Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio Gwasanaethau cwrs agored

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o gysyniadau craidd Dylunio Gwasanaethau.

Byddwch yn dysgu am adnoddau sy’n eich helpu i ddeall eich cwsmeriaid yn well fel y gallwch ailgyfeirio a theilwra eich gwasanaethau i’r hyn y mae eich cwsmeriaid ei angen a’i eisiau.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Unrhyw un sy'n ymwneud â chynnig gwasanaethau i gwsmeriaid
 • Rheolwyr ac Ymarferwyr Newid sydd am arwain gweithwyr drwy broses o wella gwasanaethau
 • Arbenigwyr gwella sydd am ddeall sut i gynnwys egwyddorion dylunio gwasanaethau yn eu dull gweithredu gwelliant.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Egwyddorion Dylunio Gwasanaethau
 • Cyfraniadau arbenigol allweddol yn y maes
 • Astudiaethau achos o ddylunio gwasanaethau'n llwyddiannus
 • Adnoddau sy'n eich helpu i ymarfer dylunio gwasanaethau.

Pynciau dan sylw

 • Beth yw Dylunio Gwasanaethau?
 • Sut y mae'n cyd-fynd â methodolegau gwella eraill a wyddom amdanynt?
 • Pum Egwyddor Dylunio Gwasanaethau
 • 'Canolbwyntio ar y Defnyddiwr' neu Ganolbwyntio ar y Cwsmer – Deall sut y mae cwsmeriaid yn meddwl
 • Datblygu Personau
 • Safaris Cwsmeriaid
 • Glasbrintio Gwasanaethau
 • Curiadau Calon Cwsmeriaid
 • Y fframwaith Diemwnt Dwbl
 • Egwyddorion Gwasanaethau Da Lou Downe.

Manteision

 • Rhoi'r gallu i chi archwilio’r gwasanaeth presennol a gynigir gennych a deall ble a sut i wella profiad y gwasanaeth
 • Mwy o werthfawrogiad o bwysigrwydd canolbwyntio ar gwsmeriaid
 • Cynnig ystod o gysyniadau newydd i chi eu hychwanegu at eich pecyn cymorth gwelliant.

Gwybodaeth ddefnyddiol am y cwrs hwn

  Cyflwynir y gweithdy gan Sarah Lethbridge o Ysgol Busnes Caerdydd

  LethbridgeSL@caerdydd.ac.uk

  https://blogs.cardiff.ac.uk/sarahlethbridgelean/

  Sarah yw Rhag Ddeon Ymgysylltu Allanol Yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau darbodus mewn ysbytai, prifysgolion a gwasanaethau cyhoeddus a phreifat ac mae wedi dysgu darbodusrwydd a gwelliant i lawer o wahanol sefydliadau ac ymgynghoriaethau. Mae ei gwaith gwelliant yn arbenigo mewn helpu i ddatblygu gwybodaeth a hunangynhaliaeth timau Gwelliant Parhaus.

 • Byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs.
 • Bydd y cwrs yn cael ei addysgu wyneb yn wyneb, cyn belled â bod canllawiau COVID-19 yn caniatáu hynny.

Lleoliad

I'w gadarnhau – bydd y cwrs hwn naill ai'n cael ei gynnal yn yr ystafell Addysg Weithredol neu yn yr adeilad sbarc|spark newydd ar Heol Maendy.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.