Ewch i’r prif gynnwys

Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma - cwrs ar-lein

Mae'r Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma tri diwrnod yn rhaglen hyfforddi ymarferol iawn a fydd yn galluogi cyfranogwyr i ddechrau defnyddio adnoddau a thechnegau ar unwaith i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd prosesau busnes, waeth beth yw maint neu fath y diwydiant.

Yn ystod y pandemig parhaus, bydd y cwrs yn cael ei ddarparu ar-lein dros Zoom. Os yw'r sefyllfa'n newid yn ddiweddarach yn y flwyddyn, efallai y byddwn yn gallu dychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Mae cynnwys yr hyfforddiant yn archwilio'r ymchwil ddiweddaraf ym maes Rhagoriaeth Weithredol a bydd yn rhannu sut mae'r egwyddorion a'r technegau hyn yn cael eu cymhwyso o fewn gwasanaethau gweithgynhyrchu, preifat a chyhoeddus a sefydliadau'r trydydd sector. Bydd cynrychiolwyr hefyd yn cael cyfle i ddysgu sut mae technolegau Industry 4.0 yn cydweddu'n dda â dull gweithredu Lean Six Sigma.  Yn ogystal, byddwn yn rhannu enghreifftiau o sut mae egwyddorion a thechnegau lean six sigma i greu prosesau a datblygiadau arloesol er mwyn helpu sefydliadau rhagweithiol i addasu i bandemig COVID 19.

Os oes gennych wregys melyn eisoes (naill ai gydag Ysgol Busnes Caerdydd neu gan ddarparwr arall) byddwch yn manteisio'n fawr o ddwysau eich gwybodaeth trwy gwblhau'r rhaglen Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma tri diwrnod. Os ydych yn newydd i Lean Six Sigma, yna gallwch gofrestru ar gyfer y rhaglen 5 diwrnod gyfan lle byddwch yn symud o wregys melyn i un gwyrdd.

Maneesh Kumar fydd eich hyfforddwr.

Ymrestru ar y cwrs hwn

Dyddiad dechrau Diwrnodau ac amseroedd
17 Tachwedd 2021 17 - 19 Tachwedd 2021 (09:30 - 16:30)
Ffi
£1500

Ar gyfer pwy mae hwn

Gwregys Gwyrdd yw rhywun sy'n gallu arwain prosiectau gwella ac sy'n gallu gweithio'n annibynnol i ddatrys problemau a gwella.  Yn aml, byddant yn gweithio fel rhan o dîm ehangach o dan oruchwyliaeth Gwregys Du sy'n gyfrifol am roi gwelliannau mawr ar waith yn strategol. Mae'r mwyafrif o reolwyr mewn sefydliadau sy’n hen gyfarwydd â Lean Six Sigma yn Wregysau Gwyrdd fel y gallant ymgorffori gweithgaredd gwella i'r ffordd maen nhw'n rheoli eu gwaith.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

  • Gwerthfawrogi sut mae Lean Six Sigma yn ategu ac yn gweithio gyda Systems Thinking
  • Deall sut y gall Lean Six Sigma hybu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd
  • Gwerthfawrogi sut mae Lean Six Sigma yn gweithio o fewn Industry 4.0
  • Deall metrigau allweddol Lean a Six Sigma i fesur llwyddiant prosiectau
  • Gallu defnyddio meddalwedd Minitab ar gyfer prosiectau Lean Six Sigma
  • Gallu cymhwyso methodoleg Lean Six Sigma DMAIC i sefyllfaoedd datrys problemau
  • Defnyddio cysyniadau ystadegol sylfaenol a datblygedig (megis dadansoddi atchweliad, profi rhagdybiaethau, Siartiau Rheoli Prosesau Ystadegol) er mwyn gwella prosesau
  • Deall rôl a chyfrifoldebau ymarferwyr Gwregys Gwyrdd

Ennill achrediad

Cwblhau prosiect gwella lefel gwregys gwyrdd yn llwyddiannus gan gynnwys cyflwyno adroddiad prosiect a chyflwyno cyflwyniad cryno.

Lleoliad

Ar-lein drwy Zoom.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.