Ewch i’r prif gynnwys

Athroniaeth

Mae myfyrwyr ar y rhaglen ymchwil Athroniaeth yn derbyn goruchwyliaeth gan staff academaidd gydag ymrwymiad hirdymor i ragoriaeth ac amrywiaeth mewn ymchwil, sy’n gweithio ar flaen y gad o ran ymchwil arloesol sy’n gwyro tuag at athroniaeth foesol a gwleidyddol, athroniaeth y meddwl a seicoleg, a’r mannau cyfarfod rhwng y meysydd hyn.

Mae ein hymchwil mewn athroniaeth foesol yn cynnwys moeseg normadol, metamoeseg a moeseg gymhwysol. Mae gan nifer o’n staff arbenigedd sy’n gorgyffwrdd mewn theori normadol, rhesymu ymarferol, seicoleg moeseg ac athroniaeth cymdeithasol-gwleidyddol, gyda’n gwaith mewn moeseg gymhwysol gan gynnwys ymchwil ar iechyd, bio bancio, nutrigenomeg a chwaraeon.

Mae ymchwil mewn athroniaeth y meddwl a seicoleg wedi tyfu i gynnwys cyhoeddiadau rhyngddisgyblaethol ar ganfyddiad a gwyddoniaeth yr ymwybod. Rydym wedi ehangu ein ffocws arbenigedd mewn epistemoleg, gyda nifer o staff yn gweithio ar epistemoleg gymdeithasol ac epistemig normadol ochr yn ochr â phynciau maes sydd wedi ennill eu plwyf.

Yn yr un modd mae gennym arbenigedd ymchwil ar nifer o ffigyrau allweddol o hanes athroniaeth gan gynnwys Nietzsche a Wittgenstein, yn ogystal ag amrywiaeth o athronwyr yn ganolog i draddodiadau cyfandirol a dadansoddol mwy diweddar. Yn wir, mae nifer o’n hymchwil wrth wraidd croestoriad y traddodiadau hyn, gan ddefnyddio cipolwg bob un.

Nodau'r rhaglen

 • Nod y rhaglen ymchwil yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i fynd â chi at rôl mewn Addysg Uwch, neu gyflogaeth sy’n gofyn am sgiliau lefel uwch mewn ymchwil neu wybodaeth pwnc uwch.
 • Mae’r rhaglen PhD hon yn recriwtio amrywiaeth eang o fyfyrwyr Cartref/UE a myfyrwyr Rhyngwladol sydd am ymgysylltu mewn amgylchedd ymchwil sy’n cael ei nodweddu gan gyfuniad o arbenigedd ar draws dulliau dadansoddol a chyfandirol o ran athroniaeth.

Nodweddion unigryw

  • Mae Athroniaeth yng Nghaerdydd yn unigryw yn y ffyrdd mae’n tynnu ar ddulliau dadansoddol, cyfandirol a gwybodus yn empeiraidd i’r pwnc.
  • Mae ein myfyrwyr PhD yn cymryd rhan mewn seminarau ymchwil wythnosol a gweithdai hyfforddi, ac amrywiaeth o grwpiau darllen rheolaidd a chynhadledd flynyddol ac yn cael eu hannog i gyhoeddi eu gwaith.
  • Rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu ar radd israddedig a gall myfyrwyr PhD ymgymryd â rhaglen unigryw’r Ysgol ‘Dysgu i Addysgu’, ac achredu gan Academi Addysg Uwch.
  • Mae’r Ysgol yn gwneud cyllid ar gael bob blwyddyn i fyfyrwyr ôl-raddedig ymchwil sy’n dymuno mynychu cynadleddau yn gysylltiedig â’u hymchwil.
  • Mae gan yr Ysgol ystafell ymroddedig gyda chyfleusterau cyfrifiadura ar gyfer eu myfyrwyr ymchwil.
Ann Heilmann

Positioned at the interface of different traditions, methodologies, theoretical approaches, disciplines and practices, our pioneering research engenders challenging and fascinating questions for our staff and also, through our PhD supervision and research-led teaching, for our students at all levels.

Yr Athro Ann Heilmann Professor

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 blynedd, MPhil 1 blwyddyn
Hyd rhan-amser Cyfleoedd ar gael
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Hydref

Mae’r astudiaeth PhD yn cael ei gynnal am dair blynedd (amser llawn) neu pum mlynedd (rhan-amser). Mae myfyrwyr PhD yn derbyn goruchwyliaeth arbenigol gan oruchwyliwr sylfaenol (gyda goruchwyliaeth ar y cyd lle’n addas). Mae’r rhaglen yn cael ei gefnogi gan amrywiaeth o ddigwyddiadau ymchwil, hyfforddiant proffesiynol a chyfleoedd addysgu. 

Mae Astudiaeth MPhil yn cael ei gynnal am flwyddyn (amser llawn) neu ddwy flynedd (rhan-amser). Mae myfyrwyr MPhil yn derbyn goruchwyliaeth arbenigol gan oruchwyliwr sylfaenol. Mae’ rhaglen yn cael ei gefnogi gan amrywiaeth o ddigwyddiadau ymchwil a hyfforddiant proffesiynol.

Asesiad

Mae’r Phd yn cael ei asesu gan gyflwyno traethawd ymchwil o hyd at 80,000 gair ac arholiad llafar viva voce.

Mae’r MPhil yn cael ei asesu gan gyflwyno traethawd ymchwil o hyd at 80,000 gair ac arholiad llafar viva voce.

Rydym yn croesawu ceisiadau ym meysydd arbenigol staff, megis y canlynol:

 • moeseg feddygol
 • athroniaeth chw
 • theori feirniadol yr Almaen
 • cymdeithaseg ac estheteg cerddoriaeth
 • athroniaeth canfyddiad
 • athroniaeth niwrowyddoniaeth a seicoleg
 • athroniaeth gwyddoniaeth
 • athroniaeth bioleg
 • athroniaeth gwyddoniaeth
 • athroniaeth cyfandirol fodern
 • estheteg
 • theori lenyddol
 • moeseg normadol - yn enwedig gwrth-theori
 • athroniaeth normadol
 • athroniaeth risg
 • athroniaeth Ewropeaidd
 • theori wleidyddol
 • hanes syniadau
 • rhesymoledd
 • metafoeseg
 • moeseg cred
 • paradocs
 • epistemoleg
 • ffeministiaeth
 • athroniaeth meddwl ac iaith
 • Wittgenstein
 • seicoleg foesol
 • dirfodaeth
 • moeseg rhinweddau
 • moeseg Kantian
 • moeseg gymhwysol.

Amgylchedd ymchwil

Mae’r Ysgol yn cymryd hyfforddiant ein myfyrwyr ymchwil o ddifrif calon a chynigiwn gyfleusterau ac arweiniad goruchwylio i helpu pob myfyriwr i ffynnu’n ddeallusol ac i weithio’n gynhyrchiol. Mae gan yr Ysgol gyfres bwrpasol o ystafelloedd ymchwil PhD gyda chyfleusterau rhwydweithio TG rhagorol. Mae gan bob myfyriwr gyllideb teithio a chyfraniad at gostau llungopïo, yn ogystal â chyfleusterau argraffu rhad ac am ddim.

Rydym yn gwirio gyda’n myfyrwyr yn rheolaidd pa hyfforddiant maen nhw ei angen, ac yn sicrhau ei fod yn cael ei ddarparu. Gall ein myfyrwyr PhD wneud cais i gael profiad addysgu gyda ni, ac mae ein rhaglen ‘Dysgu i Addysgu’ wedi’i achredu gan yr Academi Addysg Uwch. Mae’r Ysgol yn cynnal cynhadledd flynyddol i alluogi myfyrwyr PhD gael y cyfle i rannu eu gwaith gyda’u cyfoedion mewn amgylchedd cefnogol ac aml-ddisgyblaethol. Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn llawn llyfrau a chyfnodolion academaidd yn ein holl feysydd pwnc, adnoddau electronig, a chasgliadau arbenigol fel Llyfrau Prin Caerdydd, casgliad cyfoethog o dros 14,000 o eitemau sy’n amrywio o incwnabwla o’r bymthegfed ganrif i lyfrau cain yr ugeinfed ganrif.

Mewn marchnad swyddi gystadleuol, anogir a chefnogir ein myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau fydd yn eu gwneud yn gyflogadwy, beth bynnag fo eu cyfeiriad gyrfa. Rydym yn gwerthfawrogi profiad cyfoethog ein nifer o fyfyrwyr tramor, ac yn darparu ar gyfer eu hanghenion penodol o ran cyd-destun diwylliannol astudiaeth a gofynion ysgrifennu’n gain mewn ail iaith.

Mae Athroniaeth yn un o’r pedwar prif maes o gryfder arbennig yn Rhaglen Hyfforddiant Doethurol y De, y Gorllewin a Chymru, ac rydym yn aelod o’r aelod hon. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr AHRC.

Mewn blynyddoedd diweddar, mae myfyrwyr sy’n ennill PhD mewn Athroniaeth o Gaerdydd wedi mynd ymlaen i swyddi darlithio ym Mhrifysgol Soka, Japan a Phrifysgol Dechnolegol Nanyang Singapore, tra bod eraill wedi sicrhau safleoedd tu allan i Addysg Uwch yn y proffesiwn addysgu.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae’r Ysgol yn croesawu ymholiadau gan ymgeiswyr sy’n ystyried gwneud cais am gyllid ar gyfer y PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr ar gyfer 2018-2019.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion Athroniaeth a phynciau cysylltiedig agos.

Rhaid cael gradd israddedig anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu yn Adran Uchaf yr Ail Ddosbarth neu’n gyfwerth, ac yn ddelfrydol, gradd Meistr ôl-raddedig da. Fel arfer, dylai o leiaf un o’r graddau hyn fod mewn Athroniaeth neu gynnwys Athroniaeth

Gofynion Iaith Saesneg

Mae'r Ysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr y tu allan i'r Deyrnas Unedig.Ar gyfer siaradwyr Saesneg anfrodorol, mae sgôr gyffredinol IELTS o 7.5 gyda 7.0 leiaf ym mhob is-sgôr yn hanfodol.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Dylid cyflwyno cynnig ymchwil o uchafswm o 1,000 o eiriau gyda cheisiadau ar gyfer graddau ymchwil. Dylai hwn gynnwys teitl drafft a sefydlu prif amcanion yn nhermau cwestiynau ymchwil sylfaenol, damcaniaethau neu gynigion.

Dylai’r cynnig hefyd gosod eich gwaith mewn cysylltiad â’r maes ehangach o ysgoloriaeth bresennol; rhoi ymdeimlad cychwynnol o’r cyfraniad gwreiddiol rydych yn gobeithio ei wneud a darparu awgrym o’ch methodoleg ymchwil bwriadedig. Dylai llyfryddiaeth ragarweiniol o’r prif ffynonellau disgwyliedig gael ei atodi.

Dylai ceisiadau hefyd gynnwys traeth 4,000 gair ar bwnc athronyddol o’ch dewis. Nid oes disgwyl i chi fynd at oruchwyliwr posib cyn cyflwyno’r cynnig ond mae croeso i chi nodi pwy rydych yn meddwl gall fod yn oruchwyliwr addas.

Dylech edrych ar y wefan i weld diddordebau staff cyn i chi ysgrifennu cynnig.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud, edrychwch ar ein canllaw i’r broses gwneud cais ôl-raddedig.

Proses gwneud cais

Mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig mewn Athroniaeth yn asesu’r holl geisiadau, gan gymryd i ystyriaeth ansawdd a hyfwedd y prosiect ymchwil, yn ogystal ag adnoddau’r staff i’w oruchwylio. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghorid gyda goruchwylwyr posib.

Bydd ymgeiswyr sy’n pasio’r cam asesu cychwynnol yn cael eu gwahodd am gyfweliad.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

ENCAP Postgraduate Admissions

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig