Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg

Mae'r Ysgol Peirianneg wedi ymrwymo i ddarparu’r amgylchedd gorau posibl ar gyfer ein myfyrwyr ymchwil gan gynnwys cyfleusterau ardderchog, staff addysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol, ac amgylchedd cefnogol ar gyfer ein myfyrwyr.

Rydym yn enwog am ein gwaith ymchwil ac yn Ysgol gefnogol a chyfeillgar ag ystod amrywiol o fyfyrwyr o ledled y byd. Rydym yn ymfalchïo yn ein dull amlddisgyblaethol o ymchwilio a threfnu ein hymchwil i bum maes ymchwil â blaenoriaeth:

  • Gweithgynhyrchu uwch
  • Seilwaith sifil
  • Lled-ddargludyddion cyfansawdd a chymwysiadau
  • Peirianneg ar gyfer iechyd
  • Ynni cynaliadwy.

Rydym yn cynnig rhaglen PhD 3 blynedd, rhaglen PhD 4 blynedd integredig, rhaglen EngD, a rhaglen gradd MPhil 1 flwyddyn.

Nodau'r rhaglen

 • Datblygu sgiliau ymchwil drwy raglen o astudiaeth fanwl.
 • Datblygu arbenigedd mewn dulliau priodol o ymchwil ac ymholi.
 • Cynhyrchu allbynnau ymchwil o ansawdd uchel sy'n dangos barn feirniadol.
 • Llunio traethawd (traethawd PhD tua 80,000 o eiriau).

Nodweddion unigryw

 • Mae gennym enw da byd enwog am ymchwil ac effaith yr ymchwil hwnnw (REF 2014).
 • Cyfleoedd addysgu – rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd addysgu ac arddangos ar draws ein rhaglen addysgu israddedigion.
 • Mae gennym gysylltiadau cryf â sefydliadau a sefydliadau ymchwil yn ogystal â diwydiant a busnes eraill.
 • Mae amrywiaeth eang o efrydiaethau a ariennir ar gael.
 • Mae ein hincwm ymchwil ar hyn o bryd yn fwy na £10 miliwn o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat ac mae’n cefnogi ymchwil arloesol mewn meysydd traddodiadol a newydd.
 • Cyfleusterau arbrofol a chyfrifiadurol arloesol a labordai modern.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn EngD 4 blynedd; PhD integredig 4 blynedd; PhD 3 blynedd; MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5-7 blynedd; MPhil 2-5 flynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref
Dyddiad(au) cau ceisiadau Bydd ceisiadau i brosiectau PhD hunan-ariannu yn cael eu hystyried ar sail barhaus.

Mae myfyrwyr doethuriaeth yn cael eu goruchwylio gan ddau staff academaidd profiadol, cymwys o leiaf. Bydd y tîm goruchwylio yn eich arwain ac yn eich cynghori drwy gyfarfodydd rheolaidd ac yn cefnogi’r myfyrwyr drwy brosesau a gweithdrefnau academaidd y Brifysgol. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil ymgymryd â hyfforddiant ymchwil cymeradwy yn ystod eu hastudiaethau.

Rhaglen PhD

Mae strwythur cyffredinol y rhaglen PhD tair blynedd safonol fel a ganlyn:

 • Cynhyrchu graddedigion sy’n addas iawn ar gyfer cyfleoedd gyrfa ym maes fferylliaeth mewn ysbytai, yn y gymuned, ym myd diwydiant ac yn y byd academaidd. Hyfforddiant dulliau ymchwilio ac adolygu llenyddiaeth.
 • Blwyddyn Dau: Gwaith arbrofol/Casglu data/gwaith maes.
 • Mewn fferylliaeth broffesiynol rhoir pwys ar gyflawni presgripsiynau. Dadansoddi data a chofnodi.

Disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu darn estynedig o waith ysgrifenedig bob blwyddyn i fodloni gweithdrefnau monitro adolygu cynnydd y Brifysgol. Bydd hyn fel arfer ar ffurf pennod ddrafft o’ch traethawd.

Yn ogystal â’r goruchwylwyr, bydd myfyrwyr doethuriaeth hefyd yn cael ‘Adolygydd Cynnydd’ a fydd yn asesu ac yn rhoi adborth adeiladol yn annibynnol bob blwyddyn ar y gwaith a gyflwynwyd i’w adolygu.

Rhaglen PhD integredig 4 blynedd

Rydym hefyd yn cynnig rhaglen PhD pedair blynedd integredig, sy'n cyfuno blwyddyn gyntaf strwythuredig o fodiwlau a addysgir (sy’n cyfateb i 60 credyd y semester) ac elfennau ymchwil ynghyd â hyfforddiant ymchwil strwythuredig. Mae'r rhaglen bedair blynedd yn arbennig o addas ar gyfer ymgeiswyr tramor sy'n gwneud y newid o astudiaeth ymchwil a addysgir i astudiaeth ymchwil annibynnol neu’r rhai heb radd meistr ffurfiol.

Doethuriaeth Peirianneg (EngD)

Mae’r Doethuriaeth Peirianneg (EngD) yn arbennig o addas i fyfyrwyr gradd ymchwil sydd eisiau gweithio yn y diwydiant. Mae'r rhaglen pedair blynedd yn cyfuno ymchwil lefel PhD gyda chyrsiau a addysgir, tra mae myfyrwyr yn treulio hyd at 75% o'u hamser yn gweithio'n uniongyrchol gyda chwmni.

Hyfforddiant ymchwil

Mae hyfforddiant ymchwil yn nodwedd gref o’n holl raglenni gradd ymchwil. Mae gofyn i’r holl fyfyrwyr gymryd rhan yn ein rhaglen astudiaethau ategol a chwblhau archwiliad hyfforddi a datblygu sgiliau i gytuno ar Gynllun Datblygu Personol.

Mae hyn, yn ogystal ag unrhyw elfennau addysgu yn eich cynllun, yn helpu i sicrhau bod gennych y sgiliau priodol i gwblhau darn o ymchwil o ansawdd uchel, ac i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a phersonol i’w defnyddio yn eich gyrfa o ddewis.

Mae’r ymchwil a gyflawnir yn yr Ysgol yn eang ac yn rhyngddisgyblaethol. Mae ein ymchwil yn cwmpasu’r prif ddisgyblaethau peirianneg h.y. peirianneg sifil a strwythurol, peirianneg fecanyddol, peirianneg drydanol ac electronig, a pheirianneg feddygol.

Rydym yn cynnal ymchwil ac yn datblygu gwybodaeth ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. Mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn arwain prosiectau arloesol sydd â nifer o gymwysiadau ymarferol. Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill i sicrhau bod ein hymchwil yn cyfrannu at anghenion y diwydiant, busnes, datblygu economaidd, a'r gymuned, gartref a thramor.

I greu a chynnal diwylliant ymchwil deinamig, mae ymchwil yn yr Ysgol wedi’i rannu i bum maes ymchwil â blaenoriaeth:

  • Gweithgynhyrchu uwch
  • Seilwaith sifil
  • Lled-ddargludyddion cyfansawdd a chymwysiadau
  • Peirianneg ar gyfer iechyd
  • Ynni cynaliadwy.

Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu rôl peirianneg wrth ddod o hyd i atebion i heriau economaidd ac iechyd amgylcheddol, cymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol.

Meysydd ymchwil

Peirianneg: Ynni a'r Amgylchedd

Un o dri thema ymchwil yr Ysgol yw Ynni a’r Amgylchedd, sy’n ceisio datblygu technoleg ynni a chwarae rôl allweddol wrth fynd i’r afael â’r galw cynyddol ar gyfer technolegau carbon isel a chynaliadwy, tra’n lleihau’r effaith amgylcheddol a sicrhau amgylchedd cynaliadwy.

Peirianneg: Iechyd, Technoleg a'r Byd Digidol

Mae’r thema ymchwil Iechyd, Technoleg, a’r Byd Digidol yn darparu fframwaith ar gyfer yr ymchwil a gyflawnir ym meysydd Peirianneg Cyfathrebu Amledd Uchel a Pheirianneg Feddygol, Ffiseg Feddygol, ac Electroneg Feddygol. Mae’r cyfuniad o’r disgyblaethau hyn yn galluogi dull gwirioneddol arloesol ac yn galluogi datrysiadau newydd cyffrous ar gyfer diogelwch, gofal iechyd a gofynion meddygol cymdeithas fodern.

Peirianneg: Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu

Mae thema ymchwil eang Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu yn ymgorffori ymchwil arloesol sy’n meithrin arloesedd a chynaliadwyedd, yn cefnogi datblygiad economaidd a chymdeithasol, ac yn cyfrannu at welliannau mewn iechyd ac ansawdd bywyd drwy sicrhau diogelwch a pherfformiad gorau deunyddiau a strwythurau.

Prosiectau ymchwil

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer nifer o brosiectau PhD hunan-ariannu mewn amryw o feysydd astudio. Mae'r prosiectau hyn yn agored i fyfyrwyr DU/UE ac i fyfyrwyr tramor.

Mae croeso hefyd i ddarpar ymgeiswyr gysylltu ag unrhyw aelod o’r staff academaidd sy’n gweithio yn eu meysydd diddordeb i drafod syniadau am eu prosiect ymchwil arfaethedig eu hunain.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae yna ystod eang o ysgoloriaethau PhD ar gael bob blwyddyn ac rydym yn rhan o Ganolfan Gwybodeg Dŵr EPSRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol sy'n darparu ysgoloriaethau ymchwil.

Rydym yn darparu cymorth ariannol i bob myfyriwr PhD i'ch galluogi i fynychu'r gweithgareddau hyfforddi, ac i brynu offer sylfaenol sydd ei angen ar gyfer eich ymchwil.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion peirianneg a meysydd pwnc cysylltiedig fel ffiseg, mathemateg, gwyddorau’r ddaear a chyfrifiadureg.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Postgraduate Research Admissions, School of Engineering

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig