Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid (MSc)

 • Hyd: 1 year
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Heriwch eich hun ar y rhaglen hon sy’n canolbwyntio ar ymarfer a datblygwch yr hyder, y wybodaeth a’r sgiliau i gael gyrfa lwyddiannus ym maes cyllid.

tick

Mireinio eich sgiliau masnachu

Mae ein hystafell fasnachu capasiti 56 sedd llawn cyfarpar, fel Simiwleiddwyr Buddsoddwyr Byd-eang, TRETS, Bloomberg a Refinitiv Datastream.

star

Sgiliau ar gyfer llwyddiant gyrfa

Cyfle i gael gafael ar yr adnoddau a'r technegau sydd eu hangen i ymateb i sector ariannol sydd wedi ei nodweddu gan argyfyngau, rheoleiddio, globaleiddio ac arloesi.

rosette

Symud ymlaen at PhD

Paratowch ar gyfer astudiaeth ddoethurol neu yrfaoedd sy'n canolbwyntio ar ymchwil gydag ymchwil annibynnol o dan oruchwyliaeth academaidd.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

Bydd astudio ein rhaglen MSc Cyllid yn eich helpu i lwyddo mewn amgylchedd rhyngwladol rhyng-gysylltiedig ac amrywiol, sy'n newid yn barhaus, drwy gyflwyno syniadau cyfredol ym maes cyllid, a heriau go iawn i chi.

Byddwn yn rhoi darlun manwl o'r agweddau strategol ar gyllid i chi. Byddwch yn archwilio pynciau allweddol prisio asedau, rheoli buddsoddiadau a chyllid corfforaethol, ochr yn ochr â datblygu'ch sgiliau ymgynghori ac ymchwil. Bydd y rhaglen yn eich galluogi i gael gyrfa arbenigol ym maes rheoli buddsoddiadau neu fasnachu, gan weithio fel uwch-weithredwr neu ymgynghorydd mewn sefydliadau corfforaethol neu ariannol. Bydd amrywiaeth o opsiynau modiwlau yn eich helpu i deilwra eich dysgu mewn agweddau penodol ar gyllid er mwyn cyflawni eich dyheadau gyrfa yn y dyfodol.

Cewch brofiad o efelychiadau masnachu arloesol yn ein Hystafell Fasnachu arbennig. Mae'r llawr masnachu hwn, sydd â lle i 56 o bobl, ymhlith y mwyaf yn y DU ac mae'n rhoi cyfle i chi feithrin y sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch ar gyfer bywyd yn y gyfnewidfa stoc. Cynigir Tystysgrif Bloomberg Ddewisol hefyd.

Mae'r rhaglen yn archwilio nifer o faterion cyfoes ym maes cyllid, gan gynnwys defnyddio technolegau ac offerynnau ariannol arloesol, masnachu electronig, gwneud penderfyniadau ariannol moesegol a chylch oes ariannol corfforaethol.

Achrediadau

Portrait of young man smiling
“Roedd modiwlau’r MSc Cyllid yn apelio ataf, gan daro’r cydbwysedd cywir rhwng pynciau empirig a damcaniaethol. Roeddwn i hefyd yn mwynhau’r ffocws ar fasnachu a’r marchnadoedd arian; mae awyrgylch yr ystafell fasnachu yn rhyfeddol, ac yn adlewyrchu’n gywir y teimlad rydych chi’n ei gael ar lawr masnachu go iawn.”
Abdulrahman Alfarhoud MSc Cyllid

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 a rhaid iddo gynnwys o leiaf 60%/2:1 mewn un modiwl meintiol a thri modiwl cyllid dadansoddol, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae MSc Cyllid wedi'i strwythuro ar sail pedwar bloc o fodiwlau gorfodol a fydd yn fodd i chi feithrin gwybodaeth arbenigol ym maes cyllid. Mae dau floc o fodiwlau dewisol ychwanegol yn rhoi cyfle i ymgymryd ag astudio arbenigol mewn meysydd a all fod yn berthnasol iawn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Mae'r modiwlau hyn yn archwilio'r defnydd o agweddau arloesol ar gyllid, fel offerynnau deilliannol, masnachu electronig, cyllid byd-eang, a thechnoleg ac ymddygiad ariannol.

Daw'r rhaglen i ben drwy gwblhau naill ai darn unigol o ymchwil fanwl neu brosiect cydweithredol ar broblem fusnes fyw. Bydd yr Ymarfer Busnes neu'r Traethawd Ymchwil Hir yn eich galluogi i integreiddio'r hyn a ddysgwyd gennych o wahanol fodiwlau er mwyn ymateb i her busnes neu academaidd go iawn.

Byddwch yn datblygu ac yn cymhwyso sgiliau technegol a meddal allweddol sydd eu hangen ar arbenigwr cyllid effeithiol ym mhob modiwl. Byddwch yn gweld eich arbenigedd yn tyfu'n raddol ym mhob rhan o'r rhaglen wrth i chi gael cyfleoedd lluosog i archwilio ymchwil ac ymarfer ac ymateb i heriau cyllid a masnachu ymarferol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

In the first semester you will take four core modules.

In semester two, you will take two further core modules along with two optional modules. The optional modules provide progression from those delivered in the first semester and demonstrate the increasing demands placed on you.

Upon successful completion of the taught stage you will progress to the dissertation.

The dissertation is designed to enable you to apply the knowledge, understanding and skills learnt in the taught modules to individual independent research under academic supervision.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Prisio AsedauBST95120 credydau
Rheoli BuddsoddiBST95320 credydau
Cyllid CorfforaetholBST95420 credydau
Dulliau Meintiol mewn CyllidBST95620 credydau
Traethawd Hir YmchwilBST96960 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae dull dysgu gweithredol wedi'i ymgorffori yn y MSc mewn Cyllid. Credwn fod dysgu effeithiol wedi'i seilio ar ddau beth - cymryd rhan mewn profiadau amrywiol, a'r ffordd rydych yn gwneud synnwyr o'r profiadau hynny, yn unigol ac ar y cyd ag eraill.

Mae pob bloc o ddysgu yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau fel astudiaethau achos, fideos, heriau bach mewn tîm, chwarae rôl, a siaradwyr o'r diwydiant, a'r cyfan â'r nod o gyflwyno syniadau newydd a datblygu'ch dealltwriaeth.

Byddwn yn eich helpu i wella'r sgiliau technegol a sgiliau dadansoddi beirniadol a gyflwynwyd i chi yn ystod eich gradd gyntaf, er mwyn datblygu'ch galluogrwydd a'ch proffil fel arbenigwr cyllid. Byddwn hefyd yn eich helpu i weithio gyda myfyrwyr eraill i fyfyrio ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau presennol a meithrin mewnwelediadau newydd i natur cyllid mewn amrywiol gyd-destunau. Cewch eich annog i gydweithio mewn timau amrywiol i ystyried amrediad o ddealltwriaethau ac arferion amgen.

Mae rhoi'r hyn a ddysgwyd o'r newydd ar waith hefyd yn bwysig. Byddwch yn integreiddio ac yn cymhwyso dealltwriaethau newydd, ynghyd â sgiliau cyllid newydd, mewn tasgau ymarferol sydd wedi'u hymgorffori ym mhob bloc dysgu, ac mewn gweithgareddau gwaith cwrs ffurfiol.

Sut y caf fy asesu?

Mae strwythur blociau'r rhaglen yn rhoi digon o gyfleoedd i chi fyfyrio'n anffurfiol ar yr hyn a ddysgwyd gennych ac ar eich datblygiad. Mae pob modiwl yn cynnwys gweithgareddau adolygu gwybodaeth/sgiliau byr er mwyn eich helpu i fonitro eich cynnydd a gwella eich dulliau dysgu. Bydd hyn yn codi eich hyder ac yn eich galluogi i gwblhau'r tasgau asesu ffurfiol yn well.

Bydd amrywiaeth o dasgau asesu ffurfiol yn rhoi cyfle i ystyried cysyniadau a modelau mewn ffyrdd creadigol ac ymarferol. Bydd y rhain yn cynnwys cyflwyniadau ar ffurf poster, astudiaethau achos, cyflwyniadau grwp, adroddiadau a fideos. Byddwch yn gweithio'n unigol, ac fel rhan o dîm, yn union fel y byddech yn y gweithle.

Caiff pob asesiad ffurfiol ei gwblhau o fewn pob modiwl. Bydd hyn yn eich galluogi i gydgrynhoi a chymhwyso gwybodaeth yn fanylach fel sy'n angenrheidiol i gyflawni'n llwyddiannus dasgau'r asesiad sy'n seiliedig ar y gwaith cymhleth a wneir gan weithwyr proffesiynol cyllid. Er enghraifft, mae profion dosbarth ac arholiadau yn adlewyrchiad realistig o'r terfynau amser ar gyfer datrys problemau yn y gweithle.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydym yn darparu ystod o gymorth i gadw eich astudiaethau ar y trywydd iawn, gan ganolbwyntio ar eich dysgu, eich lles a'ch gyrfa. Rydym yn cydnabod y bydd rhai ohonoch yn pontio i wlad wahanol a dull gwahanol o ddysgu, ac wrth gwrs bydd pob un ohonoch yn cymryd cam i fyny o ran bodloni disgwyliadau astudio ôl-raddedig.

Er mwyn gwella eich dysgu, byddwn yn ei gwneud yn hawdd i chi gael gafael ar holl ddeunyddiau'r cwrs gan ddefnyddio Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir. Mae amrywiaeth o gopïau caled ac electronig o lyfrau, cyfnodolion a chronfeydd data ar gael mewn llyfrgelloedd ar draws y campws. Mae'r datblygiad sgiliau academaidd allweddol ac eglurhad o'r disgwyliadau asesu wedi'u hymgorffori yn eich rhaglen. Mae dosbarthiadau Saesneg ychwanegol ar gael yn ystod y tymor i fyfyrwyr sydd am wella eu cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Mae pob modiwl wedi'i gynllunio'n ofalus i'ch helpu i archwilio cysyniadau ac arferion newydd mewn amgylchedd cefnogol. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd i chi roi cynnig ar eich gwybodaeth newydd mewn amrywiaeth o dasgau lle byddwch yn cael adborth anffurfiol unigol, ac adborth anffurfiol gyda'r dosbarth. Bydd hyn yn eich helpu i nodi cryfderau a meysydd i'w datblygu, ac i baratoi ar gyfer asesiad ffurfiol. Rydym hefyd yn ceisio cynnwys asesiad ffurfiol yn gynnar yn y rhaglen i'ch helpu i reoli lefel eich cyflawniad cyn gynted â phosibl. Mae cyfarwyddwr y rhaglen yn awyddus i roi cymorth ychwanegol i unrhyw un sydd angen help llaw a'ch cyfeirio at ffynonellau cymorth ychwanegol gan y brifysgol ynghylch cynnwys academaidd, sgiliau academaidd a gofal bugeiliol, lle bo angen. Mae gan bob myfyriwr diwtor personol hefyd. Bydd yr aelod hwn o staff academaidd yn goruchwylio eich profiadau dysgu ac addysgol yn barhaus. Os cewch unrhyw anawsterau, bydd eich tiwtor personol ar gael i wrando a chynnig arweiniad proffesiynol, os oes modd, neu eich cyfeirio at ffynhonnell addas fydd yn gallu rhoi cymorth i chi.

I'ch helpu i wneud y gorau o'ch amser gyda ni, Hyb y Myfyrwyr ôl-raddedig yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau am y rhaglen, tiwtora personol, eich cofnod myfyriwr, ymholiadau achosion myfyrwyr, ac ar gyfer casglu aseiniadau wedi'u marcio. Mae Tîm Achosion Myfyrwyr yr Ysgol yn rhoi arweiniad a chymorth i unigolion ar amgylchiadau esgusodol, gohirio astudiaethau, estyniadau, arferion annheg, apeliadau, cwynion, a darpariaeth benodol.

Er mwyn gwella eich lles, mae gennym Swyddog Cefnogi Myfyrwyr penodedig, a gall ei chi 'Winnie' ddarparu cymorth diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol i fyfyrwyr ar ystod eang o faterion personol, ariannol ac academaidd (e.e., tai/llety, cyllid myfyrwyr, mewnfudo, materion personol a materion sy'n ymwneud â'ch cwrs). Gallwch hefyd fanteisio ar Wasanaeth Cwnsela cyfrinachol ac am ddim y Brifysgol i'ch helpu i archwilio materion a allai fod yn eich atal rhag cyflawni eich llawn botensial. Mae gan y Brifysgol hefyd Wasanaeth Anabledd a Dyslecsia sy'n darparu cyngor a chymorth cyfrinachol i fyfyrwyr sy'n anabl neu sydd ag anhawster dysgu penodol (e.e., dyslecsia) neu gyflwr meddygol hirdymor.

Er mwyn gwella eich opsiynau gyrfa, mae gennym ymgynghorwyr gyrfa a chyflogadwyedd neilltuedig sydd wedi datblygu pecyn cymorth sy'n ymwneud â cheisiadau am swyddi, cyfweliadau a chyfleoedd am swyddi. Mae ein tîm Lleoliadau hefyd yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiadau gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion.

Wrth weithio ar eich traethawd hir/prosiect, mae disgwyl i chi gyfarfod â'ch goruchwylydd yn rheolaidd i adolygu eich cynnydd a thrafod unrhyw gwestiynau. Bydd eich goruchwylydd yn gallu rhoi adborth i chi ar eich cynllun ymchwil ac ar ddrafftiau o'ch gwaith wrth i chi weithio arnynt.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i'ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Gwerthuso'r cysylltiadau rhwng theori, egwyddorion ac ymarfer ym maes cyllid.
- Gwerthuso'n feirniadol faterion cyfoes ym maes cyllid drwy ddefnyddio ymchwil gyfredol a nodi'r goblygiadau posibl i ymchwil ac ymarfer yn y dyfodol.
- Gwahaniaethu rhwng dulliau dadansoddi cyflenwol a thechnegau ystadegol ac econometrig o archwilio amrediad o broblemau ariannol.
- Gwerthuso'n feirniadol berthnasedd cysyniadau damcaniaethol modern yng nghyd-destun amgylchedd ariannol dynamig.
- Cymhwyso ymchwil ym maes cyllid a gwybodaeth broffesiynol i ddatrys senarios busnes go iawn.


Sgiliau deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Diffinio problem busnes neu ymchwil yn glir.
- Adolygu a dethol dull ymchwil priodol.
- Dewis offerynnau priodol i ymchwilio i broblemau busnes neu broblemau sy'n seiliedig ar ymchwil.
- Dadansoddi'n feirniadol safbwyntiau cyferbyniol a thystiolaeth ategol, eu cyfosod a'u gwerthuso.
- Llunio a chreu casgliadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth dda ac argymhellion ar gyfer theori ac ymarfer.


Sgiliau ymarferol proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Dadansoddi data, nodi'r sefyllfa bresennol a rhagweld tueddiadau yn y dyfodol.
- Dewis a holi cronfeydd data priodol a phecynnau meddalwedd econometrig perthnasol.
- Cymhwyso gwybodaeth ariannol berthnasol er mwyn gwneud penderfyniadau o ddydd i ddydd yn effeithiol.
- Datblygu cydberthnasau gwaith effeithiol â chymheiriaid.
- Ymateb i newidiadau i wybodaeth ariannol er mwyn gwneud penderfyniadau effeithiol.
- Cwblhau tasg yn brydlon, ac yn unol â'r briff, gan gynnig syniadau gwreiddiol.


Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:
- Ymateb yn hyblyg i senarios gwahanol.
- Cyfathrebu â chynulleidfaoedd amrywiol drwy amrywiaeth o gyfryngau.
- Herio tybiaethau ar sail tystiolaeth gadarn.
- Gweithio'n annibynnol / cydweithio.
- Dangos mentergarwch a bod yn rhagweithiol.
- Defnyddio technoleg i ddatrys problemau.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £13,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £29,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Nac oes

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Cyllid, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae graddedigion o'r MSc mewn Cyllid yn denu cynigion am swyddi gan amrywiaeth o sefydliadau ariannol gan gynnwys banciau buddsoddi, cronfeydd rhagfantoli a chyfnewid stoc.

Bydd rhai o'n graddedigion hefyd yn dod o hyd i rolau o fewn sefydliadau a chorfforaethau sydd â diddordeb cryf mewn cyllid. Mae'r rhain yn cynnwys ymgynghoriaethau, rheoleiddwyr cenedlaethol a rhyngwladol, ac is-adrannau cyllid cwmnïau rhyngwladol.

Lleoliadau

Ni cheir unrhyw gyfleoedd lleoliad yn ystod y rhaglen hon

Young man delivering presentation in lecture theatre
“Hoffwn i ddilyn gyrfa ym maes ymchwil a chyfrannu at y feddylfryd academaidd diweddaraf ym maes cyllid. Rydw i wedi dysgu am ddulliau meintiol a chyllid empirig a mathemategol sydd yn adnoddau hanfodol ar gyfer unrhyw ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ym maes cyllid.”
Shihao Pei MSc Cyllid

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifeg , Busnes, Economeg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.