Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun cydraddoldeb strategol

Nod ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yw hyrwyddo cydraddoldeb a chyflawni gwelliannau yn y maes ar draws y Brifysgol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Mae'r cynllun yn cynnwys pum amcan cydraddoldeb sy’n cwmpasu’r nodweddion gwarchodedig canlynol: oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gredo, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Mae'r Gymraeg wedi'i chynnwys hefyd.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 wedi’i seilio ar egwyddorion sylfaenol a fydd yn ein helpu i gyflawni ein dyheadau.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth neu adborth, cysylltwch â:

Rebecca Newsome

Pennaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant