Ewch i’r prif gynnwys

Institutional review

O bryd i’w gilydd, bydd y QAA yn adolygu gallu sefydliad i gynnal safonau a rheoli ansawdd ei ddarpariaeth.

Mae’r adolygiad yn ymchwilio i ansawdd addysg uwch sy’n cael ei darparu gan Brifysgol Caerdydd, gan ddod i benderfyniad a yw ein safonau ac ansawdd academaidd yn bodloni disgwyliadau ar lefel y DU ai peidio.

Adolygiad Sefydliadol 2014

Cawsom ein hadolygu ddiwethaf gan y QAA yn 2014 dan y dull Adolygu Sefydliadol a gadarnhaodd ein bod yn bodloni ei holl ddisgwyliadau o ran ansawdd a safonau.

Cytunodd y Pwyllgor Ansawdd a Safonau Academaidd ar Gynllun Gweithredu ein Hadolygiad Sefydliadol wedi'i ddiweddaru ym mis Mehefin 2016, fodd bynnag mae hwn wedi'i ddisodli gan gyflwyniad Yr Adroddiad Ansawdd Blynyddol.

Adroddiad ansawdd blynyddol

Mae’r Adroddiad Ansawdd Blynyddol yn rhoi trosolwg cyfannol o weithredu a chanlyniadau systemau rheoli ansawdd academaidd y Brifysgol yn ystod pob sesiwn academaidd, ac mae’r Cyngor yn ei dderbyn bob blwyddyn yn unol â'r Côd Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.

Mae'r adroddiad yn nodi holl elfennau'r system ansawdd academaidd ac yn eu hystyried, gan gynnwys gweithgareddau sicrwydd ansawdd, gwella, asesu a derbyn myfyrwyr ac mae’n cadarnhau bod yr holl brosesau a’r gweithdrefnau’n cael eu hadolygu'n rheolaidd a bod gweithgarwch gwella yn ymateb i adborth a gofynion allanol.

Mae pob adran yn nodi gwelliannau a chamau gweithredu, sy’n sicrhau bod y system ansawdd academaidd yn parhau i esblygu ac yn defnyddio dull cymesur, seiliedig ar risg i fynd i'r afael â materion sy’n ymwneud â safonau ac ansawdd academaidd. Yn ogystal, nodwyd statws risg ar gyfer pob maes gweithgaredd i dynnu sylw at feysydd sy'n peri pryder gyda'r camau gweithredu wedi’u nodi.

Adolygiad Gwella Ansawdd 2020

Adolygiad Gwella Ansawdd yw’r dull y caiff darparwyr addysg uwch yng Nghymru eu hadolygu fel rhan o Fframwaith Asesu Ansawdd Cymru. Mae’n darparu ffordd unigryw o gynnal adolygiadau sefydliadol. Cafodd ei ddatblygu i fynd i’r afael â chyd-destun penodol y sector addysg uwch yng Nghymru.

Diben yr adolygiad yw dangos bod safonau ac ansawdd addysg mewn prifysgolion yng Nghymru yn briodol yn ôl set o ofynion rheoleiddiol sylfaenol.  At hynny, bydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar y ffordd yr ydym yn cynllunio, gweithredu a gwerthuso mesurau sydd â’r bwriad o wella’r profiad dysgu i fyfyrwyr, gan roi sylw i fwriadau strategol y Brifysgol.

Rydym yn paratoi ar gyfer ein Hadolygiad Gwella Ansawdd ym mis Mawrth 2020 ac wedi cynghori’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y bydd ein hunanwerthusiad yn ymgorffori’r meysydd ffocws canlynol:

  • Cyflogaeth a Chyflogadwyedd;
  • Profiad Rhyngwladol a Symudedd Myfyrwyr;
  • Llais y Myfyriwr;
  • Partneriaeth a Chefnogaeth Myfyrwyr.

Bydd canlyniad yr adolygiad ar gael ym mis Ebrill 2020.

Adroddiad Ansawdd Blynyddol 2017/18

Adroddiad Ansawdd Blynyddol 2017/18

1 Ionawr 2019

Adroddiad Ansawdd Blynyddol 2017/18 Crynodeb Gweithredol a Chynllun Gweithredu

DownloadPDF