Ewch i’r prif gynnwys

Haen Felen a Gwyrdd Lean Six Sigma

Mae'r rhaglen ddwys 5 diwrnod hon yn cyfuno pŵer lleihau gwastraff Lean Six Sigma wedi'i yrru gan ddata â thechnolegau Diwydiant 4.0.

Bydd yn rhoi'r dulliau a'r technegau i chi ar gyfer gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gweithrediadau a datgloi gwelliannau trawsnewidiol o fewn eich sefydliad a'i gadwyn gyflenwi. Mae ganddo'r potensial i gael effaith gwerth dros £30,000 ar eich elw o fewn 3-4 mis i brosiect Green Belt.

 • Datgloi gwelliannau
 • Sbarduno arloesedd
 • Hwb aruthrol I berfformiad

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol hefyd y gallwn ei theilwra i'ch gofynion penodol. Os hoffech drafod hyn cysylltu â ni.

Os mai dim ond hyd at Wregys Melyn yr hoffech ei astudio, gallwch gofrestru ar gyfer y rhaglen honno.

Os oes gennych wregys melyn eisoes (naill ai gydag Ysgol Busnes Caerdydd neu gan ddarparwr arall) byddwch yn manteisio'n fawr o ddwysau eich gwybodaeth trwy gwblhau'r rhaglen Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma tri diwrnod, y gallwch ei hastudio ar wahân.

Maneesh Kumar fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Goruchwylwyr llinell, rheolwyr canol, ac uwch-reolwyr o swyddogaethau craidd
 • Uwch-reolwyr neu reolwyr canol o Adnoddau Dynol, Cyllid a TG
 • Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid a’r tîm Ansawdd
 • Rheolwyr cyfrif sy'n rheoli cwsmeriaid/asiantau allweddol
 • Aelodau o'r tîm ôl-werthu a gwasanaeth
 • Unrhyw aelodau o dimau eraill sy'n gyfrifol am brosesau neu swyddogaethau allweddol.

Nodweddion Allweddol

 • Lean a Six Sigma: Golwg dwfn ar egwyddorion a dulliau Lean a Six Sigma i ddeall sut maent yn gweithio ochr yn ochr i ddileu gweithgareddau nad ydynt yn ychwanegu gwerth, lleihau gwastraff, a symleiddio prosesau
 • Meistroli ystadegau i wella canlyniadau: Meistroli adnoddau a thechnegau ystadegol hanfodol i ddadansoddi perfformiad prosesau, nodi achosion sylfaenol problemau, a mynd ati'n hyderus i gyflwyno datrysiadau ar sail data
 • Diwydiant 4.0: Dysgwch sut y gall technolegau Diwydiant 4.0 sy'n cael eu gyrru gan ddata fel Deallusrwydd Artiffisial, Data Mawr, a'r Rhyngrwyd Pethau roi hwb anferthol i'ch mentrau Lean Six Sigma, gan eich galluogi i optimeiddio mewn amser real a datgloi arloesedd sy'n tarfu.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Mae Bloc Un yn ddau ddiwrnod o hyfforddiant Haen Felen Lean Six Sigma. Mae wedi'i ddatblygu i alluogi staff gweithredol i ddefnyddio'r hyn maent yn ei ddysgu ar unwaith, gan eich galluogi i benderfynu pryd i ddefnyddio Lean neu Six Sigma neu adnoddau a thechnegau Lean Six Sigma i wella prosesau. Gall hyn arwain at ardystiad Haen Felen Lean Six Sigma 4.0 Prifysgol Caerdydd ar ôl llwyddo mewn arholiadamlddewis ar ddiwedd Bloc 1.

Ar ôl bwlch o 4-6 wythnos mae gennych yr opsiwn o barhau ag ail floc. Mae'r bwlch yn rhoi amser i chi ddefnyddio'r hyn a ddysgir ym mloc un a dod o hyd i brosiect gwella prosesau i seilio'r cam nesaf arno.

Mae Bloc Dau yn cynnwys tri diwrnod o hyfforddiant Haen Wyrdd. Mae'r hyn a ddysgir wedi'i deilwra ar gyfer pob cyfranogwr drwy ganolbwyntio ar brosiect yn y byd go iawn sy'n cyd-fynd ag anghenion a blaenoriaethau eich sefydliad. Gall arwain at gael ardystiad Haen Wyrdd Lean Six Sigma 4.0 Prifysgol Caerdydd ar ôl cwblhau prosiect Haen Wyrdd.

Ennill achrediad

Mae’r hyfforddiant Gwregys Melyn a Gwregys Gwyrdd yn cael ei achredu gan Lean Competency System (LCS), at Lefel 1a a Lefel 1c.

Yr LCS yw’r prif gymhwyster gwella parhaus yn y gweithle, ac fe’i ddefnyddir gan sefydliadau ledled y byd. Mae dod yn ardystiedig o’r LCS yn eich galluogi i ddod yn Aelod Ymarferydd LCS sy’n eich galluogi i gael gafael mewn adnoddau i’ch helpu i ymarfer ac addysgu, sefydlu proffil hygrededd digidol, a defnyddio platfform Datblygiad Proffesiynol Parhaus LCS.

Pynciau dan sylw

 • Defnyddio technegau Lean Six Sigma perthnasol mewn byd ôl-COVID
 • Integreiddio Lean Six Sigma gyda thechnolegau Diwydiant 4.0
 • Integreiddio Meddwl ar sail Systemau i sicrhau manteision cynaliadwy o ganlyniad i Fentrau Gwella Parhaus
 • Deall metrigau allweddol Lean a Six Sigma
 • Defnyddio meddalwedd Minitab ar gyfer prosiectau Lean Six Sigma (Bloc 2 yn unig)
 • Defnyddio methodoleg Lean Six Sigma DMAIC mewn sefyllfaoedd lle mae angen datrys problemau
 • Defnyddio cysyniadau ystadegol sylfaenol ac uwch (megis dadansoddi atchweliad, profi rhagdybiaethau, Dadansoddiad Cysondeb Priodoleddau, Siartiau Rheoli Prosesau Ystadegol) ar gyfer gwella prosesau
 • Deall rolau a chyfrifoldebau’r rhai sydd â Haen Wyrdd
 • Cwblhau prosiectau ac ysgrifennu'r adroddiad
 • Alinio Lean a Six Sigma ag egwyddorion Meddwl ar sail Systemau a Diwydiant 4.0
 • Dewis prosiect gan ddefnyddio methodoleg wrthrychol ar gyfer dewis prosiectau rhaglen Lean / Six Sigma.

Bydd arholiad amlddewis ar ddiwedd Bloc 1 i brofi a ydych wedi cyflawni’r deilliannau dysgu, ynghyd â phrosiect Haen Wyrdd (o fewn 6 mis ar ôl cwblhau Bloc 2).

Buddsoddi yn eich dyfodol, cofleidio gwelliant parhaus

Ymunwch â ni ar y daith drawsnewidiol hon a manteisiwch ar bŵer cyfunol Lean Six Sigma a Diwydiant 4.0 i wneud cynnydd sylweddol a chynaliadwy o ran perfformiad yn eich sefydliad. Cysylltwch â ni heddiw i drafod sut y gall yr hyfforddiant pwrpasol hwn rymuso eich tîm a galluogi eich busnes i gamu ymlaen.

Manteision

 • Wedi'i deilwra i'ch anghenion: Rydym yn addasu cynnwys yr hyfforddiant a ffocws y prosiect i fynd i'r afael â'ch heriau sefydliadol penodol a'ch nodau ar gyfer gwella
 • Dull dysgu cyfunol: Mae'r profiad dysgu yn cael ei wella gyda deunyddiau i'w darllen ymlaen llaw, sesiynau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, gweithdai rhyngweithiol, a chymorth parhaus ar gyfer y prosiect
 • Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol: Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer staff gweithredol heb unrhyw brofiad blaenorol o Lean Six Sigma, gan roi'r wybodaeth a'r sgiliau hanfodol i chi gael effaith ar unwaith
 • Ymarferol: Ffocws ar adnoddau a thechnegau y gellir eu defnyddio ar unwaith
 • Cefnogaeth ar ôl yr hyfforddiant: Mae ein hyfforddwr arbenigol yn parhau i fod ar gael i'ch tywys a'ch cefnogi drwy gydol eich prosiect Haen Wyrdd, gan eich helpu i lwyddo a sicrhau canlyniadau cynaliadwy
 • Wedi'i hwyluso gan academydd o Ysgol Busnes Caerdydd sydd â phrofiad sylweddol ar draws sectorau a phrofiad byd-eang.

Lleoliad

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd
Colum Road
Caerdydd
CF10 3EU

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.