Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Busnes

Ymchwil gan fyfyrwyr PhD Ysgol Busnes Caerdydd yn anelu at wneud y byd yn lle gwell

Yn unol â'n hethos Gwerth Cyhoeddus, mae ein PhD mewn Astudiaethau Busnes yn rhaglen amser llawn 3 blynedd sydd wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr brwdfrydig iawn â chymwysterau sy'n dymuno ymchwilio i broblemau a ffenomena cyfredol a phwysig sy'n wynebu ein heconomi a'n cymdeithas.

Rydym yn sicrhau bod myfyrwyr PhD yn aelodau cwbl integredig o'n cymuned ymchwil. Fel myfyriwr doethurol, byddwn yn disgwyl i chi gyfrannu'n llawn at ddatblygu gwybodaeth o fewn eich maes academaidd dewisol.

Fel myfyriwr PhD, byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn dylunio ymchwil, dulliau ymchwil ansoddol a meintiol a moeseg ymchwil. Bydd arbenigwyr pwnc yn eich arwain a'ch goruchwylio yn ystod eich rhaglen PhD.

Yn ogystal â'ch traethawd ymchwil, bydd arholiad llafar yn rhan annatod o'r asesiad o'ch ymchwil doethurol.

Mae ceisiadau am gyfleoedd hunan-ariannu yn cau ar 31 Mai bob blwyddyn.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn 3 blynedd (PhD yn unig) 4 blynedd (MSc Dulliau Ymchwil + PhD)
Hyd rhan-amser Rydym yn ystyried ceisiadau rhan-amser yn eithriadol. I gael gwybod rhagor, cysylltwch â Swyddfa’r PhD.
Derbyniadau Hydref

Mae ein Rhaglen PhD mewn Astudiaethau Busnes wedi'i strwythuro dros 3 blynedd, yn llawn amser.

I rai ymgeiswyr, ac efallai y bydd angen blwyddyn ychwanegol o hyfforddiant, yn dibynnu ar gymwysterau blaenorol. Dysgwch fwy am y ddwy strwythur isod.

Strwythur PhD llawn amser 3 blynedd

Gellir derbyn ymgeiswyr sydd â thystiolaeth gref o hyfforddiant ymchwil a gaffaelwyd drwy raddau Meistr blaenorol yn uniongyrchol i'n Rhaglen PhD 3 blynedd.

Mae tystiolaeth o hyfforddiant ymchwil yn cynnwys cwblhau modiwlau a addysgir yn llwyddiannus ar ddylunio a dulliau ymchwil, a chwblhau traethawd Meistr yn llwyddiannus yn seiliedig ar ymchwil wreiddiol, o Ysgol Fusnes Caerdydd neu o Brifysgol arall yn y DU neu'n rhyngwladol sydd â statws cyfatebol. Fel arfer, caiff myfyrwyr eu cyfweld gan oruchwylwyr y rhagolygon cyn cael cynnig lle.

Bydd y rhaglen yn dechrau gyda chyfnod ymsefydlu PhD ym mis Medi 2020, a bydd disgwyl i chi gyflwyno eich traethawd hir erbyn diwedd y drydedd flwyddyn. Er bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau o fewn 3 blynedd, mae strwythur ein rhaglen yn cynnwys 4ydd flwyddyn (heb unrhyw ffioedd) ar gyfer cwblhau'r traethawd ymchwil, y cyfeirir ato fel 'blwyddyn barhad'.

Mae gennym broses gadarn ar gyfer monitro cynnydd ein myfyrwyr PhD drwy gydol y rhaglen. Bob blwyddyn, bydd dau adolygiad cynnydd, un yn y gaeaf ac un yn yr haf, i gefnogi myfyrwyr PhD a sicrhau bod eu prosiectau ar y trywydd iawn i gyflawni'r canlyniadau disgwyliedig. Cynrychiolir ein cylch adolygu cynnydd isod.

Bydd yr asesiad ar gyfer y rhaglen PhD yn cynnwys Thesis o uchafswm o 80,000 o eiriau ac Arholiad Viva Voce.

Strwythur '1+3' (MSc SSRM 1 flwyddyn gorfodol + PhD 3 blynedd)

Mae hyfforddiant ymchwil yn cael ei ystyried yn fwyfwy fel gofyniad pwysig yn genedlaethol a rhyngwladol ar gyfer cwblhau traethawd hir doethurol yn llwyddiannus ac mae Ysgol Busnes Caerdydd yn rhoi pwys mawr ar yr agwedd hon o’i Raglen Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig.

I rai ymgeiswyr, bydd mynediad i'n rhaglen PhD mewn Busnes a Rheolaeth yn amodol ar gwblhau'r MSc mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SSRM) yn llwyddiannus.

Yn benodol, mae hyn yn berthnasol i ymgeiswyr na allant ddarparu tystiolaeth o hyfforddiant ymchwil cadarn fel yr amlinellir uchod.

Mae’r strwythur '1+3' yn cynnwys blwyddyn ychwanegol o hyfforddiant ymchwil ac yna dair blynedd o weithio ar bwnc eich PhD. Mae'r hyfforddiant yn y flwyddyn gyntaf yn cynnwys modiwlau cyffredinol a phwnc-benodol ac yn arwain at gymhwyster Meistr mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol.

Nid yw dilyniant o MSc SSRM i'r Rhaglen PhD yn awtomatig ond yn ddarostyngedig i feini prawf penodol: mae cwblhau'r hyfforddiant ymchwil yn llwyddiannus, gyda marc cyfartalog 60% neu uwch, yn orfodol er mwyn i fyfyrwyr fynd ymlaen i'r cam pwnc ymchwil.

Ar gyfer elfen MSc mewn SSRM o'r rhaglen, bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu drwy gyfres o aseiniadau ar gyfer y modiwlau a addysgir ac yn seiliedig ar Traethawd Hir o uchafswm o 20,000 o eiriau.

Goruchwylwyr

Mae rhestr o’r staff academaidd sy’n gallu darparu goruchwyliaeth i’w gael ar wefan Ysgol Fusnes Caerdydd.

Asesiad

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar draethawd hir 20,000 o eiriau ar gyfer yr MSc yn yr elfen Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol o'r rhaglen.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar draethawd hir o 80,000 o eiriau ac Arholiad Viva Voce ar gyfer cydran PhD y rhaglen.

Ymchwil PhD yn Ysgol Busnes Caerdydd

I ddysgu rhagor am ymchwil PhD yn Ysgol Busnes Caerdydd, edrychwch ar lyfryn ein Cynhadledd PhD Flynyddol.

Mae arbenigedd ein cyfleuster yn cwmpasu amrywiaeth sylweddol o bynciau a themâu.

Cyfrifeg a Chyllid

Mae gan Adran Cyfrifeg a Chyllid yn Ysgol Busnes Caerdydd enw da byd-eang sefydledig ac sy’n cynyddu am gynnal ymchwil empirig a damcaniaethol o ansawdd uchel mewn cyfrifeg a chyllid  a meysydd cysylltiedig.

Logisteg a rheoli gweithrediadau

Ein nod yw cael timau rhyngddisgyblaethol o academyddion yn hyrwyddo gwybodaeth, theori ac arfer yn rheoli logisteg a gweithrediadau a thrwy hynny arwain y byd.

Rheoli, cyflogaeth a sefydliadau

Yn ogystal â hyrwyddo ymchwil o ansawdd rhyngwladol, nod yr adran yw i ddarparu addysg a arweinir gan ymchwil o ansawdd rhagorol ac i ddarparu amgylchedd cefnogol ar gyfer datblygu ymchwilwyr academaidd ac addysgwyr.

Marchnata a strategaeth

Mae’r Adran Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd yn cynnal ac yn cyhoeddi ymchwil arloesol a gwreiddiol ar ffurfio a gweithredu strategaethau marchnad effeithiol ar lefelau domestig a rhyngwladol.

Mae ein Rhaglen PhD mewn Astudiaethau Busnes wedi'i chynllunio'n bennaf ar gyfer myfyrwyr sy'n chwilio am swyddi yn y byd academaidd, ond mae hefyd yn darparu gwybodaeth am sut y caiff hynny ei werthfawrogi gan gwmnïau rhyngwladol, asiantaethau'r llywodraeth, sefydliadau ariannol, cwmnïau ymgynghori ac asiantaethau rhyngwladol.

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, rydym yn falch o weld ein graddedigion PhD yn byw mewn swyddi academaidd o fri mewn Ysgolion Busnes gorau ledled y DU, Ewrop, UDA, Tsieina, India ac Awstralia.

Yn ogystal, mae ein graddedigion PhD yn cael eu cyflogi ar hyn o bryd mewn amrywiaeth o sefydliadau anacademaidd, gan gynnwys cwmnïau preifat, cwmnïau ymgynghori, canolfannau ymchwil, llywodraethau, banciau a sefydliadau ariannol eraill.

Yn ystod ein Rhaglen PhD, byddwn yn hwyluso interniaethau, profiadau gwaith dros dro, a chyfleoedd cyfnewid rhyngwladol a fydd yn cyfrannu at eich cyflogadwyedd y tu hwnt i ansawdd eich ymchwil.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Bob blwyddyn mae ystod o ysgoloriaethau PhD a ariennir ar gael drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, Prifysgol Caerdydd, ac amrywiaeth o noddwyr allanol.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gofynion mynediad ar gyfer y Rhaglen PhD lawn-amser 3 blynedd

 • Gradd Meistr arbenigol mewn Busnes, Rheolaeth, Gwyddorau Cymdeithasol neu bynciau cysylltiedig, o Brifysgol o fri rhyngwladol o statws tebyg neu uwch nag Ysgol Busnes Caerdydd.
 • O leiaf 60% o raddau ar gyfer gradd meistr yn y DU, neu'r radd gyfatebol ar gyfer graddau rhyngwladol.
 • Tystiolaeth o hyfforddiant ymchwil blaenorol, gan gynnwys mynychu modiwlau a addysgir sy'n canolbwyntio ar ymchwil a chyflwyno traethawd Meistr sy'n seiliedig ar ymchwil.
 • Yn rhan o'ch proses gwneud cais bydd angen i chi gyflwyno cynnig ymchwil sy’n dangos y gallu deallusol i nodi cwestiynau ymchwil hyfyw a photensial i ddatblygu cyfraniad gwerthfawr i’r wybodaeth yn eich maes dewisol.

Gofynion mynediad ar gyfer y strwythur '1+3' (MSc + PhD)

 • Gradd Meistr o brifysgol yn y DU neu brifysgol ryngwladol sy'n methu â chyrraedd y meini prawf gofynnol ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r Rhaglen.

  Er enghraifft:

  marciau rhwng 50% a 60%, a/neu

  dystiolaeth annigonol o hyfforddiant ymchwil cadarn, a/neu

  gradd o Brifysgol heb statws rhyngwladol cryf

  Gradd anrhydedd ail ddosbarth uchaf (2:1 yn y DU neu gyfwerth) mewn Busnes, Rheolaeth, Gwyddorau Cymdeithasol a phynciau cysylltiedig, o Brifysgol o fri rhyngwladol.

  Yn rhan o'ch proses gwneud cais bydd angen i chi gyflwyno cynnig ymchwil sy’n dangos y gallu deallusol i nodi cwestiynau ymchwil hyfyw a photensial i ddatblygu cyfraniad gwerthfawr i’r wybodaeth yn eich maes dewisol.

Gofynion Iaith Saesneg

Ar gyfer Medi 2023 IELTS sydd â sgôr gyffredinol o 6.5 a 5.5 ym mhob is-sgil, neu’r hyn sy’n gyfwerth ag ef. Mae’n rhaid ichi gyflwyno tystiolaeth ddilys o’ch gallu yn y Saesneg. Pan fyddwch chi’n dechrau'r rhaglen, sylwer na ddylai fod yn fwy na 2 flynedd ers ichi basio eich profion iaith Saesneg.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Mae ceisiadau am gyfleoedd hunan-ariannu yn cau ar 31 Mai bob blwyddyn.

Cyn gwneud cais

 • Darllenwch yn ofalus am strwythur ein rhaglen, meini prawf mynediad, cyfleoedd cyfleoedd
 • Archwiliwch ein hymchwil a'n cyfadran, a nodwch oruchwylwyr posib i'w cynnwys yn eich cais
 • Sicrhewch fod yr holl ddogfennau sy'n ofynnol fel rhan o'ch cais wedi'u cynnwys

Sut i wneud cais

Ar y gornel dde uchaf ar y dudalen hon, dewiswch:

 • Cymhwyster: Doethur mewn Athroniaeth
 • Dull Astudio: Amser llawn

Cliciwch ar ymgeisio nawr a chwblhau'r weithdrefn ymgeisio ar-lein.

Rhestr wirio cais

 • Cynnig ymchwil manwl o uchafswm o 10 tudalen gan gynnwys cyfeiriadau. Dylech gynnwys y canlynol:
  • Teitl
  • Cyflwyniad
  • Datganiad clir o broblemau ymchwil a chwestiynau ymchwil
  • Adolygiad o lenyddiaeth allweddol
  • Methodoleg arfaethedig
  • Cyfraniad arfaethedig (pam mae eich ymchwil yn werthfawr ac i bwy)
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, tystysgrif hyfedredd Saesneg (IELTS ac ati) – gweler yr atodiad am fanylion llawn
 • Copïau o dystysgrifau a thrawsgrifiadau gradd Baglor a Meistr
 • Dau eirda academaidd
 • CV Academaidd
 • Mae'n bwysig iawn eich bod yn darparu'r holl wybodaeth berthnasol pan fyddwch yn gwneud cais gan na fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Dechreuwch eich cais

Bydd ceisiadau'n cael eu harchwilio gan y Swyddfa PhD a'u hadolygu gan y Cyfarwyddwr PhD. Gwrthodir ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'r gofynion mynediad angenrheidiol yn llwyr ac ni allant ail-ymgeisio am yr un dyddiad cychwyn.

Bydd ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n bodloni'r gofynion mynediad yn cael eu rhannu â goruchwylwyr posibl, a phob academydd yn Ysgol Busnes Caerdydd. Unwaith y bydd goruchwylwyr yn mynegi diddordeb tuag at ymgeisydd, ffurfir panel goruchwylio a gellid cyflwyno cynnig.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

PhD Programme Office, Cardiff Business School

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig