Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg

Mae'r Ysgol Peirianneg wedi ymrwymo i ddarparu’r amgylchedd gorau posibl ar gyfer ein myfyrwyr ymchwil gan gynnwys cyfleusterau ardderchog, staff addysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol, ac amgylchedd cefnogol ar gyfer ein myfyrwyr.

Rydym yn enwog am ein gwaith ymchwil ac yn Ysgol gefnogol a chyfeillgar ag ystod amrywiol o fyfyrwyr o ledled y byd. Ymfalchïwn yn ein dull amlddisgyblaethol o ran ymchwil ac rydym yn trefnu ein gwaith ymchwil i bump maes ymchwil â blaenoriaeth:

 • Gweithgynhyrchu uwch
 • Isadeiledd sifil
 • Lled-ddargludyddion cyfansawdd a’u dibenion
 • Peirianneg er iechyd
 • Ynni cynaliadwy.

Rydym yn cynnig rhaglen PhD 3 blynedd a rhaglen radd MPhil 1 flwyddyn.

Nodau'r rhaglen

 • Datblygu sgiliau ymchwil drwy raglen o astudiaeth fanwl.
 • Datblygu arbenigedd mewn dulliau priodol o ymchwil ac ymholi.
 • Cynhyrchu allbynnau ymchwil o ansawdd uchel sy'n dangos barn feirniadol.
 • Llunio traethawd (traethawd PhD tua 80,000 o eiriau).

Nodweddion unigryw

 • Mae gennym enw da byd enwog am ymchwil ac effaith yr ymchwil hwnnw (REF 2014).
 • Cyfleoedd addysgu – rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd addysgu ac arddangos ar draws ein rhaglen addysgu israddedigion.
 • Mae gennym gysylltiadau cryf â sefydliadau a sefydliadau ymchwil yn ogystal â diwydiant a busnes eraill.
 • Mae amrywiaeth eang o efrydiaethau a ariennir ar gael.
 • Mae ein hincwm ymchwil ar hyn o bryd yn fwy na £10 miliwn o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat ac mae’n cefnogi ymchwil arloesol mewn meysydd traddodiadol a newydd.
 • Cyfleusterau arbrofol a chyfrifiadurol arloesol a labordai modern.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 blynedd; MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5-7 blynedd; MPhil 2-5 flynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref
Dyddiad(au) cau ceisiadau Ystyrir ceisiadau ar gyfer prosiectau hunan-ariannu PhD ar sail barhaus.

Mae myfyrwyr doethuriaeth yn cael eu goruchwylio gan ddau staff academaidd profiadol, cymwys o leiaf. Bydd y tîm goruchwylio yn eich arwain ac yn eich cynghori drwy gyfarfodydd rheolaidd ac yn cefnogi’r myfyrwyr drwy brosesau a gweithdrefnau academaidd y Brifysgol. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil ymgymryd â hyfforddiant ymchwil cymeradwy yn ystod eu hastudiaethau.

Rhaglen PhD

Mae strwythur cyffredinol y rhaglen PhD tair blynedd safonol fel a ganlyn:

 • Blwyddyn Un: Hyfforddiant dulliau ymchwilio ac adolygu llenyddiaeth.
 • Blwyddyn Dau: Gwaith arbrofol/Casglu data/gwaith maes.
 • Blwyddyn Tri: Dadansoddi data a chofnodi.

Disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu darn estynedig o waith ysgrifenedig bob blwyddyn i fodloni gweithdrefnau monitro adolygu cynnydd y Brifysgol. Bydd hyn fel arfer ar ffurf pennod ddrafft o’ch traethawd.

Yn ogystal â’r goruchwylwyr, bydd myfyrwyr doethuriaeth hefyd yn cael ‘Adolygydd Cynnydd’ a fydd yn asesu ac yn rhoi adborth adeiladol yn annibynnol bob blwyddyn ar y gwaith a gyflwynwyd i’w adolygu.

Hyfforddiant ymchwil

Mae hyfforddiant ymchwil yn nodwedd gref o’n holl raglenni gradd ymchwil. Mae gofyn i’r holl fyfyrwyr gymryd rhan yn ein rhaglen astudiaethau ategol a chwblhau archwiliad hyfforddi a datblygu sgiliau i gytuno ar Gynllun Datblygu Personol.

Mae hyn, yn ogystal ag unrhyw elfennau addysgu yn eich cynllun, yn helpu i sicrhau bod gennych y sgiliau priodol i gwblhau darn o ymchwil o ansawdd uchel, ac i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a phersonol i’w defnyddio yn eich gyrfa o ddewis.

Mae’r ymchwil a gyflawnir yn yr Ysgol yn eang ac yn rhyngddisgyblaethol. Mae ein hymchwil yn cwmpasu’r prif ddisgyblaethau peirianneg h.y. peirianneg sifil a strwythurol, peirianneg fecanyddol, peirianneg drydanol ac electronig, a pheirianneg feddygol.

Rydym yn cynnal ymchwil ac yn datblygu gwybodaeth ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. Mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn arwain prosiectau arloesol sydd â nifer o gymwysiadau ymarferol. Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill i sicrhau bod ein hymchwil yn cyfrannu at anghenion y diwydiant, busnes, datblygu economaidd, a'r gymuned, gartref a thramor.

I greu a chynnal diwylliant ymchwil deinamig, mae ymchwil yn yr Ysgol wedi’i rannu i bump maes ymchwil â blaenoriaeth:

 • Gweithgynhyrchu uwch
 • Isadeiledd sifil
 • Lled-ddargludyddion cyfansawdd a’u dibenion
 • Peirianneg er iechyd
 • Ynni cynaliadwy.

Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu rôl peirianneg wrth ddod o hyd i atebion i heriau economaidd ac iechyd amgylcheddol, cymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol.

Prosiectau ymchwil

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer nifer o brosiectau PhD hunan-ariannu mewn amryw o feysydd astudio. Mae'r prosiectau hyn yn agored i fyfyrwyr DU/UE ac i fyfyrwyr tramor.

Mae croeso hefyd i ddarpar ymgeiswyr gysylltu ag unrhyw aelod o’r staff academaidd sy’n gweithio yn eu meysydd diddordeb i drafod syniadau am eu prosiect ymchwil arfaethedig eu hunain.

Meysydd ymchwil

Er mwyn creu a chynnal diwylliant ymchwil deinamig, trefnir ymchwil yn yr Ysgol i'r pum maes ymchwil â blaenoriaeth:

Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu rôl peirianneg wrth ddod o hyd i atebion i atebion amgylcheddol, cymdeithasol cyfoes ac yn y dyfodol , heriau iechyd ac economaidd.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae yna ystod eang o ysgoloriaethau PhD ar gael bob blwyddyn ac rydym yn rhan o Ganolfan Gwybodeg Dŵr EPSRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol sy'n darparu ysgoloriaethau ymchwil.

Rydym yn darparu cymorth ariannol i bob myfyriwr PhD i'ch galluogi i fynychu'r gweithgareddau hyfforddi, ac i brynu offer sylfaenol sydd ei angen ar gyfer eich ymchwil.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion peirianneg a meysydd pwnc cysylltiedig fel ffiseg, mathemateg, gwyddorau’r ddaear a chyfrifiadureg.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Postgraduate Research Admissions, School of Engineering

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig