Ewch i’r prif gynnwys

Canser Bioleg a Therapiwteg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
Students doing a practical experiment in the Pharmacy lab.
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd gan y graddedigion o’r cwrs hwn hyfforddiant eang a thrylwyr yn canolbwyntio ar ganser fydd yn eu gwneud yn ymgeiswyr hygred i ddechrau gyrfa neu symud ymlaen yn eu gyrfa yn y sector iechyd neu sefydliadau ymchwil.

certificate

Wedi’i ddatblygu gan ymchwilwyr a chlinigwyr blaenllaw

Dyma gwrs a ddatblygwyd ar y cyd ag ymchwilwyr, academyddion a chlinigwyr. Mae’n cael ei addysgu gan ymchwilwyr canser academaidd blaenllaw a darlithwyr allweddol, a bydd gweithdai astudio’n cael eu cynnal gan oncolegwyr a chlinigwyr canser.

molecule

Cwrs eang ei gwmpas

Dyma gwrs eang ei gwmpas sy'n ymdrin â bioleg celloedd canser moleciwlaidd sylfaenol hyd at ymchwil drosiadol a therapiwteg.

rosette

Grwpiau ymchwil canser a gydnabyddir yn rhyngwladol

Dyma gyfle i ymgymryd â phrosiect ymchwil yn un o'r grwpiau ymchwil canser a gydnabyddir yn rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd.

people

First rate academic support

Close academic support from an experienced personal tutor.

academic-school

Study at one of the UK’s major teaching and research university

Opportunity to study at one of the UK’s major teaching and research universities.

Diben y cwrs MSc amser llawn hwn sy’n para blwyddyn yw rhoi lefel uwch o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i chi ym maes Bioleg a Therapiwteg Canser, sy’n prysur ddatblygu.

Ein nod yw darparu hyfforddiant eang a manwl sy'n canolbwyntio ar ganser i chi a fydd yn eich gwneud yn ymgeisydd hynod ddeniadol i ddechrau neu barhau â gyrfa yn y sector gofal iechyd a sefydliadau ymchwil y sector cyhoeddus/preifat.

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn elwa ar addysgu uwch ar yr agweddau cellog o fioleg canser, ynghyd â mecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i ddatblygiad a chynnydd canser. Drwy'r rhaglen hon byddwch hefyd yn cael hyfforddiant manwl mewn therapiwteg canser, gan gwmpasu biofarcwyr a diagnosis, targedau therapiwtig, darganfod cyffuriau a threialon clinigol a chemotherapi/radiotherapi.

Mae’r cwrs yn cynnig hyfforddiant sgiliau ymchwil a phrosiect ymchwil mewn labordy sy’n eich helpu i ddatblygu rhagdybiaethau ymchwil a gwerthuso dulliau trosiannol yn feirniadol o ran datblygiad therapiwteg canser cyfoes.

Felly, p’un a ydych yn ymbaratoi ar gyfer ymchwil ddoethurol neu ennill cymhwyster uwch, bydd y rhaglen hon i ôl-raddedigion yn rhoi cyfuniad cytbwys i chi o theori ac ymarfer yn ôl natur eich anghenion ac yn eich paratoi yn dda ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Profile image of Lauren
“This truly integrated course delves deeper into the science behind cancer and has also given me the opportunity to see the disease and its treatment from the clinical side as well. Whether you’re a Pharmacist or Biomedic or Medic, you’ll find something in this course that you’ll enjoy and can relate to. And, like me, you’ll be in better stead for your future too.”
Lauren, MSc Cancer Biology and Therapeutics Student

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Rydym ar flaen y gad o ran datblygu sgiliau clinigol, ac mae gennym enw da rhyngwladol am ein haddysgu a’n hymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4080
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as biological sciences, healthcare, chemistry or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.  

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae hwn yn gwrs amser llawn dros un flwyddyn academaidd. Byddwch yn astudio 180 o gredydau: 120 o gredydau drwy ddeunydd a addysgir, ac yna prosiect am 60 o gredydau.

Camau academaidd

Mae'r MSc amser llawn yn para am gyfanswm o 50 wythnos dros un flwyddyn academaidd ac mae'n cynnwys dau ""gam"" - un cam a addysgir a phrosiect ymchwil.

Cam 1

Mae'r cam hwn yn cynnwys dau fodiwl 30 credyd a thri modiwl 20 credyd sy'n rhoi cyfanswm o 120 credyd ar Lefel 7 yng ngham 1.

Cam 2

Prosiect ymchwil y rhaglen yw cam 2, ac mae’n para am dri mis. Byddwch yn cwblhau cyfnod o ymchwil mewn labordy i gynhyrchu traethawd hir gwerth 60 credyd ar lefel 7.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Bydd y rhaglen yn darparu addysgu uwch ar yr agweddau cellog o fioleg canser, ynghyd â mecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i ddatblygiad a chynnydd canser. Bydd hyfforddiant manwl yn cael ei ddarparu ym maes therapiwteg canser, sy'n cwmpasu biofarcwyr a diagnosis, targedau therapiwtig, darganfod cyffuriau a threialon clinigol a chemotherapi/radiotherapi, yn ogystal â datblygu sgiliau ymchwil damcaniaethol ac ymarferol y myfyriwr.

Sut y caf fy asesu?

Bydd yr asesu ar gyfer y cwrs yn cynnwys cyfuniad o arholiadau, traethodau ysgrifenedig, posteri, gwaith cwrs mewn labordy ac astudiaethau achos.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, dylech fod wedi datblygu sgiliau a galluoedd y gallwch eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol a gwella eich cyflogadwyedd yn y dyfodol.

Yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol well o wybodaeth, ystyriaethau a dulliau cyfredol, byddwch yn cael y cyfle i ymarfer a datblygu galluoedd mewn dadansoddi beirniadol, mewn cymhwyso meddygaeth seiliedig ar dystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol. Dylai eich astudiaethau hefyd eich helpu i ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau drwy eich galluogi i ddefnyddio tystiolaeth yn effeithiol a chyfleu cysyniadau pwysig i gydweithwyr ac eraill. Drwy'r elfennau sy'n canolbwyntio ar ymchwil, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu a gwella sgiliau mewn adolygu llenyddiaeth, gwerthuso beirniadol, dylunio ymchwil, methodolegau ymchwil, casglu data, dadansoddi data ac egwyddorion ymchwil.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £25,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Ar ôl i chi raddio o’r cwrs hwn, byddwch wedi cael hyfforddiant eang a manwl sy'n canolbwyntio ar ganser i chi a allai eich gwneud yn ymgeisydd hynod ddeniadol i ddechrau neu barhau â gyrfa yn y sector gofal iechyd a sefydliadau ymchwil.

Mae cyfleoedd cyflogaeth posibl yn cynnwys astudio am PhD, dod yn swyddog gwyddoniaeth labordy meddygol neu dechnegydd ymchwil, cydlynydd treialon clinigol, awdur meddygol neu swyddog cyswllt gwyddonol.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Medicine, Healthcare sciences, Biomedical sciences, Pharmacology, Pharmacy


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.