Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (MSc)

 • Hyd: Tair blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod rhaglen ein MSc Ymarfer Gofal Iechyd Uwch yw datblygu eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch gwerthfawrogiad beirniadol o’r pedair prif agwedd ar ymarfer lefel uwch.

Our programme is suitable for those progressing towards a level of autonomous advanced practice as well as experienced registered health care professionals, already working as advanced practitioners. It offers you the opportunity to apply learning to advance your leadership and management, facilitation of learning and teaching, and clinical practice skills, all of which are underpinned by evidence, research and service improvement.

Aimed at both home and international students, our unique programme has an optional choice of modules, allowing you to tailor your learning to suit your varying clinical and professional needs and to complement workforce requirements. You will become actively involved in practice development and leadership and the compulsory research and leadership and management components of the programme will equip you with the tools to analyse, evaluate and monitor ever evolving healthcare scenarios and apply learning to your work.

We promote interdisciplinary learning for the benefit of our students. Our postgraduate course will enable you to work alongside other home and international students from a range of healthcare professions. You will gain wider perspectives, share knowledge and develop approaches and systems to improve healthcare practice.


Mae ein rhaglen yn addas ar gyfer y rhai sy'n symud ymlaen tuag at lefel o ymarfer uwch ymreolaethol yn ogystal â gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig profiadol sydd eisoes yn gweithio fel uwch-ymarferwyr. Mae'n cynnig cyfle i chi gymhwyso dysgu i ddatblygu eich sgiliau arwain a rheoli, hwyluso dysgu ac addysgu, ac ymarfer clinigol, y mae tystiolaeth, ymchwil a gwella gwasanaeth yn sail i bob un ohonynt.

Wedi'i anelu at fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol, mae gan ein rhaglen unigryw ddewis dewisol o fodiwlau sy'n eich galluogi i deilwra'ch dysgu i weddu i'ch anghenion clinigol a phroffesiynol amrywiol ac i ategu gofynion y gweithlu. Byddwch yn chwarae rhan weithredol wrth ddatblygu ymarfer ac arweinyddiaeth a bydd cydrannau ymchwil ac arweinyddiaeth a rheolaeth orfodol y rhaglen yn eich cyflenwi â'r cyfarpar i ddadansoddi, gwerthuso a monitro senarios gofal iechyd sy'n esblygu'n barhaus a chymhwyso'r dysgu i'ch gwaith.

Rydym yn hyrwyddo dysgu rhyngddisgyblaethol er budd ein myfyrwyr. Bydd ein cwrs ôl-raddedig yn eich galluogi i weithio ochr yn ochr â myfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol eraill o ystod o broffesiynau gofal iechyd. Byddwch yn ennill safbwyntiau ehangach, yn rhannu gwybodaeth, ac yn datblygu dulliau a systemau i wella arfer gofal iechyd.

Nodweddion unigryw

Ymunwch ag ysgol sy'n rhoi pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil. Dyma rai o nodweddion allweddol sy’n dangos pam rydyn ni'n credu y bydd ein rhaglen MSc yn eich gwneud yr ymarferydd gofal iechyd gofau y gallwch fod:

 • Rhaglen wedi'i hadeiladu i weddu i'ch anghenion: Gallwch chi deilwra'ch dewisiadau modiwl mewn ffordd sy'n gweddu orau i'ch datblygiad proffesiynol a'ch rhagolygon gyrfa.
 • Mapiwyd y rhaglen: i safonau ar gyfer y Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Nyrsio, Bydwreigiaeth ac Ymarfer Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru (NLIAH 2010), Safonau Ymarfer Lefel Uwch ar gyfer Nyrsio (RCN 2018) a fframwaith amlbroffesiynol ar gyfer Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (HEE 2018).  Mae'r rhaglen hefyd wedi'i mapio yn erbyn Safonau Ymarfer Lefel Uwch ar gyfer Nyrsio y Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) (2018). Efallai y bydd nyrsys sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn gymwys i wneud cais am gymhwyster ychwanegol gyda'r Coleg Nyrsio Brenhinol: https://www.rcn.org.uk/professional-development/professional-services/credentialing
 • Byddwch yn cymryd rhan weithredol yn natblygiad ymarfer: a fydd yn dylanwadu ar ansawdd y gofal a ddarperir.  Cydnabyddir bod arweinyddiaeth ym maes iechyd a gwella ansawdd yn ganolog i ddarparu safon uchel o ofal i gleifion a byddwch yn datblygu'r sgiliau hyn yn ystod y rhaglen.
 • Gwnewch wahaniaeth i'ch addysg: Rydym yn cynnig cyfle i chi ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr a siapio darpariaeth addysgol yn y dyfodol a chynghori ar elfennau allweddol o'ch dysgu. 
 • Canolfan Cymru ar gyfer Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth Byddwch chi'n dysgu mewn Ysgol sy'n Ganolfan Joanna Briggs achrededig , gan wella ansawdd a chanlyniadau gofal iechyd yn fyd-eang.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif cymhwyster a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd neu ddiploma mewn gofal iechyd, neu gymhwyster rhyngwladol cyfatebol. 
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Geirda gan eich cyflogwr at dystiolaeth bod gennych o leiaf ddwy flynedd o brofiad ôl-gofrestru ac ar hyn o bryd yn gweithio mewn maes sy'n berthnasol i'r rhaglen. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.
 4. Datganiad personol y mae'n rhaid iddo fynd i'r afael â'r pwyntiau canlynol:
 • Pam ydych chi wedi dewis y rhaglen hon?
 • Beth sydd o ddiddordeb i chi am y rhaglen hon?
 • Unrhyw brofiad perthnasol sy'n gysylltiedig â chynnwys y rhaglen neu'r modiwl.
 • Sut rydych chi'n bwriadu defnyddio'r cymhwyster yn eich gyrfa.
 • Sut y byddwch chi a'ch proffesiwn yn elwa o'ch astudiaethau.
 • Pam rydych chi'n teimlo y dylid rhoi lle i chi ar y rhaglen.

 

Os ydych yn dymuno ymgymryd â'r modiwl sy'n gysylltiedig â Chyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB): HCT353 Uwch Portffolio Ymarfer Clinigol Uwch, rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda Chyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol (PSRBs) y DU ar hyn o bryd a rhaid i chi sicrhau lleoliad clinigol perthnasol. Bydd hefyd yn ofynnol i chi gyflwyno ffurflen gais atodol i gwblhau'r modiwl hwn. Cadarnhewch yn eich datganiad personol eich dymuniad i gwblhau'r modiwl hwn fel y gall y tîm derbyn ysgolion anfon y ffurflen atodol atoch.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau yn cau ddiwedd mis Gorffennaf ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle. 

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, gan gynnwys asesiad o addasrwydd drwy'r datganiad personol, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Gwybodaeth ychwanegol
Gallwch wneud cais am Gydnabyddiaeth Dysgu Blaenorol (RPL) ar lefel 6 neu lefel 7 o hyd at 60 credyd NR3177A/B, a dim ond 30 credyd all fod ar lefel 6. Caiff RPL ei ystyried drwy fapio deilliannau dysgu modiwlau tebyg. 

Caiff RPL ei ystyried drwy fapio deilliannau dysgu modiwlau tebyg. Dim ond os yw'n mapio modiwl NR3177b y gallwch RPL modiwl lefel 6.

Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais am gydnabyddiaeth ar gyfer dysgu blaenorol, rhowch eich cais i'ch cais am gopïau o'ch trawsgrifiadau credyd a rhowch fanylion pellach yn eich datganiad personol. 

Cysylltwch â Rheolwr Rhaglen Rhagnodi Annibynnol PGCert / Rhagnodi Atodol cyn gwneud cais i drafod ymholiadau RCL: ThomasN6@cardiff.ac.uk.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Mae angen tystysgrif DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) i ymgymryd â'r modiwlau canlynol:

 • HCT353 Uwch Portffolio Ymarfer Clinigol

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • Mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio'r rhyngrwyd a chyfathrebu offer/dyfeisiau
 • Cyrffyw
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

 

Strwythur y cwrs

Mae rhaglen ran-amser yr MSc Ymarfer Gofal Iechyd Uwch yn dair blynedd.

Yn semester Hydref y flwyddyn gyntaf, rhaid i chi gwblhau modiwl craidd Dulliau Ymchwil a Dadansoddi Data mewn Gofal Iechyd (30 credyd) ac yna, yn semester Gwanwyn y flwyddyn gyntaf, yr ail fodiwl craidd Trawsnewid Gofal, Systemau a Gwasanaethau trwy Arweinyddiaeth (30 credyd).

Yn yr ail flwyddyn, rhaid i chi gwblhau un modiwl dewisol yn semester yr Hydref ac yna un modiwl dewisol yn semester y Gwanwyn (cyfanswm o 60 credyd).

Ar ôl cyflawni cyfanswm o 120 credyd o gydran a addysgir y cwrs, gallwch wedyn gychwyn modiwl traethawd hir 60 credyd o'ch dewis ar ddechrau Blwyddyn 3.

Mae'r MSc Ymarfer Gofal Iechyd Uwch yn gyfanswm o 180 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cwblhau dau fodiwl craidd sy'n cyfateb i 60 credyd.

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn cwblhau dau fodiwl dewisol sy'n cyfateb i 60 credyd.

Blwyddyn tri

Traethawd Hir – dewis o 1 (60 credyd).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cyflwynir y rhaglen hon wyneb yn wyneb.

Mae'r gwahanol ddulliau y byddwn yn eu defnyddio fel rhan o raglen yr MSc Ymarfer Gofal Iechyd Uwch yn amrywio o diwtorialau i seminarau a arweinir gennych chi fel myfyrwyr, deialog, trafodaeth a dadl, modiwlau sy'n seiliedig ar ddysgu seiliedig ar broblemau, ymchwilio gwerthfawrogol, gweithdai a sesiynau galw heibio i ddatrys pryderon penodol i fodiwl, astudio hunangyfeiriedig, a darlithoedd dan arweiniad arbenigwyr. Gan y bydd ein rhaglen yn tynnu ar ystod eang o broffesiynau, bydd y gwahanol ddulliau yn galluogi hwyluso dysgu rhyngbroffesiynol a rhannu gwahanol safbwyntiau ac arbenigedd proffesiynol.

Fel myfyrwyr, byddwch yn ymuno â'r rhaglen o ystod eang o broffesiynau, a chydag ystod eang o sgiliau; efallai y bydd gan rai ohonoch swyddi uwch fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Defnyddir y profiadau hyn i wella'r broses ddysgu o ran dysgu annibynnol a dysgu ar y cyd.

Bydd y syniad o ddysgu oedolion yn llywio'r broses ddysgu ac addysgu, gan fod astudio ar lefel gradd ôl-raddedig yn golygu eich bod chi fel myfyrwyr yn cymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun, a fydd yn cael ei annog trwy gydol y rhaglen.

Sut y caf fy asesu?

Mae pob modiwl yn cynnig cyfle i chi ddangos cymhwysiad i ymarfer yn eich arbenigedd/proffesiwn clinigol. Mae'r modiwlau'n cynnig cyfle i fesur datblygiad proffesiynol ac academaidd.

Mae'r gwahanol ddulliau asesu ar draws pob modiwl yn cynnwys datblygu cynigion ymchwil, myfyrdodau beirniadol ac astudiaethau achos myfyriol, aseiniadau â ffocws beirniadol, datblygu a gwerthuso ymyriadau (yn seiliedig ar ymarfer), cyflwyniadau llafar, sesiynau addysgu/dysgu wedi'u hwyluso, cynhyrchu adroddiad ar adolygiad systematig, gweithredu a/neu werthuso prosiect (gwella ansawdd) yn y gwaith, a chwblhau portffolio o dystiolaeth o arfer lefel uwch.

Sut y caf fy nghefnogi?

 • Byddwn yn eich cefnogi: Bydd gennych gymorth academaidd a byddwch yn cael tiwtor personol drwy gydol eich astudiaethau gyda ni.
 • Mae pob modiwl yn y rhaglen yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd ar Ddysgu Canolog, lle byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau'r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau. Fel rheol, mae darlithoedd yn cael eu recordio trwy amrywiaeth o lwyfannau electronig, ac maen nhw ar gael i chi eu gweld trwy gydol eich cwrs.
 • Mae'r brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, cyfleusterau gofal dydd, a chyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.
 • Mae ein ap myfyrwyr yn caniatáu ichi gyrchu gwasanaethau Prifysgol Caerdydd a gwybodaeth wedi'i phersonoli mewn un lle ac mewn modd syml a chyfleus drwy ffôn clyfar, o'r siop apiau.

Dyma rai o'i nodweddion:

 • Mapiau o'r campws
 • Adnewyddu, taliadau, ac eitemau sydd ar gael i fyfyrwyr yn y llyfrgell
 • Amserlen myfyrwyr
 • Dod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael
 • Cael cymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr
 • Newyddion i fyfyrwyr
 • Derbyn hysbysiadau pwysig
 • Dolenni i lansio apiau eraill y brifysgol, fel Outlook (ar gyfer e-bost) a'r bwrdd du (ar gyfer Dysgu Canolog).
 • Dolenni i apiau a argymhellir fel Next Bike, i'ch helpu i wneud y mwyaf o'ch profiad fel myfyriwr.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cwblhau rhaglen yr MSc Ymarfer Gofal Iechyd Uwch yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

 • Gwerthuso'n feirniadol y dystiolaeth a'r llenyddiaeth a damcaniaethau sy'n seiliedig ar ymarfer, gan gymhwyso gwybodaeth a sgiliau newydd i'ch meysydd ymarfer arbenigol.
 • Gwerthuso'n feirniadol a chymhwyso theori ymarfer uwch ac estynedig i ddatblygiad arweinyddiaeth, addysg, polisi iechyd, diogelwch cleifion ac asesu risg, gwella gwasanaethau, a datblygiadau sy'n ymwneud â'ch maes ymarfer penodol.

Sgiliau Deallusol:

 • Arddangos dull beirniadol a systematig o chwilio am dystiolaeth gyfredol, ymchwil, a datblygiadau gwella gwasanaethau/ansawdd.
 • Datblygu a dangos dull cwestiynu beirniadol, dadansoddol a chanolbwyntiedig yn seiliedig ar y dystiolaeth gyfredol, a chymhwyso hyn at wneud penderfyniadau proffesiynol ac ymreolaethol i ddatblygu dadl gydlynol a pharhaus.
 • Mynegi dealltwriaeth feirniadol o'r problemau cymhleth sy'n gysylltiedig ag ymarfer uwch ac estynedig.
 • Dangos y gallu i ddatrys problemau a datblygu atebion yn seiliedig ar dystiolaeth a barn broffesiynol a chlinigol gadarn, gan alluogi datblygu a gwella gwasanaethau yn y maes.
 • Arddangos agwedd fyfyriol feirniadol ac annibynnol tuag at eich ymarfer eich hun ac ymarferion unigolion a thimau eraill, gan ddadansoddi sefyllfaoedd i ddatblygu dulliau arloesol o ymarfer uwch ac estynedig.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • Nodi atebion cyd-destunol i broblemau, gan alluogi datblygu gofal diogel ac effeithiol o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y claf.
 • Dangos y gallu i werthuso'n feirniadol strategaethau cyfathrebu a ddefnyddir i gyfleu a lledaenu gwybodaeth i'r claf, grwpiau cleientiaid, teuluoedd, a'r tîm rhyngbroffesiynol.
 • Gwerthuso'r arfer cyfredol yn feirniadol i hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol yn unol â gofynion y corff proffesiynol, statudol a rheoliadol (lle bo hynny'n berthnasol).

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • Gwerthuso'n feirniadol ffynonellau tystiolaeth ymarfer uwch ac estynedig.
 • Cymhwyso a syntheseiddio theori uwch ac estynedig i ymarfer proffesiynol.
 • Arddangos datrys problemau ar lefel unigol a/neu ddylanwadu ar wneud penderfyniadau fel rhan o dîm.
 • Parchu safbwyntiau eraill, gan gymryd cyfrifoldeb ac atebolrwydd am eich dysgu a datblygiad personol a phroffesiynol eich hun, a chydnabod anghenion datblygiadol eich tîm.
 • Arddangos rheolaeth amser effeithiol.
 • Gweithio'n annibynnol ac o fewn ac ar draws timau.
 • Cwrdd â therfynau amser asesu rhaglenni.
 • Cyfleu a lledaenu gwybodaeth yn glir ac yn eglur.
 • Arddangos cymhwysedd mewn llythrennedd digidol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Fel gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig, gallwch ddefnyddio'r arbenigedd a'r sgiliau a ddatblygwyd ar y cwrs MSc Ymarfer Gofal Iechyd Uwch i wella'r gofal, yr arweinyddiaeth, yr addysgu a'r cymorth ar sail tystiolaeth rydych chi'n eu darparu.  Bydd y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau deallusol, ymarferol a throsglwyddadwy y byddwch chi'n eu datblygu yn eich galluogi i arallgyfeirio, ehangu a gwella'ch perfformiad. Bydd hyn yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich ymarfer yn eich rôl bresennol, a bydd yn cynnig sefyllfa gadarn i chi wneud cais am ddyrchafiad neu rolau a heriau newydd gyda gwell hyder ac arbenigedd.

Mae cyn-fyfyrwyr blaenorol rhaglen yr MSc Ymarfer Uwch wedi nodi bod y rhaglen wedi eu helpu i ymgeisio am heriau a rolau newydd, ac i ddatblygu yn eu rolau presennol. 

Mae cyn-fyfyrwyr y rhaglen gyfredol wedi mynd ymlaen i wneud y canlynol:

 • Dod yn gymrawd Comisiwn Bevan
 • Cyhoeddi adolygiadau systematig
 • Diogelu rolau darlithio mewn addysg uwch
 • Sicrhau rolau uwch-reolwyr o fewn gwasanaethau'r GIG
 • Dod yn Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru
 • Dod yn Ddarlithydd Cyswllt
 • Dod yn Gydymaith Ymchwil

Lleoliadau

Bydd angen i chi fod yn gweithio mewn amgylchedd gofal iechyd i ymgymryd â modiwl traethawd hir Portffolio Ymarfer Gofal Iechyd Uwch.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, byddai angen i chi fod â chofrestriad cyfredol gyda Chyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio yn y DU, a bod wedi sicrhau lleoliad clinigol perthnasol i gefnogi'ch dysgu ar gyfer y modiwl hwn.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.