Ewch i’r prif gynnwys

Hyfforddi a datblygu

Mae ein Rhaglen yn cynnig pecyn cynhwysfawr o sesiynau digwyddiadau a gweithgareddau sy’n cynnig cyfleoedd eithriadol i feithrin eich sgiliau ymchwil a phroffesiynol.

Mae pob digwyddiad hefyd yn gyfle i gwrdd ag ymchwilwyr o’r tu allan i’ch Ysgol eraill ac i elwa ar eu profiadau, eu sgiliau a’u hymagweddau at ymchwil.

Mae ein rhaglen dysgu yn cynnwys sgiliau personol a phroffesiynol yn ogystal â thechnegau ymchwil sy'n addas i'ch disgyblaeth. Gallwch gynllunio eich hyfforddiant trwy

Cam eich taith ymchwil

Mae ein system archebu yn defnyddio'r fframwaith PCCC (Pontio, Caffael, Cwblhau, Cyflogadwyedd) i roi syniad bras i chi o ba gyfleoedd dysgu i'w hystyried a phryd, er y bydd hyn yn amrywio ar draws disgyblaethau a dulliau:

 • Pontio: ymsefydlu ac ymgyfeirio, camu i mewn i faes ymchwil, dysgu hanfodion ymchwil, ymuno â'r gymuned PGR.
 • Caffael: datblygu gallu academaidd, galluoedd ymchwil, effeithiolrwydd personol a sgiliau trosglwyddadwy; creu cymunedau a rhwydweithiau.
 • Cwblhau: cynnal momentwm a chanolbwyntio, datblygu gwydnwch personol, cwblhau’r traethawd, datblygu effaith ymchwil.
 • Cyflogadwyedd: cynllunio ar gyfer y dyfodol, ystyried cyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa, ehangu rhwydweithiau

Cynllun ymchwil

Yn y cyfarfod goruchwylio ffurfiol cyntaf, byddwch yn cwblhau Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi yn rhan o’ch Cynllun Ymchwil. Bydd hwn yn cael ei adolygu a’i drafod yn rhan o Weithdrefn Monitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil.

Yn union fel y byddwch yn cynllunio’ch prosiect ymchwil, byddwch yn llunio cynllun i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol.

Y Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr

Mae ein Rhaglen hefyd wedi'i mapio i bedwar maes Fframwaith Datblygu'r Ymchwilydd (RDF), ac mae’n bosibl y bydd gofyn i chi adlewyrchu’r rhain yn eich cynllun hyfforddi:

 • gwybodaeth a galluoedd deallusol
 • effeithiolrwydd personol
 • ymchwil, llywodraethu a threfniadaeth
 • ymgysylltu, dylanwadu ac effeithio.

Mae’r RDF sydd wedi’i gymeradwyo gan UK Research and Innovation (UKRI), ynghyd â sefydliadau a chyrff addysg uwch eraill, ac mae’n amlinellu gwybodaeth, sgiliau, ymddygiadau a nodweddion personol ymchwilwyr effeithiol.

Mae rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr.

Yn ychwanegol i'r cyrsiau, rydym yn sicrhau datblygiad ymchwilwyr drwy nifer o gyfleoedd arall fel gweithgareddau rhyngddisgyblaethol, cynadleddau a chystadlaethau.

Beth sy'n digwydd

Gallwch weld beth sy'n digwydd gyda ni drwy:

 • ein system cadw lle
 • e-byst yr Academi Ddoethurol
 • ein ffrwd Twitter a’n tudalen Facebook

Adnoddau ar-lein ychwanegol

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ‘ar alw’ sy’n caniatáu hyblygrwydd a hwylustod ar gyfer dysgu hunangyfeiriedig:

Mae’r manylion llawn yn llyfryn Rhaglen yr Academi Doethurol.