fodiwl craidd ychwanegol yn ogystal ag un modiwl dewisol a fydd yn adlewyrchu eich diddordebau gyrfa penodol.

Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen at y prosiect ymchwil unigol. Diben y prosiect ymchwil yw eich galluogi i ddefnyddio'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau rydych wedi'u dysgu yn y modiwlau a addysgir fel rhan o waith ymchwil annibynnol unigol dan oruchwyliaeth academaidd. Byddwch yn datblygu eich gallu i chwilio am ddata real a pherthnasol, eu defnyddio a'u dadansoddi. Ategir hyn gan un o'r modiwlau craidd sy'n canolbwyntio ar adnoddau a thechnegau gwaith ymchwil meintiol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

In the first semester you will undertake four core modules.

In the second semester you will take three core modules as well as one optional module.

Upon successful completion of the taught stage you will progress to the dissertation. The dissertation is designed to enable you to apply the knowledge, understanding and skills learnt in the taught modules to individual independent research under academic supervision.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Research Dissertation (IEBF)BST77060 credydau
Principles of FinanceBST75020 credydau
MacroeconomicsBST75120 credydau
MicroeconomicsBST75220 credydau
Quantitative MethodsBST75320 credydau
International BankingBST75420 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Caiff y broses o feithrin gwybodaeth a sgiliau newydd ei hategu gan gyfres o ddarlithoedd a chyfleoedd addysgu mewn grwpiau bach mewn tiwtorialau a gweithdai.

Bydd y darlithoedd yn cynnig cyfle i chi ddeall perthnasedd ac egwyddorion pynciau newydd, yn ogystal â myfyrio ar fodelau a damcaniaethau a roddir ar waith. Yna, bydd gweithgareddau grwpiau bach yn rhoi'r cyfle i chi ymarfer technegau, trafod syniadau, cymhwyso cysyniadau ac ategu eich dealltwriaeth o'r pwnc drwy weithio ar eich pen eich hun a gweithio gydag eraill.

Sut y caf fy asesu?

Mae amrywiaeth o dasgau asesu ffurfiol yn rhoi cyfle i chi gymhwyso cysyniadau a sgiliau sy'n gysylltiedig â'r gwaith cymhleth a wneir gan weithwyr cyllid proffesiynol. Er enghraifft, mae profion dosbarth ac arholiadau yn adlewyrchiad realistig o'r amserlenni ar gyfer datrys problemau yn y gweithle. Mae gweithgareddau asesu eraill yn cynnwys traethodau, cyflwyniadau a phrosiectau unigol a grwp.

Mae'r rhaglen yn rhoi digon o gyfleoedd i chi fyfyrio ar eich gwaith dysgu a'ch datblygiad yn anffurfiol. Mae pob modiwl yn cynnwys gweithgareddau adolygu gwybodaeth/sgiliau byr er mwyn eich helpu i fonitro eich cynnydd a gwella eich dulliau dysgu. Bydd hyn yn gwella eich hyder ac yn eich galluogi i gwblhau'r tasgau asesu ffurfiol yn well.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydym yn darparu ystod o gymorth i gadw eich astudiaethau ar y trywydd iawn, gan ganolbwyntio ar eich dysgu, eich lles a'ch gyrfa. Rydym yn cydnabod y bydd rhai ohonoch yn pontio i wlad wahanol a dull gwahanol o ddysgu, ac wrth gwrs bydd pob un ohonoch yn cymryd cam i fyny o ran bodloni disgwyliadau astudio ôl-raddedig.

Er mwyn gwella eich dysgu, byddwn yn ei gwneud yn hawdd i chi gael gafael ar holl ddeunyddiau'r cwrs gan ddefnyddio Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir. Mae amrywiaeth o gopïau caled ac electronig o lyfrau, cyfnodolion a chronfeydd data ar gael mewn llyfrgelloedd ar draws y campws. Mae'r datblygiad sgiliau academaidd allweddol ac eglurhad o'r disgwyliadau asesu wedi'u hymgorffori yn eich rhaglen. Mae dosbarthiadau Saesneg ychwanegol ar gael yn ystod y tymor i fyfyrwyr sydd am wella eu cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Mae pob modiwl wedi'i gynllunio'n ofalus i'ch helpu i archwilio cysyniadau ac arferion newydd mewn amgylchedd cefnogol. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd i chi roi cynnig ar eich gwybodaeth newydd mewn amrywiaeth o dasgau lle byddwch yn cael adborth anffurfiol unigol, ac adborth anffurfiol gyda'r dosbarth. Bydd hyn yn eich helpu i nodi cryfderau a meysydd i'w datblygu, ac i baratoi ar gyfer asesiad ffurfiol. Rydym hefyd yn ceisio cynnwys asesiad ffurfiol yn gynnar yn y rhaglen i'ch helpu i reoli lefel eich cyflawniad cyn gynted â phosibl. Mae cyfarwyddwr y rhaglen yn awyddus i roi cymorth ychwanegol i unrhyw un sydd angen help llaw a'ch cyfeirio at ffynonellau cymorth ychwanegol gan y brifysgol ynghylch cynnwys academaidd, sgiliau academaidd a gofal bugeiliol, lle bo angen. Mae gan bob myfyriwr diwtor personol hefyd. Bydd yr aelod hwn o staff academaidd yn goruchwylio eich profiadau dysgu ac addysgol yn barhaus. Os cewch unrhyw anawsterau, bydd eich tiwtor personol ar gael i wrando a chynnig arweiniad proffesiynol, os oes modd, neu eich cyfeirio at ffynhonnell addas fydd yn gallu rhoi cymorth i chi.

I'ch helpu i wneud y gorau o'ch amser gyda ni, Hyb y Myfyrwyr ôl-raddedig yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau am y rhaglen, tiwtora personol, eich cofnod myfyriwr, ymholiadau achosion myfyrwyr, ac ar gyfer casglu aseiniadau wedi'u marcio. Mae Tîm Achosion Myfyrwyr yr Ysgol yn rhoi arweiniad a chymorth i unigolion ar amgylchiadau esgusodol, gohirio astudiaethau, estyniadau, arferion annheg, apeliadau, cwynion, a darpariaeth benodol.

Er mwyn gwella eich lles, mae gennym Swyddog Cefnogi Myfyrwyr penodedig, a gall ei chi 'Winnie' ddarparu cymorth diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol i fyfyrwyr ar ystod eang o faterion personol, ariannol ac academaidd (e.e., tai/llety, cyllid myfyrwyr, mewnfudo, materion personol a materion sy'n ymwneud â'ch cwrs). Gallwch hefyd fanteisio ar Wasanaeth Cwnsela cyfrinachol ac am ddim y Brifysgol i'ch helpu i archwilio materion a allai fod yn eich atal rhag cyflawni eich llawn botensial. Mae gan y Brifysgol hefyd Wasanaeth Anabledd a Dyslecsia sy'n darparu cyngor a chymorth cyfrinachol i fyfyrwyr sy'n anabl neu sydd ag anhawster dysgu penodol (e.e., dyslecsia) neu gyflwr meddygol hirdymor.

Er mwyn gwella eich opsiynau gyrfa, mae gennym ymgynghorwyr gyrfa a chyflogadwyedd neilltuedig sydd wedi datblygu pecyn cymorth sy'n ymwneud â cheisiadau am swyddi, cyfweliadau a chyfleoedd am swyddi. Mae ein tîm Lleoliadau hefyd yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiadau gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion.

Wrth weithio ar eich traethawd hir/prosiect, mae disgwyl i chi gyfarfod â'ch goruchwylydd yn rheolaidd i adolygu eich cynnydd a thrafod unrhyw gwestiynau. Bydd eich goruchwylydd yn gallu rhoi adborth i chi ar eich cynllun ymchwil ac ar ddrafftiau o'ch gwaith wrth i chi weithio arnynt.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i'ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Egluro sut y gellir defnyddio gwybodaeth o fodelau, fframweithiau ac ysgolion meddwl perthnasol i lunio atebion i broblemau bancio, economaidd ac ariannol cymhleth.
- Gwerthuso gwahanol fodelau a dadleuon a'r polisïau sydd ymhlyg ynddynt yn feirniadol a'u defnyddio mewn sefyllfaoedd gwahanol.
- Gwerthuso effeithiolrwydd technegau ymchwil gwahanol yn feirniadol er mwyn ymchwilio i broblemau bancio, economaidd a chyllid penodol.
- Dangos dealltwriaeth systematig o'r ffordd y mae banciau'n gweithio mewn amgylcheddau domestig a rhyngwladol.
- Asesu'r rhyngweithio rhwng yr amgylchedd macro-economaidd rhyngwladol a marchnadoedd ariannol domestig.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Cynnig atebion arloesol i broblemau ariannol ac economaidd.
- Datblygu a chyfleu argymhellion sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
- Gwerthuso'r ffordd y caiff damcaniaethau eu rhoi ar waith.
- Cynnig atebion arloesol i broblemau bancio, economaidd a chyllid.
- Dadansoddi gwybodaeth yn feirniadol a'i chyfosod.
- Dadansoddi data a llunio casgliadau priodol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Gwneud ymchwil i fynd i'r afael â phroblemau bancio ac ariannol.
- Nodi a chymhwyso data perthnasol a'u defnyddio i lunio dadleuon cryf sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
- Dod o hyd i wybodaeth, ei dehongli a'i chyflwyno er mwyn drafftio papurau briffio proffesiynol.
- Rhoi crynodeb o faterion economaidd cymhleth i gynulleidfa nad yw'n broffesiynol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Datrys problemau.
- Cydweithio.
- Gweithio'n annibynnol.
- Defnyddio technoleg ddigidol.
- Cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £26,200 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol i fyfyrwyr.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Economeg Ryngwladol, Bancio a Chyllid, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae graddedigion yn gweithio yn y Comisiwn Ewropeaidd, Eurobank, Banc Lloegr a sefydliadau ariannol Tsieineaidd ymhlith llawer o rai eraill.

Lleoliadau

Nid oes unrhyw gyfleoedd lleoliad yn y rhaglen.

“Fe wnaeth fy mhrofiad a fy hyfforddiant academaidd fy helpu i lwyddo yn y byd bancio tramor yn Shanghai. Nawr rydw i'n Rheolwr Gyfarwyddwr yn goruchwylio portffolio corfforaethol yn Tsieina.”
Xu Zhang MSc Economeg Ryngwladol, Bancio a Chyllid

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifeg, Economeg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.