Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregysau Melyn a Gwyrdd

Mae 'Six Sigma' yn ffordd hirsefydlog o geisio nodi a chywiro gwallau, camgymeriadau neu fethiannau mewn prosesau neu sustemau busnes.

Mae'n gwneud hynny trwy ganolbwyntio ar nodweddion sy'n hanfodol i gwsmeriaid mewn prosesau o’r fath. Mae ‘Lean’ yn cynnig set o syniadau, offerynnau a thechnegau sydd wedi profi eu gwerth ynghylch cwtogi ar amser aros am nwyddau, rhestrau, cyfnodau dechreuol, cyfnodau pan fo offer yn segur, sgrap, ail-wneud gwaith a gwastraffau eraill yn ogystal â gwella ansawdd nwydd neu wasanaeth. Trwy gyfuno’r ddau ddull gwella hyn, gallwn ni gyflawni llawer mwy nag y byddai modd ei wneud trwy ddefnyddio un.

Mae hyfforddiant pum diwrnod Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma yn rhaglen ymarferol iawn a fydd yn galluogi'r rhai sy'n bresennol i ddechrau defnyddio offer a thechnegau ar gyfer gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd prosesau busnes diwydiannau o bob math a maint. Bydd bod yn bresennol ar ddau ddiwrnod cyntaf y rhaglen yn galluogi’r rhai sy’n cymryd rhan ynddi i gael achrediad gwregys melyn, a bydd cwblhau'r rhaglen bum diwrnod yn eich caniatáu i fynd ymlaen i wregys gwyrdd.

Maneesh Kumar fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae gwregys gwyrdd yn weithiwr sy’n treulio 20% o’i amser mewn prosiectau gwella, naill ai’n aelod o dîm prosiect cymhleth (gan gynorthwyo gwregys du) neu’n arweinydd prosiect symlach.

Mae’r rhan fwyaf o reolwyr mewn cyrff sy’n hen gyfarwydd â Lean Six Sigma yn wregysau gwyrdd. Ar y cyfan, bydd prosiectau gwregys gwyrdd yn ymwneud â phrosesau nad ydyn nhw’n croesi ffiniau swyddogaethol. Fel arfer, bydd effaith prosiect o’r fath o leiaf £30,000 - £35,000 y flwyddyn a dylid ei orffen cyn pen tri neu bedwar mis. Rhaid i’r prosiect fynd rhagddo yn ôl dull Lean neu Six Sigma a defnyddio offerynnau neu dechnegau sy’n perthyn i’r naill neu’r llall.

Rhaid mynychu pum diwrnod yr hyfforddiant a chynnal prosiect yn ôl Lean Six Sigma (meini prawf hanfodol) i ennill tystysgrif Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma. O fynychu dim ond y ddau ddiwrnod cyntaf, bydd Prifysgol Caerdydd yn rhoi tystysgrif Gwregys Melyn Lean Six Sigma i chi. Does dim disgwyl ichi gynnal prosiect i ennill tystysgrif Gwregys Melyn.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

  • Deall ystadegau allweddol Lean Six Sigma
  • Meithrin medrau i ddefnyddio meddalwedd Minitab ar gyfer prosiectau Lean Six Sigma
  • Defnyddio dull Lean Six Sigma DMAIC ar gyfer datrys problemau
  • Defnyddio syniadau ystadegol syml a chymhleth (megis ôl-ddadansoddi, profi damcaniaethau, llunio arbrofion a siartiau rheoli prosesau ystadegol) ar gyfer gwella prosesau
  • Deall rolau a chyfrifoldebau gwregysau gwrdd a dysgu sut i gynnal prosiect a pharatoi adroddiad amdano

Ennill achrediad

  • Cwblhau prosiect yn ôl egwyddorion Lean Six Sigma a chyflwyno adroddiad i Brifysgol Caerdydd. Rhoi manylion y prosiect gerbron aseswyr y Brifysgol.

Lleoliad

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd
Colum Road
Caerdydd
CF10 3EU

Beth am archwilio pob un o'r 7 sesiwn LBA gyffrous? Maent wedi'u datblygu gan arbenigwyr o fewn y diwydiant i'ch helpu i wneud cynnydd yn eich gyrfa.