Ewch i’r prif gynnwys

Adolygu a gwella blynyddol

Rydym yn rhoi’r flaenoriaeth uchaf i wella’n barhaus ansawdd ein rhaglenni a’r profiad addysgol a gynigir i bob un o’n myfyrwyr.

Mae Adolygu a Gwella Blynyddol yn llywio prosesau cynllunio ar lefel yr Ysgol ac yn rhoi gwybodaeth briodol i’r Coleg a’r Brifysgol ar gyfer goruchwylio sicrhau ansawdd a gwelliant y rhaglenni sy’n cael eu haddysgu a’r rhai ymchwil.

Mae’r Ysgol wrth wraidd y broses, fodd bynnag mae blaenoriaethau strategol Coleg a Phrifysgol a fydd hefyd yn cael eu hystyried yn rhan o’r broses adolygu a gwella flynyddol. Ar bob lefel, mae disgwyl i fyfyrwyr gyfrannu at bob agwedd ar y broses i werthuso darpariaeth a phrofiad addysgol Ysgol.

Egwyddorion

I wneud yn siŵr bod y broses adolygu a gwella flynyddol yn gweithredu’n effeithiol, mae hi wedi’i datblygu ar sail portffolio o dystiolaeth ynghylch gofynion rheoleiddiol a gweithgareddau gwella sylfaenol. Gofynnir i ysgolion fyfyrio ar brif feysydd ffocws a ystyrir gan Bwyllgor Adolygu a Gwella Blynyddol y Coleg yn rheolaidd. Mae’r broses wedi’i diwygio er mwyn canolbwyntio ar yr egwyddorion canlynol.

Ar sail tystiolaeth

Dyluniwyd y broses i ddefnyddio ystod fawr o ddata sy’n sail i’r drafodaeth ynghylch pob maes ffocws, gan hwyluso dull strategol o adolygu a datblygu.

Cyfraneddol

Dyluniwyd y broses i gyfrif am faint a siâp pob Ysgol - nid dull ‘un maint i bawb’ yw hwn. Gofynnir i Ysgolion fyfyrio ar yr holl ddata, ond mae angen iddynt lunio cynlluniau gweithredu lle mae’r data’n nodi eu bod yn ffiniol neu’n is na’r meincnod yn unig.

Amserol

Dyluniwyd y broses i hwyluso trafodaethau ar yr adeg briodol yn y cylch academaidd, yn hytrach na chynhyrchu un cyflwyniad y flwyddyn. Mae hyn yn gwneud yn siŵr y gellir gweithredu’n syth ar yr adeg pan gaiff yr effaith fwyaf.

Cysylltiedig

Dyluniwyd y broses i gysylltu â chylchoedd adolygu Colegau ac Ysgolion, gan osgoi gorlenwi a hwyluso canolbwyntio strategol fel bo angen.

Monitro a gwerthuso

Dyluniwyd Cynllun Gwella Profiad y Myfyrwyr (SEEP) i fod yn ddogfen fyw, weithredol gyda'r pwyslais ar ddatblygu nifer cyfyngedig o gamau gweithredu SMART y gall yr ysgol eu cymryd yn hyderus ar ôl myfyrio arnynt a’u trafod yn fewnol ym Mhwyllgor Adolygu a Gwella Blynyddol y Coleg.

Meysydd i ganolbwyntio arnynt

Y themâu allweddol i’w hystyried o fewn adolygu a gwella blynyddol yw:

  • Boddhad Myfyrwyr
  • Canlyniadau Rhaglenni (cynnydd, dyfarnu a diffyg parhad)
  • Gwerthuso modiwlau a chanlyniadau
  • Cynllunio a chyflwyno cwricwlwm