Ewch i’r prif gynnwys

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi sicrhau cryn lwyddiant mewn rhestri cenedlaethol a byd-eang o’r goreuon, a barn y Ganolfan Datblygu Addysg Uwch oedd ei bod hi’n “rhagorol”.

Rydym yn ymfalchïo ar greu amgylchedd diddorol ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig gyda goruchwyliaeth academaidd llawn cymhelliant.

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a/neu brosiectau ymchwil yn y meysydd canlynol:

 • Gwleidyddiaeth Gymharol, Polisïau a Llywodraethiant
 • Polisi Cyhoeddus
 • Cymru, Gwleidyddiaeth Tiriogaethol a Datganoli
 • Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro
 • Theori Gwleidyddol a Rhyngwladol
 • Gwleidyddiaeth Fyd-eang Hanfodol
 • Rhywedd a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Y Rhyfel Oer
 • Astudiaethau Diogelwch
 • Astudiaethau Beirniadol Milwrol
 • Gwybodaeth a Diogelwch
 • Gwleidyddiaeth Niwclear
 • Technolegau Digidol, Llywodraethu Rhyngrwyd a Diogelwch Seibr
 • Gwleidyddiaeth Amgylcheddol Byd-eang
 • Datblygu ac Ôl-wladychiaeth

Nodweddion unigryw

 • Chwaraewn rôl flaenllaw ym Maes Astudiaethau seiliedig ar Ieithoedd, ac rydym yn ymwneud â Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, ym Mhartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (yr ESRC).
 • Mae gan bob myfyriwr ymchwil hawl i alw ar gyfran bersonol o arian y gellir ei gwario ar weithgareddau dilys sy’n gysylltiedig ag ymchwil.
 • Mae ein cyfres seminarau Ymchwil ar y Gweill/Research in Progress yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gyflwyno papurau mewn amgylchedd nad yw'n fygythiol. Bwriad y gyfres yw bod yn baratoad ar gyfer cyflwyno papurau mewn cynadleddau, a hefyd mae’n chwarae rôl hanfodol wrth ledaenu sgiliau pwnc-benodol.
 • Rydym yn annog ein myfyrwyr PhD i ennill profiad addysgu, fodd bynnag, gofynnir ymgeiswyr nodi bod y cyfleodd addysgu sy’n cael eu neilltuo’n dibynnu ar y modiwlau sy’n rhedeg ar lefel Israddedig neu Ôl-raddedig ac efallai na fyddant ar gael i bawb.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 blynedd MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5 blynedd; MPhil 2 flynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Mae disgwyl i fyfyrwyr amser llawn neilltuo o leiaf 39 awr yr wythnos am 46 wythnos y flwyddyn ar gyfer eu gwaith PhD (rhan-amser 21 awr yr wythnos).

Bydd angen i fyfyrwyr ymchwil gynhyrchu a chyflwyno traethawd a gaiff ei arholi gan arholiad llafar.

Sgiliau a ddatblygwyd

Bydd ein myfyrwyr yn caffael cymysgedd eang o sgiliau ymchwil generig, sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau pwnc-benodol. Wrth sgiliau ymchwil ‘generig’, rydym yn dynodi’r sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer cynnal unrhyw fath o brosiect ymchwil: meistroli technoleg gwybodaeth, er enghraifft, neu wella arddulliau ysgrifennu. Sgiliau trosglwyddadwy yw'r rhai hynny sy'n gwella cyflogadwyedd yn y farchnad lafur ehangach: gall y rhain amrywio o feistroli iaith dramor i sgiliau cyfathrebu da. Mae sgiliau sy'n benodol i ddisgyblaeth yn canolbwyntio mwy ar y ddisgyblaeth academaidd yr ydych yn ei hastudio.

Mae gan yr Ysgol ddiwylliant ymchwil eithriadol o gryf gydag enw da am ansawdd yr ymchwil a gynhyrchir a’r nifer cynyddol o grantiau ymchwil y mae’r ysgol yn eu denu. Rydym yn gartref i Ganolfan Llywodraethiant Cymru ac i Uned Ymchwil i Lywodraethiant, Hunaniaeth a Pholisi Cyhoeddus yn Ewrop, gan ddenu ysgolheigion gwadd o bob cwr o Ewrop a’r byd.

Rydym ar flaen y gad yn ein maes ac yn cyflawni prosiectau ymchwil unigryw a rhyngddisgyblaethol.

Oherwydd y cyfuniad o ymchwilwyr profiadol a rhyngwladol eu bri ac ysgolheigion ifanc, yr ydym wedi llwyddo i ddatblygu ethos ymchwil dynamig a blaengar. Mae llawer o’r deunyddiau a ddefnyddiwn ar ein cyrsiau wedi’u llunio gan yr academyddion a’r staff addysgu sydd yn yr adran.

Mae meysydd o gryfder yn cynnwys

 • Cysylltiadau Rhyngwladol,
 • Gwleidyddiaeth Prydain, Cymru a gwleidyddiaeth datganoli,
 • Gwleidyddiaeth gymharol ac Ewropeaidd
 • Theori Wleidyddol.

Meysydd ymchwil

Gwleidyddiaeth Gymharol, Polisïau a Llywodraethiant

Mae Gwleidyddiaeth Gymharol, Polisïau a Llywodraethiant yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro

Mae Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Theori Wleidyddol

Mae Theori Wleidyddol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Cymru

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Mae gyrfaoedd yn cynnwys addysgu, prifysgolion, y gwasanaeth sifil/y Swyddfa Dramor, y Comisiwn Ewropeaidd, newyddiaduraeth, busnes, gwleidyddiaeth a sefydliadau anllywodraethol. Mae ein cyn-fyfyrwyr yn cynnwys Huw Edwards (BBC), Neil Bentley (CBI) a Leri Edwards (y Comisiwn Ewropeaidd).

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Rydym wedi cael ysgoloriaethau PhD a ariennir gan ESRC ar gyfer myfyrwyr o’r DU a'r UE yn y gorffennol.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Dylai ymgeiswyr fod â gradd Anrhydedd dda yn y Gyfraith (2:1 neu gyfwerth) neu gymhwyster tramor cyfwerth mewn pwnc perthnasol;

Yn ogystal â'ch cais ffurfiol i'r Brifysgol rydym yn gofyn i chi hefyd lwytho datganiad clir o'ch cynnig ymchwil o tua 5,000 o eiriau. Mae canllawiau ar sut i ysgrifennu cynnig ymchwil ar gael ar ein gwefan.

Gofynion Iaith Saesneg

Ar gyfer y rhai nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, rhaid iddynt gael sgôr o leiaf 7.0 yn IELTS (gan gynnwys o leiaf 6.5 yn yr elfen ysgrifennu).

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno Cynnig Ymchwil (terfyn geiriau/hyd a awgrymir: 2,000-3,000 gair).

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

MPhil/PhD Enquiries, Cardiff Law School

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig