Ewch i’r prif gynnwys

Athroniaeth

Mynd ar drywydd ymchwil arloesol gydag arbenigwyr sy'n gweithio ar flaen y gad yn eu meysydd. Mae arbenigeddau staff yn cwmpasu'r rhan fwyaf o feysydd traddodiadol Athroniaeth, gan gynnwys dulliau dadansoddol, cyfandirol ac empirig ac ystod gyffrous o is-arbenigeddau sy'n tyfu. Mae gennym gryfderau penodol mewn moeseg, epistemoleg, athroniaeth meddwl a'r croestoriadau rhwng y rhain.

Mae ein hymchwil mewn athroniaeth foesol yn cynnwys moeseg normadol, metafoeseg, a moeseg gymhwysol. Mae gan lawer o'n staff arbenigedd sy'n gorgyffwrdd mewn theori normadol, mewn rheswm ymarferol, mewn seicoleg foesol ac mewn athroniaeth gymdeithasol-wleidyddol, gyda'n gwaith mewn moeseg gymhwysol gan gynnwys ymchwil ar iechyd, biofancio, maethgenomeg a chwaraeon.

Mae ymchwil mewn athroniaeth meddwl a seicoleg wedi tyfu i gynnwys cyhoeddiadau rhyngddisgyblaethol ar ganfyddiad a gwyddoniaeth ymwybyddiaeth. Rydym wedi ehangu ein crynodiad o arbenigedd mewn epistemoleg, gyda nifer o staff yn gweithio ar epistemoleg gymdeithasol a normadoldeb epistemig ochr yn ochr â phynciau hirsefydlog y maes.

Yn yr un modd, mae gennym arbenigedd ymchwil ar lawer o ffigurau allweddol o hanes athroniaeth, gan gynnwys Nietzsche a Wittgenstein, yn ogystal ag ystod o athronwyr sy'n ganolog i'r traddodiadau dadansoddol a chyfandir mwy diweddar. Yn wir, mae llawer o'n hymchwil yn rhan o'r traddodiadau hyn, gan ddefnyddio mewnwelediad pob un.

Nodau'r rhaglen

 • Nod y rhaglen ymchwil yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i fynd â chi at rôl mewn Addysg Uwch, neu gyflogaeth sy’n gofyn am sgiliau lefel uwch mewn ymchwil neu wybodaeth pwnc uwch.
 • Mae’r rhaglen PhD hon yn recriwtio amrywiaeth eang o fyfyrwyr Cartref/UE a myfyrwyr Rhyngwladol sydd am ymgysylltu mewn amgylchedd ymchwil sy’n cael ei nodweddu gan gyfuniad o arbenigedd ar draws dulliau dadansoddol a chyfandirol o ran athroniaeth.

Nodweddion unigryw

 • Mae athroniaeth yng Nghaerdydd yn nodedig yn y ffyrdd y mae'n defnyddio dulliau dadansoddol, cyfandirol a gwybodus o ymdrin â'r pwnc.
 • Mae ein myfyrwyr PhD yn cymryd rhan mewn seminarau ymchwil wythnosol a gweithdai hyfforddi, amrywiaeth o grwpiau darllen rheolaidd a chynhadledd flynyddol ac fe'u hanogir i gyhoeddi eu gwaith.
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd addysgu ar y radd israddedig, a gall myfyrwyr PhD ymgymryd â rhaglen unigryw “Dysgu Addysgu” yr Ysgol, sydd wedi’i achredu gan yr Academi Addysg Uwch
 • Mae'r Ysgol yn sicrhau bod cyllid ar gael bob blwyddyn i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n dymuno mynychu cynadleddau sy'n gysylltiedig â'u hymchwil.
 • Mae gan yr Ysgol ystafell bwrpasol gyda chyfleusterau cyfrifiadura ar gyfer ei myfyrwyr ymchwil.
Ann Heilmann

Positioned at the interface of different traditions, methodologies, theoretical approaches, disciplines and practices, our pioneering research engenders challenging and fascinating questions for our staff and also, through our PhD supervision and research-led teaching, for our students at all levels.

Yr Athro Ann Heilmann Professor

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser Cyfleoedd ar gael
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Hydref

Cynhelir astudiaeth PhD am dair blynedd (amser llawn) neu bum mlynedd (rhan-amser). Mae myfyrwyr PhD yn cael goruchwyliaeth arbenigol gan brif oruchwylydd (gyda chyd-oruchwylio lle bo'n briodol). Cefnogir y rhaglen gan amrywiaeth o ddigwyddiadau ymchwil, hyfforddiant proffesiynol a chyfleoedd addysgu.

Cynhelir astudiaeth MPhil am flwyddyn (llawn amser) neu ddwy flynedd (rhan-amser). Mae myfyrwyr MPhil yn cael goruchwyliaeth arbenigol gan brif oruchwylydd. Cefnogir y rhaglen gan amrywiaeth o ddigwyddiadau ymchwil a hyfforddiant proffesiynol.

Asesiad

Asesir y PhD drwy gyflwyno traethawd ymchwil o hyd at 80,000 o eiriau ac arholiad viva voce.

Asesir yr MPhil drwy gyflwyno traethawd ymchwil o hyd at 50,000 o eiriau ac arholiad viva voce.

Rydym yn croesawu ceisiadau ym meysydd arbenigol staff, megis y canlynol:

 • Moeseg normadol (yn enwedig Moeseg Kant, moeseg rhinwedd, gwrth-ddamcaniaeth)
 • Metafoeseg (gan gynnwys rheswm ymarferol)
 • Seicoleg foesol
 • Moeseg gymhwysol (gan gynnwys moeseg feddygol, moeseg chwaraeon, risg)
 • Athroniaeth normadoldeb (e.e. normadoldeb ymarferol ac epistemig a rhesymoldeb)
 • Athroniaeth wleidyddol
 • Estheteg
 • Athroniaeth meddwl a seicoleg (gan gynnwys canfyddiad, ymwybyddiaeth, niwrowyddoniaeth)
 • Epistemoleg (gan gynnwys epistemoleg gymdeithasol, gwerth epistemig a normadoldeb)
 • Athroniaeth gwyddoniaeth (gan gynnwys athroniaeth bioleg)
 • Athroniaeth Iaith
 • Metaphysics
 • Ffeministiaeth
 • Nietzsche
 • Wittgenstein
 • Athroniaeth gyfandirol ddiweddar (gan gynnwys difrifoldeb Ffrengig, theori gritigol, Adorno, Ysgol Frankfurt, Habermas)

Amgylchedd ymchwil

Mae’r Ysgol yn cymryd hyfforddiant ei myfyrwyr ymchwil o ddifrif calon a chynigir cyfleusterau ac arweiniad goruchwylio a fydd yn eu helpu i ffynnu’n ddeallusol ac i weithio’n gynhyrchiol. Mae gan yr Ysgol gyfres bwrpasol o ystafelloedd ymchwil PhD gyda chyfleusterau rhwydweithio TG rhagorol. Mae gan bob myfyriwr gyllideb ar gyfer cynadleddau a rhoddir cyfraniad at gostau llungopïo yn ogystal â chyfleusterau argraffu rhad ac am ddim.

Rydym yn gwirio gyda’n myfyrwyr yn rheolaidd pa hyfforddiant maen nhw ei angen, ac yn sicrhau ei fod yn cael ei ddarparu. Gall ein myfyrwyr PhD wneud cais i gael profiad addysgu gyda ni, ac mae ein rhaglen “Dysgu Addysgu” wedi’i achredu gan yr Academi Addysg Uwch. Mae’r Ysgol yn cynnal cynhadledd flynyddol i alluogi myfyrwyr PhD gael y cyfle i rannu eu gwaith gyda’u cyfoedion mewn amgylchedd cefnogol, cyffrous ac aml-ddisgyblaethol. Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn llawn llyfrau a chyfnodolion academaidd yn ein holl feysydd pwnc, adnoddau electronig sylweddol, a chasgliadau arbenigol fel Llyfrau Prin Caerdydd, archif gyfoethog o dros 14,000 o eitemau sy’n amrywio o incwnabwla o’r bymthegfed ganrif i lyfrau cain yr ugeinfed ganrif.

Mewn marchnad swyddi gystadleuol, anogir a chefnogir ein myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau fydd yn eu gwneud yn gyflogadwy, beth bynnag fo cyfeiriad eu gyrfa. Rydym yn gwerthfawrogi profiad cyfoethog ein nifer o fyfyrwyr tramor, ac yn darparu ar gyfer eu hanghenion penodol o ran cyd-destun diwylliannol astudiaeth a gofynion ysgrifennu’n gain mewn ail iaith.

Mae Athroniaeth yn un o’r pedwar prif maes o gryfder arbennig yn Rhaglen Hyfforddiant Doethurol y De, y Gorllewin a Chymru, ac rydym yn aelod o’r aelod hon. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol y De, y Gorllewin a Chymru yr AHRC ar ein gwefan.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae myfyrwyr sy'n ennill PhD mewn Athroniaeth o Gaerdydd wedi mynd ymlaen i swyddi darlithio ym Mhrifysgol Soka, Japan a Phrifysgol Technolegol Nanyang Singapore, tra bod eraill wedi sicrhau swyddi y tu allan i Addysg Uwch yn y proffesiwn addysgu.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae’r Ysgol yn croesawu ymholiadau gan ymgeiswyr sy’n ystyried gwneud cais am gyllid ar gyfer PhD mewn Athroniaeth gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr ar gyfer 2018-19.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion Athroniaeth a phynciau cysylltiedig agos.

Mae angen gradd israddedig Anrhydedd y DU o'r radd flaenaf neu'r ail ddosbarth uchaf yn y DU, neu gymhwyster cyfatebol, ac, yn ddelfrydol, gradd Meistr ôl-raddedig dda. Fel arfer, dylai o leiaf un o'r graddau hyn fod mewn Athroniaeth neu’n cynnwys athroniaeth.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae'r Ysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Yn achos y rhai nad yw Saesneg yn famiaith iddynt, mae sgôr gyffredinol IELTS o 7.5 gydag o leiaf 7.0 ym mhob is-sgôr yn hanfodol.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

I gael gwybod sut i wneud cais, edrychwch ar ein canllaw i'r broses ymgeisio ôl-raddedig.

Cynnig ymchwil

Dylid cyflwyno cynnig ymchwil, tua 1,000 gair ar y mwyaf, gyda cheisiadau graddau ymchwil. Dylai hyn gynnwys teitl drafft a sefydlu amcanion allweddol o ran cwestiynau ymchwil sylfaenol, damcaniaethau neu gynigiadau.

Dylai'r cynnig hefyd leoli eich gwaith mewn perthynas â maes ehangach yr ysgoloriaeth bresennol; rhoi ymdeimlad cychwynnol o'r cyfraniad gwreiddiol rydych yn gobeithio ei wneud a rhoi syniad o'ch methodoleg ymchwil arfaethedig. Dylid atodi llyfryddiaeth ragarweiniol o ffynonellau allweddol disgwyliedig hefyd.

Ymhellach i hyn, dylai ceisiadau gynnwys traethawd 4,000 gair ar bwnc athronyddol o'ch dewis. Nid oes disgwyl i chi gysylltu â goruchwyliwr posibl cyn cyflwyno'r cynnig ond mae croeso i chi nodi pwy y credwch y gallai’r goruchwyliwr/goruchwylwyr priodol fod.

Dylech ymgynghori â'r wefan ar gyfer buddiannau staff cyn i chi ysgrifennu'r cynnig.

Y broses dderbyn

Mae Cyfarwyddwr Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig mewn athroniaeth yn asesu pob cais, gan ystyried ansawdd a dichonoldeb y prosiect ymchwil, yn ogystal â gallu'r staff i'w oruchwylio. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghori â goruchwylwyr posibl.

Yna, gwahoddir ymgeiswyr sy'n pasio'r cam asesu cychwynnol am gyfweliad.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

ENCAP Postgraduate Admissions

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig