Ewch i’r prif gynnwys

Hyfforddi a datblygu

Yn unol â chanllawiau’r Brifysgol, mae holl ddigwyddidau a hyfforddiant yr Academi Ddoethurol wedi’u gohirio. Rydym yn ystyried y posibilrwydd o greu digwyddiadau amgen ar-lein yn lle ein gweithdai, a byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i’r holl ymchwilwyr ôl-raddedig drwy ebost. Dilynwch ni ar Twitter @CardiffDA i gael y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf.

Mae rhaglen yr Academi Ddoethurol o addysgu, digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol yn cynnig opsiynau i ddatblygu sgiliau sydd angen arnoch i gwblhau eich gradd ymchwil ar amser ac ehangu eich cyflogadwyedd, fel rhan o'r gymuned ymchwil ôl-raddedig ehangach.

Myfyrwyr yn trafod sut i ddod yn ymchwilydd effeithiol yn ystod un o'n gweithdai.
Myfyrwyr yn trafod sut i ddod yn ymchwilydd effeithiol yn ystod un o'n gweithdai.

Mae ein rhaglen dysgu yn cynnwys sgiliau personol a phroffesiynol yn ogystal â thechnegau ymchwil sy'n addas i'ch disgyblaeth. Mae hyn yn seiliedig ar y Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr (RDF), a ddatblygwyd drwy Vitae, mewn ymgynghoriad â sefydliadau addysg uwch ledled y DU a'r sector preifat a chyhoeddus. Mae'n disgrifio gwybodaeth, ymddygiad a rhinweddau ymchwilwyr llwyddiannus o fewn pedwar parth:

  • gwybodaeth a galluoedd deallusol
  • effeithiolrwydd personol
  • ymchwil, llywodraethu a threfniadaeth
  • ymgysylltu, dylanwadu ac effeithio.

Mae ein rhaglen hefyd wedi'i strwythuro i adlewyrchu pedair gam fyddwch yn symud trwy wrth i chi ddilyn eich taith PhD:

  • Pontio: ymsefydlu a chyfeiriadedd, camu mewn i ymchwil, hanfodion dysgu ymchwil, ymuno â'r gymuned ymchwil ôl-raddedig
  • Caffael: datblygu cymhwysedd academaidd, galluoedd ymchwil, effeithiolrwydd personol a sgiliau trosglwyddadwy; adeiladu cymunedau a rhwydweithiau
  • Cwblhau: cynnal momentwm a chanolbwyntio, datblygu gwydnwch personol, cwblhau traethawd hir, datblygu effaith ymchwil
  • Cyflogadwyedd: cynllunio ar gyfer y dyfodol, archwilio cyfle am gyflawni gyrfa, ymestyn rhwydweithiau.

Yn ychwanegol i'r cyrsiau, rydym yn sicrhau datblygiad ymchwilwyr drwy nifer o gyfleoedd arall fel gweithgareddau rhyngddisgyblaethol, cynadleddau a chystadlaethau.

Nid yw pob myfyriwr yn gallu mynychu sesiynau dysgu wyneb yn wyneb yn ein rhaglen neu'n gallu dod i sesiwn penodol ar amser penodol. Mae gennym amrywiaeth o adnoddau 'ar alw', sy'n galluogi hyblygrwydd a hwylustod ar gyfer dysgu hunangyfeiriedig.

Cynghrair GW4

Yn ychwanegol i'r amrywiaeth eang o weithgareddau sydd ar gael o fewn rhaglen yr Academi Ddoethurol, rydym yn rhan o gynghrair gyda Phrifysgol Caerfaddon, Prifysgol Bryste a Phrifysgol Caerwysg yn eich galluogi chi i gael mynediad at hyfforddiant a digwyddiadau ar draws y pedair prifysgol.