Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Ewch ar drywydd eich diddordeb mewn Llenyddiaeth Saesneg, ar raglen wedi’i hysbrydoli gan arbenigwyr sydd ar flaen y gad o ran ymchwil o safon fyd-eang.

star

Forge your own path

You have the freedom to assemble a programme of study tailored to your personal and professional interests.

notepad

Focus on research

High-level training in the latest research methods, critical theory and scholarly writing and presentation skills.

star

Hone your craft

Popular two-day conference and workshop, where you will have the opportunity to present short 15-minute papers in a supportive and lively atmosphere.

briefcase

Your career in mind

One-day symposium dedicated to increasing your employability skills.

Addysgir Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd gan staff sydd ag enw da yn rhyngwladol am eu hymchwil arloesol a dylanwadol. Mae ein diddordeb ysol yn y pwnc a chryfder ac amrywiaeth ein hysgolheictod yn fodd i ni gynnig gradd sydd:

 • Cynhwysol. Rydym yn addysgu ar draws rhychwant cronolegol cyfan Llenyddiaeth Saesneg, o Saesneg Canol i destunau'r unfed ganrif ar hugain.  Rydym yn cynnig modiwlau mewn amrywiaeth o ddulliau beirniadol, o astudiaethau golygyddol a thestunol i'r datblygiadau diweddaraf mewn damcaniaeth feirniadol. Mae ein hamrywiaeth destunol yn cynnwys drama, astudiaethau ffilm, ysgrifennu cyfoes merched, testunoldebau queer, diwylliant materol, ac archifau. Rydym yn ymddiddori yn y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a diwylliant poblogaidd, a llenyddiaeth a damcaniaeth, ac mae ein haddysgu’n adlewyrchu hynny.
 • Heriol. Mae staff yn cynnig modiwlau yn eu meysydd o arbenigedd ymchwil. Mae hyn yn golygu y byddwch yn ymgysylltu â syniadau newydd a chyfoes sy'n helpu i ddiffinio a dylanwadu ar ddyfodol y ddisgyblaeth.
 • Cefnogol. Bydd y modiwlau craidd yn Dulliau Ymchwil a Chyfathrebu yn caniatáu i chi ymarfer a meistroli amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu ac ymchwil proffesiynol craidd a fydd o gymorth i chi ar y cwrs a thu hwnt. 
 • Amrywiol. Mae amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol yn rhoi'r rhyddid i chi ddatblygu arbenigeddau beirniadol a thestunol, yn seiliedig ar lwybrau ymchwil hyblyg.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

A 1st or upper 2nd class UK honours degree, or equivalent, in a relevant subject area is usually required. 

Early application is strongly advised, normally well before the end of June. Later applications will be considered, but international students must bear in mind the time needed to obtain a visa.

You may be required to submit a sample essay on a literary topic of your choice. Something you have submitted previously for part of your assessment for a previous degree will be acceptable.

Typical IELTS offer:

A score of band 7.0 on IELTS with a minimum of 6.5 in each category is required for non-native English speakers or those who have not had a substantial part of their education taught in the English language.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae ein strwythur hyblyg yn caniatáu chi i roi rhaglen astudio at ei gilydd sydd wedi’i theilwra at eich diddordebau personol a phroffesiynol. Gallwch ddewis y llwybr agored neu un o'n llwybrau arbenigol – Yr Oesoedd Canol a'r Dadeni; Astudiaethau Rhamantaidd a Fictoraidd; Llenyddiaeth Fodern a Chyfoes; Astudiaethau Rhywedd a Rhywioldeb; Damcaniaeth Feirniadol a Diwylliannol – sy'n cyfuno grwpiau o fodiwlau a addysgir â gweithgareddau ymchwil cysylltiedig a hyfforddiant sgiliau sydd ar gael yn yr Ysgol.

Byddwch yn cwblhau cyfanswm o 180 credyd sy'n cynnwys dau fodiwl craidd 20 credyd a phedwar modiwl dewisol 20 credyd, yn ogystal ag un traethawd hir 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Byddwch yn astudio ar gyfer cyfanswm o 60 credyd bob semester. Mae dau fodiwl craidd 20 credyd a phedwar modiwl dewisol 20 credyd a fydd yn cael eu dewis gennych o blith amrywiaeth o opsiynau arbenigol. Byddwch yn astudio dau fodiwl dewisol bob semester.

Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i Ran Dau (y cam traethawd hir).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r holl addysgu'n digwydd drwy seminarau a gweithdai sydd wedi'u strwythuro ar sail cyfranogiad myfyrwyr, ac maen nhw'n cynnwys cyfleoedd i gyflwyno eich gwaith. Mae pob modiwl yn cynnwys seminar dwy awr o hyd bob wythnos.

Mae'r addysgu yn y modiwlau dewisol yn seiliedig ar destunau ac ar archwilio cysyniadau a syniadau o amrywiaeth o safbwyntiau llenyddol, hanesyddol a damcaniaethol ym maes eang Llenyddiaeth Saesneg.

Mae'r gweithgareddau dysgu'n amrywio o fodiwl i fodiwl fel y bo'n briodol ond byddant yn cynnwys gweithgareddau fel trafodaethau rhyngweithiol o destunau/pynciau wedi'u paratoi ac, mewn rhai achosion, cyflwyniadau wedi'u harwain gan fyfyrwyr.

Fe'ch anogir yn gryf i archwilio ein hadnoddau llyfrgell ardderchog. Mae disgwyl i chi wneud gwaith paratoi, gan gynnwys darllen eang i alluogi cyfranogiad llawn. 

Bydd yr addysgu ar gyfer Dulliau Ymchwil a Chyfathrebu I a II craidd yn cael ei wneud drwy seminar dwy awr o hyd wythnosol drwy gydol semester yr hydref a semester y gwanwyn. 

Sut y caf fy asesu?

Caiff y Rhan Gyntaf ei hasesu drwy amrywiaeth o ddulliau sydd wedi'u dylunio i ddatblygu eich gallu i gyflwyno eich safbwyntiau eich hun ar ffurf araith ac ysgrifennu ffurfiol, gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau ar lafar (sy'n ffurfiannol yn bennaf ac yn anelu at egluro eich syniadau traethawd cyn yr asesiad crynodol), a mathau eraill o asesu sydd wedi'u dylunio i wella eich sgiliau ymchwil a chyfathrebu; er enghraifft prosiect sy'n caniatáu chi i archwilio mathau o gyfathrebu fel cyflwyniadau wedi'u recordio (traethawd fideo); blog, wici, ffrwd Twitter, cyflwyniad ar wefan, neu bodlediad.

Caiff yr Ail Ran ei hasesu drwy draethawd hir 15,000-16,000 o eiriau. Datblygir y traethawd hir trwy gyfarfodydd ffurfiol gyda’ch goruchwylydd, sy’n darparu adborth ar adrannau drafft ac yn trafod unrhyw syniadau yr ydych chi’n eu cyflwyno ar lafar yn y cyfarfod.

Mae cyfleoedd asesu ffurfiannol ym mhob modiwl; fe’ch anogir hefyd i drafod syniadau ar gyfer eich gwaith a asesir gydag arweinydd y modiwl neu’r goruchwylydd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi. Byddwch yn cwrdd â'r tiwtor unwaith y semester o leiaf, a bydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich gwaith ac yn rhoi cyngor i chi, gan gynnwys eich arwain at y cymorth sydd ar gael mewn cysylltiad â thechnegau astudio neu wasanaethau cymorth i fyfyrwyr yn y Brifysgol. Mae'r cyfarfodydd ffurfiol â'ch tiwtor personol wedi'u dylunio i lunio strategaethau cadarn i'ch helpu i wireddu eich potensial academaidd a phroffesiynol. Eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf os byddwch yn cael unrhyw anawsterau yn ystod eich astudiaethau MA.

Mae arweinwyr modiwlau ar gael yn ystod eu horiau swyddfa neu drwy apwyntiad er mwyn trafod unrhyw faterion sy'n ymwneud yn benodol â'u modiwl. Fe'ch anogir i drafod pynciau a deunydd darllen ar gyfer eich asesiadau gyda'ch arweinwyr modiwl yn y lle cyntaf.

Gallwch gwrdd â Chyfarwyddwr y Rhaglen Llenyddiaeth Saesneg MA i drafod eich cynnydd ac unrhyw anawsterau rydych yn eu cael.

Gellir gwneud addasiadau rhesymol ar gyfer anableddau a dyslecsia.

Mae cymorth sgiliau ysgrifennu ar gael i bob myfyriwr gan y staff academaidd a drwy dîm Cymorth Ysgrifennu ENCAP.

Mae'r cymorth gyrfaoedd yn cynnwys cyfarfodydd un-i-un i gael cyngor ar gynllunio gyrfa, a gwybodaeth am gyfleoedd lleoliad. 

Mae cymorth ar gael gan y Brifysgol ar gyfer delio ag anawsterau ariannol, neu rai sy'n ymwneud ag iechyd a lles.

Adborth: Gellir trafod cynlluniau traethawd a chynigion ar gyfer y traethawd hir drwy gydol y rhaglen, a darperir adborth ysgrifenedig ar asesiadau ffurfiannol a chrynodol er mwyn i chi ddatblygu asesiadau dilynol yng ngoleuni eich adborth. Mae modd cael adborth pellach ar eich cynnydd yn ystod trafodaethau seminar ac yn y gynhadledd i fyfyrwyr.

Traethawd Hir yr MA: Byddwch yn cael goruchwyliaeth un-i-un ar ôl gwyliau'r Pasg hyd at ddiwedd mis Gorffennaf, ac yn cael cymorth drwy'r modiwlau Dulliau Ymchwil a Chyfathrebu I a II craidd a fydd yn rhedeg drwy gydol y ddau semester.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.  Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.  

Gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • dangos dealltwriaeth systematig o'r berthynas rhwng testunau llenyddol a'u cyd-destunau diwylliannol, hanesyddol ac esthetig;
 • gwerthuso ymchwil cyfoes ac ymchwil perthnasol arall yn y ddisgyblaeth yn feirniadol;
 • cynhyrchu ymchwil gwreiddiol sy'n dangos gwybodaeth gysyniadol systematig o'r materion perthnasol, a dealltwriaeth o gonfensiynau ysgrifennu academaidd ar lefel ôl-raddedig. 

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • dadansoddi a dehongli testunau o amrywiaeth o ffynonellau yn gynhwysfawr, gan ddangos ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfoes a/neu wybodaeth newydd yn y ddisgyblaeth;
 • cynnal ymchwil gwreiddiol sy'n ddatblygedig, yn hunanymwybodol, ac yn feirniadol gymhleth.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu: 

 • cyfuno gwybodaeth o amrywiol ffynonellau wrth ddelio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol;
 • cyfathrebu syniadau cymhleth wedi'u hymchwilio'n annibynnol yn glir i gynulleidfaoedd arbenigol a chynulleidfaoedd nad ydynt yn arbenigol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • y gallu dysgu annibynnol angenrheidiol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, menter, a chyfrifoldeb personol;
 • gwybodaeth am y dulliau priodol o gyfathrebu ymchwil i gynulleidfaoedd amrywiol.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£8,200Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£18,200£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

Byddwch yn cael deunyddiau arbenigol hanfodol, gan gynnwys mynediad at gyfrifiaduron a deunyddiau craidd y cwrs (llyfrau, erthyglau cyfnodolion) drwy Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol.

Chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau sylfaenol neu gostau nad ydynt yn hanfodol sy'n gysylltiedig â'ch astudiaethau. Gall hyn gynnwys teithio i'r Brifysgol, offer ysgrifennu cyffredinol, gliniaduron, llungopïo ac argraffu, a chopïau personol o lyfrau.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae astudiaeth Ôl-raddedig yn yr Ysgol yn borth i lawer o yrfaoedd yn y byd academaidd a thu hwnt. O’r sector cyhoeddus i’r sector preifat, rydym yn hwyluso gyrfaoedd mewn ystod eang o feysydd.

Mae llawer o'n cyn-fyfyrwyr yn mynd ymlaen (neu'n dychwelyd) i amryw o alwedigaethau gan gynnwys: y byd academaidd, addysg gynradd ac uwchradd, newyddiaduraeth, cyhoeddi, gwaith archifo a llyfrgell, y Gwasanaeth Sifil, gweinyddu'r celfyddydau, a'r diwydiannau creadigol.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Llenyddiaeth saesneg