Ewch i’r prif gynnwys

Ein heffaith fyd-eang

Mae gan ddiwylliant ymchwil ffyniannus ac arloesol yr Ysgol Deintyddiaeth un nod cyffredinol: cynhyrchu ymchwil o safon uchel sy'n cael effaith sy'n mynd i'r afael â heriau byd-eang allweddol sy'n ymwneud ag iechyd y geg ac iechyd cyffredinol.

Beer being poured

Changing attitudes towards alcohol

Mae tri ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud gwaith ymchwil i sut mae defnyddio a chamddefnyddio alcohol yn effeithio ar ein cymdeithas, a beth y gellir ei wneud i annog arferion yfed mwy diogel.

Child at the dentist

Preventing tooth decay in children

Mae ein hymchwil ar atal pydredd dannedd mewn plant yn sail i ddull Llywodraeth Cymru o wella iechyd y geg.

Dau heddweision

Reducing violent crime

Rydym yn lleihau troseddau treisgar ledled y DU a thu hwnt drwy gasglu gwybodaeth gan adrannau meddygol a chyfiawnder troseddol at ei gilydd.

A health professional supporting a bereaved family member

Understanding experiences of bereavement during the pandemic

Sut y dylanwadodd pandemig COVID-19 ar brofiadau personol pobl o brofedigaeth, a'r gefnogaeth a gawsant.

Image of a nurse at a bedside in hospital

Improving public services

Sut mae cynhyrchu, cydosod a defnyddio tystiolaeth yn well wedi arwain at fwy o effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Seaweed under water

Improving treatment of cystic fibrosis with seaweed

Yn datblygu triniaethau newydd i herio afiechyd ysgyfaint bacteriol sy’n bygwth bywyd ac yn gwrthsefyll gwrthfiotigau.

Two young children cleaning teeth

Building a picture of population dental health

How quality assured surveillance of population dental health has improved national targeting of oral health promotion, planning of health services and monitoring their effectiveness.

Tropical rainforest

Using Australian tropical rainforests to help treat chronic wounds and scarring

Sut mae ymchwil a gynhelir gyda diwydiant yn nodi ac yn gwerthuso therapïau gwella clwyfau newydd o goed sy’n gynhenid i fforestydd glaw trofannol Queensland.

Image of the cross section of a blocked catheter

Early warning of urinary catheter blockage

Sut mae datblygiad synhwyrydd wedi galluogi darogan rhwystrau cathetrau sydd wedi rhoi rhyddhad i filoedd o gleifion.

Image of gluten testing

Diagnosing gluten sensitivity-related neurological dysfunction

Sut mae adnabod biomarciwr clefyd wedi arwain at ddatblygiad dull gweithredu diagnostig newydd.

A selection of medical pills.

Promoting prudent prescribing of antibiotics for dental problems in primary care

Lleihau rhoi antibiotics ar bresgripsiwn i osgoi bacteria sy’n ymwrthiannol i wrthfeicrobau.

Row of differently coloured toothbrush heads.

Addressing poor oral health in Wales

Datblygu mentrau newydd sy’n anelu at wella iechyd genau a rhoi gofal deintyddol.