Ewch i’r prif gynnwys

Diwylliant ymchwil

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

A maths researcher at work

Mae'r Ysgol Mathemateg yn cefnogi diwylliant ymchwil bywiog lle mae ein staff a'n myfyrwyr yn cynnal ymchwil o'r ansawdd uchaf.

Rydym yn cynnal rhyddid academaidd cydweithwyr i fynd ar drywydd ymchwil a ysgogir gan ddiddordeb pur, p'un a yw hynny'n cynnwys pynciau a ystyrir yn draddodiadol yn fathemateg bur, neu ymchwil rhyngddisgyblaethol a chydweithredol i ddatrys rhai o'n heriau cymdeithasol ac economaidd mwyaf dybryd.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl staff a myfyrwyr yn cael eu cefnogi drwy ystod o bolisïau a chamau gweithredu sy'n rhoi amgylchedd cynhwysol a chyfle cyfartal iddynt lwyddo yn eu gyrfaoedd. Rydym yn falch o'n prosesau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb sydd wedi'u hymgorffori ym mhob agwedd ar weithgareddau ein Hysgol.

Rhaglen ymwelwyr nodedig

Mae gan yr Ysgol raglen sefydledig o gyfnewidiadau ac ymweliadau sy'n cynnwys cydweithwyr nodedig o bob cwr o'r byd. Rydym hefyd yn croesawu siaradwyr blaenllaw i gymryd rhan yn ein seminarau ac yn ein cynadleddau. Mae hyn yn helpu i wella ein diwylliant ymchwil ac yn creu amgylchedd ysbrydoledig i staff a myfyrwyr.

Cefnogi ein staff

Mae'r Ysgol yn darparu amrywiaeth o wahanol brosesau a gweithgareddau i sicrhau bod staff yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i gymryd rhan mewn ymchwil o'r safon uchaf.

Rydym yn mentora ein staff ymchwil gyrfa gynnar i'w helpu i nodi cyllid, darparu enghreifftiau o gynigion llwyddiannus a defnyddio ein huwch-ymchwilwyr profiadol i roi cyngor ac arweiniad. Maent hefyd yn derbyn cyllid datblygu personol i'w galluogi i ddatblygu rhwydweithiau, i gymryd rhan mewn cyfnewidiadau â phrifysgolion eraill, a chydweithio ar gynigion ymchwil. Darperir cymorth ac arweiniad hefyd ar gyfer cael cyllid cymrodoriaeth ymchwil fel Cymrodoriaeth Marie Sklodowska-Curie, UKRI ac ERC.

Anogir yr holl staff i gymryd rhan mewn rhwydweithiau ymchwil ac ymgysylltu â chyrff ariannu.

Mae'r cyfle i gymryd absenoldeb astudio ar gael i'r holl staff academaidd ar ôl pum mlynedd o wasanaeth ac mae'r brifysgol yn darparu cyllid ar gyfer grantiau teithio ac addysgu newydd ar sail gystadleuol.

Cymorth i’n myfyrwyr ymchwil

Credwn mewn sicrhau bod gan ein myfyrwyr ymchwil y sgiliau technegol ac ymchwil angenrheidiol sydd eu hangen arnynt i ddilyn gyrfa lwyddiannus. I'r perwyl hwn, rydym yn darparu cyrsiau sy’n cael eu haddysgu i'n myfyrwyr fel rhan o Gonsortiwm MAGIC.

Fel myfyriwr, byddwch hefyd yn cael eich annog i fynychu cyfarfod blynyddol adrannau mathemateg o bob rhan o Gymru lle byddwch yn clywed siaradwyr allanol amlwg ac yn cymryd rhan mewn sesiynau paralel gan gyflwyno eich gwaith eich hun. Byddwch yn mynychu seminarau grŵp yn yr Ysgol a rhai a gefnogir gan yr Ysgol. Mae ein myfyrwyr wedi cychwyn drostynt eu hunain gyfres o seminarau, grwpiau darllen, a Fforwm Menywod mewn Addysg, sydd wedi bod o fudd wrth ddenu myfyrwyr benyw. Maent hefyd wedi datblygu gweithgareddau i annog myfyrwyr israddedig i ystyried manteision gyrfa ymchwil. Yn ogystal, maent yn rhedeg cangen weithredol o SIAM-IMA i fyfyrwyr.