Ewch i’r prif gynnwys

Deallusrwydd trefol

Urban Intelligence

Mae ymchwil deallusrwydd trefol yn anelu at baratoi’r ffordd o ran ailfeddwl yr amgylchedd adeiledig a gwella cynaliadwyedd, gwydnwch ac ansawdd gwasanaeth.

Trosolwg

Mae’r amgylchedd adeiledig yn cofleidio technolegau digidol fwyfwy gan gynnwys systemau rheoli ac awtomeiddio. O’r herwydd, mae’n paratoi’r ffordd ar gyfer ffyrdd mwy clyfar o reoli ein hadeiladau a seilweithiau ehangach. Mae’r amgylcheddau adeiledig clyfar hyn yn wynebu pwysau cynyddol i wella cynaliadwyedd, gwydnwch ac ansawdd gwasanaeth.

Ein nodau

Ein nod yw paratoi’r ffordd o ran ailfeddwl yr amgylchedd adeiledig, gan addasu i heriau yr 21ain ganrif.

Ein ffocws

Byddwn yn canolbwyntio ar bedwar prif faes:

  • ynni
  • dŵr
  • symudedd
  • gwydnwch ac ymgysylltiad dinasyddion.

Byddwn yn datblygu map mewn ymchwil deallusrwydd trefol. I gynorthwyo gyda’r gweithgarwch hwn, bydd y grŵp yn:

  • meithrin cysylltiadau cydweithredol gyda sefydliadau ymchwil Prifysgol fel fforymau cyd-greu gweithredol i annog a chrisialu syniadau ymchwil deallusrwydd trefol.
  • sbarduno cysylltiadau a chydweithio cynaliadwy gydag awdurdodau lleol i ymgysylltu â’r gadwyn gwerth drefol yn ein hymchwil.
  • sefydlu cysylltiadau â’n partneriaid GW4 i gynnal ymchwil sy’n gystadleuol yn fyd-eang.
  • meithrin cysylltiadau gyda’n cydweithwyr ymchwil Ewropeaidd
  • meithrin cysylltiadau gyda’n cydweithwyr y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd.

Ein hymchwil

Mae ein grŵp ymchwil amlddisgyblaethol yn cydweithredu â dros 30 o sefydliadau yn y DU a ledled Ewrop ar sawl prosiect UKRI a Horizon 2020.

Ymhlith ein prosiectau ymchwil mae:

Nod TABEDE yw caniatáu i bob adeilad integreiddio cynlluniau ymateb i'r galw ar y grid ynni trwy estynnwr cost isel ar gyfer Systemau Rheoli Adeiladau neu fel system ar ei phen ei hun, sy'n annibynnol ar safonau cyfathrebu ac yn integreiddio algorithmau hyblygrwydd arloesol.

Darllenwch ragor am brosiect TABEDE.

Bydd Technolegau Integreiddiol sy’n Ymateb i’r Galw (Demand Response Integration tEchnologies neu DRIvE) yn datgloi potensial ymateb i’r galw adeiladau preswyl a thrydyddol yn y grid dosbarthu. Bydd yn gwneud hyn trwy blatfform cynhwysfawr i'r asedau a'r adeiladau sy'n bodoli'n ddi-dor gyflawni'r gweithrediadau gorau posibl yn y genhedlaeth nesaf o Gridiau Clyfar, gan baratoi'r ffordd i farchnad ymateb i’r galw sydd wedi'i lleoli'n llawn yn y rhwydwaith ddosbarthu.

Darllenwch ragor am brosiect DRiVE.

Nod BIMEET yw sefydlu fframwaith cymhwyster safonedig ledled yr UE ar gyfer Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM) ar gyfer fframwaith effeithlonrwydd ynni. Bydd BIMEET yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau sy’n wynebu’r sector adeiladu wrth iddynt weithio tuag at gyflawni amcanion effeithlonrwydd ynni cynyddol uchelgeisiol, ynghyd â defnyddio’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf ar gyfer BIM.

Darllenwch ragor am brosiect BIMEET.

Nod PENTAGON yw paratoi'r ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o eco-ardaloedd, gan ddefnyddio systemau ynni gwell, a llwyfan rheoli integredig lefel uchel sy'n gweithredu ar wahanol gludwyr ynni ar yr un pryd.

Darllenwch ragor am brosiect PENTAGON.

Nod THERMOSS yw cynhyrchu cyfraniad rhagorol at y defnydd ehangach o dechnolegau gwresogi ac oeri adeiladau uwch yn yr UE. Mae’n anelu at wella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl yn sylweddol a hwyluso eu cysylltiad â rhwydweithiau gwresogi ac oeri ardal.

Darllenwch ragor am brosiect THERMOSS.

Bydd deall sut mae cymunedau'n gwella o dirlithriadau sy'n gysylltiedig â daeargrynfeydd mawr yn destun cydweithrediad newydd a ariennir gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) rhwng Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd, Canolfan Ymddiriedolaeth y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) ar gyfer Adeiladu Cynaliadwy a Sefydliad Chengdu o Labordy Allweddol Technoleg-Wladwriaeth Atal Peryglon Daearegol a Diogelu’r Amgylchedd Daearegol.

Nod y prosiect piSCES (system ynni clwstwr clyfar) yw lleihau cost ac ôl troed carbon rhwydweithiau ynni yn y diwydiant prosesu pysgod trwy weithredu technolegau grid craff. Gwneir hyn trwy fodelu proffil defnydd eu rhwydwaith ynni a gwneud y gorau o hynny yn erbyn y farchnad ynni gyfanwerthol ac unrhyw gynhyrchu ar y safle.

Darllenwch ragor am brosiect piSCES.

Pobl

Arweinwyr themâu

Aelodau

Picture of Tom Beach

Dr Tom Beach

Lecturer - Teaching and Research

Telephone
+44 29208 75796
Email
BeachTH@caerdydd.ac.uk
Picture of Liana Cipcigan

Yr Athro Liana Cipcigan

Athro Trydaneiddio Trafnidiaeth a Gridiau Smart

Telephone
+44 29208 70665
Email
CipciganLM@caerdydd.ac.uk
Picture of Peter Cleall

Yr Athro Peter Cleall

Athro - Peirianneg Sifil

Telephone
+44 29208 75795
Email
Cleall@caerdydd.ac.uk
Picture of Monjur Mourshed

Yr Athro Monjur Mourshed

Senior Lecturer - Teaching and Research

Telephone
+44 29208 74847
Email
MourshedM@caerdydd.ac.uk
Picture of Shunqi Pan

Yr Athro Shunqi Pan

Athro Peirianneg Arfordirol

Telephone
+44 29208 75694
Email
PanS2@caerdydd.ac.uk
Picture of Ioan Petri

Ioan Petri

Uwch Ddarlithydd

Telephone
+44 29208 70016
Email
PetriI@caerdydd.ac.uk
Picture of Omer Rana

Yr Athro Omer Rana

Deon y Coleg Rhyngwladol
Athro Peirianneg Perfformiad

Telephone
+44 29208 75542
Email
RanaOF@caerdydd.ac.uk