Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg

Mae'r Ysgol Peirianneg wedi ymrwymo i ddarparu’r amgylchedd gorau posibl ar gyfer ein myfyrwyr ymchwil gan gynnwys cyfleusterau ardderchog, staff addysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol, ac amgylchedd cefnogol ar gyfer ein myfyrwyr.

Rydym yn enwog am ein gwaith ymchwil ac yn Ysgol gefnogol a chyfeillgar ag ystod amrywiol o fyfyrwyr o ledled y byd. Ymfalchïwn yn ein dull amlddisgyblaethol o ran ymchwil ac rydym yn trefnu ein gwaith ymchwil i dair prif thema:

 • Ynni a’r Amgylchedd
 • Iechyd, Technoleg a’r Byd Digidol
 • Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu.

Rydym yn cynnig rhaglen PhD 3 blynedd, rhaglen PhD 4 blynedd integredig, rhaglen EngD, a rhaglen gradd MPhil 1 flwyddyn.

Nodau'r rhaglen

 • Datblygu sgiliau ymchwil drwy raglen o astudiaeth fanwl.
 • Datblygu arbenigedd mewn dulliau priodol o ymchwil ac ymholi.
 • Cynhyrchu allbynnau ymchwil o ansawdd uchel sy'n dangos barn feirniadol.
 • Llunio traethawd (traethawd PhD tua 80,000 o eiriau).

Nodweddion unigryw

 • Mae gennym enw da byd enwog am ymchwil ac effaith yr ymchwil hwnnw (REF 2014).
 • Cyfleoedd addysgu – rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd addysgu ac arddangos ar draws ein rhaglen addysgu israddedigion.
 • Mae gennym gysylltiadau cryf â sefydliadau a sefydliadau ymchwil yn ogystal â diwydiant a busnes eraill.
 • Mae amrywiaeth eang o efrydiaethau a ariennir ar gael.
 • Mae ein hincwm ymchwil ar hyn o bryd yn fwy na £10 miliwn o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat ac mae’n cefnogi ymchwil arloesol mewn meysydd traddodiadol a newydd.
 • Cyfleusterau arbrofol a chyfrifiadurol arloesol a labordai modern.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil, EngD
Hyd amser llawn EngD 4 blynedd; PhD integredig 4 blynedd; PhD 3 blynedd; MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5-7 blynedd; MPhil 2-5 flynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref
Dyddiad(au) cau ceisiadau Bydd ceisiadau i brosiectau PhD hunan-ariannu yn cael eu hystyried ar sail barhaus.

Mae myfyrwyr doethuriaeth yn cael eu goruchwylio gan ddau staff academaidd profiadol, cymwys o leiaf. Bydd y tîm goruchwylio yn eich arwain ac yn eich cynghori drwy gyfarfodydd rheolaidd ac yn cefnogi’r myfyrwyr drwy brosesau a gweithdrefnau academaidd y Brifysgol. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil ymgymryd â hyfforddiant ymchwil cymeradwy yn ystod eu hastudiaethau.

Rhaglen PhD

Mae strwythur cyffredinol y rhaglen PhD tair blynedd safonol fel a ganlyn:

 • Cynhyrchu graddedigion sy’n addas iawn ar gyfer cyfleoedd gyrfa ym maes fferylliaeth mewn ysbytai, yn y gymuned, ym myd diwydiant ac yn y byd academaidd. Hyfforddiant dulliau ymchwilio ac adolygu llenyddiaeth.
 • Blwyddyn Dau: Gwaith arbrofol/Casglu data/gwaith maes.
 • Mewn fferylliaeth broffesiynol rhoir pwys ar gyflawni presgripsiynau. Dadansoddi data a chofnodi.

Disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu darn estynedig o waith ysgrifenedig bob blwyddyn i fodloni gweithdrefnau monitro adolygu cynnydd y Brifysgol. Bydd hyn fel arfer ar ffurf pennod ddrafft o’ch traethawd.

Yn ogystal â’r goruchwylwyr, bydd myfyrwyr doethuriaeth hefyd yn cael ‘Adolygydd Cynnydd’ a fydd yn asesu ac yn rhoi adborth adeiladol yn annibynnol bob blwyddyn ar y gwaith a gyflwynwyd i’w adolygu.

Rhaglen PhD integredig 4 blynedd

Rydym hefyd yn cynnig rhaglen PhD pedair blynedd integredig, sy'n cyfuno blwyddyn gyntaf strwythuredig o fodiwlau a addysgir (sy’n cyfateb i 60 credyd y semester) ac elfennau ymchwil ynghyd â hyfforddiant ymchwil strwythuredig. Mae'r rhaglen bedair blynedd yn arbennig o addas ar gyfer ymgeiswyr tramor sy'n gwneud y newid o astudiaeth ymchwil a addysgir i astudiaeth ymchwil annibynnol neu’r rhai heb radd meistr ffurfiol.

Doethuriaeth Peirianneg (EngD)

Mae’r Doethuriaeth Peirianneg (EngD) yn arbennig o addas i fyfyrwyr gradd ymchwil sydd eisiau gweithio yn y diwydiant. Mae'r rhaglen pedair blynedd yn cyfuno ymchwil lefel PhD gyda chyrsiau a addysgir, tra mae myfyrwyr yn treulio hyd at 75% o'u hamser yn gweithio'n uniongyrchol gyda chwmni.

Hyfforddiant ymchwil

Mae hyfforddiant ymchwil yn nodwedd gref o’n holl raglenni gradd ymchwil. Mae gofyn i’r holl fyfyrwyr gymryd rhan yn ein rhaglen astudiaethau ategol a chwblhau archwiliad hyfforddi a datblygu sgiliau i gytuno ar Gynllun Datblygu Personol.

Mae hyn, yn ogystal ag unrhyw elfennau addysgu yn eich cynllun, yn helpu i sicrhau bod gennych y sgiliau priodol i gwblhau darn o ymchwil o ansawdd uchel, ac i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a phersonol i’w defnyddio yn eich gyrfa o ddewis.

Mae’r ymchwil a gyflawnir yn yr Ysgol yn eang ac yn rhyngddisgyblaethol. Mae ein ymchwil yn cwmpasu’r prif ddisgyblaethau peirianneg h.y. peirianneg sifil a strwythurol, peirianneg fecanyddol, peirianneg drydanol ac electronig, a pheirianneg feddygol.

Rydym yn cynnal ymchwil ac yn datblygu gwybodaeth ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. Mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn arwain prosiectau arloesol sydd â nifer o gymwysiadau ymarferol. Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill i sicrhau bod ein hymchwil yn cyfrannu at anghenion y diwydiant, busnes, datblygu economaidd, a'r gymuned, gartref a thramor.

I greu a chynnal diwylliant ymchwil deinamig, mae ymchwil yn yr Ysgol wedi’i rannu i dair thema

 • Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu
 • Ynni a’r Amgylchedd
 • Iechyd, Diogelwch a’r Byd Digidol

Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu rôl peirianneg wrth ddod o hyd i atebion i heriau economaidd ac iechyd amgylcheddol, cymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol.

Meysydd ymchwil

Peirianneg: Ynni a'r Amgylchedd

Un o dri thema ymchwil yr Ysgol yw Ynni a’r Amgylchedd, sy’n ceisio datblygu technoleg ynni a chwarae rôl allweddol wrth fynd i’r afael â’r galw cynyddol ar gyfer technolegau carbon isel a chynaliadwy, tra’n lleihau’r effaith amgylcheddol a sicrhau amgylchedd cynaliadwy.

Peirianneg: Iechyd, Technoleg a'r Byd Digidol

Mae’r thema ymchwil Iechyd, Technoleg, a’r Byd Digidol yn darparu fframwaith ar gyfer yr ymchwil a gyflawnir ym meysydd Peirianneg Cyfathrebu Amledd Uchel a Pheirianneg Feddygol, Ffiseg Feddygol, ac Electroneg Feddygol. Mae’r cyfuniad o’r disgyblaethau hyn yn galluogi dull gwirioneddol arloesol ac yn galluogi datrysiadau newydd cyffrous ar gyfer diogelwch, gofal iechyd a gofynion meddygol cymdeithas fodern.

Peirianneg: Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu

Mae thema ymchwil eang Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu yn ymgorffori ymchwil arloesol sy’n meithrin arloesedd a chynaliadwyedd, yn cefnogi datblygiad economaidd a chymdeithasol, ac yn cyfrannu at welliannau mewn iechyd ac ansawdd bywyd drwy sicrhau diogelwch a pherfformiad gorau deunyddiau a strwythurau.

Prosiectau ymchwil

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer nifer o brosiectau PhD hunan-ariannu mewn amryw o feysydd astudio. Mae'r prosiectau hyn yn agored i fyfyrwyr DU/UE ac i fyfyrwyr tramor.

Mae croeso hefyd i ddarpar ymgeiswyr gysylltu ag unrhyw aelod o’r staff academaidd sy’n gweithio yn eu meysydd diddordeb i drafod syniadau am eu prosiect ymchwil arfaethedig eu hunain.

Peirianneg Fiofeddygol

Cyfleoedd sydd ar gael yn y Grŵp Ymchwil Peirianneg Fiofeddygol.

Natural Flood Processes for Flood Risk Management

This project aims to develop a novel methodology to assess the effectiveness of Natural Flood Management (NFM) interventions at catchment reach levels.

Mecaneg Cyfrifiadurol a Deunyddiau Uwch

Cyfleoedd sydd ar gael ym maes Deunyddiau, ac Uwch Ddeunyddiau a Mecaneg Cyfrifiadurol.

Numerical modelling of wind-wave-current-sediment interaction

The main aim of the proposed project is to quantify the sediment transport and morphodynamics subjected to various ambient environments.

Topological composite phononic crystals for advanced engineering applications

The main aim of the project is to combine recently designed and studied topological structures, such as for example gyroscopic lattices, to propose innovative metamaterial concepts made of different topological phases, leading to topological composite media where the phononic band structure is determined by both topological and non-topological effects due to the modulation of the phases.

Development of human soft tissue substitute material

This project will be at the cutting edge of biomechanics and the developed substitute will have use in many applications including training clinicians and evaluating medical devices.

A futuristic science based approach to enhance quality and durability of High Performance Pre-cast Concrete Products

This is a fully-funded EPSRC project in engineering, focusing on energy and environment.

Symbyliad Magnetig Trawsgreuanol fel Offeryn Diogel ac Effeithiol i Ysgogi’r Ymennydd

Dyma brosiect EPSRC a ariennir yn llawn mewn peirianneg, yn canolbwyntio ar ynni a’r amgylchedd

Deep Machine Learning for Automated Lesion Detection in PET-CT

This project will develop automated detection of lesions in Positron Emission Tomography (PET) using deep machine learning.

Flexibility provision from energy systems integration

The focus of the project will be on quantifying the flexibility that can be made available to power systems by their effective integration with heat supply systems from buildings.

Novel, rate-sensitive material to reduce head injuries

This PhD focusses on developing a new material that will enable helmets to perform effectively across a range of testing conditions that better represent common impact scenarios.

Lab-on-GaN for manipulating cancer exosomes for cancer early diagnostics

The project will develop a surface acoustic wave (SAW) transducer based on piezoelectric effect of Gallium Nitride (GaN) to separate cancer-derived EVs subpopulation from whole blood.

Deep Learning based Robotic Motion Generation for Manipulating Granular and Viscous Materials

This project aims to investigate in developing Deep Learning based methods for robots to learn to manipulate such materials using tools, such as scoops, shovels, or trowels, and generate motions autonomously in real-time.

Novel Routes to Hierarchical Nanocomposite Fabrication using Magnetic Fields

This project will seek to develop nanocomposites with varying internal microstructures and to establish the relationship with final composite properties.

A high repetition rate semiconductor quantum dot light source (for the UK National Quantum Computing and Simulation Hub)

The focus of the project will be on increasing the efficiency and repetition rate of the single photon source to make higher photon number experiments possible, ultimately delivering an optical quantum simulation that outperforms a classical computer.

Numerical modelling of non-Newtonian rising bubbles

The project will explore the use of several constitutive laws for viscoelastic fluids that incorporate either shear-thinning or constant viscosity behaviour.

Novel sensors and techniques for high voltage insulator inspections

The project will investigate a wide range of non-contact probes and test techniques for the identification of problem on the system (e.g. pollution on insulator surface, surface degradation and hydrophobicity reduction, localized discharges).

Development of graphene-based functional interlayers for efficient, stable and inexpensive next generation photovoltaics

The aim of this project is to combine the unique advantages of graphene of 1) high charge carrier mobility, 2) good upscalability and 3) barrier effect for water and oxygen ingress to significantly enhance the stability of encapsulation-free perovskite solar cells without compromising solar cell efficiency.

Exploiting graphene and nanodiamond to enhance wear resistance of carbide-based materials by Spark Plasma Sintering

The focus of this project is to explore a bottom up strategy to design nanodiamond, graphene and tungsten carbide ceramic composite materials.

Audible Acoustics for Damage Detection in Aerospace Composite Structures

Cardiff University, Airbus, AcSoft and gfai tech are offering this unique opportunity to be part of an international collaboration to develop a carbon fibre composite damage detection system using Audible Acoustics (AA) for aerospace applications.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae yna ystod eang o ysgoloriaethau PhD ar gael bob blwyddyn ac rydym yn rhan o Ganolfan Gwybodeg Dŵr EPSRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol sy'n darparu ysgoloriaethau ymchwil.

Rydym yn darparu cymorth ariannol i bob myfyriwr PhD i'ch galluogi i fynychu'r gweithgareddau hyfforddi, ac i brynu offer sylfaenol sydd ei angen ar gyfer eich ymchwil.

Enw Gorffen
PhD iCase EPSRC mewn Peirianneg: Integreiddiad Hynod Effeithlon o Fatrïau Lithiwm er mwyn Gwella Dibynadwyedd a Dwysedd Pŵer Trawsnewidyddion Cerrynt Union Foltedd Canolig sy’n seiliedig ar WBG 31 Mai 2019
PhD in Engineering: Intuitive Human-Robot Collaboration in Unstructured Environments 2 Gorffennaf 2019
PhD in Engineering: Quantitative evaluation of creativity using computational semantics 2 Gorffennaf 2019
PhD in Engineering: Voltage uprating for more-electric and hybrid aircraft 31 Awst 2019
PhD mewn Peirianneg Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC - Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu 19 Ebrill 2019
PhD mewn Peirianneg: Gwella sefydlogrwydd celloedd solar organig ar sail derbynyddion di-fullerene 30 Medi 2019

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion peirianneg a meysydd pwnc cysylltiedig fel ffiseg, mathemateg, gwyddorau’r ddaear a chyfrifiadureg.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Postgraduate Research Admissions, School of Engineering

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol